Εκκλησία

Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Συνάντησε τον αρχηγό του Γ.Ε.Σ.

Τήν Πέμπτην, 22αν Ἰουλίου 2022 / 4ην Αὐγούστου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Ἀντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης μετά συνοδείας τοῦ Ὑποστρατήγου Χρήστου Μπούφη, τοῦ Ταξιάρχου Κωνσταντίνου Καραμανίδη, τοῦ Λοχαγοῦ Ἰωάννου Στυλιανοπούλου, τοῦ Σμηνάρχου Γεωργίου Πέτρου καί τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Θεοδώρου Τσίρου τοῦ ΒΑΚΑΜ Τέλ Ἀβίβ.

Τόν ἐξοχώτατον Ἀρχηγόν τοῦ Γ.Ε.Σ. καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ, ἐν οἷς καί ἡ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς Ἱεροσόλυμα, κ. Χριστίνα Ζαχαριουδάκη, ἐδέχθη φιλοφρόνως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος εἶπεν εἰς τούς στρατιωτικούς ὅτι ἡ δύναμις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐρείδεται ἐκ τῆς πίστεως αὐτοῦ εἰς Χριστόν καί εἰς τήν προστασίαν τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων.

Τό Πατριαρχεῖον θεωρεῖ ἑαυτό θρησκευτικόν καθίδρυμα, ἀλλά ἔχει καί τήν ἐθνικήν του διάστασιν, τήν ὁποίαν ἔχει κληρονομήσει ἀπό τῶν Ρωμαϊκῶν – Βυζαντινῶν χρόνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἐρείδεται ἐπί γῆς ποτισθείσης ὑπό τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί εὐλογηθείσης ὑπό τῆς ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Τό γεγονός τοῦτο εἶναι ἡ δύναμις αὐτῆς. Διά τῆς δυνάμεως ταύτης τό Πατριαρχεῖον διατηρεῖ διά μέσω τῶν αἰώνων τό πολυθρησκευτικόν καί πολυπολιτισμικόν καθεστώς τῆς Ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐπιτελεῖ ἔργον συμφιλιωτικόν, εἰρηνευτικόν καί διαλλακτικόν, διατηροῦν τόν ἐκκλησιαστικόν χαρακτῆρά του.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀντιμετωπίζει προβλήματα δημιουργούμενα ὑπό ἀκραίων φανατικῶν Ἰουδαϊκῶν στοιχείων, τά ὁποῖα θέλουν νά ἀπελευθερώσουν τήν Ἁγίαν Γῆν ἀπό τάς «βεβήλους» μεταγενεστέρας ἐθνικότητας, αἱ ὁποῖαι ἦλθον εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Εὐχαριστῶν διά τούς ἐνισχυτικούς λόγους τούτους, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Στρατοῦ καί ἐπιδίδων τόν θυρεόν τοῦ Στρατοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον καί λαμβάνων τά δῶρα Αὐτοῦ, εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου μετά τήν ἀνακαίνισιν αὐτοῦ τό 2017, ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ