Εκκλησία
Ενημερώθηκε στις:

O Προικονήσου Ἰωσήφ: «Ἀπὸ σήμερα ξεκινάει ἐπίσημα ἡ σύναξη τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης Συνόδου, μὲ ἐξαίρεση τρεῖς- τέσσερεις γκρινιάρηδες »

Στὸν ἐσπερινὸ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Τριάδος στὸ Μοναστήρι Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων  στὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης πρωτοστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Προικονήσου κ. Ἰωσήφ. (  Οἱ διάφοροι «ἐκκλησιαστικοὶ» δικτυακοὶ τόποι ἔχουν τὰ σχετικά γενικόλογα «ρεπορτάζ» καὶ τὶς  ἀπαραίτητες φωτογραφίες , ὅπως συνηθίζουν…)

Νομίζω πιὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ δεῖ κανεὶς τί λέχθηκε ἀπὸ τὸν σεβασμιώτατο Προικονήσου στὸν ἐσπερινὸ καὶ στὴν θεία λειτουργία. (Παραθέτω τὰ κυριώτερα , κατὰ τὴ γνώμη μου, σημεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Σύνοδο ποὺ γίνεται ἐδώ,  ἀπομαγνητοφωνημένα)

Στὸν ἐσπερινὀ:

«Συνεκλήθηκε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος. Ἀκούσαμε ἀπὸ πολλοὺς ἀνοήτους, ἀπό πολλοὺς μικρόνοες , ἀπὸ πολλούς … (δὲν ἀκούγεται ευκρινῶς) τοῦ κόσμου τὶς συκοφαντίες , τοῦ κόσμου τὶς κατηγορίες, ἐναντίον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἕνα γεγονὸς τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τὰ τελευταῖα 1200 χρόνια. Καὶ ὁ Θεὸς εὐδόκησε αὐτὸ τὸ γεγονὸς νὰ λάβη χώρα έδώ. Στὴν Κρήτη, στὰ Χανιά. Νὰ εὐλογηθῆ γιὰ ἄλλη  μιὰ φορὰ αὐτὴ ἡ ἁγιοτόκος νῆσος. Καὶ νομίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔχει πάθει ἀγκύλωσι, ἔχουνε παγώσει τὰ φτερά του, δὲν πετάει, δὲν πνέει ὅπου θέλει, δὲν ἀκολουθεῖ  τὴν ἐκκλησία,  δὲν φωτίζει, δὲν στηρίζει, δὲν ὁδηγεῖ εἰς πάσαν τὴν ἀλήθεια.

 Ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι μεμονωμένες φωνές. Ἡ ἐκκλησία εἶναι σώμα ἱεραρχικὰ δομημένο μὲ ὲπισκόπους  μὲ ἀρχιεπισκόπους μὲ Πατριάρχες καὶ γύρω τους κλῆρος καὶ λαός ὅλοι μαζί,  ὅλη ἡ ἐκκλησία. Καὶ ὅταν ἡ ἐκκλησία ὡς ἕνα σώμα ἀποφασίσει νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι  αὐτὸ ποτὲ δὲν γίνεται  ἐρήμην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ Ἁγία Σύνοδος εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  στὴν ἐποχή μας στὸ ξεκίνημα τοῦ 21ου αἰώνα. Χαρῆτε την, παρακαλέστε, προσευχηθῆτε τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιο νὰ διώξει μακρυὰ κάθε ἀνθρώπινη μικρότητα, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιο νὰ φωτίσει πλούσια τὶς καρδιὲς ,τὶς ψυχὲς καὶ τοὺς νόες ὅλων τῶν πατέρων οἱ ὁποῖο συγκροτοῦν αὐτὴ τὴν  Ἅγία Σύνοδο.

Ἂπὸ αὐτὴ τὴ Σύνοδο περιμένουμε καινούργιους ἁγιοπνευματικοὺς καρπούς. Ἄς μὴν εἴμαστε μικρόψυχοι, ἄς μὴν εἴμαστε στενοκέφαλοι, εἶναι εὔκολο νὰ κάνει κανεὶς ἀνεύθυνα ἀπὸ τὸ κελί του μέσα, ἤ ἂπὸ τὴ Μητρόπολή του μέσα, ἤ ἀπὸ τὸ σπίτι του μέσα   τὸ διδάσκαλο τῆς  Ἐκκλησίας καὶ κριτὴ τῆς Οἰκουμένης ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι κατὰ Θεόν. .Ἡ Ἒκκλησία ἐπαναλαμβάνω εἶναι σώμα. Καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας συνέρχεται καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας συσκέπτεται, καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας ἀνατέμει τὰ προβλήματα, καὶ τὸ σώμα τῆς Ἐκκλησίας  δέχεται τὸν φωτισμό καὶ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶθε νὰ μείνει μὲ χρυσὰ γράμματα γραμμένη αὐτὴ ἣ Ἁγία Σύνοδος, στὶς σελίδες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Εἶθε νὰ θυμούμαστε ὅλοι μὲ  εὐγνωμοσύνη αὐτὴ τὴν ἐβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς ἡ ὁποία θὰ εὔλογήσει καὶ θὰ σημαδέψει γιὰ πάντα καὶ τὰ Χανιά καὶ τὴν Κρήτη, καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο ὅλο. Τὴ Χριστιανοσύνη ὅλη».

Στὴν Λειτουργία:

«Ἀπὸ σήμερα ξεκινάει ἐπίσημα ἡ σύναξη τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο -μὲ ἐξαίρεση τρεῖς- τέσσερεις γκρινιάρηδες οἱ ὁποῖοι  γιὰ λόγους ὄχι έκκλησιαστικοὺς, ὄχι θρησκευτικοὺς , ἐθνοφυλετικοὺς καὶ μόνο,  καὶ φιλοπρωτείας λόγους-   ἦρθαν στὸ ξεκίνημα τῆς Ἃγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Οἱ ὑπόλοιπες 10 Ἐκκλησίες μονιασμένες καὶ ἀγαπημένες ξεκινοῦν τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τὸ μεγαλύτερο καὶ ἱστορικώτερο ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς τὰ τελευταῖα 1200 χρόνια».

Νομίζω ὅτι τὰ σχόλια περιττεύουν …  Δὲν χαίρομαι γι᾿ αὐτά. Ἀντιθέτως θλίβομαι καὶ ἀγωνιῶ. Δὲν τὰ παρουσιάζω  γιὰ νὰ κατηγορήσω κανέναν. Ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ «άληθινὴ» πραγματικότης… Αὑτὰ πράγματι σκέπτονται (καὶ κάποιες στιγμὲς τὰ ἐξωτερικεύουν) οἱ ποιμένες μας…

Αὐτὴ εἶναι ἣ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν λεβεντογέννα Κρήτη. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φρόνημα ποὺ διέπει (κάποιους ἀπὸ)τοὺς ἁγίους πατέρες ποὺ συγκροτοῦν τὴν Σύνοδο…

Ὅντως χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ περὶ φωτισμοῦ…

Βγάλτε συμπεράσματα μόνοι σας… ὅσοι ἀκόμη μπορεῖτε καὶ σκέφτεστε καὶ ψυχανεμίζεστε τὸ τὶ διαδραματίζεται γύρω μας…

(γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Τζανάκης Γεώργιος, Ἀκρωτήρι χανίων)

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελληνοτουρκικά 0

Τα Ίμια θα είναι το νέο ''Ναγκόρνο'' για τους Τούρκους; Γιατί ενεργοποιήθηκε η Εφεδρεία στην Αττική για πρώτη φορά στον ''ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ'';

Τούρκους αστρολόγους επιστρατεύει το καθεστώς Ερντογάν : "Μόλις περάσουν οι επόμενοι 2 μήνες, θα είμαστε μια χώρα...