Πατριαρχεία
Ενημερώθηκε στις:

Το ισραηλινό ανώτατο δικαστήριο υποστηρίζει τους εξτρεμιστές εναντίον του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Προχθές τό Ἀνώτατον Δικαστήριον τοῦ Ἰσραήλ ἐξέδωσεν ἀπόφασιν, συμφώνως πρός τήν  ὁποίαν ἀπορρίπτει τάς τελευταίας προσπαθείας τοῦ Πατριαρχείου, νά ἀκυρώσῃ τήν ἀπόφασιν, ἡ ὁποία ἐξεδόθη ἐναντίον αὐτοῦ τόν Ἰούλιον τοῦ 2017, μέσῳ τῆς ὁποίας ἡ ἐξτρεμιστική Ἰσραηλινή ὀργάνωσις Ateret Cohanim ἐπέτυχε νά ἀπαλλοτριώσῃ τάς περιουσίας τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ (Bab Al-Khalil) εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καί αὕτη ἡ ἀπόφασις προκύπτει παρά τήν δικαστικήν μάχην, τήν ὁποίαν ἔδωσε τό Πατριαρχεῖον τά τελευταῖα δεκαεπτά ἔτη.

Τό Πατριαρχεῖον ἔκρινε τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου ὡς ἄδικον καί ἀνακόλουθον οἱασδήποτε νομικῆς ἤ λογικῆς βάσεως, καθώς ἡ ἐξτρεμιστική ὀργάνωσις καί οἱ ὑποστηρικταί αὐτῆς ἠκολούθησαν λανθασμένας καί παρανόμους μεθόδους, διά νά ἀποκτήσουν Χριστιανικήν ἀκίνητον περιουσίαν εἰς ἕναν ἀπό τούς σημαντικωτέρους χώρους Ἀραβικῆς Ἰσλαμικῆς καί Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τά τελευταῖα ἔτη, τό Πατριαρχεῖον ἐξεκίνησε μίαν νομικήν, ἐνημερωτικήν καί διπλωματικήν ἐκστρατείαν, τήν ὁποίαν ἐπωμίσθη μέ λίαν ὑψηλόν κόστος εἰς τό δικαστικόν καί διπλωματικόν πεδίον, προκειμένου νά πιέσῃ τάς Ἰσραηλινάς Ἀρχάς νά ἀποτρέψουν ἐξτρεμιστικάς ὀργανώσεις νά καταλάβουν τά ἐν λόγῳ περιουσιακά στοιχεῖα, ἀλλά αἱ προσπάθειαι αὐταί ἀπέτυχον, ἐξ αἰτίας τῆς πιέσεως τῶν ἐξτρεμιστικῶν ὀργανώσεων αὐτῶν καί τῶν πρακτόρων των, οἱ ὁποῖοι τάς ὑποστηρίζουν ἐντός τῶν κύκλων λήψεως ἀποφάσεων.

Τό Πατριαρχεῖον ἐπεβεβαίωσεν ὅτι θά συνεχίσῃ νά στηρίζῃ τούς Παλαιστινίους ἐνοίκους εἰς τήν σταθεράν παραμονήν των ἐντός τῶν Χριστιανικῶν περιουσιῶν αὐτῶν καί ἐπίσης ὅτι εἶναι ἀκλόνητον εἰς τόν ἀγῶνα αὐτοῦ διά τόν περιορισμόν τῆς ρατσιστικῆς πολιτικῆς καί τῆς ἀτζέντας τῆς ἀκραίας δεξιᾶς εἰς τό Ἰσραήλ, μέ στόχον τήν διάβρωσιν τῆς πολυπολιτισμικῆς ταυτότητος τῆς πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν ἐπιβολήν μιᾶς νέας πραγματικότητος ἐντός αὐτῆς.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ