Πνευματικά ωφέλιμα

Ἁγία ...Σύνοδος Κρήτης ἀλλά ὂχι Ἃγιος ...Λαός;

Τήν 6.5.2017 ἐδείξαμεν ὃτι ἓνα πρόσφατον κήρυγμα τῆς ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ἀλλάζει τήν σημασίαν τῶν λέξεων καί τήν σημασίαν τῆς περικοπῆς συγκρινόμενον μέ πολλά κηρύγματα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἐπί τῆς αὐτῆς περικοπῆς. Σκοπός τῆς ἀλλαγῆς ἦτο νά τονισθῇ ἡ ὑπακοή πρός τούς Ἐπισκόπους, ἒστω καί ἐάν δέν εἶχε σχέσιν πρός τήν περικοπήν!

Σήμερον θά παρουσιάσωμεν ἓνα πρόσφατον ἐπίσημον ἒγγραφον τῆς "Διοικούσης Ἐκκλησίας" ὃπου ἒχει μίαν λεπτήν μέν ἀλλά σημαντικήν διαφοράν ἀπό τόν τρόπον προσφωνήσεως ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Εὐαγγελιστῶν.

Τόν Ἰανουάριον 2017 διενεμήθη ἡ ἐγκύκλιος μέ τίτλον,
"ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Τό κείμενον ἀρχίζει ὡς ἑξῆς:

"Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται σέ ὃλους τούς πιστούς προκειμένου νά τούς ἐνημερώσει γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο..."

Ἂς δοῦμε τώρα πῶς ἀρχίζουν "'εγκύκλιοι"-ἐπιστολαί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων:

(Ἐφ. α΄1.) Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διά θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καί πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

(Φιλιπ. α΄1). Παῦλος καί Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σύν ἐπισκόποις καί διακόνοις.

(Κολ. α΄2). τοῖς ἐν Κολασσαῖς ἁγίοις καί πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ. Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ πατρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Βλέπομεν λοιπόν ὃτι αἱ ἀνωτέρω Ἐπιστολαί ἀποστέλλονται πρός ...ἁγίους! Ποῖοι εἶναι αὐτοί οἱ ἃγιοι; Μήπως οἱ Ἐπίσκοποι Ἐφέσου, Φιλίππων καί Κολασσῶν; Ὂχι.

Ὁ μακαριστός Π.Τρεμπέλας ἑρμηνεύει ὃτι ἡ λέξις "ἃγιος" ἀναφέρεται ἐδῶ εἰς ὃλους τούς χριστιανούς. Σήμερον χρησιμοποιεῖται κατά κόρον εἰς τούς Ἐπισκόπους μόνον. Ἐάν διαβάσωμεν μίαν τυχαίαν σημερινήν ἀλληλογραφίαν μεταξύ Ἐπισκόπων θά ἲδωμεν κατά κόρον ὀνομασίαν ἀλλήλων καί ἂλλων ἀναφερομένων ἐπισκόπων ὡς ἁγίων.

Ὃμως, εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί τάς Ἐπιστολάς ὑπάρχουν 38 (!) τοιαῦται ὀνομασίαι τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν ὡς "ἁγίων":
(Πράξ.θ΄13), (Πράξ.θ΄32), (Πράξ.θ΄41), (Πράξ.κστ΄10), (Ρωμ.η΄27), (Ρωμ.ιβ΄13), (Ρωμ.ιε΄25), (Ρωμ.ιε΄26), (Ρωμ.ιε΄31), (Ρωμ.ιστ΄2), (Ρωμ.ιστ΄15), (Α΄Κορ.στ΄1), (Α΄Κορ.στ΄2), (Α΄Κορ.ιδ΄34), (Α΄Κορ.ιστ΄1), (Α΄Κορ.ιστ΄15), (Β΄Κορ.α΄1), (Β΄Κορ.η΄4), (Β΄Κορ.θ΄1), (Β΄Κορ.θ΄12), (Β΄Κορ.ιγ΄12), (Ἐφεσ.α΄1), (Ἐφεσ.α΄15), (Ἐφεσ.α΄18), (Ἐφεσ.γ΄8), (Ἐφεσ.γ΄18), (Ἐφεσ.δ΄12), (Ἐφεσ.στ΄18), (Φιλιπ.α΄1), (Φιλιπ.δ΄22), (Κολ.α΄2), (Κολ.α΄4), (Κολ.α΄12), (Κολ.α΄26), (Α΄Τιμ.ε΄10), (Φιλήμ.5), (Φιλήμ.7), (Ἑβρ.στ΄10), (Ἑβρ.ιγ΄24), (Ἰούδ.3)
( https://biblos2017.wordpress.com/agios/ ).

Διατί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἐμιμήθη τούς Ἀποστόλους καί νά γράψῃ εἰς μέν τόν τίτλον, "ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΛΑΟΝ....", εἰς δέ τήν ἀρχήν τοῦ κειμένου, "... σέ ὃλους τούς ἁγίους καί πιστούς..."

Δηλαδή εἰς μέν τήν ὀνομασίαν τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης προστίθενται μετά ζήλου αἱ λέξεις "Ἁγία καί Μεγάλη" ἒστω καί ἐάν ἡ σύνοδος δέν ἀντιπροσωπεύει τό 60% τῶν Ὀρθοδόξων. Εἰς δέ τήν προσφώνησιν τῶν χριστιανῶν ὑπάρχει πλήρης ἀδιαφορία διά τήν λέξιν "ἃγιοι" πού χρησιμοποιοῦν οἱ Ἀπόστολοι.

Ἒχομεν ἂραγε δίκαιον νά συμπεράνωμεν ὃτι, εἰς κήρυγμα τονίζεται ἡ ὑπακοή εἰς τούς Ἐπισκόπους, ἂσχετος πρός τήν περικοπήν,
καί εἰς προσφώνησιν τοῦ Λαοῦ παραλείπεται ἡ Ἀποστολικός ὃρος "ἃγιοι", ὣστε νά γίνεται μείωσις τοῦ κύρους τοῦ Λαοῦ καί αὒξησις τοῦ κύρους τῶν Ἐπισκόπων; Εἶναι καί αὐτό ἓνας πλάγιος τρόπος ἐνισχύσεως τῆς συνόδου τῆς Κρήτης;

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ