Εθνικά θέματα

Μόνο oι Έλληνες πιλότοι της Π.Α. μπορούν να το καταφέρουν αυτό (φωτό, βίντεο)

Στις 9 Ιουνίου 2011, μεταξύ Φούρνων και Σάμου οι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, Μ.Κουρτής και Μ.Μήτσιου, «έχασαν» ξαφνικά τον κινητήρα του διθέσιου Mirage 2000 με το οποίο πετούσαν.

Έτσι λοιπόν πήραν την γενναία απόφαση να το προσθαλασσώσουν αντί να εκτιναχθούν από τα καθίσματά τους αγνοώντας την προσωπική τους ασφάλεια.

Το αεροσκάφος ανελκύθηκε από βάθος εβδομήντα πέντε μέτρων από τη Μοίρα Κινητών Ομάδων της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (ΠΑΥ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης το 4ο ειδικό τάγμα Εθνοφυλακης, το Ναρκοθηρευτικό ΚΑΛΛΙΣΤΩ το αρματαγωγό ΡΟΔΟΣ και το λιμενικό σώμα καθώς και οι βαθυδύτες Σπυρίδων Κόλλας, Ανδρέας Ανδρικόπουλος και ο Απόστολος Κυπραίος, με το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος του, αφιλοκερδώς.

Οι πιλότοι σώθηκαν και το αεροσκάφος μετά την ανέλκυσή του επισκευάστηκε.

Δειτε το βίντεο και τις φωτογραφίες από την διαδικασία της ανέλκυσης:

https://www.youtube.com/watch?v=FhQpwqIyvgM

Ôçí Ôñßôç 21 Éïõíßïõ 2011 ïëïêëçñþèçêå ìå åðéôõ÷ßá ç áíÝëêõóç áåñïóêÜöïõò Mirage 2000 ôï ïðïßï åß÷å êáôáðÝóåé óå èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ óôï Íïôéïäõôéêü Üêñï ôçò ÓÜìïõ óôéò 9 Éïõíßïõ. Ôï áåñïóêÜöïò áíåëêýèçêå áðü âÜèïò åâäïìÞíôá ðÝíôå ìÝôñùí áðü ôçí Ìïßñá Êéíçôþí ÏìÜäùí ôçò 206 ÐôÝñõãáò Áåñïðïñéêþí Õðïäïìþí (ÐÁÕ). Ãéá íá öÝñïõí óå ðÝñáò ôçí áðïóôïëÞ áíÝëêõóçò, ôá óôåëÝ÷ç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óõíåñãÜóôçêáí ìå ôï 4ï ÅÔÅÈ ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò, ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêü ôï ïðïßï äéÝèåóå ôï Í/ÈÇ ÊÁËËÉÓÔÙ êáé ôï Á/à ÑÏÄÏÓ êáé ôï Ëéìåíéêü Óþìá. ÅðéðëÝïí óõììåôåß÷áí áöéëïêåñäþò ïé âáèõäýôåò ê. Óðõñßäùí Êüëëáò êáé ê. ÁíäñÝáò Áíäñéêüðïõëïò êáé ï ê. Áðüóôïëïò Êõðñáßïò, ìå ôï åðáããåëìáôéêü ôïõ áëéåõôéêü óêÜöïò. (EUROKINISSI // ÐÏËÅÌÉÊÇ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ)

Ôçí Ôñßôç 21 Éïõíßïõ 2011 ïëïêëçñþèçêå ìå åðéôõ÷ßá ç áíÝëêõóç áåñïóêÜöïõò Mirage 2000 ôï ïðïßï åß÷å êáôáðÝóåé óå èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ óôï Íïôéïäõôéêü Üêñï ôçò ÓÜìïõ óôéò 9 Éïõíßïõ. Ôï áåñïóêÜöïò áíåëêýèçêå áðü âÜèïò åâäïìÞíôá ðÝíôå ìÝôñùí áðü ôçí Ìïßñá Êéíçôþí ÏìÜäùí ôçò 206 ÐôÝñõãáò Áåñïðïñéêþí Õðïäïìþí (ÐÁÕ). Ãéá íá öÝñïõí óå ðÝñáò ôçí áðïóôïëÞ áíÝëêõóçò, ôá óôåëÝ÷ç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óõíåñãÜóôçêáí ìå ôï 4ï ÅÔÅÈ ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò, ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêü ôï ïðïßï äéÝèåóå ôï Í/ÈÇ ÊÁËËÉÓÔÙ êáé ôï Á/à ÑÏÄÏÓ êáé ôï Ëéìåíéêü Óþìá. ÅðéðëÝïí óõììåôåß÷áí áöéëïêåñäþò ïé âáèõäýôåò ê. Óðõñßäùí Êüëëáò êáé ê. ÁíäñÝáò Áíäñéêüðïõëïò êáé ï ê. Áðüóôïëïò Êõðñáßïò, ìå ôï åðáããåëìáôéêü ôïõ áëéåõôéêü óêÜöïò. (EUROKINISSI // ÐÏËÅÌÉÊÇ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ)

ԧ�? 21 ɯ��11 﫯ꫧ?ꥠ쥠尩�ᠧ ᭝몵?屯?ﵲ Mirage 2000 �? 執堪ᴡ?頳堨᫜? ?﷞ ?ͯ��� �Ӝ쯵 ? 9 ɯ��ԯ ᥱﳪܶﲠ᭥몽觪堡?ܨﲠ墤ﬞ� ?堬ݴ?᰼ �̯߱᠊魧�Ϭܤ�?6 дݱ� e??�?쾭 (Ёթ. éᠭᠶݱﵭ ?ݱᲠ�ᰯ?ޠ᭝몵? ���粠Я륬骞??? ??��場ԅȠ�Ӵ?�?﫥쩪�骼 �? 䩝襳場/ȇ ʁˋɓԙ ꡩ �/àяďӠꡩ �鬥��. Ű鰫ݯ���᭠ᶩ믪層? ⡨�岠ꮠӰ��뫡?頪. m䱝Რm䱩꼰ﵫﲠꡩ . p�??ﲬ 쥠�?嫬ᴩ꼠�᫩嵴骼 ?ﲮ (EUROKINISSI // Џ˅̉ʇ EяЏщi

Ôçí Ôñßôç 21 Éïõíßïõ 2011 ïëïêëçñþèçêå ìå åðéôõ÷ßá ç áíÝëêõóç áåñïóêÜöïõò Mirage 2000 ôï ïðïßï åß÷å êáôáðÝóåé óå èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ óôï Íïôéïäõôéêü Üêñï ôçò ÓÜìïõ óôéò 9 Éïõíßïõ. Ôï áåñïóêÜöïò áíåëêýèçêå áðü âÜèïò åâäïìÞíôá ðÝíôå ìÝôñùí áðü ôçí Ìïßñá Êéíçôþí ÏìÜäùí ôçò 206 ÐôÝñõãáò Áåñïðïñéêþí Õðïäïìþí (ÐÁÕ). Ãéá íá öÝñïõí óå ðÝñáò ôçí áðïóôïëÞ áíÝëêõóçò, ôá óôåëÝ÷ç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óõíåñãÜóôçêáí ìå ôï 4ï ÅÔÅÈ ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò, ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêü ôï ïðïßï äéÝèåóå ôï Í/ÈÇ ÊÁËËÉÓÔÙ êáé ôï Á/à ÑÏÄÏÓ êáé ôï Ëéìåíéêü Óþìá. ÅðéðëÝïí óõììåôåß÷áí áöéëïêåñäþò ïé âáèõäýôåò ê. Óðõñßäùí Êüëëáò êáé ê. ÁíäñÝáò Áíäñéêüðïõëïò êáé ï ê. Áðüóôïëïò Êõðñáßïò, ìå ôï åðáããåëìáôéêü ôïõ áëéåõôéêü óêÜöïò. (EUROKINISSI // ÐÏËÅÌÉÊÇ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ)

Ôçí Ôñßôç 21 Éïõíßïõ 2011 ïëïêëçñþèçêå ìå åðéôõ÷ßá ç áíÝëêõóç áåñïóêÜöïõò Mirage 2000 ôï ïðïßï åß÷å êáôáðÝóåé óå èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ óôï Íïôéïäõôéêü Üêñï ôçò ÓÜìïõ óôéò 9 Éïõíßïõ. Ôï áåñïóêÜöïò áíåëêýèçêå áðü âÜèïò åâäïìÞíôá ðÝíôå ìÝôñùí áðü ôçí Ìïßñá Êéíçôþí ÏìÜäùí ôçò 206 ÐôÝñõãáò Áåñïðïñéêþí Õðïäïìþí (ÐÁÕ). Ãéá íá öÝñïõí óå ðÝñáò ôçí áðïóôïëÞ áíÝëêõóçò, ôá óôåëÝ÷ç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óõíåñãÜóôçêáí ìå ôï 4ï ÅÔÅÈ ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò, ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêü ôï ïðïßï äéÝèåóå ôï Í/ÈÇ ÊÁËËÉÓÔÙ êáé ôï Á/à ÑÏÄÏÓ êáé ôï Ëéìåíéêü Óþìá. ÅðéðëÝïí óõììåôåß÷áí áöéëïêåñäþò ïé âáèõäýôåò ê. Óðõñßäùí Êüëëáò êáé ê. ÁíäñÝáò Áíäñéêüðïõëïò êáé ï ê. Áðüóôïëïò Êõðñáßïò, ìå ôï åðáããåëìáôéêü ôïõ áëéåõôéêü óêÜöïò. (EUROKINISSI // ÐÏËÅÌÉÊÇ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁ)

 

pronews.gr

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ