Πατριαρχεία

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μεταφέρει τις ανησυχίες των Χριστιανών της Αγίας Γης στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α κ. Τζόζεφ Μπάϊντεν εὑρισκόμενος εἰς σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τόν τόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐγένετο δεκτός  ἐν ἀρχῇ εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ὑπό ἐκπροσώπων τῶν Τριῶν Ἐκκλησιῶν,  αἱ ὁποῖαι ἔχουν τήν προσκυνηματικήν εὐθύνην τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ καί αἱ ὁποῖαι εἶναι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς τῶν Φραγκισκανῶν καί τό Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνέμενον τοῦτον εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Βασιλικῆς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκῖσκος Παττόν καί ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα Μακαριώτατος Nourhan Manugian καί ἐξενάγησαν αὐτόν καί συνεζήτησαν μετ’ αὐτοῦ, παρουσίᾳ ὡρισμένων Παλαιστινίων ἀξιωματούχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισε τήν ἀνάγκην δι’ ἐνεργόν Ἀμερικανικήν παρέμβασιν διά τήν προστασίαν τῆς Χριστιανικῆς κληρονομίας καί παρουσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι μάρτυς ἄνευ προηγουμένου ἐπιθέσεων ὑπό Ἰσραηλινῶν ἐξτρεμιστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι διαπράττουν τά ἀδικήματά των ἀνευθύνως, μέ σκοπόν νά δημιουργήσουν ἕνα περιβάλλον, τό ὁποῖον ἀπωθεῖ τούς Χριστιανούς ἀπό τήν ἰδίαν αὐτῶν πόλιν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἐπίσης τάς ἐπιθέσεις εἰς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί πιστούς Χριστιανούς ὑπό μελῶν τῶν ὁμάδων τούτων καί τάς προσπαθείας αὐτῶν νά  οἰκειοποιηθοῦν τάς περιουσίας  εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ εἰς μίαν ὑπόθεσιν,  ἡ ὁποία ἔχει παρουσιάσει τήν φρίκην καί τήν ἀσχήμιαν τῆς μάχης, τήν ὁποίαν διεξήγαγον αἱ ἐν λόγῳ ὁμάδες ἐναντίον τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ὡμίλησεν διά τόν περιορισμόν τῆς ἐλευθερίας τῆς λατρείας εἰς βάρος Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος ἐμποδίζει τούς πιστούς νά προσεγγίσουν ἐλευθέρως εἰς τούς τόπους λατρείας των καί ἀνεφέρθη εἰς τό  παράδειγμα τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἐφέτος τό Μέγα Σάββατον, κατά τό ὁποῖον ἠμπόδισαν τούς πιστούς νά φθάσουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τούς κινδύνους τῆς Χριστιανικῆς μεταναστεύσεως, εἰδικῶς τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ, καί ὅτι ἡ διατήρησις τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας ἀποτελεῖ σημαντικόν ἀνθρωπιστικόν καί πολιτισμικόν μήνυμα, προσθέτων δέ ὅτι ἡ προστασία τοῦ «Status Quo» εἶναι προτεραιότης διά ὅλας τάς Ἐκκλησίας, ὡς συμβαίνει μέ τήν διατήρησιν τῆς Χασημιτικῆς κηδεμονίας ἐπί τῶν Ἰσλαμικῶν καί Χριστιανικῶν Προσκυνημάτων  εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.

Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἀνεφέρθη εἰς τάς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί καί  εἰς τόν βαθμόν τῆς ἐντάσεως εἰς τόν ὁποῖον ἔχουν φθάσει τά πράγματα, ἰδίᾳ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὅπου Ἱεροί Ναοί δέχονται ἐπιθέσεις, προσβάλλονται οἱ Χριστιανοί κληρικοί καί ἐμποδίζεται ἡ πρόσβασις τῶν πιστῶν εἰς χώρους λατρείας·  καί διά τάς προσπαθείας κατασχέσεων Χριστιανικῶν ἀκινήτων εἰς τήν κυρίαν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῶν Χριστιανῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ καί ἀπό τήν Νέαν Πύλην πρός τό ἐσωτερικόν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εἰς τό πρόγραμμα τῶν ἐπισήμων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Προέδρου  Μπάϊντεν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος Γ’, συμμετεῖχεν τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουλίου 2022, ὁμοῦ μετά τῶν ὑπολοίπων Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἄλλων κληρικῶν εἰς δεξίωσιν, τήν ὁποίαν παρέθεσεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Ἰσαάκ Χέρτζογκ εἰς τήν ἐπίσημον κατοικίαν αὐτοῦ πρός τιμήν τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐτόνισε τήν ἀνάγκην νά λάβουν τέλος αἱ πρακτικαί τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τήν διαγραφήν τοῦ πολιτισμικοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς Ἁγίας Πόλεως καί εἰς τήν ἐξάλειψιν τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς πολυμορφίας αὐτῆς, προσθέτων ὅτι ἡ Χριστιανική κληρονομία εἰς τήν Ἱερουσαλήμ κινδυνεύει ἐξ αἰτίας τῶν πρακτικῶν, τάς ὁποίας χρησιμοποιοῦν αἱ ὁμάδες αὗται.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ