Πατριαρχεία

Θέμα εορτασμού των Χριστουγέννων θέτει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων-Στο προσκήνιο πάλι το ημερολογιακό

Ανοίγει πάλι το ημερολογιακό ζήτημα μετά από σύσταση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την εορτή των Χριστουγέννων... Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθύμισε στο ποίμνιο ότι στις 25 Δεκεμβρίου (Νέου Ημερολόγιο), η Εκκλησία γιορτάζει την ημέρα μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνος! .

Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιεροσολύμων, Πατριάρχης Θεόφιλος, προέτρεψε να μην γιορτάζεται η Γέννηση του Χριστού με το νέο ημερολόγιο. Υπενθυμίζεται πως με το παλαιό ημερολόγιο εορτάζουν τα Χριστούγεννα κυρίως οι Σλαβόφωνοι (Ρωσία, Σερβία κλπ).

Η εορτή των Χριστουγέννων εορτάζεται υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την 25ην Δεκεμβρίου/ 7ην Ιανουαρίου 

Το μήνυμα απευθύνεται στους ευσεβείς οικονόμους και ιερείς των ενοριών, τους αξιότιμους προέδρους και μέλη των Τοπικών Συμβουλίων και τους λαϊκούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι απευθύνεται εγγράφως στο ποίμνιό του «για να σας υπενθυμίσει για άλλη μια φορά ότι η εορτή των Χριστουγέννων, ως του μεγάλου Κυρίου, εορτάζεται από την αρχαιότητα με την αρμόζουσα λειτουργική λαμπρότητα από το Πατριαρχείο μας και την σεβαστή Αγιοταφιτική Αδελφότητα στις 25 Δεκεμβρίου  που αντιστοιχεί στην 7η Ιανουαρίου, και η χριστιανική μας εκκλησία ακολουθεί αυτόν τον κανόνα».

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ κάλεσε τους ιερείς του ποιμνίου του να ανοίξουν τους Ιερούς Ναούς και να τηρήσουν τη λειτουργία του Αγίου Σπυρίδωνα, που περιλαμβάνει τις Καταβασίες και άλλους προεορταστικούς ύμνους των Χριστουγέννων, και όχι τη λειτουργία της ημέρας των Χριστουγέννων της 25ης Δεκεμβρίου. 

Εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε δημιουργηθεί θέμα τώρα το Πατριαρχείο αναφέρει: 

«Όπως είναι γνωστό, η υιοθέτηση του νέου ημερολογίου έφερε την Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμέτωπη με ποιμαντικά ζητήματα, τα οποία έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με αίσθημα ευθύνης».

 

Ακολουθεί η ανακοίνωσή του: 

 

Διά τόν ἑορτασμόν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατά τήν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τάξιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπηύθυνε πρός τό ποίμνιον τήν κάτωθι ἐγκύκλιον ἑλληνιστί καί ἀραβιστί:

“Τοῖς εὐλαβεστάτοις καί αἰδεσιμωτάτοις Οἰκονόμοις καί ἱερεῦσι τῶν ἑνοριῶν και ἐντιμοτάτοις Προέδροις και μέλεσι τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου ἀπανταχοῦ τῆς δικαιοδοσίας τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου, τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, χάριν και εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ποιμαντικῶς καί Πατρικῶς ἐνεργοῦντες, ἐπικοινωνοῦμεν γραπτῶς μεθ’ ὑμῶν, ὅπως ὑπενθυμίσωμεν ὑμῖν καί αὖθις ὅτι ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὡς μεγίστη Δεσποτική, ἑορτάζεται ἀρχαιόθεν μετά τῆς προσηκούσης λειτουργικῆς λαμπρότητος ὑπό τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τῆς γεραρᾶς ἡμῶν Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος τήν 25ηνΔεκεμβρίου (π. ἡμ.), ἀντιστοιχοῦσαν πρός τήν 7ην Ἰανουαρίου (ν. ἡμ), ἀκολουθοῦντος  πρός τοῦτο καί τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.

«Στοιχοῦντες τῇ πατροπαραδότῳ τάξει ταύτῃ, ἤτοι τῇ παρακαταθήκῃ» (πρβλ. Α΄ Τιμ. 6,20) τῶν πρό Ἡμῶν Πατριαρχῶν καί διδασκάλων, καί «διώκοντες τά τῆς εἰρήνης καί τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους» (Ρωμ. 14,19), προτρέπομεν τούς ἱερεῖς τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου, ὅπως τήν ἡμέραν τῆς 12ης Δεκεμβρίου (π. ἡμ.), ἀντιστοιχούσης τῇ 25 Δεκεμβρίου (ν. ἡμ.), ἀνοίγωσι τούς ἱερούς ναούς καί ψάλωσι τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, περιέχουσαν και Καταβασίας καί ἄλλους προεορτίους ὕμνους τῶν Χριστουγέννων, οὐχί δε την ἀκολουθίαν τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων τῆς 25ης Δεκεμβρίου, μετά δε την ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου νά τελῶσι τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Ὅπως εἶναι γνωστόν, ἡ υἱοθέτησις τοῦ νέου ἡμερολογίου ἔφερε τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀντιμέτωπον πρός ποιμαντικά ζητήματα, ἔχοντα καί κοινωνικάς προεκτάσεις, τά ὁποῖα μεθ’ αἰσθήματος εὐθύνης καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσωμεν. Οὕτω διαρκούσης τῆς ἡμέρας ταύτης, μετά τήν εἰρημένην ἀκολουθίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, δύνανται τά μέλη τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου νά προβαίνωσιν εἰς ἐκδηλώσεις κοινωνικοῦ καί οὐχί ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος.

Ἀναμένοντες τήν συμμόρφωσιν ὑμῶν πρός τήν προτροπήν Ἡμῶν ταύτην, διά τόν ἐν εἰρήνῃ και ὁμονοίᾳ ἑορτασμόν τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐπιδαψιλεύομεν ὑμῖν τάς Πατρικάς Ἡμῶν εὐχάς καί Πατριαρχικάς εὐλογίας ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί διατελοῦμεν”,

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ͵βκα΄  Νοεμβρίου  ιγ΄.

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ