Οικονομία

Από 1η Ιανουαρίου 2024 αναδρομικά η εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους- Όσα προβλέπει η νέα ΚΑΠ

Θα ισχύσει με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για όλη την προγραμματική περίοδο, η εξαίρεση από του ελέγχους και τις κυρώσεις της αιρεσιμότητας για τις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 10 εκταρίων, όπως δήλωσε σήμερα Σάββατο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, σε σχέση με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ.

Η συγκεκριμένη διάταξη της αναθεωρημένης ΚΑΠ στην οποία αναφέρθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρει χαρακτηριστικά πως «οι γεωργοί με μέγιστο μέγεθος εκμετάλλευσης που δεν υπερβαίνει τα 10 εκτάρια γεωργικής έκτασης δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από τους ελέγχους αιρεσιμότητας σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης βάσει του δικαίου της Ένωσης και τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεδομένου ότι οι μικροκαλλιεργητές αντιπροσωπεύουν το 65 % των δικαιούχων της ΚΓΠ, αλλά μόλις το 10 % περίπου της συνολικής γεωργικής έκτασης, η εν λόγω εξαίρεση θα απλοποιούσε το έργο πολλών γεωργών και εθνικών διοικήσεων, χωρίς να μειώσει σημαντικά τη συμβολή των απαιτήσεων αιρεσιμότητας στην επίτευξη των στόχων τους».

Στην ίδια διάταξη αναφέρεται πως “καθώς η γεωργική έκταση που διαχειρίζονται οι μικροκαλλιεργητές είναι περιορισμένη και οι κυρώσεις που μπορεί να τους επιβληθούν είναι γενικά χαμηλές, η επιβολή κυρώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσανάλογη επιβάρυνση για τις διοικήσεις των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, οι μικροκαλλιεργητές που εξαιρούνται από τους ελέγχους, θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αιρεσιμότητας.

Παραπέρα, επισημαίνεται πως προκειμένου να αποφευχθούν οι υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τους ελέγχους αιρεσιμότητας και πολλαπλής συμμόρφωσης, οι δικαιούχοι που λαμβάνουν στρεμματικές ενισχύσεις στο πλαίσιο τόσο στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ -2021/2115) όσο και προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που υλοποιείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε ελέγχους αιρεσιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ – 2021/2116), θα πρέπει να εξαιρούνται από τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ – αριθ. 1306/2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εξάλλου, «δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αντιμετώπιση του εξαιρετικού φάσματος δυσχερειών και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μέσω της επανεξέτασης και της απλοποίησης ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΕ) 2021/2115 και (ΕΕ) 2021/2116, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, αντιθέτως, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων της εν λόγω δράσης μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου αυτού».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Αυγενάκη, οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές (ΚΓΠΚ) φορούν σε ένα σύνολο εννέα επωφελών προτύπων τόσο για το περιβάλλον και το κλίμα, όσο και για τους αγρότες, καθώς λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Κoινής Αγροτικής Πολιτικής

Μεταξύ άλλων με τον νέο αυτό κανονισμό, τροποποιούνται τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, τα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, στις τροποποιήσεις των στρατηγικών σχεδίων για την κοινή γεωργική πολιτική , στην επανεξέταση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και στις εξαιρέσεις από τους ελέγχους και τις κυρώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι απλουστεύσεις που αποφασίστηκαν είναι οι εξής:

– Ειδικές εξαιρέσεις που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες των ΚΜ, αφορούν στα πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης 5, 6, 7 και 9.

– Προσωρινές αποκλίσεις που κρίνονται απαραίτητες λόγω ακραίων, απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που θέτουν σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή και αφορούν σε όλα τα ΚΓΠΚ.

– Τροποποιήσεις στο άρθρο 31 σε σχέση με τα οικολογικά προγράμματα σε συνδυασμό με το ΚΓΠΚ 8:

  • Για το έτος 2024, η Ελλάδα θα εφαρμόσει εν μέρει το ΚΓΠΚ 8 με βάση τον Κανονισμό 587/2024, που αφορά στη χρήση της γης που είχε αφιερωθεί σε αγρανάπαυση για καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών καλλιεργειών.
  • Για τα επόμενα έτη υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί το ΚΓΠΚ 8 από οικολογικό πρόγραμμα που αφορά σε εγκατάσταση νέων χαρακτηριστικών του τοπίου.

– Η υποχρέωση αξιολόγησης και πιθανής τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου κατόπιν έγκρισης νέας νομοθετικής πράξης υπό την Πράσινη Συμφωνία ισχύει μόνο για τα έτη 2024 και το 2025 και μετά καταργείται για έτη 2026 και 2027.

– Δύο τροποποιήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ανά έτος, αντί της μιας που ίσχυε.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ