Κοινωνία

Αντιρρησίες συνείδησης: Ποια είναι η εναλλακτική υπηρεσία με βάση τη νομοθεσία

Ποιοι θεωρούνται αντιρρησίες συνείδησης και ποιοι όχι με βάση τη νομοθεσία και με ποιον τρόπο μπορούν να υπηρετήσουν εναλλακτικά στις Ένοπλες Δυνάμεις; Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τι λέει η νομοθεσία για τους αντιρρήσεις αναλυτικά και τι πρέπει να κάνει κάποιος ούτως ώστε να αποδείξει ότι είναι αντιρρησίας συνείδησης μεταξύ άλλων.

Ακολουθούν τα άρθρα του νόμου όπως ακριβώς τα διαβάσαμε :

Άρθρο 59

Γενικές διατάξεις και ορισμοί

1. Όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

2. Οι λόγοι συνείδησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να απορρέουν από μία γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς.
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν υπάγονται στις σχετικές διατάξεις:
α. Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις ελληνικές ή ξένες Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.
β. Όσοι έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου ή παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.
γ. Όσοι έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.
4. Οι αντιρρησίες συνείδησης καλούνται να προσφέρουν εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
*** Η πάράγραφος 1 τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (β) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Η υποπαράγραφος α' της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (γ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (δ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').

Άρθρο 60

Διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης
1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρε- τούσαν ενόπλως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που
προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαυξημένου τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες.
3. Η εφεδρική υποχρέωση και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εξαγορασθεί, καθώς και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή εναλλακτικής υπηρεσίας εκπληρώνονται εις απλούν.
*** Ο τίτλος τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (στ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν δυνάμει του άρθρου 78 (στ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').

Άρθρο 61

Τρόπος εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας

1. Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός των Νομών Αττικής, θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και εκτός των μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας αστικών κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το Σεπτέμβριο κάθε έτους το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας προσκαλεί τους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού να δηλώσουν αν επιθυμούν να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν. Εφόσον δεν προσφερθούν θέσεις αντίστοιχες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο φορέας εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

*** Ο τίτλος τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (ζ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Τα άρθρα τροποποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 78 (η) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').

Άρθρο 62

Υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης

1. Η υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης στις διατάξεις του νόμου αυτού και η διάθεση τους στους φορείς του δημόσιου τομέα για εναλλακτική υπηρεσία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής, που εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερομένων ως αντιρρησιών συνείδησης είτε μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είτε και αυτοπροσώπως, εφόσον αυτό απαιτείται και αποτελείται από:

α. Δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές - πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία.

β. Έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ. Δύο ανώτερους αξιωματικούς, έναν του στρατολογικού και έναν του υγειονομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Τα μέλη της επιτροπής, καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών ορίζονται για δύο έτη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της ως άνω επιτροπής, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, προκειμένου περί στρατιωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση της, κοινοποιεί στη διάδικη διοικητική αρχή, με δική του επιμέλεια και εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης αναστολής, αντίγραφο αυτής και της σχετικής πράξης του προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου ή του αρμόδιου τμήματος αυτού. Η διοικητική αρχή οφείλει να διαβιβάσει στο δικαστήριο, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και έκθεση με τις απόψεις της επί της αίτησης αναστολής. Η αίτηση αναστολής εκδικάζεται και η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο δικαστήριο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

*** Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (θ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').

Άρθρο 63

Δικαιολογητικά, προθεσμίες και διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες κατάθεσης τους, ο χρόνος σύγκλησης και ο τρόπος λειτουργίας της ειδικής επιτροπής, η διαδικασία υπαγωγής, κατάταξης, τοποθέτησης και μετάθεσης, ο τρόπος στρατολογικής παρακολούθησης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των σχετικών με τους αντιρρησίες συνείδησης διατάξεων του νόμου αυτού.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 64

Πρόσκληση - Ανάληψη υπηρεσίας - Έκπτωση

1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλογικά. Οι μη παρουσιαζόμενοι κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία:

α. Δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων.

β. θεωρούνται οιονεί καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις.

γ. Δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις του φορέα στον οποίο διατίθενται, εξομοιώνονται όμως με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και γενικά τη διοικητική μέριμνα.

δ. Δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής του, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών
και των συναρμόδιων Υπουργών.

ε. Δικαιούνται άδεια απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας.

3. Όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου αυτού, δεν δικαιούνται, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους, άδειας κυνηγίου ή οποιασδήποτε άλλης άδειας, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί όπλων και πυρομαχικών, εκτός και αν εκπέσουν από το δικαίωμα τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

4. Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι:

α. Εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόμου αυτού.

β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι, λόγω μη παρουσίασής τους στον φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

γ. Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του
φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.

5. Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρε−
ώσεων εκπληρώνεται ενόπλως. Ο χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήμισυ.

6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το υπόλοιπο του χρόνου που υποχρεούνται να εκπληρώσουν οι εκπίπτοντες δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των έξι μηνών.

7. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο
της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

8. Όσοι συμπληρώνουν τον καθορισμένο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας απολύονται από τον φορέα στον οποίο διατέθηκαν. Αυτοί παρέχουν εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία, της οποίας η διάρκεια και οι λεπτομέρειες εκπλήρωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

9. Προσαυξάνεται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας κάθε φορά που οι αντιρρησίες συνείδησης:

α. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους. Στην περίπτωση αυτή η
εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο ίσο με τις ημέρες απεργίας.

β. Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, με ποινές οι
οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο διπλάσιο των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας.

*** Ο τίτλος τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (ι) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Η υποπαράγραφος δ' της παραγράφου 2 τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (ια) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Οι παράγραφοι 4,5,6,7 και 8 τροποποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 78 (ιβ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Η παράγραφος 9 προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (ιγ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').

Άρθρο 65


Τελικές διατάξεις για την 
εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης

1. Όσοι καταδικάζονται για άρνηση εκτέλεσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπηρεσίας και εκτίουν ποινή φυλάκισης ίση ή μεγαλύτερη της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας που θα εκπλήρωναν, αν είχαν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, μετά την αποφυλάκιση τους, εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε περίοδο επιστράτευσης ή πολέμου, η εξαίρεση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Σε περίοδο πολέμου, οι διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία μπορεί να αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Όσοι έχουν εκπληρώσει ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση και αρνούνται για λόγους συνείδησης να εκπληρώσουν τις εφεδρικές τους
υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη και διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

4. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο,
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 64 του παρόντος νόμου.

*** Ο τίτλος τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (ιδ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 78 (ιε) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').
*** Οι παράγραφοι 3 και 4 προστέθηκαν δυνάμει του άρθρου 78 (ιστ) του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α').

Aκόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ. 

onalert.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ