κλειστά μαγαζιά
Οικονομία

Δυσοίωνη η κατάσταση στην αγορά εργασίας - Καθιερώνεται η "μισή απασχόληση"

Ο λόγος για τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εξέδωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Χρ. Σταϊκούρας και Γ. Βρούτσης, με αφορμή τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς, η οποία σηματοδοτεί τις δραματικές αλλαγές του εργασιακού τοπίου στην Ελλάδα που πλέον θα χαρακτηρίζεται από λιγότερες θέσεις εργασίας – άρα αύξηση της ανεργίας – και συρρίκνωση των ήδη χαμηλών αμοιβών των εργαζομένων. 

Ειδικότερα οι πληττόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για 45 μέρες μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής συμβάσεων εργασίας. Άρα, τους δίνεται «πράσινο φως» για μείωση προσωπικού μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού ορίου. Η συγκεκριμένη διάταξη της ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης της παραγράφου 1 του παρόντος και, πάντως, μέχρι τις 31.5.2020, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 


Επίσης υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).


Στην έννοια του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών».

Όλα στο μισό

Με την ίδια ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που ανακαλούν εργαζόμενους από αναστολή σύμβασης εργασίας να τους απασχολούν μόνο δύο εβδομάδες τον μήνα για ένα εξάμηνο, βεβαίως με την αντίστοιχη μείωση αμοιβών. Επίσης, ο εργοδότης δύναται να μεταθέτει τους εργαζομένους από μία επιχείρηση του ομίλου σε άλλη. Η εν λόγω διάταξη της ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:
«Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, δύνανται γι' αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68). 

Για την περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου εδαφίου ως προς το ένατο άρθρο τής από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68) και, ειδικότερα, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων, των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού και τα άρθρα 9 και 10 της από 20/3/2020 ΠΝΠ, στα οποία παραπέμπει η ΚΥΑ:

Άρθρο ένατο

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
α. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β. Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ. Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Άρθρο δέκατο

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου
1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ