Κυβέρνηση
Ενημερώθηκε στις:

Η Κυβέρνηση με χρηματοδότηση της ΕΕ προκηρύσσει διαγωνισμό προμήθειας 25 πυροσβεστικών αεροσκαφών για τα νησιά μας-Κατανομή-Σχεδίαση

Η Κυβέρνηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Καλοκαιριού που προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές στη χώρα, μετατρέποντας σε "κρανίου τόπο" το σμαραγδένιο νησί της Ρόδου και την απαράμιλλης ομορφιάς περιοχή του Έβρου και του δάσους της Δαδιάς, αποφάσισε σε συνεργασία με την ΕΕ να ενισχύσει τον αεροπορικό στόλο των πυροσβαστικών αεροσκαφών της Πατρίδας μας, με είκοσι πέντε (25) Αμφίβια πυροσβεστικά  Μονοκινητήρια αεροσκάφη ,για τα νησιωτικά συμπλέγματα, ποκηρύσσοντας διαγωνισμό.

Διαγωνισμός προμήθειας 25 πυροσβεστικών αεροσκαφών για τα νησιά μας

Το ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας  του Δημοσίου, προέβη σε Διακήρυξη για «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) Αμφιβίων Μονοκινητήριων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα», για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο προϋπολογισμό; ανέρχεται σε εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (€154.858.600,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Από τα  είκοσι πέντε (25) αεροσκάφη τα δεκαεννέα (19)  θα είναι μονοθέσια και έξι (6) διθέσια μονοκινητήρια αεροσκάφη, τα οποία πρέπει να παραδοθούν στην Ελλάδα πλήρως συναρμολογημένα, στο αεροδρόμιο που θα υποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή.

Πρόσθετες παροχές 

Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνονται και η προμήθεια πρόσθετων ειδών και συναφών υπηρεσιών υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή ως ακολούθως:

(α) υπηρεσίες εκπαίδευσης ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού

(β) πακέτο Αρχικής Υποστήριξης (Initial Provisioning List), παροχής βιβλιογραφίας και υπηρεσίες “On-site Field Service Representative (FSR)”

(γ) εν συνεχεία υποστήριξη (Follow On Support – FOS), συμπεριλαμβανομένου και των τριών πακέτων Επιπρόσθετης Υποστήριξης (Additional Provisioning List), που θα αφορά σε δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.920) Ώρες Πτήσης («ΩΠ»), ήτοιτριακόσιες είκοσι (320) ΩΠ ανά Α.Μ.Α. κατ’ έτος κατά μέσο όρο, για είκοσι τρία (23) Α.Μ.Α., με βάση το μοντέλο “Power By the Hour” (PBH)

Χρονικές προθεσμίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, Αθήνας.

Τεχνική Προσφορά θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 στις 04/01/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 100
του ν. 4412/2016.

Όροι συμμετοχής

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού με
αντικείμενο σχετικό με την υπό προκήρυξη προμήθεια.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα V της Διακήρυξης, ποσού τριών εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ (3,097,172,00 €).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ισχύς προσφορών-Χρηματοδότηση

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και από το ΠΔΕ, μέσω
δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σχεδίαση

Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε πως το πάθημα έγινε μάθημα και πως η κυβέρνηση επιχειρεί έγκαιρα να δώσει αξιόπιστη λύση στην κατάσβεση πυρκαγιών στα νησιά μας.

Εκτίμησή μας είναι ότι απαιτείται αποκέντρωση των 25 πυροσβεστικών αεροσκαφών μας στα νησιά μας.

Η Ελλάδα απο επιχειρησιακής πλευράς θα πρέπει να χωρίσει τα νησιά της στα εξής νησιωτικά συμπλέγματα, κατανέμοντας τα πυροσβεστικά αεροσκάφη ως ακολούθως:

1.Επτάνησα, 2 αεροσκάφη

2. Κρήτη και τα πέριξ μικρά νησιά της -Κύθηρα-Αντικύθηρα-Κάσος, 4 αεροσκάφη

3.Κάρπαθος-Σαρία -Ρόδος- Σύμη-Χάλκη- Καστελόριζο, 3 αεροσκάφη

4. Κώς-Κάλιμνος-Ψέριμος, 2 αεροσκάφη

5. Πάτμος-Λειψοί-λοιπά Δωδεκάνησα ,2 αεροσκάφη

6. Κυκλάδες, 2 αεροσκάφη

7. Σποράδες, 2 αεροσκάφη

8.Σάμος-Ικαρία-Φούρνοι, 2 αεροσκάφη

9.Χίος-Ψαρά -Οινούσες, 2 αεροσκάφη

10.Λέσβος-Αγιος Ευστράτιος-Λήμνος, 2 αεροσκάφη

11. Σαμοθράκη-Θάσος, 2 αεροσκάφη

Αυτή η κατανομή δίνει τη δυντότητα αφενός άμεσης επέμβασης των πυροσβεστικών αεροσκαφών, πολύ σημαντικό αφού χρόνος είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για το σβήσιμο της φωτιάς και αφετέρου δύναται να επέμβουν σε πολύ λίγο χρόνο αεροσκάφη πυρόσβεσης από γειτονικά νησιωτικά συμπλέγματα.

 

 

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Οπλικά συστήματα 0

Το σύγχρονο ελληνικό “πυρπολικό” ΑΡΓΩ που θα σκορπίζει τον πανικό στα τουρκικά πολεμικά στην ανύπαρκτη “Γαλάζια Πατρίδα”

Δρώντας μαζικά σε ικανούς αριθμούς τα μη επανδρωμένα σκάφη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού θα κτυπούν μέρα και νύχτα...
Ελληνοτουρκικά 0

Η ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού 5ης γενιάς ΚΑΑΝ μπορεί να εξελιχθεί σε "μεγάλη φούσκα"- Οι έξι (6) σημαντικοί λόγοι που το αποδεικνύουν

Η ΕΕ μέσω της  PESCO , καθώς  επίσης και κοινοπραξίες  Ευρωπαϊκών κρατών, επιχειρούν να κατασκευάσουν  μαχητικά σαφώς...