Εκκλησία της Ελλάδος

Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης προς ΔΙΣ: Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος τοποτηρητής στην Γλυφάδα;

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί ανοικτή επιστολή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Συμεών προς τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εν όψει των συνεδρίων της για τον μήνα Μάρτιο. Το παραθέτουμε αυτούσιο:

Τήν 20ή Φε­βρου­α­ρί­ου, ὅ­πως γνω­ρί­ζε­τε, ἀ­να­παύ­τη­κε ἐν Κυ­ρί­ῳ ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ἀ­δελ­φός μας Μη­τρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας κυ­ρός Παῦ­λος. Μέ τό ἀγ­γελ­τή­ριο ἔγ­γρα­φο τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τήν ἐκ­δη­μί­α τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Ἱεράρχου μᾶς γνω­στο­ποι­ή­θη­κε ὅ­τι «Το­πο­τη­ρη­τής χη­ρευ­ού­σης Μη­τρο­πό­λε­ως Γλυ­φά­δας, Ἑλ­λη­νι­κοῦ, Βού­λας, Βου­λι­αγ­μέ­νης καί Βά­ρης ὡ­ρί­σθη Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κύ­ριος Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος».

Δέν γνω­ρί­ζω ἀ­πό ποι­όν ὁ­ρί­στη­κε Το­πο­τη­ρη­τής ὁ Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος.

Ἐ­πι­τρέψ­τε μου, ὅ­μως α) νά Σᾶς πλη­ρο­φο­ρή­σω εὐ­λα­βῶς ὅ­τι ἡ Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν δέν συ­νο­ρεύ­ει μέ τή Μη­τρό­πο­λη Γλυ­φά­δας καί β) νά ἀν­τι­γρά­ψω καί νά ὑ­πεν­θυ­μί­σω στήν ἀ­γά­πη Σας τό ἄρ­θρο 23 § 1 τοῦ Κα­τα­στα­τι­κοῦ μας Χάρ­του, ἐ­πί τῇ βά­σει τοῦ ὁ­ποί­ου ὑ­πο­τί­θε­ται ὅ­τι δι­οι­κεῖ­ται ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας :

«Ἅ­μα τῇ χη­ρεί­ᾳ μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ τι­νος θρό­νου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ὁ Πρό­ε­δρος τῆς Δ.Ι.Σ., ἀ­να­θέ­τει τήν το­πο­τη­ρη­τεί­αν αὐ­τοῦ μέ­χρι τῆς πλη­ρώ­σε­ώς του εἰς τόν ἐκ τῶν ὁ­μό­ρων Μη­τρο­πο­λι­τῶν ἔ­χον­τα τά πρε­σβεῖ­α Ἀρ­χι­ε­ρω­σύ­νης».

Πα­ρα­κα­λῶ νά τύ­χω τῆς συγ­χω­ρή­σε­ώς Σας γιά τόν τρό­πο πού ἐ­πέ­λε­ξα νά ἐ­πι­κοι­νω­νή­σω μα­ζί Σας καί γιά τό θέ­μα τό ὁ­ποῖ­ο θέ­λη­σα νά θέ­σω ὑπ᾽ ὄ­ψιν Σας μέ κίν­δυ­νο νά πα­ρε­ξη­γη­θῶ.

Ἐ­λά­χι­στος ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φός

† Ο ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ ΣΥ­ΜΕ­ΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

SAT SAS
Ελληνοτουρκικά 0

Πολεμικές "ορέξεις" από την Τουρκία: Κομάντος SAT-SAS "σημαδεύουν" λιμάνια του Αιγαίου - Σε ετοιμότητα το αιγυπτιακό ΠΝ στην Α. Μεσόγειο

Ολοταχώς για πρόκληση θερμού επεισοδίου από την Άγκυρα σε Αιγαίο-Α. Μεσόγειο - Νέες υπερπτήσεις Τούρκων πάνω από Ρω και...