Εκκλησία

π. Ιωάννης Διώτης: Ολέθριον ολίσθημα του Ναυπάκτου Ιεροθέου σχετικά με τον όρο «θρησκευτική ουδετερότης»

Ο λόγος για την στάση που διατήρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος απέναντι στην προσθήκη στο Σύνταγμα του όρου «θρησκευτική ουδετερότης».

Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη
Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Εκδότου

Είναι πολύ λυπηρόν να δέχεται ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος την εισαγωγήν εις το Σύνταγμα του όρου «θρησκευτική ουδετερότης» («Εκκλησιαστική Παρέμβαση», Νοέμβριος 2018). Είναι ολέθριον το Μητροπολιτικόν αυτό ολίσθημα.

Με την ενέργειάν του αυτήν ο Ναυπάκτου συντάσσεται με τους παράγοντας, οι οποίοι επιδιώκουν τον αποχριστιανισμόν του Ελληνικού Κράτους. Οι παράγοντες αυτοί ενθαρρύνονται τώρα με την θέσιν αυτήν ενός προβεβλημένου στελέχους της Διοικούσης Εκκλησίας. Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος συλλαμβάνεται και εδώ ως λίαν απρόσεκτος.

Όταν ο όρος «θρησκευτική ουδετερότης» αποκτήση συνταγματικήν υπόστασιν, θα αποτελέση ισχυρόν όπλον εις χείρας των πολεμίων της Εκκλησίας, οι οποίοι θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν τον αποχριστιανισμόν του ορθοδόξου Ελληνικού Κράτους. Παραθέτω ανησυχητικάς απόψεις και άλλων δια τον πραγματικόν τούτον κίνδυνον:

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της εν Κρήτη Εκκησίας απεφάνθη ομοφώνως ότι: «Η τυχόν εισαγωγή εις το Σύνταγμα του όρου ″ουδετεροθρησκεία‶ θα επιφέρη την ολικήν αποβολήν του Ορθοδόξου χαρακτήρος της ταυτότητος του Γένους ημών» («Το Παρόν», 3-3-2019).

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας π. Αμβρόσιος γράφει: «Ολοταχώς πλέον πορευόμεθα προς ένα ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ! Με την απόφασιν αυτή της Βουλής η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος απορρίπτεται, δολοφονείται, πετάγεται στα σκουπίδια του Ελληνικού Κράτους» ( «Ελεύθερη Ώρα», 16-2-2019) !

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς π. Σεραφείμ γράφει και αυτός: «Η τυχόν ψήφισις αυτής της τρομοκρατικής αλλαγής θα ανοίξη το δρόμο (και αυτή είναι η μεθόδευσις της Κυβερνήσως) στα γνωστά στρατευμένα όργανα που αποτελούν καλοπληρωμένες οργανώσεις ″σφραγίδα‶ του συστήματος… να προσφεύγουν στο δικαστικό σύστημα και να γκρεμίζουν το ένα μετά το άλλο τα σύμβολα και τα προστάγματα της Ελληνορθοδοξίας» («Ελεύθερη Ώρα», 14-2-2019).

Επίσης, και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης π. Χρυσόστομος, εις εκτενές άρθρον του υπό τον τίτλον «Η θρησκευτική ουδετερότης εις το Σύνταγμα», μεταξύ πολλών άλλων, γράφει και αυτά: «Στο βάθος κρύπτεται μία πεπλανημένη αντίληψις δια λύτρωσιν από τον ″σκοταδισμόν της θρησκείας‶, δηλαδή αθεϊσμός… Αλλά γεννάται το εύλογον ερώτημα: Εις την ιδικήν μας Χώραν προς τι η υιοθέτησις της ουδετεροθρησκείας;… Η Πολιτεία με μίαν τοιαύτην υιοθέτησιν της ουδετεροθρησκείας, δηλαδή αποστασιοποιημένη από τας προγονικάς ρίζας της, θα πορεύεται συνεχώς με αντιφάσεις, με εγκλωβισμούς εις ιδεολογικά μορφώματα, εις παρακμιακάς ηθικάς καταστάσεις, τελικώς εις βλάβην του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας… Κοντολογίς, με την ψυχοσύνθεσιν του ελληνικού λαού δεν συνάδει η ουδετεροθρησκεία» («Ορθόδοξος Τύπος», 22-2-2019).

Αξιοσημείωτα είναι και τα όσα σχετικά γράφει ο κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητής θεολόγος, Συγγραφεύς και Πρόεδρος Θεολόγων και του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ηλείας, εις το άρθρον του «Θρησκευτική ουδετερότης»: «Η θρησκευτική ουδετερότης είναι ο βελούδινος διασυρμός της Εκκλησίας μας εις τα τεχνάσματα της εποχής μας, όπου ο ″περονόσπορος‶ της αθεΐας προσπαθεί να επιβάλη… Η θρησκευτική ουδετερότης είναι το διαζύγιον μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας !!! Η θρησκευτική ουδετερότης είναι το πνεύμα και το φρόνημα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ». Και ερωτά ο αρθρογράφος ούτος: «Εις την θρησκευτικήν ουδετερότητα θα έχη καμιά σημασία η Ορθόδοξος εικών εις τα Δικαστήρια – Σχολεία – Δημόσια κτίρια – Νοσοκομεία; Ασφαλώς όχι !!! ... Σε ένα ουδετερόθρησκον κράτος θα εορτάζωνται Χριστούγεννα και Πάσχα;… Θα μπορούν οι Κληρικοί μας να κυκλοφορούν ελευθέρως με την σημερινήν ενδυμασίαν των;» («Ορθόδοξη Κατάθεση», 10-2-2019).

Τέλος, και η εφημερίς «Ορθόδοξος Τύπος» (18-1-2019) επικρίνει τον Μητροπολίτην Ναυπάκτου π. Ιερόθεον Βλάχον, επειδή προτείνει να τεθή εις το άρθρον 13 του Συντάγματος ο καταστρεπτικός δια την Ορθοδοξίαν όρος «θρησκευτική ουδετερότης».

Εις τα προεκτεθέντα προσθέτω ότι με την επισημοποίησιν και την θεσμοθέτησιν της «θρησκευτικής ουδετερότητος» θα αφαιρεθή ο Τίμιος Σταυρός από την Σημαίαν μας, θα τροποποιηθή το εθνόσημον εις το οποίον δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός, θα καταργηθή η θρησκευτική υπηρεσία εις τον Στρατόν, εις την Αστυνομίαν και εις το Πυροσβεστικόν Σώμα και θα απολυθούν οι στρατιωτικοί Ιερείς. Επίσης, δεν θα διορίζωνται Ιερείς εις τα Κρατικά Νοσοκομεία. Θα αφαιρεθούν αι ιεραί Εικόνες όχι μόνον από τας δικαστικάς και σχολικάς αιθούσας, αλλά και από τους θαλάμους των κρατικών νοσοκομείων. Θα καταργηθή ο θρησκευτικός όρκος. Θα καταργηθή η κοινή πρωινή προσευχή των μαθητών και θα απαγορευθή ο Αγιασμός εις τα σχολεία επί τη ενάρξει νέου Σχολικού έτους. Γενικώς η Εκκλησία θα τεθή εις το περιθώριον.
Δέσποτα της Ναυπάκτου, πριν διατυπώσης αυτήν την καταστρεπτικήν θέσιν δια την Ελληνορθόδοξον Παράδοσιν του Γένους ημών θέσιν σου, δεν είχες αντιληφθή τίποτε από τα ανωτέρω;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ