Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Τα sos που πρέπει να ελέγξετε στο νέο Ε3

Νέους κωδικούς και «απαιτήσεις» έχει το νέο έντυπο Ε3 (20 σελίδων) της φορολογικής δήλωσης που συμπληρώνεται από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με στόχο να προσδιοριστεί με τεκμαρτό τρόπο το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του νέου συστήματος φορολόγησης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει προσθέσει μια σειρά κωδικών που αφορούν έσοδα και έξοδα τα οποία αντλούνται από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Επίσης οι επαγγελματίες θα δουν στο νέο έντυπο τους να είναι προσυμπληρωμένα πολλά από τα στοιχεία τους όπως ο ΑΦΜ, ο ΚΑΔ της έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας τους, η ΔΟΥ πρώτης υποβολής, ημερομηνία έναρξης. Επίσης στο έντυπο θα εμφανίζονται περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία του επαγγελματία οπως τα υπόλοιπα ενεργών τραπεζικών λογαριασμών τα POS της επιχείρησης, τον μέσο αριθμό απασχολούμενων κ.α.

Με βάση, τα στοιχεία του εντύπου Ε3 θα υπολογιστεί με λογιστικό τρόπο το καθαρό εισόδημα που των επαγγελματιών ενώ στο έντυπο Ε1, θα βρίσκεται προσυμπληρωμένο το τεκμαρτό εισόδημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


Προσοχή χρειάζεται στα εξής σημεία:

  • • η προσυμπλήρωση του Ε3 γίνεται για λόγους διευκόλυνσης και τα στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά. Αυτό σημαίνει πως οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία που αναγράφονται στους κωδικούς.
  • • για τους νέους επαγγελματίες, που ασκούν το επάγγελμα έως τρία έτη δεν θα ισχύει κανένα ελάχιστο όριο φορολογητέου εισοδήματος και θα φορολογούνται με βάση τα βιβλία τους.
  • • Ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει την εφαρμογή του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος, με αίτημα τη φορολόγησή του με βάση τα λογιστικά αρχεία του, δηλαδή βάσει των «πραγματικών» κερδών του ή την αναγνώριση της ζημίας του. Σε αυτή την περίπτωση η φορολογική αρχή υποχρεούται εκ του νόμου να προβεί σε φορολογικό έλεγχο για να βεβαιώσει την ακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων του φορολογουμένου.


Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή διευκρινίζονται τα εξής για το έντυπο Ε3 των επαγγελματιών:

Πως υποβάλλεται το νέο και προ-συμπληρωμένο Ε3

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση:

1. Το Ε3 συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

2. Η ΑΑΔΕ έχει προσυμπληρώσει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς των αντίστοιχων πινάκων βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 («Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 του σχετικού Υποπίνακα.

3. Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου. Η προσυμπλήρωση των κωδικών του Εντύπου Ε3 έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του φορολογουμένου και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

4. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέρη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.

5. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

6. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).

7. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.

8. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.

9. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας.

10. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, το Ε3 συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία).

11. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και όταν αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

Προσοχή στις αλλαγές

Οι βασικότερες αλλαγές που έγιναν στον έντυπο Ε3 είναι οι εξής:

1. Στον πίνακα Β προστέθηκε στα κριτήρια μεγέθους οντοτήτων νέα γραμμή «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση»

2. Στον κωδικό 083 προστέθηκαν οι ενισχύσεις:

• Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (σχετικό άρθρο 72 του ν. 5016/2023) και
• Ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022/C 426/01) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (σχετικό άρθρο 47 του ν.5035/2023).

3. Στον πίνακα ΣΤ προστέθηκαν κωδικοί για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία ενέργεια και ψηφιοποίηση που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πολεμικό Ναυτικό 0

Η Κομισιόν ενέκρινε την επόμενη φάση-Αναμένουμε την κατασκευή πρωτότυπων υπερσύγχρονων Κορβετών μέσω PESCO με στόχο το ελληνικό ΠΝ

Η χώρα μας μέσω αυτού του προγράμματος έχει μια μεγάλη ευκαιρία αναβάθμισης της δυνατότητας της να κατασκευάσει αρκετές...