Εκκλησία

Η εορτή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Τετάρτην 23ην Δεκεμβρίου 2021 / 5ην Ἰανουαρίου 2022, εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἀνεγνώσθησαν αἱ μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων, χάριν ἐλαφρύνσεως τοῦ Καθεστωτικοῦ Προγράμματος εἰς Βηθλεέμ τήν ἑπομένην.

Τήν Πέμπτην, Παραμονήν τῶν Χριστουγέννων, ἀνεχώρησεν μετά τήν ἐπίσκεψιν τῆς Ἀστυνομίας εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ Πατριαρχική Συνοδεία καί ἔφθασε, τῇ συνοδείᾳ τῆς Ἀστυνομίας καί τοῦ Σώματος τῶν Προσκόπων εἰς τήν πύλην τοῦ Δαβίδ. Ἐνταῦθα ἐπεβιβάσθη ἐπί ὀχημάτων καί κατηυθύνθη πρός τήν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, τήν μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ παρά τήν ἀρχαίαν Μονήν τοῦ Καθίσματος.

Εἰς τήν Μονήν ταύτην ἐγένετο ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τῶν Δημάρχων Μπετζάλλας καί Χωρίου τῶν Ποιμένων καί ὑπό τῶν προυχόντων τῶν πόλεων αὐτῶν  καί  τῆς Βηθλεέμ καί ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε. Ἀκολούθως ἀνεπέμφθη δεήσις καί ἐδόθη προσφάγιον κέρασμα ὑπό τοῦ ἐπιστάτου τῆς Μονῆς Μοναχοῦ Ἀχιλλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησεν, ἐν ᾧ προεπορεύοντο πέντε Ἰσραηλινοί ἱππεῖς ἕως τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ- Ἰσραηλινοῦ Στρατιωτικοῦ Ἐλέγχου. Ἐνταῦθα παρέλαβον τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν οἱ Παλαιστίνιοι μοτοσυκλετισταί καί ἐσυνώδευσαν αὐτήν τιμητικῶς, ἕως τήν πλατεῖαν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως, ἔνθα ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον διά συντόμου προσφωνήσεως ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτος, ὁ Πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων κ. Ράμζη Χούρη καί ὁ Νομάρχης τῆς περιοχῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Πατριαρχική Συνοδεία τῇ συμμετοχῇ ἐνδεδυμένων κληρικῶν Ἁγιοταφιτῶν καί Ἀραβοφώνων Ἱερέων καί πλήθους λαοῦ τῇ ψαλμῳδίᾳ τοῦ «ἡ Γέννησις σοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν» εἰσῆλθεν διά τῆς ταπεινῆς Πύλης εἰς τήν Βασιλικήν καί διαβᾶσα διά τοῦ Καθολικοῦ καί τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου κατῆλθε διά προσκύνησιν  καί δέησιν εἰς τό ἅγιον Σπήλαιον καί τήν Φάτνην καί ἀνῆλθε διά τῆς  Βορείου Πύλης εἰς τό Καθολικόν.

Ἐνταῦθα ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τῶν μεγάλων Ὡρῶν καί ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν Ἑσπερινῷ μετ’ Ἀρτοκλασίας, τῇ συμμετοχῇ ἐντοπίων πιστῶν, οὐχί δέ καί προσκυνητῶν, κωλυθέντων ἐκ τοῦ covid, τῇ ψαλμῳδίᾳ ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, ἀπολυθεῖσα τήν  3:30 μ.μ. ὥραν κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος.

Μετά τό τέλος τῆς Λειτουργίας παρετέθη κέρασμα.

Τό ἑσπέρας παρετέθη ἡ ἐπίσημος δεξίωσις ὑπό τοῦ ἡγουμένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ. Βενεδίκτου εἰς προσκεκλημένους, ἐν οἷς ἦσαν καί ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας Πρωθυπουργός κ. Μουχάμαντ Ἰστάγιε, καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Μάζεν Φουράγιε. Εἰς ταύτην προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ.  ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά  προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀναγιγνωσκομένης  ἀραβιστί ὑπό τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ.

Εἰς ταύτην ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τάς πιέσεις, τάς ὁποίας ὑφίσταται ἡ Χριστιανική Κοινότης ὑπό ἀκραίων στοιχείων τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν δύναμιν, τήν ὁποίαν ἔχει ἡ Ἐκκλησία παρά τοῦ ἀνατείλαντος Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης νά ἀντιμετωπίσῃ καί νά ὑπερβῇ ταύτας, προσφέρουσα ἔργα  ὠφελείας ὡς τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ προσφάτου οἰκισμοῦ Lana /Jerusaelm καί τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διά τούτων ἔληξεν ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Βηθλεέμ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἑορτῆς τῆς κυριωνύμου ἡμέρας αὔριον.

Β’ Ἡ κυριώνυμος ἡμέρα τῆς ἑορτῆς

Ἡ πανήγυρις τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἤρχισε μέ τόν Ὄρθρον τήν νυκτερινήν ὀρθρινήν ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Δεκεμβρίου 2021/7ης Ἰανουαρίου 2022, διά τῆς ἐπισήμου εἰσόδου ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου καί ἐν συνεχείᾳ διά τῆς Λιτῆς, τοῦ Ἐξαψάλμου  καί τῶν Καθισμάτων προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου.

Διαρκούντων τούτων προσῆλθεν ἀπό τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετά Συνοδείας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ἔνθα ἐνεδύθη πλήρη Ἀρχιερατικήν στολήν καί τῇ εὐλογίᾳ Αὐτοῦ ἐνεδύθησαν καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς.

Ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ Καθίσματος «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός…» ἤρξατο ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης ἡ Κάθοδος πρός τό Ἅγιον Σπήλαιον ἀπό τήν Νότιον Πύλην αὐτοῦ, παρισταμένων δεξιά τοῦ ἐκπροσωπου τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους Πρωθυπουργοῦ κ. Μουχάμαντ Στάγιε, τοῦ Προέδρου τῆς Ἀνωτάτης Παλαιστινιακῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων κ. Ράμζη Χούρη καί τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Ἰορδανίας Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ.  Μάζεν Φουράγιε, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βλιώρα.

Εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς Γεννήσεως ἐκ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ «ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου…», τό Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων τοῦ Μακαριωτάτου ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἀραβιστί ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Ἀραβικόν τύπον  ἔχον ὡς ἕπεται:

Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν

τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερον Θεός ἐπί γῆς παραγέγονεν

καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκεν.

Σήμερον ὁρᾶται σαρκί ὁ φύσει ἀόρατος διά τόν ἄνθρωπον.

(β΄Στιχηρόν Λιτῆς Χριστουγέννων).

Τοῦτο τό γεγονός, τοῦτο τό μυστήριον, ἑορτάζει σήμερον πανηγυρικῶς ἐν δοξολογίᾳ καί εὐχαριστίᾳ ἡ ἀνά τά πέρατα τῆς οἰκουμένης Ὀρθόδοξος τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἰδιαιτέρως τῶν Ἱεροσολύμων καί ἰδιαίτατα ἡ πόλις Βηθλεέμ. Ἑορτάζει τό ὑπερφυές γεγονός τῆς συναντήσεως καί ἑνώσεως οὐρανοῦ καί γῆς, τό γεγονός ὅτι ὁ Θεός κατῆλθεν εἰς τήν γῆν, διά νά ἀνεβάσῃ τόν ἄνθρωπον εἰς τόν οὐρανόν.

Τοῦτο γέγονε, «ὡς οἶδε, ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηὐδόκησεν ὁ Θεός». Ὁ Πατήρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἡμεῖς ἐθεασάμεθα Θεόν Ἐνανθρωπήσαντα.  Ὁ Θεός ἐν τῇ ἀνεικάστῳ ἀγάπῃ Αὐτοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, κατά τόν οὐρανοβάμονα Ἀπόστολον Παῦλον, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλε τόν υἱόν Αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5 ). Κατά τόν ὑμνῳδόν τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ πρό Ἑωσφόρου ἐκ Πατρός  ἀμήτωρ γεννηθείς, ἐπί τῆς γῆς ἀπάτωρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐσαρκώθη». «Γέγονεν ὁ Ὤν, ὅ οὐκ ἦν δι’ ἡμᾶς». Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο καί Υἱός ἀνθρώπου, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, Θεάνθρωπος, ἐν μιᾷ τῇ ὑποστάσει καί ἐν δύο ταῖς φύσεσιν. Ἐκεῖνος ἐπτώχευσε δι’ ἡμᾶς, ἵνα ἡμεῖς πλουτήσωμεν, ἐκένωσεν Ἑαυτόν, ἵνα ἡμεῖς πληρωθῶμεν, συγκατέβη πρός ἡμᾶς, ἵνα ἡμεῖς ἀναβῶμεν, ἐνηπίασε δι’ ἡμᾶς, ἵνα ἡμεῖς ἐνηλικιωθῶμεν «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος Αὐτοῦ», (Ἐφεσ. 4, 13). Κατά τόν Μέγαν Ἀθανάσιον: «διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν ἐν ἀνθρωπίνῳ σώματι ἡμῖν πεφανέρωται» (Περί Ἐνανθρωπήσεως, ΕΠΕ 1, σ.228).  Κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον  «  Θεός ὁ ἀπόρρητος καί ἀνέκφραστος καί ἀπερινόητος καί τῷ Πατρί ἴσος διά μήτρας ἦλθε παρθενικῆς, καί γενέσθαι ἐκ γυναικός κατεδέξατο». (Ὁμιλία Β΄, Εἰς τό κατά Ματθαῖον  Εὐαγγέλιον).

Πρό τῆς θέας τοῦ μυστηρίου τούτου καί ὁ ὑμνῳδός  τῆς Ἐκκλησίας ἀναβοᾷ ἐκστατικός: «μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον, οὐρανόν τό σπήλαιον, Θρόνον Χερουβικόν τήν Παρθένον, τήν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ  ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος Χριστός ὁ Θεός». Ὄντως τό σπήλαιον ὡμοιώθη οὐρανῷ. Ἐν τῷ σπηλαίῳ τούτῳ τῆς Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, εἰς συγκεκριμένην στιγμήν τοῦ χρόνου, ἐπί μοναρχίας Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου, ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται ἐν Χριστῷ εἰς τούς ἀνθρώπους  σωματικῶς. Ὁ ἄναρχος ἄρχεται, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται. Τήν ἔνσαρκον ἐπιφάνειαν τοῦ Υἱοῦ Αύτοῦ φανερώνει ὁ Θεός εἰς τούς ἀνθρώπους διά τῶν στοιχείων τῆς φύσεως, δι’ ἀστέρος «θεοδρόμου» φωτεινοῦ, ὁδηγοῦντος μάγους Περσῶν βασιλεῖς, ἐρευνητάς τοῦ σύμπαντος, «καί ἐλθόντος καί στάντος ἐπάνω οὗ ἦν τό παιδίον». Τήν θαυμαστήν ταύτην ἐπιφάνειαν ἀποκαλύπτει καί δι’ ἀγγέλων Αὐτοῦ, στησάντων χορόν, ψαλλόντων: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» καί καλούντων ἐργάτας τοῦ μόχθου, ποιμένας ἀγραυλοῦντας εἰς τήν ποίμνην αὐτῶν. Ἀμφοτέρους καλεῖ  ὁ Θεός ὡς μάρτυρας καί κήρυκας, ὡς συνεργούς καί μετόχους εἰς τό ἔργον Του. Οὖτοι ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν Θείαν πρόσκλησιν προσῆλθον καί «πεσόντες προσεκύνησαν, «εἶδον γάρ ἐν τῷ  σπηλαίῳ βρέφος κείμενον τόν ἄναρχον», ἤτοι ἐπέγνωσαν  καί διεκήρυξαν καί διελάλησαν τό μυστήριον ὅπερ  εἶδον, οἱ ποιμένες εἰς τήν κώμην αὐτῶν καί οἱ μάγοι, φεύγοντες «Ἡρώδην τόν ληρώδη», εἰς Βαβυλῶνα τήν πατρίδα αὐτῶν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἡ Ἐνανθρώπησις καί  ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποίαν προσκυνοῦμεν, ἀναμένοντες καί τἀ Ἅγια Θεοφάνεια, εἶναι ἡ ἀπαρχή μόνον τῶν σωτηριωδῶν διά τόν ἄνθρωπον μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Ἠ ἀκολουθία ταύτης εἶναι τό ὅλον ἔργον τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον ἐνεκαινίασε εἰς τήν γῆν ὡς ὁ  «μεγάλος ἄγγελος τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ». Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐλθών παρά Πατρός, ζήσας ἐπί τῆς γῆς καί τούς ἀνθρώπους συναναστραφείς, ἐνεκαινίασε, ἐγκαθίδρυσε καί ἐστερέωσε ἐπί τῆς γῆς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν βασιλείαν Αὐτοῦ, οὖσαν μίαν, ἤτοι τό σῶμα Αὐτοῦ, τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει καί διαιωνίζει τό ἔργον Αὐτοῦ, τῆς συνδιαλλαγῆς, τῆς  συμφιλιώσεως, τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως καί τῆς ἀγάπης  μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Τό ἔργον τοῦτο  ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος ἐθεμελίωσεν ἐπί τῆς διδασκαλίας Του καί ἐπί τοῦ αἵματος τῆς σταυρικῆς θυσίας Του. Ἐθεμελίωσεν ἔργον ἁγιαστικόν, ἀφέσεως ἁμαρτιῶν καί διδακτικόν, ἐξημερωτικόν καί μεταμορφωτικόν τῶν ἠθῶν τῶν ἀνθρώπων. Ἀρξάμενος ἀπό Βηθλεέμ ὁ Χριστός, ἀπό τοῦ σπηλαίου τούτου, κατέκτησε, κάλλιον ἐσαγήνευσε, τήν οἰκουμένην ὁλόκληρον ἄνευ στρατοῦ, ἄνευ ὅπλων, διά τῶν δώδεκα μόνον καί τούτων ἀγραμμάτων κατά κόσμον, ἐγγραμμάτων ὅμως κατά τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς ηὐξήθη, ἐπληθύνθη καί ἐμεγαλύνθη ἀθορύβως χωρίς στράτευσιν ὀπαδῶν, ἀλλά μέ ἔνταξιν μελῶν διά τοῦ Βαπτίσματος. Κεφαλή αὐτῆς εἶναι ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Ὅσον ἡ ἀνθρωπότης δέν ἀσπάζεται καί δέν ἀκολουθεῖ τό μήνυμα Χριστοῦ, τοῦ τεχθέντος Βασιλέως, ἡ ζωή αὐτῆς γίνεται κόλασις, ἐν μάχαις, πολέμοις καί ἀδικίαις, οἵαν καί βλέπομεν ἐνίοτε καί σήμερον, ἐφ’ ὅσον δέχεται καί ἐφαρμόζει τοῦτο, ἡ ζωή αὐτῆς μεταμορφοῦται εἰς παράδεισον.

Τοῦτο τό ἔργον, ἁγιαστικόν, Ποιμαντικόν, Προσκυνηματικόν, συνδιαλλακτικόν, εἰρηνευτικόν, ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἐπιτελεῖ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς ἀδιακόπως εἰς τούς Τόπους τῆς Χάριτος καί σήμερον εἰς τόν τόπον τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Ἱδρυτοῦ αὐτῆς, εἰς Βηθλεέμ τήν Ἁγίαν, εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον καί εἰς τήν ἐπ’ αὐτοῦ Κωνσταντίνειον καί Ἰουστινιάνειον Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως καί ἀπό τῶν ἁγιασμάτων τούτων προσεύχεται ὑπέρ εἰρήνης καί ἀγαθῆς καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἰδιαιτέρως προσεύχεται ὑπέρ τοῦ ἑλληνορθοδόξου αὐτῆς ποιμνίου, τοῦ διαβιοῦντος εἰς τό Παλαιστινιακόν κράτος, ἀλλά καί ὑπέρ ὅλου τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ καί συμπαρίσταται δι’ ὅλων τῶν δυνάμεων αὐτῆς καί δι’ ὅλων τῶν εἰρηνικῶν μέσων εἰς τόν ἐξοχώτατον Πρόεδρον Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ -Μάζεν, τόν τιμῶντα διά τοῦ ἐκπροσώπου Αὐτοῦ δρος Μουχάμαντ Ἰστάγιε τήν ἑορτήν ἡμῶν, ἵνα ὁλοκληρώσῃ ἐπιτυχῶς τήν ἐκστρατείαν Αὐτοῦ τῆς διατηρήσεως τοῦ ὑπό τῆς διεθνοῦς Κοινότητος ἀναγνωριζομένου πολιτικοῦ καί θρησκευτικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς πλήρους ἀναγνωρίσεως τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους ὑφ’ ὅλων τῶν κρατῶν ἀνά τόν κόσμον διεθνῶς.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Βηθλεέμ, Χριστούγεννα 2021

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Μετά ταῦτα ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην καί ἐγένετο ἡ ἔξοδος ἐκ τῆς βορείου Πύλης τοῦ Σπηλαίου καί ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία διά τῶν κλιτῶν τῆς Βασιλικῆς τρίς καταλήξασα εἰς τό μέσον τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἀνεπέμφθη δέησις.

Ἠκολούθησεν ὁ Ὄρθρος ἀπό τῆς Θ’ Ὥρας εἰς τήν Βασιλικήν, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τῶν Βηθλεεμιτῶν Πρεσβυτέρων π. Σπυρίδωνος Σαμούρ, π.  Γεωργόυ Ζακαμάν καί π. Ἤσσα Θαλτζῆγιε, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν ἄλλων διακόνων, ψαλλούσης  τῆς χορῳδίας δεξιά ἑλληνιστί ὑπό τόν Ἱεροδιάκονον π. Συμεών  καί τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος Βηθλεέμ ἀριστερά ἀραβιστί ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ.

Μετά τόν Ὄρθρον ἔλαβε χώραν ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀπολυθεῖσα συμφώνως πρός τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς εἰς τάς 3.30 π.μ., ἐν ᾧ ἐτελέσθη καί θεία Λειτουργία εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου.

Τῆς Λειτουργίας ἀπολυθείσης καί  τοῦ Μακαριωτάτου εὐλογήσαντος τόν λαόν, ἔλαβε χώραν ἡ ἔξοδος ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου καί ἡ μετάβασις εἰς τό ἡγουμενεῖον, ἔνθα ὁ νέος ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτος προσέφερε κέρασμα.

Τήν πρωΐαν, περί τήν 9.00 ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος κατῆλθεν εἰς τό Ἅγιον Σπήλαιον καί προσεκύνησε καί διά τῆς πράξεως ταύτης ἔληξε ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ.

 

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Ουκρανός στρατιώτης σε Ζελένσκι: “ Θα το πληρώσεις αυτό”-Σφαγή Ουκρανών ενώ η Wagner δηλώνει ότι μπήκε στο Δημαρχείο του Μπαχμούτ (Βίντεο)

Δήλωση Αμερικανού Α/ΓΕΕΘΑ για περιορισμό των Ρώσων στην πόλη και τα περίχωρα του Μπαχμούτ- Έρχεται μεγάλη ουκρανική...