Εκκλησία

Υπακοή και τήρηση των κανόνων ζήτησε ο Μητροπολίτης Βεροίας: Μη εφαρμογή των εγκυκλίων συνιστά ανυπακοή στον Επίσκοπο και στην Εκκλησία-Για ποιους χτυπάει η καμπάνα;

Την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων της Εκκλησίας και την υπακοή ζήτησε χθες το πρωί στο νέο Κέντρο Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας στην πόλη της Ναούσης ο Μητροπολίτης Παντελεήμων.

Στην εν λόγω αίθουσα πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιερατική Σύναξη για το νέο Εκκλησιαστικό έτος και ο Μητροπολίτης Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων μίλησε με ιδιαίτερο νόημα προς τους κληρικούς της μητροπολιτικής του περιφέρειας.

Μηνύματα “υπακοής” σε μια εποχή που η “αγία ανυπακοή” ισχυροποιείται....

“Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως κάθε σῶμα λει­τουργεῖ σύμφωνα μέ τούς νό­μους καί τούς κανόνες τῆς φύσεως, τούς ὁποίους πρέπει νά σέβεται καί νά τηρεῖ ὁ καθένας μας, ἐφό­σον δέν θέλει νά βλάψει τό σῶμα καί νά τό καταστρέψει, ἔτσι καί ἡ Ἐκ­κλησία διέπεται ἀπό νόμους καί κανόνες πού περιφρουροῦν τήν ὀρ­θή λειτουργία της, ὥστε νά μήν κινδυνεύει νά μετατραπεῖ σέ πα­­ρα­συναγωγή, ἀλλά καί συγχρόνως νά ἐπιτελεῖ ἀπρόσκοπτα τήν ἀποστο­λή της στόν κόσμο πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τή σωτηρία τῶν ἀνθρώ­πων” σημείωσε αρχικά ο Μητροπολίτης.

Συνέχισε δε επισημαίνοντας πως:

“Ὅσοι, λοιπόν, κληθήκαμε νά δια­κο­νήσουμε τήν Ἐκκλησία ἔχουμε χρέος καί εὐθύνη καί ὑποχρέωση νά τηροῦμε τούς κανόνες καί τούς νόμους τῆς Ἐκκλησίας μέ συνέ­πεια, χωρίς καμία ἀπολύτως πα­ρέκ­κλιση ἀπό ὅσα αὐτοί ἐπιτάσσουν καί ὁρίζουν, διότι μόνο ἔτσι δια­φυ­λάσσεται ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ καί ἐκπληροῖ τόν ἐπί γῆς προορισμό της (...)

Τό θέμα τῆς συνεπείας στήν τή­ρη­­ση τῶν κανόνων εἶναι πολύ σο­βαρό καί δέν ἐπιτρέπεται νά τό ἀν­τιμε­τω­πίζουμε μέ ἐλαφρότητα ἤ χαλαρότητα.

Ὅταν λέμε κανόνες τούς ὁποίους πρέπει νά τηροῦμε, ἐννοοῦμε ἀφ᾽ ἑνός τούς κανόνες πού ἀφοροῦν στήν πίστη καί τή δογματική της ἀκρίβεια, καί ἀφ᾽ ἑτέρου τή διοί­κη­ση τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀντι­με­τώπιση τρεχόντων ζητημά­των πού ἀπασχολοῦν τούς πιστούς καί ἀκόμη τή σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν πολιτεία καί τόν ἔξω αὐτῆς κόσμο, μέσα στόν ὁποῖο ὅμως ζεῖ καί κινεῖται

Ἡ τήρηση τῶν κανόνων τῆς Ἐκ­κλη­σίας, ὅλων αὐτῶν πού ὅρισαν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι οἱ θειότατοι Πα­τέρες, εἶναι αὐτονόητη ὑποχρέω­ση κάθε κληρικοῦ, ἐφόσον θέλει νά ὀνομάζεται ὀρθόδοξος κληρι­κός καί νά ἀνήκει στό σῶμα τῆς Ὀρ­θοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὅλους αὐτούς τούς κανόνες δέν ὀ­φεί­λουμε ἁπλῶς νά τούς τηροῦμε, ἀλλά νά τούς τηροῦμε μέ ἀπό­λυτη συνέπεια. Ὀφείλουμε νά ζοῦμε σύμφωνα μέ αὐτούς καί νά τούς διδά­σκου­με στούς ἀνθρώ­πους μέ τόν λόγο καί τό παράδειγ­μά μας, ὥστε νά μήν κιν­δυνεύσου­με νά πα­ρα­συρ­­θοῦμε ἀπό «μωράς ζητή­σεις καί γενεαλο­γί­ας» καί νά ἀποκο­ποῦ­με, χωρίς νά τό καταλάβουμε, ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Θά πρέπει ὅμως νά εἴμαστε προ­σεκτικοί καί συνεπεῖς καί σέ ἕνα ἄλ­λο σημεῖο κατά τήν τήρησή τους. Δέν θά πρέπει νά τούς τη­ροῦ­­­με ἑρμηνεύοντάς τους ὅπως ἐ­μεῖς νομίζουμε, ἀλλά ὅπως διδά­σκουν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι διαφορετικά ἡ τήρησή τους κατά τό δοκοῦν, κατά τή γνώ­μη μας, δέν ἔχει καμία σημα­σία καί καμία ἀξία καί μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνη καί γιά ἐμᾶς τούς ἴδιους ἀλλά καί γιά τούς ἀνθρώπους τή διαποίμανση τῶν ὁποίων μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία”.

Αναφορικά με την τήρηση των κανόνων σε διοικητικό επίπεδο ο Ιεράρχης τόνισε:

“Ἡ Ἐκκλησία μας δέν εἶναι ἕνα ἀδιοίκητο σῶμα. Διοικεῖται, ἔχει Σύνοδο, ἔχει ἀνθρώπους μέ γνώση καί ἐμπειρία καί πρωτίστως μέ φόβο Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι δίνουν σέ ὅλους μας τίς κατευθυντήριες γραμμές μέ τίς ἐγκυκλίους.

Οἱ ἐγκύκλιοι καί τά ἄλλα ἔγ­γρα­φα πού ἔρχονται στήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας ἀπό τή Σύνοδο καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι κείμενα τά ὁποῖα μποροῦμε νά ἀγνοοῦμε ἤ γιά τά ὁποῖα μποροῦμε νά ἀδιαφοροῦμε. Πρέπει νά τά ἐφαρμόζουμε ὅλοι ἀνεξαι­ρέ­τως μέ συνέπεια. Εἶναι ὑποχρέωση ὅλων μας. Δέν ὑπάρχει καμία δι­και­ολογία καί καμία ἐξαίρεση. Δέν ὑπάρχει ζήτημα δικῆς μας ἀπό­ψεως ἤ ἑρμηνείας σέ αὐτά. Οἱ ἐγκύκλιοι τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε προέρχονται ἀπό τή Σύνοδο εἴτε προέρχονται ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, πρέ­πει νά ἐφαρμόζονται μέ συνέ­πεια ἀπό ὅλους μας. Ἡ μή ἐφαρμογή τους εἶναι ἀνυπακοή στήν Ἐκκλη­σία καί στόν Ἐπίσκοπο καί δέν δι­καιολογεῖται γιά κανένα λόγο”.

Συνέχισε δε στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: “Ἔχου­με γιά ὅλα εὐθύνη καί ὀφείλουμε νά τά κά­νουμε μέ τόν τρόπο πού ὁρί­ζει ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι ὅπως μᾶς βο­λεύει ἤ ὅπως μᾶς ταιριάζει”

Μιλώντας δε για την τέλεση μνημοσύνων ή γάμων σε περιόδους σέ περιόδους που δνε πρέπει βάσει των κανόνων “δέν ὠφελοῦμε τόν ἄνθρωπο χάρη τοῦ ὁποίου κα­ταπατοῦμε τούς κα­νόνες καί τίς ἐγκυκλίους τῆς Ἐκ­κλησίας μας, ἀλλά καί δη­μιουργοῦμε προ­βλήματα μέσα στήν Ἐκκλησία, δημιουργοῦμε προβλήματα στούς συνεφημερίους καί συλλειτουρ­γούς μας”. Ζήτησε δε συνέπεια και να μην υποκύπτουν οι κληρικοί στις πιέσεις των πιστών σε τέτοια θέματα.

“ Δέν εἴμαστε ἀνεξάρτητοι ὡς κληρικοί καί αὐ­το­δέσποτοι. Ὀφείλουμε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία” σχολίασε κλείνοντας.

Τέλος με αφορμή την ιερά εξομολόγηση είπε χαρακτηριστικά:

“ Πρέπει νά εἶ­ναι ἰδιαιτέρως προσεκτικοί ὅσοι εἶναι πνευματικοί, ὅταν δίδουν συμ­μαρτυρίες. Οἱ πατέρες εἶναι σα­φεῖς καί κατηγορηματικοί στά κωλύματα τῆς ἱερωσύνης, καί ἐ­μεῖς δέν μποροῦμε οὔτε νά τά ἀγνοοῦμε οὔτε νά τά ἀποκρύ­πτου­με ἀπό τόν Ἐπίσκοπο. Διότι τί πνευ­­ματικός εἶσαι καί τί συναί­σθηση εὐθύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἔχεις, ἐάν καλύπτεις τά κω­λύματα πού ἔχει κάποιος γιά τήν ἱερω­σύ­νη καί δίδεις συμμαρτυρία ἐξαπα­τώντας τόν Ἐπίσκοπό σου καί προσπαθώντας νά ἐξαπατήσεις καί τόν Θεό;

Μία τέτοια συμπερι­φορά εἶναι ἀπαράδεκτη, γιατί κολάζεις καί τόν ἄνθρωπο στόν ὁποῖο δί­δεις τή συμμαρτυρία, ἐνῶ ἔχει κω­λύματα σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς Ἐκ­κλησίας, ἀλλά κολάζεσαι καί σύ ὁ ἴδιος ὁ ὁποῖος ἀδιαφορεῖς γιά τούς κανόνες καί παρασύρεις καί τόν Ἐπίσκοπο σέ μία χειρο­τονία πού δέν θά ἔπρεπε νά κάνει”.

“Δέν εἴμαστε ἐμεῖς κύριοι τῆς Ἐκ­κλη­σίας, δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού μπο­ροῦμε νά ἀλλάξουμε τούς ὅ­ρους πού ἔθεσαν καί θέτουν οἱ πα­τέρες μας, καί δέν μᾶς ἐπιτρέ­πεται νά αὐθαιρετοῦμε, ἐνεργώντας κα­τά τήν κρίση μας.” κατέληξε.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Επέλαση χωρίς τέλος των Ρώσων που κατέλαβαν το Αρτιομόβσκ και εισήλθαν σε Μποχντανίβκα-Στην όχθη του Δνείπερου έχουμε το δράμα εκατοντάδων Ουκρανών (Βίντεο)

Αμερικανός ειδικός: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει μέχρι τον Φεβρουάριο-Όλα δείχνουν ήττα κατά κράτος του Κιέβου...