Εκκλησία

Η Τελετή του Επιταφίου εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Κατ’ αὐτήν πρῶτον εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐψάλη ὁ Κανών τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὡς οὔσης τῆς τελετῆς ταύτης Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, «Κύματι θαλάσσης».

Τοῦ Κανόνος ψαλλομένου ἐνεδύθη διά  πενθίμων ὡραιοτάτων ἀμφίων ὁ Προεξάρχων τῆς τελετῆς Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς.

Μετά τοῦτο ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ ἤρξατο ἡ λιτανεία πρός τά δεξιά ἀπό τοῦ παρεκκλησίου τοῦ «Μή μου ἅπτου», δι’ ὅλων τῶν προσκυνημάτων κύκλῳ τοῦ Καθολικοῦ ἐξωτερικῶς, μετά  μιᾶς δεήσεως εἰς ἕκαστον.

Ἅμα τῇ ἐντεῦθεν ἀνόδῳ εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς Σταυρώσεως καί ἐλήφθη τό εἰλητόν τοῦ  Ἐπιταφίου ἀπό τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὑπό τῶν Ἀρχιερέων. Κατελθόντες ἥπλωσαν αὐτό εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί ἀνεγνώσθη τό σχετικόν Εὐαγγέλιον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου, τοῦ εἱλητοῦ περιφερομένου καί τοποθετουμένου ἐπί τοῦ Ἁγίου Μνήματος, ὅτε καί ἤρχισαν οἱ τρεῖς Στάσεις τοῦ Ἐπιταφίου.

Ὁ προεξάρχων τῆς τελετῆς  Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔψαλε τό πρῶτον τροπάριον τῆς Α΄ Στάσεως : «Ἡ ζωή ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ….», οἱ Ἀρχιερεῖς δέ ἐν συνεχείᾳ τήν Β΄ «Ἄξιόν ἐστιν μεγαλύνειν Σέ τόν ζωοδότην…» καί τήν Γ’ «Αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ Σου προσφέρουσι Χριστέ μου…» καί ὁ μυρεψός «ἔρραναν τόν τάφον…», ψαλλομένων εἰς ἑκάστην Στάσιν τῶν Ἐγκωμίων ὑπό τῶν Ἱεροψαλτῶν.

Μετά ταῦτα, ὁ Γέρων Ἀχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἀνέγνωσε τό ἑόρτιον κήρυγμα  (ἴδε video).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τῶν Αἴνων ψαλλομένων προσεκύνησαν τόν ἐν τῷ εἱλητῷ ἄχραντον Σῶμα τοῦ Κυρίου, οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἔλαβον τά εὐλογημένα ἄνθη δι’ ἑαυτούς καί τούς πιστούς.

Ἡ τελετή ἔληξε διά τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ καί τοποθετήσεως αὐτοῦ ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἐν ᾧ ἐψάλλετο «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου καθελών τό Ἄχραντόν Σου Σῶμα ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ