Εκκλησία της Ελλάδος

Πασχαλινό μήνυμα Μητροπολίτη Χαλκίδος: Ο Θεός μας ελευθερώνει και μας χαρίζει ζωή αιώνια

Να Τον ακολουθήσετε, μιμούμενοι στην καθημερινή ασφάλτινη πραγματικότητα το παράδειγμά Του, ώστε να μην υπάρχει στην ψυχή Σας χώρος για κανένα φόβο, καμμιά απογοήτευση και καμμιά υποδούλωση, αναφέρει μεταξύ άλλων στο Πασχαλινό μήνυμά του ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι γιορτὴ παγκόσμια. Γιορτὴ Χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, στὴν ὁποία καλεῖ ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς «πάντα τὰ ἔθνη». Πρόκειται γιὰ πρόσκληση στὸ συγκλονιστικὸ καὶ πολὺ μεγάλο μυστήριο τῆς εὐσεβείας.

Ὁ δημιουργὸς καὶ σωτήρας μας, μὲ τὴν θέλησή Σου, ἐσαρκώθη καὶ ἐσταυρώθη δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐτάφη, ἀλλὰ καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, προκειμένου νὰ σώσει τὰ σύμπαντα! Γιὰ τὴν κατανόηση αὐτοῦ τοῦ ὑπερουρανίου μυστηρίου καὶ τὴν βίωσή του, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ φωτισμός μας μὲ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φαίνει πᾶσιν.

Ἀπαραίτητη ἡ ἐκ μέρους μας πρόσληψη καὶ ἀποδοχή Σου. νεορτάζουν σήμερα ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, γιατί ἐπατήθη ὁ θάνατος, κατηργήθη ὁ διάβολος καὶ ἐσκυλεύθη ὁ Ἅδης! Ὁ Χριστός παρεδόθη καὶ μὲ τὸν θάνατό Σου ἐθανάτωσε τὸν θάνατο καὶ συνανέστησε ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος! Ἐσφραγισμένης τῆς θύρας τοῦ μνήματός Σου, ὑπὸ τῶν παρανόμων, μὲ τὸν λίθο ποὺ ἦταν μέγας σφόδρα καὶ φυλασσόντων τῶν στρατιωτῶν, ὁ Χριστὸς ἀνέστη, καθὼς εἶχε προείπει, καὶ ἄφησε στὸν τόπο ὅπου ἔκειτο, ὡς τεκμήριο τῆς τριημέρου ἀναστάσεώς Σου, τὰ ἐντάφια σάβανα. Ἀνέτειλε ἡ ζωὴ ἐκ τοῦ παναγίου Σάφου καὶ ἐχάρισε στοὺς τρομοκρατημένους μαθητὲς ἀφοβία καὶ εἰρήνη καὶ ἀγαλλίαση! Ἔκτοτε, ὁ θάνατος ἔχασε τὸ φαρμακερό του κεντρὶ καὶ μετεμορφώθη σὲ ὕπνο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ μᾶς ξυπνήσει τὸ ἐγερτήριο ἀγγελικὸ σάλπισμα, κατὰ τὴν δευτέρα παρουσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἀφοῦ τὸ Πάσχα, ὑπὲρ ἡμῶν ἐθυσιάσθη ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ μᾶς ἄνοιξε τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου, ὁ θάνατός μας εἶναι ὄχι τὸ τέλος τῆς πορείας μας, ἀλλὰ ἡ διάβασή μας πρὸς τὴν ζωή. Ὅποιος ἐμπιστεύεται τὸν Χριστὸ ὡς προσωπικό του σωτῆρα, ὅταν ἀποθνήσκει, μεταβαίνει ἀπ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἐπίγεια ζωὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν τάφο, στὴν ὄντως ζωή, ἡ ὁποία εἶναι ἀτελεύτητη!

Ὁ ἄνθρωπος ἐπότισε τὸν Κύριο ὄξος καὶ χολή! Ἐκεῖνος, ὅμως, ποὺ εἶναι ὁ γλυκασμὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἐπήγασε ἀπὸ τὴν ζωηφόρο Σου πλευρὰ τὴν ἀφθαρσία. Ἀπὸ τὴν λογχευθεῖσα πλευρὰ Σου ἐξῆλθε αἷμα καὶ ὕδωρ. Μὲ τὸ νερὸ τοῦ βαπτίσματος μᾶς ἀναγέννησε καὶ μὲ τὸ αἷμα Σου μᾶς ἐξηγόρασε ἐκ τῆς δουλείας. Σὸ πανάγιο σῶμα Σου προσφέρεται σὲ ὅλους μας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον! Εἶναι τὸ φάρμακο τῆς ἀθανασίας, τὸ ἀντίδοτο τοῦ θανάτου! Αὐτὸ τὸ σωτήριο μυστήριο προσήλθαμε νὰ ζήσουμε ἀπόψε στὸν ἄχραντο Οἶκο τοῦ Θεοῦ, μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρὸ ἀπαγόρευσης καὶ πολυώδυνης γιὰ ὅλους μας ἀπουσίας καὶ νὰ βροντοφωνάξουμε, γιὰ νὰ ἀκουσθεῖ σὲ ὅλη τὴν τρομοκρατημένη καὶ ἀνήσυχη οἰκουμένη τὸ Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ Θεός μᾶς ἐλευθερώνει καί μᾶς χαρίζει ζωὴ αἰώνια! Μᾶς ζητεῖ νά Σόν πιστεύσουμε καί νά Σόν ἀγαπήσουμε. Μᾶς διδάσκει μὲ τὸ παράδειγμά Σου καὶ τὶς ἐντολές Σου νὰ ζήσουμε ἐπὶ τῆς γῆς ὡς οὐρανοπολίτες, μὲ τὴν πρός ἀλλήλους ἀγάπη, ἡ ὁποία διαλύει κάθε φόβο! Ἡ πορεία μας εἶναι πρὸς τὴν οὐράνια τὴν ἀληθινὴ καὶ μόνιμη Πατρίδα μας.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἄνοιξε καὶ πάλι τὶς πύλες τῆς οὐράνιας Βασιλείας. «Πάσχα τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν», ψάλλουμε μὲ ἐνθουσιασμό. Ἡ Ἐκκλησία μας ὁλοφώτεινη προσκυνεῖ τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν καὶ κηρύσσει ὅτι, πράγματι, διὰ τοῦ ΢ταυροῦ ἦλθε ἡ χαρὰ σὲ ὅλο τὸν κόσμο! Λατρεύει ἡ Ἐκκλησία μας τὸν εὐεργέτη Σης, τὸν μόνον ἀθάνατον καὶ σωτῆρα ὅλου τοῦ κόσμου, ποὺ ποθεῖ καί θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι! Νὰ μία ἀληθινή, ἀλλοιώτικη, χαριτωμένη κοινωνία. Μία οἰκογένεια τῶν πιστῶν γύρω ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα.

Αὐτὴ ἡ οἰκογένεια συνδέει τὰ μέλη της μὲ τὴν μόνη καί ἀληθινὴ πίστη καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Ἴσως, στὴ σκέψη μερικῶν, τοῦτο νὰ φαίνεται οὐτοπία, ἀφοῦ ὁ μακράν τοῦ Θεοῦ κόσμος κεῖται στό πονηρό, ἀλλὰ μὴν λησμονοῦμε πώς, ἐὰν θέλουμε καὶ ἐφόσον πιστεύουμε στὸν Ἀναστάντα, τότε τὰ ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά ἐστί παρὰ τῷ Θεῶ! Ὁ Κύριός μας, μέ τήν θεία, φίλη καί γλυκυτάτη Σου φωνή, μᾶς ἔδωσε τήν διαβεβαίωση ὅτι θά εἶναι πάντοτε μαζί μας μέχρι τήν συντέλεια τῶν αἰώνων. Αὐτή Σου τήν διαβεβαίωση τήν κατέχουμε οἱ πιστοί ὡς ἄγκυραν ἐλπίδος καί αἰτίαν χαρᾶς. Αὐτή ἡ ὑπόσχεση εἶναι, ὅπως λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τό γραμμάτιο, πού μᾶς ἔδωσε ὡς ἐγγύηση ὁ Χριστός, ἀφοῦ τό ὑπέγραψε μέ τό αἷμα Σου.

Εὐγνώμονες κι ἐμεῖς στήν Θεϊκή αὐτή ἀγάπη, μέ τό γραμμάτιο αὐτό στό χέρι, πορευόμαστε μέ ἐλπίδα καί χαρά καί αἰσιοδοξία! Εὐλογοῦμε τὸν εὐεργέτη μας, δοξάζουμε τὸν Σριαδικὸ Θεό μας καὶ μὲ ἐπίγνωση καὶ εὐγνωμοσύνη τὸν διαβεβαιώνουμε γιὰ τὴν ἀφοσίωσή μας, λέγοντες: Σὺ εἶσαι ὁ μόνος καί ἀληθινός Θεός μας! Ἐκτὸς ἀπὸ ΢ένα κανένα ἄλλον δὲν ἀναγνωρίζουμε καί δέν δίνουμε ἀλλοῦ τήν καρδιά μας. Ἐπὶ τούτοις, σᾶς ἀπευθύνω τόν ἐγκάρδιο ἐλπιδοφόρο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη» καί σᾶς ἀσπάζομαι μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ εὐχὲς ἀναστάσιμες. 

Ο Μητροπολίτης και πατέρας σας, 

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ