Πατριαρχεία

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: H μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Προδρόμου

Τό Σάββατον, 29ην Αὐγούστου/11ην Σεπτεμβρίου 2021, τό Πατριαρχεῖον ἐτέλεσε τήν μνήμην τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ παλαιάν Ἱεράν Μονήν τήν κειμένην ἐν συνεχείᾳ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως νοτιοδυτικῶς εἰς τήν καρδιάν τῆς Χριστιανικῆς συνοικίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἐν πένθει χαροποιῷ ἐνθυμεῖται τάς διηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων, (Μάρκ. κεφ. 6, Ματθ. κεφ.14), συμφώνως πρός τάς ὁποίας ὁ Ἡρώδης ὁ Τετράρχης δέν ἠδύνατο νά ἀνθέξῃ τόν ἔλεγχον τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, διά τό ὅτι συνέζη μετά τῆς Ἡρωδιάδος, γυναικός τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Φιλίππου, διό καί ἐφυλάκισεν αὐτόν. Γενεθλίων τοῦ Ἡρώδου τελουμένων, ἡ Σαλώμη, κόρη τῆς Ἡρωδιάδος ἐχόρευσε καί ἤρεσε τοσοῦτον εἰς αὐτόν, ὥστε ὑπεσχέθη αὐτῇ νά δώσῃ ἕως καί ἥμισυ τῆς βασιλείας αὐτοῦ. Ἐκείνη συμβουλευθεῖσα τήν μητέρα αὐτῆς ἐζήτησε τήν κεφαλήν τοῦ Βαπτιστοῦ. Ὁ Ἡρώδης ἐλυπήθη, διότι ἐσέβετο τόν Ἰωάννην, ὅμως διά τους ὅρκους καί τούς συνανακειμένους ἀπέστειλε σπεκουλάτορα καί ἀπέτεμε τήν κεφαλήν του Ἰωάννου καί ἔφερεν αὐτήν ἐπί πίνακι ὡς ὀψώνιον εἰς τόν βασιλέα.

Πρός τιμήν τοῦ «μείζονος ἐν γεννητοῖς γυναικός» καί ἀποκεφαλισθέντος Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἐτελέσθη ἀφ’ ἑσπέρας Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Μελετίου, π. Πορφυρίου (ἐν τῷ Ἑσπερινῷ), π. Δομετιανοῦ τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν εὐλαβουμένων τόν Τίμιον Πρόδρομον.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη διά κεράσματος νηστησίμου ὁ ἀνακαινιστής τοῦ ναοῦ καί τῆς Μονῆς Τελετάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος.

https://youtu.be/PyxgP8pPV_w

 

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ