Π

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Πνευματικά ωφέλιμα 0

Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Το θαυμαστόν και χαρμόσυνον άγγελμα της νίκης του θανάτου είναι ο καρπός της σταυρώσεως του Χριστού

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον,...