Αρχείο

Η Μάχη των Οχυρών! Όταν οι Έλληνες πολέμησαν ενάντια σε υπερδυνάμεις!

Ογδόντα ένα χρόνια έχουν περάσει από τις τρείς ημέρες που έμειναν στην Ελληνική ιστορία ως «η μάχη των Οχυρών».

Σε ημέρες πονηρές σαν αυτές που ζούμε, τα ιστορικά ντοκουμέντα είναι απαραίτητα για την διαιώνιση της μνήμης. Η μάχη κράτησε τρείς ημέρες. Από τις 6 έως τις 9 Απριλίου του 1941.

Στο ΓΕΕΘΑ έχουν διασωθεί σε μορφή κειμένου όσα ειπώθηκαν από τους Γερμανούς προς την Ελληνική πλευρά όταν έληξε η μάχη.

Ορισμένα από αυτά που είναι ενδεικτικά της γενναιότητας των Ελλήνων μαχητών της εποχής είναι τα εξής:

«Ο Ε̟πιτελάρχης του ΧΧΧ Γερµανικού Σώµατος Στρατού εξεφράσθη ως εξής ̟προς τον µεταβάντα εις Καβάλλαν Αντιστράτηγον ∆έδεν διοικητήν της Οµάδος Μεραρχιών. «Επολεµήσατε θαυµάσια, το ̟πυροβολικόν σας ήτο υ̟πέροχον, αι ̟πλαγιοφυλάξεις σας α̟ποτελεσµατικώταται. Μόλις εκινείτο και µια οµάς µάχης, εδέχετο ε̟πιτυχώς βολήν.»

Όταν δε αυτός ε̟πιτελάρχης ε̟πληροφορήθη ̟πόσον ασθενές ̟πυροβολικόν διετίθετο εις την γραµµήν των οχυρών α̟πήντησεν: «Είσθε αξιέ̟παινοι διότι ε̟προξενήσατε εντύ̟πωσιν µεγάλης ισχύος και µεγίστης αφθονίας µέσων η ο̟ποία ήτο δυνατόν να ε̟πιδράση εις τας α̟ποφάσεις της Γερµανικής ∆ιοικήσεως». Γερµανός Αξιωµατικός της Αερπο̟ορίας εδήλωσεν εις τον αυτόν Αντιστράτηγο ότι «ο Ελληνικός Στρατός είναι ο ̟πρώτος στρατός εις τον ο̟ποίον τα αερο̟πλάνα καθέτου εφορµήσεως (Στούκας) δεν ενέσ̟πειραν ̟πανικόν. Οι στρατιώται σας αντί να φεύγουν αλλόφρονες, ό̟πως εγένετο εις την Πολωνίαν και την Γαλλίαν, µας ε̟πυροβόλουν α̟πό τας θέσεις των»

Ο διοικητής της 72ας Γερµανικής Μεραρχίας ήτις έδρασεν εις το υψί̟πεδον Κάτω Νευροκο̟πίου, οµιλών εις Σέρρας µετά του Αντιστράτηγου ∆έδε, εξέφρασεν ανε̟πιφύλακτον θαυµασµόν διά την µαχητικότητα των Ελληνικών στρατευµάτων και την αξίαν της οχυρώσεως, γεγονός άλλως τε ό̟περ γενικώς ανεγνώρισαν οι ανώτεροι Γερµανοί διοικηταί µονάδων. «Ε̟πολέµησα, ειπεν, εις την Πολωνίαν και την Γαλλίαν, αλλ’ ουδαµού συνήντησα τόσον α̟ποτελεσµατικήν και φθορο̟ποιόν αντίστασιν όσον εις την Ελλάδα.»

Ο διοικητής του XVIII Γερµανικού Σώµατος Στρατού Boehme ό̟περ έδρασε ̟προς εκ̟πόρθησιν της οχυρωµένης το̟ποθεσίας Μ̟έλες - Νέστος, έλεγεν εν Θεσσαλονίκη εις τον ε̟πιτελάρχην του ΤΣΑΜ (Τµήµατος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας). «Είχοµεν ακούσει να οµιλούν δια την γενναιότητα και τον ηρωισµόν τον ο̟ποίον επέδειξαν οι στρατιώται σας. Ε̟πολεµήσατε θαυµάσια! Θαυµάσια! Και ̟πάλιν σας συγχαίρω εγκαρδίως.»

Ο Στρατηγός Paul Hasse εις άρθρον του υ̟πό τον τίτλον «Οι ανδρείοι Έλληνες» δηµοσίευσεν εις Γερµανικήν εφηµερίδα, έγραφε µεταξύ άλλων: «Την 6ην Α̟πριλίου τα Γερµανικά στρατεύµατα ε̟πιτέθησαν κατά της γραµµής Μεταξά, κειµένης ανατολικώς του Αξιού. Τα ε̟πιτιθέντα συντάγµατα είχον ήδη ̟πείραν διασ̟πάσεως οχυρωµένων γραµµών εκ ̟προηγούµενων εκστρατειών εις τας οποίας είχον λάβει µέρος. Οι Έλληνες όµως φρουροί των οχυρών, ηµύνθησαν ̟παρά τα φλογοβόλα και τας χειροβοµβίδας, µετά σκληρού φανατισµού, ανάλογον του ο̟ποίου δεν είχον συναντήσει οι Γερµανοί στρατιώται εις ουδεµίαν των ̟προηγουµένων εκστρατειών των. Εφ’ όσον και εις ακόµη στρατιώτης ηδύνατο να ̟παραµείνη εις το Οχυρόν του ε̟πυροβόλει». Ο στρατηγός Von Schoerner εις συνοµιλίαν του ̟προς Έλληνα Συνταγµατάρχην εί̟πε: «Μάχοµαι α̟όπ ενός και ηµίσεως έτους και ε̟πολέµησα εις όλα τα µέτω̟πα του ̟παρόντος ̟πολέµου. Οφείλω να οµολογήσω ότι την γενναιότητα του Έλληνος στρατιώτου δεν την συνήντησα ̟πουθενά. ∆εν το λέγω αυτό ως φιλοφρόνησιν αλλά διότι είναι ̟πραγµατικότης».»

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

“Τρέχουν και δεν φτάνουν”: Μετά τις επιθέσεις με Ουκρανικά Drones αποδείχθηκε γυμνή η προστασία των Ρωσικών “πίσω αεροδρομίων”

Τα ουκρανικά UAV προσπάθησαν να επιτεθούν σε πολλά ρωσικά αεροδρόμια στα μετόπισθεν ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τη...