Πατριαρχεία
Ενημερώθηκε στις:

Η εορτή της Πεντηκοστής εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν Ἰουνίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται μετ’ εὐχαριστίας καί δοξολογίας πρός τόν Θεόν, ὅτι τήν πεντηκοστήν ἀπό τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν καί δεκάτην ἀπό τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἀπέστειλεν παρά τοῦ Πατρός εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ, συνηγμένους ὄντας εἰς τό ὑπερῷον τῆς Ἁγίας Σιών τό Πνεῦμα Αὐτοῦ τό Ἅγιον, ὡς «πνοήν βιαίαν» καί «ἐν εἴδει γλωσσῶν πυρίνων», τό Ὁποῖον ἐνεδυνάμωσεν αὐτούς καί ἐφώτισε καί διηγήσαντο εἰς ξένας γλώσσας τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ εἰς τό συγκεντρωθέν πλῆθος, πρός τό ὁποῖον ἐκήρυξεν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος καί ἐπίστευσαν καί προσετέθησαν τήν ἡμέραν ἐκείνην εἰς  τήν Ἐκκλησίαν «ψυχαί ὡσεί τρισχίλιαι», (Πράξ. 2, 41).

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ Ἑσπέρας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών δεξιά καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου ἀριστερά καί μετεχόντων πολλῶν πιστῶν, δεξαμένων τήν τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνίσχυσιν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀνεπέμφθησαν αἱ εὐχαί τῆς Πεντηκοστῆς- Γονυκλισίας, τάς ὁποίας ἤκουσαν οἱ πιστοί ἐν κλίσει γονάτων.

Μετά τό τέλος τῆς ἀκολουθίας, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη τόν φωτισμόν τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Ουκρανός στρατιώτης σε Ζελένσκι: “ Θα το πληρώσεις αυτό”-Σφαγή Ουκρανών ενώ η Wagner δηλώνει ότι μπήκε στο Δημαρχείο του Μπαχμούτ (Βίντεο)

Δήλωση Αμερικανού Α/ΓΕΕΘΑ για περιορισμό των Ρώσων στην πόλη και τα περίχωρα του Μπαχμούτ- Έρχεται μεγάλη ουκρανική...