Εκκλησία

Επιστολή ειρήνευσης των πατέρων της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής προς τον σεβ. μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο

Ἐστάλη πρίν ἀπό ἕνα μήνα στόν σεβασμιώτατο

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή:

 

Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς              Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ 21/6/2018            

Μηλοχωρίου - Ἐορδαίας                               

50200 Πτολεμαΐδα

Τηλ. 2463061261

Σεβασμιώτατε,

Εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως καί ἐπιδιώκοντες τήν εἰρήνευσιν τῆς διά λόγους Πίστεως διενέξεως μεταξύ Ὑμῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν, ἀποσύρομεν τήν ὑποβληθεῖσαν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον Κανονικήν Μήνυσιν καθ’  Ὑμῶν, ἀναμένοντες καί τήν παρ’ Ὑμῶν ἀνάλογον πρόθεσιν. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποστέλλουμε τήν παροῦσαν ἐπιστολήν-δήλωσιν ἴνα προβῆτε εἰς τίς δέουσες ἐνέργειες πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον.

Ἐπίσης δηλώνομεν ὅτι δέν συμφωνοῦμε μέ ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἀποτείχισις εἶναι «ὑποχρεωτική», καί γι’ αυτόν τόν λόγο καταδικάζουν καί ὀνειδίζουν αὐτούς πού δέν ἀποτειχίστηκαν, ὅπως καί ὅσους ἀποτειχίστηκαν ἀλλά ἐφαρμόζουν ἕνα εἶδος Οἰκονομίας χάριν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ἀποστασιοποιούμεθα ἀπό ἀκραῖες θέσεις πού ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ δέκα αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, πού συμμετεῖχαν εἰς τό ἀντικανονικόν Συνέδριον τῆς Κρήτης, ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί ὅτι οἱ ἀρχιερεῖς πού ἀποδέχονται τήν ψευδοσύνοδο ἔχουν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός των. Μόνον ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος καταδικασθῆ τελεσιδίκως ἀπό ὀρθόδοξον Σύνοδον, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώματός του. Τονίζουμε ὅτι ἀποτειχιζόμεθα ἀπό τήν αἵρεσιν καί ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως μᾶς κατηγοροῦν.

Σεβασμιώτατε, δέν προχωρήσαμε εἰς τήν παῦσιν τοῦ Ὑμετέρου μνημοσύνου ἐπειδή θεωροῦμε ἑαυτούς «ἁγιωτέρους» Ὑμῶν ἤ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων καί προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπειδή θεωροῦμε τήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεως ―ἐν καιρῷ τῆς προκειμένης αἱρέσεως― ὡς βάσιν καί προϋπόθεσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας.

Εἰς αὐτόν τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας θεωροῦμε συναγωνιστάς καί τούς πατέρας ἐκείνους πού μπορεῖ νά μή προέβησαν ἀκόμη εἰς τό ἱεροκανονικόν βῆμα τῆς ἀποτειχίσεως, πού εἶναι ὑψηλή μορφή Ὁμολογίας, ἀλλά ἀναγνωρίζουν τόν ἀγῶνα μας, πονοῦν, ἀγωνιοῦν καί διαμαρτύρονται κατά τῆς συγχρόνου αἱρέσεως πού πλήττει τήν Ἐκκλησίαν. «Ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ' ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν» (Μάρκ. 9,40).

Παρακολουθοῦμε, Σεβασμιώτατε, τόν τελευταῖον καιρόν τάς δημοσίας παρεμβάσεις Σας καί κατανοοῦμε τήν εὐαισθησίαν Σας διά τά ἐθνικά μας θέματα, ἀλλά τό ζήτημα τῆς Πίστεως εἶναι ἀσυγκρίτως σπουδαιότερον. Πρό δύο ἐτῶν εἰς τό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης συνετελέσθη προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας! Οἱ μητροπολῖται, κατά τήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίαν των, δέν δίδουν φρικτάς ὑποσχέσεις πρός τόν Θεόν ὅτι θά προασπισθοῦν τά ἐθνικά μας δίκαια, ἀλλά ὅτι θά ὑπερασπισθοῦν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν.

Πληροφορηθήκαμε ὅτι σέ ὁμιλία Σας πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τό χωρίον Δροσερόν Ἐορδαίας ἐκφράσατε τόν ψυχικόν πόνον πού νιώθετε ἐξ αἰτίας τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μονῆς μεθ’ Ὑμῶν. Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι Σᾶς ἀγαποῦμε καί ἔχομε ὅλην τήν καλήν διάθεσιν νά ἐπαναφέρωμε τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός Σας κατά τάς ἡμετέρας ἱεράς ἀκολουθίας. Ὅμως, ἀναμένομεν ἀπό  Ἐσᾶς νά πράξετε ἔργα πού θά καταδείξουν ὅτι τό πένθος πού νιώθετε εἶναι κατά Χριστόν. Περιμένομε νά προχωρήσετε σέ θεάρεστες ἐνέργειες πού θά χαροποιήσουν τόν Οὐρανόν, θά εὐφράνουν τούς Ὀρθοδόξους καί θά καταισχύνουν τούς κακοδόξους.

Σεβασμιώτατε, ἄν τό θέλατε, θά μπορούσατε νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν καί τόν πόνον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καί τόν σκανδαλισμόν τοῦ «μικροῦ ποιμνίου», τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ. Θά μπορούσατε νά προσμετρήσετε τήν ὀδύνην καί τόν σκανδαλισμόν πού προέρχεται ἀπό τήν ἀναγνώρισιν μιᾶς αἱρετικῆς Συνόδου, κύριος συντελεστής τῆς ὁποίας ἦταν ἐκεῖνος τόν ὁποῖον συνεχίζετε νά μνημονεύετε, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας» τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ αὐτός προωθεῖ τά σχέδια τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Πάτερ Θεόκλητε, ὅσον δέν διαφοροποιεῖσθε ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, δίδετε τήν εἰκόνα ὅτι συμπορεύεσθε μετ’ αὐτῶν. Προσευχόμεθα νά πράξετε τά θεάρεστα, ὥστε νά ἐπαναφέρομεν τήν Ὑμετέραν μνημόνευσιν. Εἰς κάθε περίπτωσιν, ἀναμένομεν νά οἰκονομήση ὁ Κύριος ὅπως συνέλθη μία ἀληθινά Πανορθόδοξος Σύνοδος ―μέ ἐπισκόπους πού δέν θά εἶναι «γλάστρες», ὃπως σοφά τό εἴπατε― ἡ ὁποία θά καταδικάση τόν Οἰκουμενισμόν καί τούς φορεῖς του.

Σεβασμιώτατε, μετά τήν ληστρικήν Σύνοδον ἐπληγώθη πολύ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καί εὐθυνόμεθα ὅλοι. Διά τοῦτο καί ὀφείλομεν νά πράξωμεν τό καθῆκον μας, ὥστε ὁ Κύριος νά λυπηθῆ τόν λαόν Του καί νά δαμάση τήν καταιγίδα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καί ἕναν αἰώνα τήν Ἐκκλησίαν Του, «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20,28).

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἀληθείας,

 

ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

 

ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος

 

μοναχός Εὐδόκιμος Χούντρης.

 

[ακολουθούν υπογραφές]

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ