Εκκλησία

Πατρών Χρυσόστομος: "Για να ευφραίνεται η Παναγία, πρέπει να ζούμε με τους λόγους του Θεού"

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, στην εγκύκλιο που εξέδωσε, μιλά για την προσευχή και την τιμή που πρέπει να πρέττουμε προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία παρακαλεί και προσεύχεται για τη σωτηρία της ψυχής μας από τις αμαρτίες μας. Η Παναγία ευφραίνεται, όταν τιμούμε τον λόγο του Θεού στις ζωές μας, όντας φιλάνθρωποι.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο παρακάτω:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι ΑΙ Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ    Π Α Τ Ρ Ω ΝΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 330ηΧ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο ΣΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως ΠατρῶνMέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ γιορτάζομε καί πάλι τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου μας, τῆς Θεοτόκου Μαριάμ, τῆς Σκέπης καί Προστασίας καί Μητρόςτοῦ ἀνακαινισμένου ἀνθρώπου, ἀφοῦ δι’ Αὐτῆς καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε γιά νά θεώσῃ τό ἀνθρώπινο γένος.Ἀφήνομε ἐνώπιόν Της γιά μιά ἀκόμη φορά τούς μύχιους πόθους καί πόνους τῆς καρδιᾶς μας, ἐκφράζομε τίς ἐσώτατες ἐπιθυμίες μας καί μέ δάκρυα στά μάτια Τήν παρακαλοῦμε νά μᾶς προστατεύῃ, νά μᾶς ἐνισχύῃ μέ τίς πρεσβείες Της καί νά φωτίζῃ μέ τίς ἱκεσίες Της τό δρόμο τῆς ζωῆς μας.

Εὐγνώμονες προσπίπτομε στό Πανάγιο Εἰκόνισμά Της καί καταθέτομε ὁ καθείς ξεχωριστά, οἱ οἰκογένειες, ὁ Λαός ἃπας τῆς Χριστωνύμου Ἑλλάδος, τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς πολλές πρός ἡμᾶς φανερές καί ἀφανεῖς, τίς γνωστές καί ἂγνωστες, τίς πάμπολλες εὐεργεσίες Της.Τά χείλη μας πλημμυρίζουν ἀπό τόν ὓμνο πού βγαίνει μέσα ἀπό τήν καρδιά μας, μέ τό δικό του, μέ τόν ξεχωριστό μοναδικό τρόπο γιά τόν καθένα μας, ἀφοῦ ἡ κάθε καρδιά, γνωρίζει μυστικά καί θαυμαστά νά ἐπικοινωνῇ μέ τήν μεγάλη μας Μάνα.Μᾶς συνεπαίρνει ὁ ἱερός Ὑμνογράφος, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει μέ τῆς ψυχῆς του τήν ἱερή λύρα, ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος: «Προσπίπτουσιν Βασιλεῖς, σύν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καί μέλπουσιν, Κεχαριτωμένηχαῖρε μετά Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διά Σοῦ τό μέγα ἒλεος».

Γνωρίζομε ὃτι παρά τίς πολλές μας ἁμαρτίες, μᾶς ἀγαπάει ἡ Μεγαλόχαρη βαθειά καί πρεσβεύει μέ δάκρυα στά μάτια, γιά νά μᾶς ἐλεῇ ὁ Κύριος. Ὃπως ἒσπευσε σέ βοήθεια, σέ χρόνους καί καιρούς δίσεκτους γιά τόν τόπο μας καί τό Γένος μας, ἒτσι καί τώρα ἒρχεται ἀντιλήπτωρ θερμή, ὣστε νάστεκώμαστε στά πόδια μας καί νά μή καταποντιζώμαστε μέσα στό βοῦρκο τῶν πολλῶν μας ἀνομιῶν καίπαραπτωμάτων.

Πρός Αὐτήν λοιπόν, πού κρατάει στά χέρια Της Τόν Ἀχώρητον παντί, Τόν κρατοῦντα τῇ πανσθενουργῷ Αὐτοῦ χειρί τά σύμπαντα, πρός Αὐτήν ἡ ὁποία ἀνεδείχθη ὂντως Θεοτόκος καί πού στήν ἀγκαλιά Της κρατάει καί θάλπει καί παρηγορεῖ τό ἀνθρώπινο Γένος, ἀπευθύνω δέηση καί ἱκεσία ἐκ βάθους τῆς ἁμαρτωλῆς καρδίας μου καί ἐξαιτούμενος διά πρεσβειῶν Της, τό τοῦ Κυρίου μέγα ἒλεος, Τήν παρακαλῶ νά προσβλέπῃ ἰλέω ὂμματι, πρός πάντας, τούς τήν εὐκλεῆ καί περιάκουστη πόλη καί Ἱερά Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν οἰκοῦντας.

Πρός τήν νεότητα ἡ ὁποία βασανίζεται μέσα στό πέλαγος τῆς ἀποστασιοποιημένης ἀπό τόν Θεό ζωῆς καίἀναζητεῖ ἐναγωνίως λιμένα σωτηρίας. Πρός τούς ἀγωνιζομένους γονεῖς γιά νά μεγαλώσουν τάπαιδιά τους σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί μέ γνώμονα τίς ἀδιαμφισβήτητες πνευματικές ἀξίες.Πρός τό τίμιο γῆρας πού πολλάκις ἂσπλαχνα ἐγκαταλείπεται ἀκόμη καί ἀπό τά ἲδια του τά παιδιά, γιατίαὐτό ἀπαιτεῖ ὁ λεγόμενος «σύγχρονος τρόπος ζωῆς». Πρός τούς ἒχοντας τίς εὐθύνες τῆς διακυβερνήσεως τῆςΧώρας μας, τῆς γλυκυτάτης Πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδος, ὣστε νά διοικοῦν αὐτόν τόν τόπο σύμφωνα μέ τό Ὀρθόδοξο ἦθος καί τήν ἱερά καί σώζουσα Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ἡ ὁποία τόσους αἰῶνες μᾶς διατήρησε ἀτρώτους ἀπό τίς ἐπηρεῖες τῶν ἀντικειμένων.Βλέποντας κατά τίς ἡμέρες αὐτές τήν πλήμμυρα τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ στίς αὐλές τῆς Παναγίας μας καί τήναὐθόρμητη ἒκφραση τῶν αἰσθημάτων εὐλαβείας τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐξαιρέτως τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ, αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἐσωτερική ἀνάγκη νά ἐκφράσω πρός ὃλους σας τόν ἒπαινόν μου καί τήν ἐν Κυρίῳ καύχηση, διά τήν τοιαύτην εὐσέβεια καί πνευματικότητα καί νά ἐπαινέσω τόν ἱερό ζῆλο, μικρῶν καί μεγάλων, ὡς καί τήν ἀφοσίωση στήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία τιμᾶ μετά Θεόν, ὡς ἒχουσαν τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος, κατά τόν ἱερό Ὑμνογράφο, τήν πανακήρατον καί παναμώμητον, τήν ἀειμακάριστονΜητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ καί δική μας γλυκυτάτη Μητέρα καί ἀπαντοχή.

Κοντά ὃμως στά παραπάνω, ἂς μή λησμονοῦμε, ἀδελφοί μου, ὃτι γιά νά ἑορτάζωμε σωστά καί νά εὐφραίνεται ἡ Παναγία μας, πρέπει νά ἐφαρμόζωμε στή ζωή μας τό θέλημα τοῦ Παναγίου Τόκου Της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἒτσι μᾶς παραγγέλλει Ἐκείνη:« Ὃ, τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε».Παιδιά μου εὐλογημένα, ὃπως κάθε χρόνο ἒτσι καί ἐφέτος καλούμεθα σήμερα μέσα ἀπό τήν ἐλεημοσύνη νά εὐχαριστήσωμε Τήν ἐλεήμονα πρός ἡμᾶς Κυρία Θεοτόκο.

Ἂς θυμηθοῦμε, λοιπόν, τούς ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους, τούς πένητας ἀδελφούς μας, τούς ἀσθενεῖς πού δέν ἒχουν τήν δυνατότητα νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους, τούς ἀπόρους φοιτητάς πού σπουδάζουν μέ τήν βοήθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τούς ξένους πού βρίσκονται καραβοτσακισμένοι στό τόπο μας καί τόσους ἂλλους ἀδελφούς μας καί ἂς προσφέρομε μέ ὃλη τήν καλή μας διάθεση, ὃ, τι ὁ καθένας ἐπιθυμεῖ, μέσα ἀπό τήν σημερινήδισκοφορία, ἒχοντας τήν βεβαίαν αἲσθηση ὃτι προσφέρει στόν ἲδιο τόν Θεό καί ὂχι σέ ἂνθρωπο.Εἶμαι βέβαιος, ὃτι καί ἐφέτος θά ἀνταποκριθῆτε στήν παράκλησή μου αὐτή καί θά ἐνισχύσετε τό φιλάνθρωπο ἒργο τῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδή, τό δικό σας ἒργο. Ἀπευθυνόμενος ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ πρός ὃλους σας, σᾶς ἐναγκαλίζομαι καί σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ εὐχόμενος ἐκ βάθους ψυχῆς νά ἒχετε ἒτη πολλά καί εὐλογημένα, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ὁ Θεός νά ἐκπληρώσῃ ὃλους τούς πόθους καί τίς ἐπιθυμίες σας, οἱ ὁποῖες εἶναι σύμφωνες μέ τό ἃγιο θέλημά Του.

Χαρά καί εὐφροσύνη σέ ὃλους Σας.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ