Εκκλησία της Ελλάδος

Το αλλιώτικο φετινό Πάσχα-Μητροπολίτης Γόρτυνος: Ας πούμε ότι ο κορονοϊός είναι Τούρκος

Ξεκαθαρίζει πλέον η εικόνα για το πως θα περάσουμε το επερχόμενο αλλιώτικο Πάσχα...

Σε εγκύκλιο - επιστολή της η ΔΙΣ προς τους Μητροπολίτες για τα μέτρα τέλεσης των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας αναφέρει:

“1) Ἡ τέλεσις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατά τήν ἐν λόγῳ περίοδον, δέον νά εἶναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἰδίως αἱ μεταδιδόμεναι ἀπό τῆς τηλεοράσεως ἤ τοῦ διαδικτύου ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐπιβάλλεται νά πληροῦν τά προβλεπόμενα ὑπό τῆς Κ.Υ.Α., διά νά μή δώσωμεν οἱανδήποτε ἀφορμήν πρός κακεντρεχῆ σχόλια καί ψόγους. Ὑπενθυμίζομεν ὧδε τά ἤδη ὑμῖν ἐγνωσθέντα, διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3016/ 2.4.2020 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, περί ἀποφυγῆς τελέσεως συλλειτούργων καί φωτογραφικῶν στιγμιοτύπων ἀπό τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, ὡς καί ἀπαγορεύσεως τῆς χρήσεως τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ἐπί πλέον, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν τῶν ἡμερῶν ἐπιβάλλεται: α) ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν ὅπως περιορισθῇ ἀποκλειστικῶς ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί β) ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως γένηται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν συνήθη ὥραν, ἤτοι τήν 12ην τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

2) Ἡ χρῆσις τῶν κωδώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητος κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Δύνασθε, ὅμως, νά κάμνητε χρῆσιν αὐτῶν κατά τήν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε θά σημάνουν πενθίμως ὡς εἴθισται, καί κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως, ψαλλομένου τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», χαρμοσύνως καί πανηγυρικῶς.

3) Tό ὡράριον ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος παραμένει κατά τό σύνηθες, μέ τήν ὑπόδειξιν ὅτι τό ἱερόν Εὐχέλαιον δέον ὅπως τελεσθῇ τήν πρωίαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἀντί τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, καί οὐχί κατά τό ἑσπέρας.

4) Αἱ θύραι τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

Αἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5ην μ.μ.

5) Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπισημαίνει ὅτι ἐπιτρέπεται, συμφώνως τοῖς θείοις καί ἱεροῖς Κανόσι καί παλαιοτέραις Ἀποφάσεσιν Αὐτῆς (βλ. σχετικῶς τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 244/10.2.1917 Συνοδικήν Ἐγκύκλιον), ἡ κατ᾿ οἰκονομίαν λύσις τῆς αὐστηρᾶς νηστείας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, δι᾿ ὅσους ἐκ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ὑφίσταται ἐπικρεμάμενος κίνδυνος κατά τῆς ὑγιείας καί τῆς ζωῆς των, ἰδίᾳ δέ τῶν ἐγκύων, τῶν λεχῶν, τῶν θηλαζουσῶν, τῶν γερόντων, τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων καί τῶν ἀναρρωνυόντων.

Καθίσταται σαφές ὅτι πρόκειται περί ἀναστολῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἱεροῦ Κανόνος καί οὐχί καταργήσεώς του, καί μόνον δι᾿ ὅσους ἔχουν προβλήματα ὑγείας.

Ταῦτα πάντα γνωρίζουσα ὑμῖν ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, τονίζει τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην διά τήν πιστήν τήρησιν αὐτῶν, ἥτις τυγχάνει ἀπαραίτητος καί ὡς πρός τήν διασφάλισιν τῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἀποφάσεως διά τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς, ἔστω πρός καιρόν καί κατ᾿ ἄκραν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» διά τούς πιστούς, καί μετά τήν 20ήν Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁπότε λήγει ἡ ἰσχύς τῆς Κ.Υ.Α.

Πρός τόν σκοπόν τοῦτον παρακαλεῖσθε ἅπαντες ὅπως ὑποδείξητε τά δέοντα πρός τούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Ἐφημερίους, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νά γνωρίζουν ὅτι ὑπό τοιαύτας κρισίμους στιγμάς, καθ᾿ ἅς διακυβεύεται ἡ ὑγίεια τῶν ἀνθρώπων, δέν ὠφελοῦν τάσεις αὐτονομήσεως ἀπό τῆς κοινῆς πορείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς νηός, ἀλλ᾿ ἀπαιτεῖται πιστή ὑπακοή εἰς τάς ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων, συνεχεῖς καί θερμές προσευχές, ὡς καί εἰλικρινής καί ἔμπρακτος μετάνοια. Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης””

 

Κι από εκεί και πέρα κάθε εγχώριος Μητροπολίτης είτε με εγκύκλιο είτε με δηλώσεις έδωσε τις δικές του κατευθύνσεις.

 

Μητρόπολη Δράμας

Εντύπωση προκαλεί πάντως ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος ο οποίος ζήτησε από τουςπ ιστούς να παρακολουθούν τις Λειτουργίες μόνο από την κρατική τηλεόραση, λες και τα άλλα μέσα τοπικά ή εθνικη΄ς εμβέλειας είναι “του διαβόλου”... “Πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι ἡ θεία λατρεία δέν εἶναι θέαμα ἀλλά ἐνσυνείδητη συμμετοχή τῶν πιστῶν στά τελούμενα στόν Ναό. Τίς ἱερές ἀκολουθίες, κατ’ ἀνάγκην, θά τίς παρακολουθήσετε ἀπό τούς δύο κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΤ2 καί ΕΤ3, ἀπ’ ὅπου θά μεταδοθοῦν ὑπεύθυνα καί μέ εὐπρέπεια. Διάφορες ἄλλες ἀναμεταδώσεις εἶναι καί κακόγουστες καί ἐκθέτουν ὁρισμένες φορές τήν Ἐκκλησία” ανέφερε ο κ. Παύλος.

 

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών συγκινημένος ανέφερε: “Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθει η ημέρα που θα υπογράψω μιας τέτοια εγκύκλιο σαν την σημερινή και ότι θα εορτάσουμε ένα Πάσχα σαν το φετινό. Το πρώτο μου Πάσχα μαζί σας”

Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης Ευγένιος προειδοποίησε: “Για κανένα μας δεν δικαιολογείται «άγνοια νόμου», ιδιαίτερα δε υπό τις παρούσες συνθήκες. Για μία ακόμη φορά, σας προτρέπομε να ενημερώνεσθε υπεύθυνα και να μην δίνετε σημασία σε μηνύματα υπόπτου προελεύσεως και σκοπιμότητας, που μόνο την αλήθεια και την ενότητά μας δεν υπηρετούν. Στώμεν καλώς!”

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας συνέκρινε τον κορονοϊό με τον Τούρκο! 


Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μανιατάκο μίλησε το πρωί της Πέμπτης (09/04) ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.Ιερεμίας. “Θέλω να εκφράσω και εγώ τον πόνο μου και την αγωνία μου. Στην ζωή μας όμως πρέπει να έχουμε αγώνα και όχι αγωνία. Ότι και να μας συμβεί στην ζωή πρέπει να αγωνιζόμαστε και να είμαστε μαχητές για να είμαστε μελλοντικά νικητές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης, ενώ συμπλήρωσε: «Αγωνιώ για τα όσα συμβαίνουν που είναι παγκόσμια γεγονότα και δεν έχουν μόνο ελλαδική εμβέλεια. Μελετώ την Αγία Γραφή και δεν μου είναι περίεργα αυτά που βλέπω, γιατί τα λέει όλα. 

 

Η Αγία Γραφή σε κάθε κακό που συμβαίνει στον κόσμο στο βάθος βρίσκει αιτία την αμαρτία. Γιαυτό και οι προφήτες ζητούσαν από τον λαό την μετάνοια. Εμείς τα βάλαμε με την φύση αντί να δοξάζουμε τον Θεό. Μας εκδικείται και η φύση για το κακό που κάναμε». Στην συνέχεια ανέφερε: «Ο ιός αυτός κατά την κρίση όλων των γιατρών παγκοσμίως είναι μεταδοτικός. Η εκκλησία θα ήταν άσπλαχνη και ασυλλόγιστη αν χτυπούσε την καμπάνα και καλούσε τους πιστούς. Πολλοί λένε γιατί έκλεισε η εκκλησία και πως δεν έχει μαχητές ιεράρχες. Μας ήρθε το κακό και πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας και να βάλουμε κάτω με το μυαλό και να δούμε τι πρέπει να γίνει. 

Το πιο σημαντικό είναι η αποχή του ενός από τον άλλο. Εγώ είχα μια γνώμη να χτυπάει η καμπάνα όχι για να καλεί τον κόσμο, αλλά για να θυμίζει στον λαό πως εκείνη την ώρα είναι η λειτουργία, αλλά αυτό θα ήταν μπέρδεμα. Βράχνιασα να λέω «γιατί χριστιανοί μου δεν έρχεστε στην εκκλησία». Όταν στερούμαστε κάτι όμως τότε το θέλουμε”. Παράλληλα ο Μητροπολίτης μίλησε για τον Μεγα Αγιασμό, εξηγώντας στους πιστούς πως μπορούν να μεταλάβουν με αυτόν τον Αγιασμό. “Πίνοντας το νεράκι αυτό με το μυστήριο που έκανε η εκκλησία, παίρνουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τέλος έστειλε τις ευχές του για τις ημέρες του Πάσχα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Εμείς περάσαμε Τουρκιά και δεν το βάλαμε κάτω. Ας πούμε οτι ο κορονοϊός είναι Τούρκος. Να κάνουν όλοι προσευχή στην Παναγία και θα έρθουν ωραίες μέρες”.

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος με βαθιά θλίψη διεμήνυσε: “Θρηνεί αλήθεια η ψυχή μας και προσευχητικώς διερωτώμεθα: Πώς να ψάλεις το «Χριστός Ανέστη» σε άδεια εκκλησία; Σε ποιους να μεταδώσεις το ανέσπερο αναστάσιμο φως; Με τι καρδιά, συ ο λειτουργός, να ιερουργήσεις την λειτουργία -που είναι εξ ορισμού έργον λαού- χωρίς λαό, και πώς να κοινωνήσεις σώμα και αίμα Χριστού, όταν ο λαός είναι στερημένος αυτής της χάριτος; Άλλος θα πεινά και άλλος θα μεθύει, όπως διερωτάται ο Απόστολος Παύλος; (Α’ Κορ. 11, 21). Αυτός είναι ο πόνος μας! 

Κοινός πόνος Κληρικών και πιστών λαϊκών. Και ο Επίσκοπός σας, να γνωρίζετε, υποφέρει και θα συνεχίσει να είναι συγκακουχούμενος μαζί σας. (...)Τα μέλη της Εκκλησίας πιστεύουμε ότι ο αναστάς εκ νεκρών, μας δίνει πολύ περισσότερα από όσα του ζητούμε. Μας δίνει τα πάντα! Τον παρακαλούμε να μας απαλλάξει από την θανατική πανδημία του κορωνοϊού. (...) Ας ακούσουμε αυτόν τον αληθινά ελπιδοφόρο λόγο, όλοι οι πιστοί, που δυσανασχετούμε και είμαστε πικραμένοι και στενοχωρημένοι, για την υφιστάμενη ζοφερή κατάσταση, η οποία δεν μας επιτρέπει να εκκλησιαστούμε! Θα έλθει ο αναστημένος Χριστός σε μας. Ναι!!! «Των θυρών κεκλεισμένων» θα εισέλθει στο σπίτι μας. Μόνο να προσέξουμε μήπως έχουμε κλεισμένες τις θύρες της καρδιάς μας.... Αυτές να ξέρετε δεν τις παραβιάζει, σεβόμενος την ελευθερία μας”.

Για όσους δε εχθρούς της πίστης μας, χάρηκαν με την νέα κατάσταση αναφέρει: “Όσοι βέβαια εκ των συνανθρώπων μας ενδεχομένως και να ικανοποιήθηκαν, γιατί επί τέλους έκλεισαν οι Εκκλησίες, δεν έχουν παρά να ρίξουν μια ματιά στην ιστορία που έχει πολλά διδάγματα! Ο Χριστός το υποσχέθηκε και η ιστορία Τον επαληθεύει διαρκώς, ότι και οι πύλες του Άδου δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατορθώσουν τίποτε εναντίον της Εκκλησίας (Ματθ. 16, 18). Εσάς, ωστόσο, αγαπητοί αδελφοί, σας αγαπάει ο Χριστός περισσότερο, γιατί «διώκοντάς» Τον, χωρίς να το καταλαβαίνετε, οι πιο πολλοί, στην πραγματικότητα Τον αναζητείτε! Κάποτε ίσως σας απασχολεί, και με εντονότερη αγωνία και μεγαλύτερη λαχτάρα από πολλούς από εμάς... Να ξέρετε ότι τους καλοπροαιρέτους από σας, θα έλθει, ανέλπιστα για την ανθρώπινη λογική, ο Ίδιος να σας βρει. Θα σας συναντήσει στον χώρο σας, στην ώρα σας. 

Θα σας χαρίσει Ειρήνη, Χαρά, Ζωή! Όσοι πάλι, μιμούμενοι τους εκ του Ιουδαϊκού λαού Γραμματείς και Φαρισαίους, χρησιμοποιώντας τα ίδια δελεαστικά μέσα, συνέβαλαν ώστε από την πρώτη στιγμή να ενοχοποιηθεί η Εκκλησία και η λειτουργική της ζωή, για την διάδοση του ιού, να διασπαρεί στις ψυχές των ανθρώπων η αμφιβολία, να τραυματισθεί η πίστη και να φανεί ότι η υπόθεση του Χριστού και της Εκκλησίας «τελείωσε», απλά θα καταλάβουν, τους το λέγω με πολλή αγάπη, ότι ματαιοπονούν! 

Οι σταυρωτές του Χριστού Τον προκαλούσαν να κατέβει από τον Σταυρό, να αποδείξει την Θεότητά Του, για να Τον πιστεύσουν. Ο Χριστός, καίτοι ηδύνατο, δεν αρνήθηκε τον Σταυρό. Υπέμεινε καρτερικά και έδειξε ότι ο Σταυρός, που για πολλούς ήταν -και εξακολουθεί να είναι- σκάνδαλο και μωρία, στην πραγματικότητα είναι Θεού δύναμις και Θεού σοφία (Α΄ Κορ. 1, 24). Το «τετέλεσται» του Εσταυρωμένου, δεν σημαίνει το τέλος της ζωής Του, αλλά την τελείωση του έργου Του... «και της Βασιλείας Αυτού ουκ έσται τέλος»!”

Ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος έκανε την ακόλουθη αλληγορία: “ὁ ἐφετεινός ἑορτασμός τελεῖται «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων»(Ἰωάν. κ΄, 19) «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ἰωάν. κ΄, 19), ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνο τό πρῶτον Ἅγιον Πάσχα τοῦ 33 μ.Χ”

 

Ενώ τέλος ο Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων έκρουσε τον κώδωνα : “Ἐφιστῶ τήν προσοχή Σας στήν πιστή καί εὐλαβική τήρηση τῶν ἀνωτέρω, γιατί ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ μή ἐφαρμογή τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης ἐπιφέρει νομικές συνέπειες (πρόστιμο κλπ κυρώσεις) δέν θά πρέπει νά δώσουμε σέ ὁποιονδήποτε τήν ἀφορμή γιά σχολιασμό καί κατηγορία τῆς Ἐκκλησίας” .

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ