Στρατός Ξηράς

Στρατός Ξηράς: Απόταξη Αξιωματικού από το υγειονομικό Σώμα


Απόταξη Αξιωματικού από το υγειονομικό Σώμα δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια και φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή

Η απόταξη, η στέρηση βαθμού και ο υποβιμασμός στην τάξη του Στρατιώτη είναι σίγουρα θλιβερό φαινόμενο στις Ένοπλες Δυνάμεις και γίνεται μόνο για πολύ σοβαρά παραπτώματα.

Σε ένα τέτοιο παράπτωμα φέρεται να υπέπεσε και ο υπολοχαγός Υγειονομικού Γ.Μ. ο οποίος όπως αποφάσισε τελεσίδικα το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του ΓΕΣ εκπίτει του βαθμού του και αποτάσσεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η σχετική απόφαση η οποία επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, φέρει την υπογραφή του αρμίδιου υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

την απόταξη από το Σώµα των Μονίµων Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, τη στέρηση του βαθµού και τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη,

του Υπολοχαγού Υγειονοµικού Μ.Γ. , που γεννήθηκε στο Αγρίνιο,

από την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος, σε εκτέλεση της από 24 Ιουλ 19 τελεσίδικης γνωµοδότησης του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου,

ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ. 453.11/30/504658/Σ.4230/28 Μαϊ 19 διαταγή του ΓΕΣ/Β1/4β , για τουςλόγους που αναφέρονται στην παραπάνω γνωµοδότηση.

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ