Εκκλησία της Ελλάδος

Μητροπολίτης Κυθήρων: Συμφορά τα νέα σχολικά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

Ἐλάβαμε μέ πολλή χαρά καί ἱκανοποίησι τήν παρακάτω ἐπιστολή - ἔντονη καί εὐπρεπῆ διαμαρτυρία ἀπό τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», τήν ὁποία συνυπογράφουν 117 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα, Σύλλογοι Πολυτέκνων καί ἄλλοι φορεῖς, στήν ὁποία ἐκφράζουν τήν ἀγωνία τους γιά τά νέα σχολικά προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, πού ἀπό τόν τρ.μῆναΣεπτέμβριο στοχεύει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά τά ἐφαρμόση ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο ἕως καί τό Γυμνάσιο.
Ἐμελετήσαμε προσεκτικά τό ἀξιόλογο καί περισπούδαστο κείμενο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων, τό ὁποῖο νομίζω ὅτι ἐκφράζει καί τήν κάθε Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια, πού μέ κορυφουμένη ἀγωνία καί διάπυρες εὐχές πρός τόν Κύριο καί Θεό μας καί τήν Κυρία μας Θεοτόκο φρίττουν καί τρέμουν μπροστά στό παράτολμο αὐτό καί ἐπικίνδυνο ἐγχείρημα, τό ὁποῖο, κατά τῇ γνώμη μας, ἄν δέν ληφθοῦν ἐγκαίρως δυναμικά καί ἀποφασιστικά μέτρα ἀναχαιτίσεως τῆς ἐπερχομένης συμφορᾶς ἀπό τούς ἁρμοδίους θά κλονίσουν συθέμελα τό οἰκοδόμημα τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς Παιδείας, ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει.
Προσυπογράφουμε ἀνεπιφυλάκτως καί ἐπακριβῶς τήν σπουδαία αὐτή ἐπιστολή – διαμαρτυρία καί ἀπευθυνόμενοι στήν πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἡγεσία τοῦ τόπου μας παρακαλοῦμε θερμῶς νά ἐγκύψουν ἐγκαίρως μέ σπουδή καί ἀνησυχία πολλή στό φλέγον αὐτό ζήτημα καί νά ἀποτρέψουν τό συντομώτερο τά ἐπερχόμενα δεινά, κατανοώντας τόν ἐπαπειλούμενο κίνδυνο τῶν παιδιῶν καί τῆς νεολαίας μας.
                                                  Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καί τιμῆς
                                                                        Ὁ Μητροπολίτης
                                                    †Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Κύριον κ. Ἱερώνυμον
καί τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀθήνα 10 Αὐγούστου 2021
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,


Ἤδη ἀπό τήν 11η Ἰουνίου 2020 ἔχει ψηφιστεῖ πολυνομοσχέδιο γιά τήν Παιδεία (Ν.
4692/2020, ΦΕΚ A 111 - 12.06.2020 πού τροποποιήθηκε με τον Ν. 4807/2021 ΦΕΚ A 96 –
11.06.2021), τό ὁποῖο προβλέπει μεταξύ ἄλλων θεμάτων καί τή σταδιακή ἔνταξη
σχολικῶν προγραμμάτων σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο ἕως καί
τό Γυμνάσιο, ἀποκαλουμένων ὡς «Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων».
Τά προγράμματα αὐτά εἰσήχθησαν καταρχάς πιλοτικά γιά τό σχολικό ἔτος 2020- ̓21,
ἐνῶ ἀπό τό προσεχές ἔτος 2021- ̓22 γενικεύονται πλέον σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς
ἐπικράτειας. Ἤδη ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας μέ δήλωσή του στή Βουλή στίς
25/2/2021 ἀνέφερε σχετικά: «Ἐπεκτείνουμε σέ ὅλα τά σχολεῖα πιά, ἀπό τόν Σεπτέμβριο,
τό πρόγραμμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, τό ὁποῖο ἐφαρμόσθηκε πιλοτικά
κατά τή φετινή χρονιά. Γιατί ὁ σεβασμός, ὄχι μόνο στό ἄλλο φύλο ἀλλά καί στή
διαφορετικότητα, πρέπει νά διδάσκεται ἀπό νωρίς».
Τά προγράμματα αὐτά, σύμφωνα μέ τίς ὑπάρχουσες εὐρωπαϊκές ὁδηγίες, στηρίζονται
ἀποκλειστικά στά σεξουαλικά δικαιώματα, ἀφαιρώντας κάθε παραδοσιακό ἠθικό
φραγμό. (Γιά τήν ἀκρίβεια ὁ μόνος περιοριστικός παράγοντας πού τίθεται εἶναι ἡ
συγκατάθεση τοῦ ἄλλου προσώπου, ὅπου τό πρόσωπο αὐτό εἶναι ἐπιθυμητό στή
σεξουαλική ζωή). Αὐτό σημαίνει πώς τά παιδιά διδάσκονται ὅτι δέν ὑπάρχει
φυσιολογικοῦ τύπου σεξουαλική δραστηριότητα, ἀλλά ὅλες οἱ μορφές ἱκανοποίησης
εἶναι νόμιμες καί ἀποδεκτές.


Μέ τά σχολικά αὐτά προγράμματα τά παιδιά μαθαίνουν γιά τίς ἐναλλακτικές μορφές
σεξουαλικῆς ἔκφρασης, τήν οἰκογενειακή ποικιλότητα, τή δυνατότητα σεξουαλικοῦ
πειραματισμοῦ καί τόν αὐτοπροσδιορισμό φύλου. Καλοῦνται νά κάνουν ἀνοιχτή
δήλωση σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ ἤδη ἀπό τά 15 χρόνια τους. Ἐπιπλέον
μαθαίνουν νά διεκδικοῦν τά σεξουαλικά τους δικαιώματα, νά ἀντιδροῦν ἀπέναντι στό
οἰκογενειακό, θρησκευτικό ἤ κοινωνικό «κατεστημένο» καί νά χειρίζονται τή
σεξουαλικότητά τους μέ μοναδικό γνώμονα τήν ἱκανοποίηση. Διδάσκονται νά βλέπουν
τήν ἐγκυμοσύνη συχνά ὡς πρόβλημα καί νά τήν ἀντιμετωπίζουν μέ τήν ἀντισύλληψη,
καί νά θεωροῦν τήν ἔκτρωση ὡς δικαίωμα σεξουαλικῆς καί ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας.
Λέξεις καί ἔννοιες ὅπως ἐγκράτεια, ἁγνότητα, συζυγική πίστη, παραδοσιακή οἰκογένεια,
καλλιέργεια ἠθῶν, ἀξιῶν, ἀρετῶν ἐλλείπουν παντελῶς ἀπό τά προγράμματα αὐτά.

Καθίσταται σαφές πώς μέ τά προγράμματα αὐτά τά παιδιά δέν θά μάθουν ποτέ γιά
τήν ἀξία τῆς ἐγκράτειας, τοῦ ἑτερόφυλου χριστιανικοῦ γάμου, γιά τό δῶρο τῆς
μητρότητος, τό ὄφελος τῆς σταθερῆς μονογαμικῆς σχέσης μεταξύ ἑνός ἄνδρα καί μιᾶς
γυναίκας, γιά τήν πολυτεκνία, τήν ἀξία τῆς οἰκογενειακῆς ἀγάπης καί ἑνότητας, καθώς
ἐπίσης οὔτε γιά τά δυσεπίλυτα προβλήματα πού δημιουργεῖ ἡ πρώιμη καί μή κανονική
σεξουαλική δραστηριότητα. Ὡς ἐκ τούτου τά προγράμματα αὐτά ὑπονομεύουν τό
μέλλον τῆς Πατρίδος μας, καθώς ὑποθάλπουν τή μείωση τῶν γεννήσεων καί τήν
ἀναπόφευκτη ἀποδυνάμωση στελέχωσης τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῶν ἐνόπλων
δυνάμεων.
Ἐξάλλου δέν εἶναι δυνατόν νά ἐλπίζουμε στή διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς μας
ταυτότητος καί φυσιογνωμίας μέ τέτοια προγράμματα πού δυναμιτίζουν τόν θεσμό τῆς
παραδοσιακῆς οἰκογένειας καί οὐσιαστικά διαλύουν τίς ἀπαρχές τῆς ἀνθρωπίνης
ὑποστάσεως, γκρεμίζοντας κάθε ἠθικό, ἀκόμη καί φυσικό φραγμό, καί ὑπονομεύοντας
ὅ,τι ὡραῖο καί σωτήριο κληροδότησε ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός στήν ἀνθρωπότητα.
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,


Ἀπέναντι σ ̓ αὐτήν τήν ἐπιχειρούμενη ἐπιβουλή κατά τῆς παιδικῆς ἀθωότητος καί
τόν ἐκμαυλισμό τῶν τρυφερῶν παιδικῶν συνειδήσεων θεωροῦμε πώς καθίσταται
ἀδήριτη ἡ ἀνάγκη νά ὑπάρξει ἀναχαιτιστική ἀντίδραση καί μάλιστα μέ τό κύρος τῶν
ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀποβλέποντας σέ Σᾶς ὡς εἰς πνευματικούς πατέρας καί
γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέρων τήν εὐαισθησία πού Σᾶς διακατέχει σέ τέτοια λεπτά
ζητήματα χριστιανικῆς ἠθικῆς, πού ἅπτονται αὐτοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς
ἀθανάτου ψυχῆς, ἀλλά καί τῆς γενικότερης κοινωνικῆς συνοχῆς, Σᾶς παρακαλοῦμε νά
μᾶς δώσετε γιά ἄλλη μιά φορά τήν κατεύθυνση τῶν προσπαθειῶν μας γιά τήν
ἀποτροπή αὐτῶν τῶν σχεδίων κατά τῆς νεολαίας τῆς πατρίδος μας, τῆς φύτρας αὐτῆς
πού θά ἐγγυηθεῖ τή συνέχεια τοῦ ἔθνους καί τῶν παραδοσιακῶν μας θεσμῶν καί ἀξιῶν.
Ἐκτιμοῦμε ὅτι πολλοί θά εἶναι οἱ γονεῖς πού θά βρεθοῦν πρόθυμοι νά ἀντιδράσουν, ἄν
μάλιστα αἰσθανθοῦν τή διοικούσα Ἐκκλησία νά ἡγεῖται στήν προσπάθεια αὐτή.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων καί θέτουμε τούς ἑαυτούς μας εὐπειθεῖς στίς
ὁδηγίες Σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἀσπαζόμενοι τήν δεξιάν Σας, διατελοῦμεν
Μετά σεβασμοῦ καί τιμῆς
Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ»
Ἕνωση Ἐπιστημόνων Γυναικῶν
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος Λαμίας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «Ἅγιος Δαμιανός Ὁσιονεομάρτυς»
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύλλογος Ἰωαννίνων «Ἀπόστολος Παῦλος»
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Θεσσαλονίκη
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ»
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ»
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ»
Παγκόσμια Ἀκαδημία τῆς Ρωμιοσύνης: Ἱερός Σύνδεσμος (Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Γυναικῶν
Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (Γ.Ε.Χ.Α. – μέ 57 τμήματα ἀνά τήν Ἑλλάδα)
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση)
Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος
Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν πνευματική Ἐλευθερία
Σύλλογος Διαφύλαξης καί Ἀνάδειξης Ἁγιομετεωρίτικης Κληρονομιᾶς «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ»
Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ»
Σύλλογος «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»
Σύλλογος Ὀρθόδοξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (μέ 21 παραρτήματα)
Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης καί Περιχώρων
Σύλλογος Πολύτεκνων Νόμου Θεσσαλονικης «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»
Σύλλογος Φίλων Ι. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου «Ἅγ.Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς»
Συντονιστική Φοιτητική Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)
Φιλανθρωπικό Σωματεῖο (Λάρισας) «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»
Φιλανθρωπικό Σωματεῖο Μέριμνα Πτωχῶν
Χριστιανική Ἕνωση Ἀγρινίου (Χ.Ε.Α.)
Χριστιανική Ἕνωση Γονέων Θεσσαλονίκης
Χριστιανική Ἕνωση Ὀρεστιάδας
Χριστιανική Ἑστία Λάρισας «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Χριστιανική Ἑστία Πατρῶν
Χριστιανική Φοιτητική Ἕνωση

ΥΓ. Σᾶς ἀποστέλλουμε σχετικό βιβλίο μέ τίτλο «Καλύτερα ἕνα χρόνο νωρίτερα παρά
πέντε λεπτά ἀργότερα» τῆς ἰατροῦ Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη πού κυκλοφόρησε τό
κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» (mumdadandkids.gr) ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἔαρ»,

ἐκπονημένο μέ ἀπόλυτο σεβασμό στίς σύγχρονες παιδαγωγικές ἀνάγκες τῶν παιδιῶν
καί στίς ἀξίες τῆς οἰκογένειας. Τό βιβλίο ὑποστηρίζει τή σεξουαλική σωφροσύνη, τή
σταθερή μονογαμική σχέση μεταξύ ἑτερόφυλων γονέων καί τήν αὐτονόητη σύνδεση
σεξουαλικῆς καί ἀναπαραγωγικῆς λειτουργίας. Ὁ κύριος στόχος του εἶναι παιδαγωγικός.
Θέλει νά βοηθήσει τούς γονεῖς νά συνδράμουν ἐπιτυχῶς στή φυσιολογική σεξουαλική
ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν τους, στήν ἀνάπτυξη κανονικῆς ταυτότητας φύλου καί στή
σεξουαλική ἐγκράτεια. Προσεγγίζοντας τά σύγχρονα ζητήματα σεξουαλικῆς ἔκφρασης
μέ παραδοσιακό τρόπο, θέλει νά στείλει τό μήνυμα πώς τά παιδιά πού χρησιμοποιοῦν
τά νεανικά τους χρόνια γιά νά καλλιεργηθοῦν, νά ἀποκτήσουν μόρφωση, ἀρχές καί
ἀγωνιστικά βιώματα, αὐτά καί μόνο ἔχουν τίς κατάλληλες προϋποθέσεις καί ἐφόδια νά
ἀγαπήσουν ἀληθινά καί νά δημιουργήσουν ὑγιεῖς, μόνιμες καί σταθερές προσωπικές
σχέσεις μέ τόν μοναδικό σύντροφο τῆς ζωῆς τους.
Ἐπιπλέον σᾶς ἀποστέλλουμε σχετικό ἐνημερωτικό φυλλάδιο πού προτίθεται νά
κυκλοφορήσει σέ εὐρεία διάδοση τό ἐν λόγῳ κίνημα.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελληνοτουρκικά 0

Αποφασιστική κίνηση της Αθήνας με Χαρδαλιά και Φλώρο αποσόβησε «θερμό» επεισόδιο στη Ρόδο και ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων

Όλα τα εμπορικά πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση συντονίστηκαν με τον Ελληνικό Θάλαμο Επιχειρήσεων, αφήνοντας τους...
Ελληνοτουρκικά 0

Πιο επικίνδυνοι από τους "κολυμβητές της νύχτας"! Τούρκος αναλυτής: Η λύση στο θέμα των ΑΟΖ είναι Κοινή οικονομική ζώνη για Ελλάδα-Τουρκία

Μια νέα τάση δημιουργείται στο εσωτερικό της γείτονος και το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα πρέπει να μας ανησυχεί...