Αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος
Πνευματικά ωφέλιμα
Ενημερώθηκε στις:

Ιερές Μονές στις οποίες είναι ισόβιος Γέροντας ο Αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος

Ποιός ο καρπός;

Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τήν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτός μόνος μένει· ἐάν δέ ἀποθάνῃ, πολύν καρπόν φέρει (Ιωάννου 12, 24)

Καμιά εκκλησιαστική προσωπικότητα, ιστορικά και σύγχρονα, στην Εκκλησία της Ελλάδος, ή σε άλλη Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν έχει δημιουργήσει το πλήθος των Μοναστικών Αδελφοτήτων, Ανδρώων και Γυναικείων, ανά την Οικουμένη, αποτελούμενες από πρόσωπα διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευτικών καταβολών, σπουδάζοντας την Ελληνική γλώσσα, την επιστήμη της Θεολογίας, τη βυζαντινή μουσική, παράλληλα με τις λοιπές επιστήμες, τις οποίες είχαν σπουδάσει, πριν γίνουν ή αφού έγιναν Μοναχοί ή Μοναχές, μεταλαμπαδεύοντας τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, εμβαπτισμένοι στο πνεύμα του Ανατολικού Ορθόδοξου Μοναχισμού.

Το όλο Οικουμενικό Μοναστικό και Πνευματικό Εκκλησιαστικό έργο του Γέροντα Αρχιμανδρίτη κ. Διονυσίου αποτελεί συνέχεια, σε οικουμενική κλίμακα όμως, δηλαδή σε όλες τις Ηπείρους ταυτοχρόνως, του μοναστικού και πνευματικού έργου του Αγίου Παχωμίου του Μεγάλου, του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, (Ηγουμένου των Ηγουμένων, κατά τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο), του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, και του Αγίου Βενεδίκτου. Αυτή είναι η παρακαταθήκη, την οποία παρέλαβε από τον μακαριστό Τρίκκης και Σταγών κυρό Διονύσιο (Χαραλάμπους), και τον Γέροντά του Άγιο Αιμιλιανό (Βαφείδη).

Όλες οι Μονές, των οποίων οι Μοναστικές Αδελφότητες έχουν Γέροντα και Ισόβιο Πνευματικό Πατέρα τον Γέροντα Αρχιμανδρίτη κ. Διονύσιο, εποπτεύονται κανονικώς από τους κατά τόπον αρμοδίους Επισκόπους, στις αντίστοιχες Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, στις οποίες έχουν τις έδρες τους. Διοικούνται δε από τα Ηγουμενοσυμβούλιά τους, και εκπροσωπούνται εκκλησιαστικά και πολιτειακά από τους αντίστοιχους Ηγουμένους ή Ηγουμένες τους.

Η νεότερη εκκλησιολογική θεωρία του επισκοποκεντρισμού δεν είναι δυνατόν να αναιρέσει την παραδοσιακή διδασκαλία της Εκκλησίας, η οποία εξισορροπεί την εποπτεία των Ιερών Μονών από τους κατά τόπον αρμοδίους Επισκόπους, με τις μοναστικές και πνευματικές αρμοδιότητες του Γέροντα και Πνευματικού Πατέρα τους.

Η θεωρία του επισκοποκεντρισμού λύνει μια ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ θεσμού (Επισκόπου) και χαρίσματος (Γέροντα – Πνευματικού Πατέρα), υπέρ του θεσμού, και με μια προσπάθεια εξουδετέρωσης του χαρίσματος, αν το χάρισμα δεν υποτάσσεται τυφλά (δηλαδή όχι εν Χριστώ) στον θεσμό (βλ. Γρηγορίου Παπαθωμά, «Η αντινομική διαπάλη θεσμικού και χαρισματικού στην Εκκλησία», Θεολογία, τ. 88, τευχ. 1 (2017), σελ. 23-46, αν και εκεί τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται με αυτοσυγκράτηση για προφανείς λόγους).

Εξάλλου, και ο θεσμός, μέσα στην Εκκλησία, είναι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το χάρισμα της κυβερνήσεως, το οποίο, όταν απολυτοποιείται από ανθρώπινα πάθη, οδηγεί στον Παπισμό. Δηλαδή, η αντίθεση μεταξύ του χαρίσματος κυβερνήσεως και των λοιπών χαρισμάτων (μεταξύ των οποίων και το χάρισμα του Γέροντα ή Πνευματικού Πατέρα) είναι προσχηματική. Διότι αποβλέπει στην άκριτη και απόλυτη υποταγή και όχι στην κατά Χριστόν και κατά τους Ιερούς Κανόνες εποπτεία των λοιπών χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία.

Στην Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή του, στα κεφάλαια 12 και 13, υποτάσσει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (περιλαμβανομένου του χαρίσματος της κυβερνήσεως), μέσα στην Εκκλησία, στην ΑΓΑΠΗ και δεν βρίσκει κανένα νόημα στα χαρίσματα, όταν λείπει η ΑΓΑΠΗ. Πάντως, λείπει αναμφισβητήτως, από λογικής και φιλοκαλικής απόψεως, η ΑΓΑΠΗ, όταν αναπτύσσεται ο φθόνος από φορείς του θεσμού προς φορείς άλλων χαρισμάτων, όπως προς Γέροντες – Πνευματικούς Πατέρες, και όταν ο φθόνος οδηγεί σε τεχνητές διώξεις, προκειμένου να εφαρμοστεί η δαιμονική τακτική «Κόψτου του φτερά». Δηλαδή, όταν λείπει η ΑΓΑΠΗ, τότε το χάρισμα κυβερνήσεως μετατρέπεται σε εκκοσμικευμένο θεσμό διοικήσεως, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πλέον τις εκκλησιαστικές ανάγκες, αλλά μόνον ιδιοτελή συμφέροντα του φορέα του θεσμού. Αλλά όλα τα χαρίσματα στην Εκκλησία (περιλαμβανομένου εκείνου της διακυβερνήσεως) υπάρχουν μόνον για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των σκοπών της στρατευόμενης Εκκλησίας και πρωτίστως για τη ΣΩΤΗΡΙΑ των πιστών, και όχι για την καταχρηστική χρήση τους από τους φορείς τους προς εξυπηρέτηση εγκόσμιων συμφερόντων τους.

Αναφορικά με τα διάφορα χαρίσματα (μεταξύ των οποίων και εκείνο της κυβερνήσεως) και τη σχέση τους με την ΑΓΑΠΗ, η οποία αποτελεί ΑΚΤΙΣΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, ο Απόστολος Παύλος, στην προρηθείσα Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή του (12, 27 – 13, 3) γράφει τα ακόλουθα: «Αδελφοί, υμείς έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ους μεν ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, είτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών. Μη πάντες απόστολοι; Μη πάντες προφήται; Μη πάντες διδάσκαλοι; Μ η πάντες δυνάμεις; Μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων; Μ η πάντες γλώσσαις λαλούσι; Μη πάντες διερμηνεύουσι; Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρείττονα. Και έτι καθ’ υπερβολήν οδόν υμίν δείκνυμι. Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι».

Το ανωτέρω απόσπασμα της Α΄ προς Κορινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου μπορεί να αποδοθεί στη Νεοελληνική ως εξής: « Αδέλφια μου, εσείς όλοι αποτελείτε το Σώμα του Χριστού και είστε μέλη Του, όπου ο καθένας έχει τη δική του θέση. Και πρώτα μεν τοποθέτησε ο Θεός τους Αποστόλους (δηλαδή τους φορείς της χαρισματικής διακυβέρνησης και διδασκαλίας), σε δεύτερη θέση τους Προφήτες (δηλαδή τους φορείς της χαρισματικής θεολογίας), σε τρίτη θέση τους διδασκάλους (δηλαδή τους φορείς της χαρισματικής διδασκαλίας). Έπειτα ο Θεός έδωσε σε άλλους να επιτελούν θαύματα, σε άλλους να κάνουν θεραπείες, σε άλλους να προστατεύουν αδύναμους και ασθενείς, σε άλλους έδωσε χαρίσματα κυβερνήσεως και σε άλλους χαρίσματα ξένων γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι Προφήτες, ούτε όλοι Διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι ομιλούν και διερμηνεύουν ξένες γλώσσες. Εσείς επιδιώκετε με ζήλο τα καλύτερα χαρίσματα, και για τούτο το λόγο, σας δείχνω μια οδό ανώτερη. Εάν υποθέσουμε ότι ομιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, οι λόγοι μου ακούγονται ως χάλκινη καμπάνα ή ήχος κρουστού οργάνου. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας (δηλαδή της χαρισματικής θεολογίας) και κατέχω όλα τα μυστήρια του Θεού και όλη τη θεολογική γνώση, και αν ακόμη έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ όρη, δεν έχω όμως αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν διαθέσω τα υπάρχοντά μου στους πτωχούς, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμαι σε τίποτε από αυτές τις θυσίες».

Όμως, υπάρχουν – δόξα τω Αγίω Τριαδικώ Θεώ – και Ορθόδοξοι Επίσκοποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται και σέβονται θεολογικώς και κανονικώς, την Ορθόδοξη Εκκλησιολογική ισορροπία μεταξύ του χαρίσματος επισκοπικής διακυβερνήσεως και του μοναστικού χαρίσματος του Γέροντα και Πνευματικού Πατέρα, όπως ο νέος Χρυσόστομος και το κλέος του εκκλησιαστικού άμβωνα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων και άλλοι Επίσκοποι.

Ως συνέπεια του χαρίσματος του Γέροντα – Πνευματικού Πατέρα, με το οποίο ο Γέροντας Αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος αναμφισβητήτως κοσμείται, όπως εκ του εμπειρικού αποτελέσματος προκύπτει με σαφήνεια, οι Μοναχοί και οι Μοναχές στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό (στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, και την Αφρική), οι οποίοι έχουν ως Γέροντα και Πνευματικό τους Πατέρα τον Γέροντα Αρχιμανδρίτη κ. Διονύσιο, ανέρχονται - με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος - στους εκατόν ογδόντα (180), από τους οποίους ογδόντα (80), εγκαταβιούν σε Ιερές Μονές στην Ελλάδα και εκατό (100), εγκαταβιούν σε Ιερές Μονές στο εξωτερικό (στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, και την Αφρική).

Οι Δόκιμοι και οι Δόκιμες, που αναμένουν να γίνουν Μοναχοί και Μοναχές, επί δεκαετίες οι περισσότεροι, ανέρχονται - με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος - στους εβδομήντα (70), από τους οποίους οι είκοσι (20) είναι υποψήφιοι, μοναχοί και μοναχές σε Ιερές Μονές στην Ελλάδα, και οι πενήντα (50), σε Ιερές Μονές στο εξωτερικό (στην Ευρώπη, Αμερική, Ασία, και Αφρική).

Τα πνευματικά τέκνα του Γέροντος Αρχιμανδρίτη κ. Διονυσίου, κληρικοί, μοναχοί, και λαϊκοί, είναι - με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος - εκατοντάδες, ανά την Οικουμένη, εκ παιδικωτάτης των ηλικίας οι περισσότεροι.

Όπως είναι προφανές, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, η ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω Μονών, και Μετοχίων, και των αντίστοιχων πολυπολιτισμικών Μοναστικών Αδελφοτήτων, οι οποίες τις στελεχώνουν, σε διάφορες Χώρες τεσσάρων Ηπείρων, καθώς και η πνευματική καθοδήγηση των ανωτέρω Μοναχών και Μοναζουσών, της Πνευματικής Οικογενείας του, και των ως άνω πολυαριθμότερων πνευματικών τέκνων του, μοναχών, κληρικών, και λαϊκών, από τον Γέροντα Αρχιμανδρίτη κ. Διονύσιο. Όπως είναι ευνόητο, τούτες, απαιτούν κόπο, χρόνο, και αυτοθυσία. Όποιος αμφιβάλλει, ας επιχειρήσει να τις πραγματοποιήσει, ή να τις παρακολουθήσει, έστω.

Επί παραδείγματι, κάθε Μοναχός, κάθε Δόκιμος, κάθε πνευματικό παιδί, μπορεί να αντιμετωπίζει καθημερινά δεκάδες ζητήματα, που απασχολούν, είτε τον ίδιο, είτε την οικογένεια από την οποία προέρχεται, είτε το ευρύτερο περιβάλλον του, οι οποίοι αναζητούν να γνωρίσουν τον Χριστό, και παράλληλα, έχουν να ζήσουν, στα πλαίσια του πνευματικού, ορατού και αοράτου, πολέμου, τον μοναστικό τους βίο, και να ανταποκριθούν στα διακονήματά τους και τις λοιπές υποχρεώσεις τους, προς την αθάνατη μονογενή ψυχή του έκαστος, και προς τις Μονές τους.

Για την πλήρη πνευματική ανάπτυξη, και την ένωσή τους, με τον Χριστό - η οποία είναι ο πρώτιστος σκοπός των Μοναχών και Μοναζουσών, καθώς και όλων των πνευματικών τέκνων του - την τελική ευθύνη, έναντι του Δικαιοκρίτη Χριστού, έχει ο κάθε Γέροντας, και εν προκειμένω, ο Γέροντας Αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος.

Στο έργο του ισοβίου Γέροντα και Πνευματικού Πατέρα των Ιερών Μονών, ο Γέροντας Αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος, σέβεται, καθηκόντως, τους αρμοδίους, κατά τόπον, Επισκόπους, οι οποίοι εποπτεύουν κανονικώς τις ανωτέρω Μονές. Και επιδιώκει να έχει αγαστή συνεργασία μαζί τους, και τις διάπυρες ευχές τους προς Κύριον. Σε μεμονωμένες, όμως, περιπτώσεις, ο εχθρός της σωτηρίας των πιστών, προσπαθεί να παρενοχλήσει την ανωτέρω συνέργεια. Αλλά το πνευματικό χρέος των πιστών, είναι η αντίκρουση των βελών του όφεως. Οι εξειδικεύσεις των βελών του όφεως, που η ιστορία δεν γνώρισε, εν προκειμένω, θα πραγματοποιηθούν σε επόμενα άρθρα.

Α’

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑ

01. Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Ιωάννου Καποδίστρια”

Kloster 109, CH - 4229 Beinwil, Ελβετία

Τηλ.: +41.774271687, +30 6972250939, E-mail: [email protected], Website: Kloster-Beinwil.ch

Γενικός Καθηγούμενος - Πρώτος Πρόεδρος, Αρχιμανδρίτης κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Θεολογία ΕΚΠΑ, Έλλην

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

Σύλλογος «Heiliges Orthodoxes Kloster Johannes Kapodistrias Beinwil, Schweiz»

Πρώτος Πρόεδρος: Γενικός Καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Διονύσιος

Εγγραφή Συλλόγου: 09.11.2018

02. Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον “Διονυσίου Τρίκκης & Σταγών”

Kloster Arnstein, Pater-Damian-Str. 1

D - 56379 Obernhof, Γερμανία

Τηλ.: +49.2604943479, +30.6978118610, Fax: +49.2604943480

E-mail: [email protected], Website: Dionysios-Trikkis-Kloster.de

Γενική Καθηγουμένη, Γερόντισσα Διοδώρα,
Πτυχιούχος Καλών Τεχνών Βερολίνου, Αριστούχος Θεολογίας ΕΚΠΑ, και Νομικής Στρασβούργου, Γερμανίς

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

Σύλλογος: «Heiliges Orthodoxes Kloster Dionysios Trikkis & Stagon - Verein zur Förderung orthodoxen Mönchtums in Deutschland e. V.»

Πρώτη Πρόεδρος: Γενική Καθηγουμένη, Γερόντισσα Διοδώρα

Αριθμός εγγραφής στο Μητρώον Συλλόγων: VR 21423, 05.07.2019

03. Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον “Αγίου Αιμιλιανού”

Villa Schenck, Nibelungenstrasse 94, D - 64678 Lindenfels, Γερμανία, σε ιδιόκτητο Πύργο

Τηλ.: +1.5707188761, E-mail: [email protected]

Website: Kloster-Heiliger-Aimilianos.de

Καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Χαραλάμπιος
Δρ. Κτηνιατρικής Μονάχου & Kansas ΗΠΑ, Δρ. Κτηνιατρικής Παθολογικής Ανατομίας Μονάχου, Δρ. Παθολογικής Ανατομίας Ohio ΗΠΑ, Γερμανός

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

04. Ιερόν Πατριαρχικόν - ΣταυροΠήγιον “Αγίου Βασιλέως Ούλαβ & Ηλιού Θεσβίτου”

Solbergvegen 74-76, N - 6210 Valldal, Νορβηγία

Τηλ.: +47.40387683, E-mail: [email protected]

Website: StOlav-Monastery.org

Καθηγουµένη, Γερόντισσα Θαβωρία
Καλών Τεχνών Βερολίνου, Θεολογία ΕΚΠΑ, Νορβηγίς

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

Θρησκευτικός Σύλλογος: Det Hellige Patriarkalske og Stavropegiske Kloster av De Hellige Kong Olav og Profet Elias

Πρώτη Πρόεδρος: Καθηγουµένη, Γερόντισσα Θαβωρία

Αριθµ. Οργάνωσης: 913545826, Ίδρυσις Οργάνωσης: 23.04.2014

05. Ιερόν Πατριαρχικόν - ΣταυροΠήγιον “Αγίας Βασιλίσσης & Μάρτυρος Σούννιβα”

Ν - 6740 Selja, Νορβηγία

Τηλ.: +47.45034107, E-mail: [email protected]

Website: HelligeSunniva.org

Καθηγούµενος, Ἀρχιμανδρίτης Νίδαρος, Νορβηγός
Μουσική Σχολή Όσλο - Μουσικός Παραγωγός, Θεολογία ΕΚΠΑ, Νορβηγός

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

Οργάνωσις: Hellige Sunniva Kloster

Αριθµ. Οργάνωσης: 815699882, Ίδρυσις Οργάνωσης: 01.07.2014

06. Υπό Ίδρυσιν Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον “Πατριάρχου Ειρηναίου Ιεροσολύµων”, Γαλλία

25 rue de la Fontaine au roi, 75011 Paris

Τηλ.: +33 7 69 75 23 80

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνος: Αρχιµανδρίτης Ειρηναίος
Νομική, Θεολογία ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Κύπρου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ, Έλλην Κρης

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

Β’

ΑΝΔΡΩΑ ΜΕΤΟΧΙΑ

ΙΕΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, Beinwil Ἑλβετίας

07. Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον “Παναγίας Στύλου & Τριών Αγίων”

Piazza San Giovanni Theristis 1, 89049 Stilo (RC), Ιταλία

Τηλ.: +39.3889364245, E-mail: [email protected]

Website: Monastero-Stilo.it

Καθηγούµενος, Αρχιµανδρίτης Νείλος
Δρ. Ρωµαϊκού Δικαίου Πανεπιστημίου Καταντζάρο Καλαβρίας, Καλαβρός

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας
Θρησκευτικός Σύλλογος με Σεμινάρια για εκπαίδευση Ιταλών και Αλλοδαπών Φοιτητών

08.Ιδιόκτητον Μοναστηριακόν Κτήµα “Αγίου Παντελεήµονος”

(υπό σύστασιν Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον)

Ν. 119 D. 1 , Aksu Antalya Τουρκίας

Τηλ.: +90. 0552 634 5631, E-mail: [email protected]

Website: Attaleia.org

Υπεύθυνος, Αρχιµανδρίτης Βαλσαµών
Dr. Ιατρός Παθολόγος M.D., Διδάκτωρ Ποιμαντικής Θεολογίας Μανίλας, Παλαιστίνιος
Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

09.Ιδιόκτητον Μοναστηριακόν Κτήµα “Κοιµήσεως της Θεοτόκου”

(υπό σύστασιν Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον)

193 00 Ασπρόπυργος Αττικής, Ελλάδα

Τηλ.: +30.6971851776, E-mail: [email protected]

Website: Koimisis - Aspropyrgos.org

Υπεύθυνος: Δρ. Μελχισεδέκ, της πρ. Εξαρχίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αμερική
ΠαθολογοΑνατόμος Τζανείου Νοσοκομείου, Θεολογία Ακαδημίας Αγίου Κοσμά NC USA, Έλλην, Εγγονός Αδελφής Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

10. Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον “Αγίου Τρύφωνος”

Corso Umberto 52, 70010 Adelfia, Provincia di Bari, Ιταλία

Τηλ.: +39.3889364245, E-mail: [email protected]

Website: Monastero-SanTrifone.org

Καθηγούµενος, Αρχιµανδρίτης Δανιήλ
Θεολογία, Φιλοσοφία, καί Νομική Τιφλίδος, Δρ. Θεολογίας Κισινάου Μολδαβίας, Γεωργιανός

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

Θρησκευτικός Σύλλογος, αριθμός εγγραφής: KKNDVT3R20Z254J, 10/07/2020, Αδέλφια Μπάρι.

Γ’

ΜΕΤΟΧΙΑ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ”, Obernhof Γερµανίας

11.Ιδιόκτητον Μοναστηριακόν Κτήμα “Κατ’ Όναρ” Βηθλεέμ

(υπό σύστασιν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον)

Milk Grοtto St., Βηθλεέµ, Παλαιστίνη

Τηλ.: +30.6978118612, E-mail: MilkGrο[email protected]

Website: MilkGrοtto.org

Υπεύθυνη, Γερόντισσα Ναζαρηνή
Ανώτατον Ωδείον Αγίας Πετρουπόλεως, Θεολογία ΑΠΘ, Διπλωματούχος Βυζαντικής Μουσικής, Ισραηλίτις

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

12.Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον “Ευαγγελισµού της Θεοτόκου”

(υπό παραχώρησιν)

Badia, 98020 Mandanici (ME), Σικελία, Ιταλία

Τηλ.: +30.6973757854

E-mail: [email protected]

Website: Monastero-Mandanici.it

Υπεύθυνη, Γερόντισσα Διονυσία
Ακαδημία Καλών Τεχνών Αγίας Πετρουπόλεως, Αριστούχος Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ, Διπλωματούχος Βυζαντικής Μουσικής, Λευκορωσσίς

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

13. Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον “Πάντων Ελβετών Αγίων”

Schwesternhaus, Kloster 109, CH - 4229 Beinwil, Ελβετία

Τηλ.: +41.754135987, E-mail: [email protected]

Website: Schweizer-Heillige.ch

Καθηγουµένη, Γερόντισσα Αρχοντία
Φιλοσοφία Φριμπούργου Ελβετίας, Αριστούχος Θεολογίας ΕΚΠΑ, Ελβετίς

Εγγραφή Θρησκευτικού Συλλόγου: 09.11.2018

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

14. Ιερόν ΑρχιΕπισκοπικόν - ΣταυροΠήγιον Μετόχιον “Παναγίας του Καζάν”, Γαλλία

4, Chemin des Landoz, 25320 Busy, Γαλλία

Τηλ.: +33 783555464, E-mail: [email protected]

Υπεύθυνη, Γερόντισσα Ίρμενγκαρντ
Παιδιατρική Νοσηλευτική, Θεολογία ΑΠΘ, Γερμανίς

Θρησκευτικός Σύλλογος: Ν. W251005314/25.03.2017
(υπό τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας)

Αρχιεπισκοπή Ορθοδόξων Ρωσσικών Εκκλησιών Δυτικής Ευρώπης Πατριαρχείου Μόσχας

Δ’

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

15. Ιερά Μονή Υψώσεως Τιµίου Σταυρού

320 00 Θήβαι Βοιωτίας GR

Τηλ.: +30.226.2062265, Φαξ: +30.226.2062004

E-mail: [email protected], Website: www.fhc.org

Καθηγουµένη, Γερόντισσα Ιερωνύµη
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Ελληνίς

Σύλλογος «Φἰλων Ιεράς Μονής Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Θηβών Βοιωτίας»
Α.Μ.: 24219/2002, υπ’ αριθμ. 4311/07.06.2002 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

ΝΠΔΔ

Ιερά Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας

16. Ιερά Μονή Πέτρας Αγράφων

431 00 Καταφύγιον Καρδίτσης GR

Τηλ.: +30.697.8118604, Φαξ: +30.244.1080716

E-mail: [email protected]

Καθηγούµενος, Αρχιµανδρίτης Αιµιλιανός
Ξυλογλύπτης, Υπότροφος Ιταλίας, Θεολογία ΕΚΠΑ, Έλλην

(πάλαι Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Κωνσταντινουπόλεως)

ΝΠΔΔ

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

17. Ιερά Μονή Δώδεκα Αποστόλων «Κόκκινη Εκκλησιά»
(διαλυθείσα - εν αναμονή Αποφάσεως Ολομελείας ΣτΕ)

Αγίου Σεραφείµ Τέρµα, 431 00 Καρδίτσα GR

Τηλ.: +30.697.8118612, Φαξ: +30.244.1080841

E-mail: [email protected]

Υπεύθυνη, Προηγουμένη Γερόντισσα Μαριάμ (υπό εκλογήν Καθηγουμένης), Φοιτήτρια Ιατρικής, Φιλολογία ΑΠΘ, Ελληνίς

ΝΠΔΔ

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

18. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη»

430 60 Μαυροµµάτιον Καρδίτσης GR

Τηλ.: +30.697.8118629, Φαξ: +30.244.5049138

E-mail: Α[email protected]

Υπεύθυνη, Γερόντισσα Μύριαμ, (υπό εκλογήν Καθηγουμένης)
Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Γερμανίς, Ελληνίς

ΝΠΔΔ

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

19. Ιερά Μονή «Μεγάλου Γεωργίου Κρηµνών» Ζακύνθου

Τ.Θ. 7, 290 90 Ζάκυνθος GR

Τηλ.: +30.697.8118600, Φαξ: +30.269.5770723
E-mail: [email protected]

Website: www.MoniKrimnon.org

Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής, Μητροπολίτης Γέρων Δωδώνης Χρυσόστοµος

Υπεύθυνος Μοναστικής Αδελφότητος, Μεγαλόσχηµος Αγαπίων

τ. Γυμνασιάρχης, Θεολογία ΕΚΠΑ, Έλλην

ΝΠΔΔ

Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου

20. Ιερά Μονή «Μεταµορφώσεως Σωτήρος» Στροφάδων Ζακύνθου

290 90 Στροφάδες Νήσοι Ζακύνθου GR

Τηλ.: +30.26950 22950

Εκ περιτροπής Μοναστική Αδελφότητα Πατέρων Μονής Κρημνών

ΝΠΔΔ

Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου

21. Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου «Σπηλαιωτίσσης»

(υπό μετατροπή σε Μοναζουσών)

290 91 Ορθονιές Ζακύνθου GR

Τηλ.: +30.697.6341699, Φαξ: +30. 269577037

E-mail: [email protected]

Website: www.Spilaiotissa.org

Υπεύθυνη, Γερόντισσα Νίκη
Νομική Πανεπιστημίου Shuya Ρωσσίας, Θεολογία ΕΚΠΑ, Ουκρανίς

ΝΠΔΔ

Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου

22. Μοναστική Αδελφότης παρά τω «Ιερώ Νοσοκοµείω» Μυτιλήνης

Κατσακούλειον Οικοτροφείον Θηλέων

Βοστάνη Ε 72

811 00 Μυτιλήνη GR

Υπεύθυνη Οικοτροφείου, Γερόντισσα Ιωνία

Ανθρώπινη Οικολογία, Παιδαγωγικά ΗΠΑ, Κτηνιατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αμερικανίς

ΝΠΙΔ

Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου

23. Μοναστική Αδελφότης Ιερού Ησυχαστηρίου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» Αττικής

Λαμπρικά Κορωπίου, Τ.Κ. 194 00

Αττική, Τηλ.: +302106625524

Καθηγουμένη, Γερόντισσα Θεονύμφη

Δραματική Σχολή Αθηνών, Βυζαντινή Μουσική, Κοπτική - Ραπτική, Ελληνίς

ΝΠΙΔ (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία θρησκευτικού σκοπού 4152/28.02.1996, Π.Δ. 152/29.05.1996 - ΦΕΚ Α΄113/10.06.1996)

Ιερά Μητρόπολις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Ε’

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ

24. Ιερά Μονή “Αναστάσεως Σωτήρος” Καμερούν

Résurrection du Sauveur, Foumbot, Ouest Cameroun

Τηλ.: +237 680587286, E-mail: [email protected]

Καθηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Αναστάσιος
Οικονομολόγος, Φιλολογία Φριμπούργου Ελβετίας, Ελβετός

Ιερά Μητρόπολις Καμερούν Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

25. Ιερά Μονή “Κοιμήσεως Θεοτόκου” Καμερούν

Dormition de la Mère de Dieu, Bikok, Yaoundé, Cameroun

POB : 949, Yaoundé, Cameroun

Tηλ.: +237 673977366, E-mail: [email protected]

Καθηγουμένη, Γερόντισσα Κασσιανή
Φιλολογία Ροστόβ Ρωσσίας, Οικονομικές Επιστήμες ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή Θεολόγος Αγίας Πετρουπόλεως, Ρωσσίς

Ιερά Μητρόπολις Καμερούν Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

ΣΤ’

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΕΝ ΗΠΑ

26. Ιερά Μονή “Αγίας Νίνας” MD

9002 Clemsonville Rd., Union Bridge MD 21791, USA

Τηλ.: +1.202.4466121, Φαξ: +1.410.2052303

E-mail: [email protected],

Website: www.SaintNina-Monastery.org

Καθηγουµένη, Γερόντισσα Αιµιλιανή
Δρ. Ψυχολογίας Χάρβαρντ ΗΠΑ, Αριστούχος Θεολoγίας ΕΚΠΑ, Αμερικανίς

Οργάνωσις: Corporation (Non-profit Organization) «Sacred Monastery of Saint Nina»

Πρώτη Πρόεδρος: Καθηγουµένη, Γερόντισσα Αιμιλιανή

Αριθμός Εγγραφής, EIN: 46-4305165 / 25.01.2012

Γεωργιανή Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Βόρειο Αμερική, Πατριαρχείου Γεωργίας

27. Ιερά Μονή “Αγίου Πνεύµατος” MD

10920 Bangor Pl, Kensington MD 20895-1107, USA

Τηλ.: +1.202.6967662, Φαξ: +1.301.8822106

E-mail: [email protected]

Καθηγούµενος, Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος

Θεολογία ΕΚΠΑ, Λευκορώσσος

Οργάνωσις: Corporation (Non-profit Organization) «Sacred Monastery of the Holy Spirit»

Πρόεδρος: Καθηγούµενος Αρχιµανδρίτης Χριστοφόρος

Αριθμός Εγγραφής, EIN: 46-4305165 / 10.12.2013

Γεωργιανή Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Βόρειο Αμερική, Πατριαρχείου Γεωργίας

28. Ιερά Μονή “Αγίου Ιακώβου - Νέον Στούδιον” ΟΚ

3909 E 40th St, Tulsa OK 74135, USA

Τηλ.: +1.616.7343038

E-mail: [email protected]

Website: www.IakovosofAmerica-NewStudion.org

Καθηγούµενος, Αρχιµανδρίτης Αθανάσιος,
Ψηφιδογράφος Σπιλιμπέργκο - Βατικανού, Θεολογία ΕΚΠΑ, ΈλληνοΑμερικανός

Οργάνωσις: Corporation (Non-profit Organization): «Holy New Studion Monastery of Saint Iakovos»

Πρόεδρος: Καθηγούµενος, Αρχιµανδρίτης Αθανάσιος, ΕλληνοΑμερικανός

EIN: 84-3983834 / 10.12.2019

Γεωργιανή Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Βόρειο Αμερική, Πατριαρχείου Γεωργίας

29. Ιερά Μονή Αγίου Αιµιλιανού” KS

Vale Road, Concordia KS 66901, USA

Τηλ.: +1 202 446 6121, E-mail: [email protected]

Website: www.SaintAimilianos.org

Καθηγουµένη, Χρυσοστόµα Μοναχή, Δρ. Βιολογίας, Καθηγήτρια Emeritus MIT Μασσαχουσέτης ΗΠΑ

Οργάνωσις: Corporation (Non-profit Organization): «Saint Aimilianos in USA»

Πρόεδρος: Καθηγουµένη, Χρυσοστόµα Μοναχή, Αμερικανίς

Eγγραφή: 10.12.2019.

Γεωργιανή Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Βόρειο Αμερική, Πατριαρχείου Γεωργίας

30. Holy Monastery of Forty Churches, Kirklareli” OK

Paradise Valley Ranch

E0660 & Northsouth 2770

Loyal, OK 73756

Καθηγουμένη, Χρυσοστομία Μοναχή
Αριστούχος Θεολόγος ΕΚΠΑ, ΕλληνοΑμερικανίς, τρισέγγονη Ηλιουπόλεως +Γενναδίου, Συνυποψηφίου Οικουμενικού Πατριάρχου ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

Υπό σύστασι Οργάνωση Θρησκευτικού σκοπού, αιτήματι και παρακλήσει εντοπίων Γαιοκτημόνων

Γεωργιανή Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Βόρειο Αμερική, Πατριαρχείου Γεωργίας.

* Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και Θεολόγου

GALLERY

Ιερά Μονή
Ιερά Μονή
Ιερά Μονή
Ιερά Μονή
Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ