Εκκλησία
Ενημερώθηκε στις:

Ελευθέρια Αλεξάνδρειας και μνημόσυνο για τον Μακεδονικό Αγώνα

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας με την ευκαιρία του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλεως.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος και ακολούθως την επίσημη Δοξολογία για την επέτειο των Ελευθερίων. Ακολούθηση επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καί εὐ­αγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί συνεκδήμου τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυ­τοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας.

Μαζί μέ τόν ἀπόστολο καί εὐ­αγ­γελιστή ὅμως Λου­κᾶ, ὁ ὁποῖος κήρυξε τό χαρ­­­μόσυνο μήνυμα τῆς ἐλευ­θε­ρίας ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρ­­τίας, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ Χριστός, καί ἀγωνίσθηκε γιά νά γίνουν ὅσο τό δυνατόν περισσό­τε­ροι ἄνθρωποι μέτοχοι αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας, ἡ πόλη μας τιμᾶ σή­με­ρα τούς ἡρωικούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν καί θυσιά­σθη­­καν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀλεξανδρείας ἀλλά καί τῆς Μακε­δονίας, τιμᾶ αὐτούς πού ἦρθαν ἐδῶ, στίς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912 γιά νά φέρουν τό χαρμόσυνο μή­νυμα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τά δεσμά τοῦ ἀλλοθρήσκου δυνάστου, ἀπό τόν μακραίωνα τουρκικό ζυγό.

Τιμοῦμε ὅμως σήμερα καί κά­ποι­ες ἄλλες ἡρωικές μορφές, τούς πρωτεργάτες τῆς ἐλευθερίας μας, ἐκείνους πού λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τοῦ 1912, ἔφθασαν στόν τόπο μας, ἔφθασαν στό Ρουμ­λούκι, ἔφθασαν στή Μα­κε­­­δονία ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἑλλά­δα, καί ἕνωσαν τίς δυνάμεις τους μέ τούς πατέρες μας ἐνάντια ὄχι μόνο στούς Τούρ­κους κατακτητές, ἀλλά καί στούς Βουλγάρους, πού ἐπεδίωκαν μέ τήν προπαγάνδα καί μέ τή βία νά ὑφαρπάξουν καί νά οἰκειοποιη­θοῦν τή Μακεδο­νία μας. Τιμοῦμε τούς ἀγωνιστές τοῦ Μα­κεδονικοῦ ἀγῶνος, καί ἐκεί­νους πού πολέμησαν μέ τά ὅπλα, ἀλλά καί ὅσους μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τούς συμπαραστά­θη­καν, κλη­ρι­κούς καί λαϊκούς, ἐπι­σκόπους καί ἁπλούς ἱερεῖς, μο­ναχούς, δα­σκά­λους καί δασκάλες, καί ἀνή­λι­κα ἀκόμη παιδιά.

Οἱ ἥρωες τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶ­νος, ὅπου καί ὅπως καί ἄν ἀγω­νί­σθηκαν, ἔσπειραν μέ τήν τόλμη καί τή γενναιότητά τους τόν σπό­ρο τῆς ἐλευθερίας, τόν ὁποῖο πό­τισαν μέ τό αἷμα τους. 

Χρειάστηκε νά περάσουν ὀκτώ χρό­νια γιά νά φυτρώσει ὁ σπόρος καί νά μεγα­λώσει. Χρειάστηκαν οἱ θυσίες καί τά αἵματα πολλῶν ἀκό­μη ἡρωικῶν στρατιωτῶν πού ἀγω­­νίσθηκαν μέ θάρρος καί χωρίς νά ὑπολογίζουν τόν κίνδυνο, ἀλ­λά ἔχοντας πάντοτε τόν νοῦ τους προσηλωμένο στόν στόχο τους, πού δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τό νά ἐλευθερώσουν τή Μα­κεδονία, γιά νά ἔρθει ἐπι­τέλους ἡ μεγάλη ἡμέ­ρα, τήν ὁποία αἰῶνες περίμε­ναν οἱ πατέ­ρες μας, γιά νά ἀπαλλα­γοῦν ἐπιτέλους ἀπό τή σκλαβιά, ἀπό τόν τρόμο καί τόν φόβο, ἀπό τήν καταπίεση καί τή βία.

Καί σήμερα τιμοῦμε τούς ἥρωες τῶν Βαλκανικῶν πολέμων μαζί μέ τούς ἀγωνιστές τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος, γιατί τούς ὀφείλουμε ἐξί­σου τήν ἐλευθερία μας, γιατί ἀξί­ζουν ἐξίσου τήν τιμή καί τήν εὐ­γνω­μοσύνη μας, γιατί ἔδειξαν μέ τόν ἀγώνα καί τή θυσία τους ὅτι ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία εἶναι τό ὕψιστο συναί­σθημα τοῦ ἀνθρώπου καί συγχρό­νως ἡ ἰσχυρότερη κινητήριος δύ­να­μη γιά ὅποιον δέν φοβᾶται νά τολμᾶ καί νά διακινδυνεύει καί τή ζωή του γιά τόν τόπο του καί τό κοινό καλό. 

Ἔδειξαν ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τήν πα­τρίδα καί τήν ἐλευθερία δέν ἐπη­ρεάζεται οὔτε ἀπό τήν ἡλικία οὔτε ἀπό τό φύλο οὔτε ἀπό τήν καταγωγή καί τή μόρφωση, ἀλλά μόνο ἀπό τή θέληση καί τή δύνα­μη τῆς ψυχῆς.

Καί ὅποιος τολμᾶ νά μήν ὑπο­λο­γίζει τόν ἑαυτό του, αὐτός κερ­δί­ζει σέ κάθε σύγκρουση, σέ κάθε πόλε­μο, σέ κάθε μάχη, καί ἀξίζει ἀναμ­φίβολα τόν σεβασμό καί τήν τιμή μας. Ἀξίζει νά εἶναι πρότυπο ἡρωι­σμοῦ καί γενναιό­τητος καί ἀγάπης γιά τήν πατρίδα, ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς, γιά ὅλους μας, καί γιά τούς μικρο­τέρους καί γιά τούς μεγαλυτέρους, γιατί ἡ πα­τρίδα μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ὅλους μας, ἀλλά καί ἐμεῖς ἔχουμε ἀνά­γκη ἀπό τήν πατρίδα μας. Γιατί στήν ἔννοια τῆς πατρί­δος καί τῆς ἀγάπης γι᾽ αὐτήν συμ­πυ­κνώνεται ὁλό­κληρη ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας. Συμπυκνώνονται ἡ ἐλευθερία καί οἱ θυσίες τῶν πατέ­ρων μας γι᾽ αὐτήν. Συμπυ­κνώ­νο­νται οἱ ἀξίες καί οἱ παρα­δόσεις τοῦ Γένους μας. Συμπυ­κνώ­νονται ἡ γλώσσα καί ὁ πολιτισμός μας, ὄχι ἡ μακεδονική γλώσσα, ἡ γλώσσα ἡ ἑλληνική, ἡ πίστη μας στόν Χριστό καί ἡ ἐμπι­στοσύνη μας στήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο, τήν Ὑπέρ­μαχο Στρατηγό μας. Συμπυ­κνώ­νεται τό μεγαλεῖο τοῦ λαοῦ μας καί τοῦ Ἔθνους μας, γιατί σέ χρόνια δύσκολα στάθηκε ὄρθιο καί ἀγω­νίσθηκε, ἄν καί μι­κρό ἀπέ­ναντι στούς μεγάλους καί ἰσχυ­ρούς, καί δικαιώθηκε.

Τό παράδειγμα τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶ­νος καί τῆς ἀπε­λευθερώσεως τῆς πόλεώς μας ἀπό τόν τουρ­κι­κό ζυγό πού τιμοῦμε σήμερα, ἄς ἀποτελεῖ καί γιά μᾶς στήν κρίσιμη αὐτή καμπή τῆς ἱστο­­­­ρίας ἀλλά καί πάντοτε πηγή ἐμπνεύσεως καί δυνάμεως, γιά νά ἀναδεικνυόμεθα μέ τή στάση μας ἀπέναντι στήν πατρίδα μας καί στό κοινωνικό σύνολο ἀντάξιοι τῆς θυσίας καί τῆς προσφο­ρᾶς τῶν πατέρων μας, ἀντάξιοι τῆς ἐλευ­θε­ρίας πού μᾶς χάρισαν, ἀντάξιοι τῆς τιμῆς νά εἴμαστε ἀπόγονοί τους, ἀπόγονοι ἡρώων ἀλλά καί μαρτύ­ρων.»

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ