Πατριαρχεία

H γιορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο Πατριαρχείο

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἐκκλησία ἑπομένη τῆς Εὐαγγελικῆς ἀναμιμνῄσεως ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ παρέλαβε τούς προκρίτους τῶν μαθητῶν Πέτρον καί Ἰάκωβον καί Ἰωάννην καί εἰς ἕκαστον αὐτῶν ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτούς τήν θείαν δόξαν τῆς Θεότητος Αὐτοῦ, ὅσον ἠδύναντο νά ἴδουν καί κατανοήσουν,  «ὡς ἐχώρουν οἱ μαθηταί τήν δόξαν Σου Χριστέ ἐθεάσαντο», ἤτοι ἔλαμπε τό πρόσωπον καί τά ἱμάτια αὐτοῦ λαμπρότερον τοῦ ἡλίου καί νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασεν Αὐτόν καί ἐφάνησαν ἐν τῇ νεφέλῃ ὁ Μωϋσής καί ὁ Ἠλίας, λαλοῦντες περί τοῦ πάθους Αὐτοῦ, τοῦ μέλλοντος νά συμβῇ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐν ᾧ ἡ φωνή τοῦ Πατρός ἠκούσθη ἐξ οὐρανοῦ λέγουσα: «οὗτὸς ἐστι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ ηὐδόκησα, Αὐτοῦ ἀκούετε, καί μετά τό ὅραμα τοῦτο ὁ Κύριος παρέλαβε τούς μαθητάς καί κατῆλθον ἀπό τοῦ ὄρους καί παρήγγειλεν αὐτοῖς νά μή εἴπωσι οὐδέν πρό τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Δία τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τούτου,  ἀποκαλυφθέντος τοῖς μαθηταῖς καί δι’ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος ἐφανέρωσε τό πρωτόκτιστον κάλλος τοῦ ἀνθρώπου πρό τῆς πτώσεως καί τήν δυνατότητα νά ἐπαναποκτήσῃ αὐτό πάλιν ἐν Χριστῷ ἐνανθρωπήσαντι καί Μεταμορφωθέντι ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου , συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολíτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοú, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καí τοῦ    Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  Κάταρ κ. Μακαρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ως τοῦ π. Παρθενίου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῆς περιοχῆς τῆς Γαλιλαίας, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου μετά τῆς χορῳδίας αὐτοῦ ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου κ. Ευαγγέλου Βλιώρα καί μετεχόντων ὀλίγων πιστῶν λόγῳ τῶν περιορισμῶν διά προστασίαν ἐκ τοῦ ἰοῦ τοῦ covid 19.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐδόθη μικρά δεξίωσις – κέρασμα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς καί ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος καί τήν μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία ἐν Γεθσημανῇ, καί εἰς Ραμάλλαν, τῇ φιλοξενίᾳ τῶν Ἡγουμένων Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Ουκρανός στρατιώτης σε Ζελένσκι: “ Θα το πληρώσεις αυτό”-Σφαγή Ουκρανών ενώ η Wagner δηλώνει ότι μπήκε στο Δημαρχείο του Μπαχμούτ (Βίντεο)

Δήλωση Αμερικανού Α/ΓΕΕΘΑ για περιορισμό των Ρώσων στην πόλη και τα περίχωρα του Μπαχμούτ- Έρχεται μεγάλη ουκρανική...