ΚΤΕΟ
Οικονομία

ΚΤΕΟ για όλα τα ιστορικά αυτοκίνητα - Κάθε πότε θα περνάνε

Από ΚΤΕΟ θα πρέπει να περνούν κάθε χρόνο τις αντίκες τους οι ιδιοκτήτες Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος καθώς πλέον έχει τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία, σύμφωνα με το carandmotor.gr

Σε περιοδικό έλεγχο υπόκεινται τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όπως επισημαίνεται και σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) εκδόθηκε η (β) σχετική υ.α. αναφορικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωστοποιούμε ότι:

1.Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής υ.α., τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που σύμφωνα:

α) με το άρθρο 1 της (β) σχετικής υ.α. δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και,

β) με το άρθρο 3 της (β) σχετικής υ.α., χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σε αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της Χώρας στις οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.

2.Βάσει του άρθρου 4 της (β) σχετικής υ.α., κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμηση του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4850/2021, αντί της άδειας κυκλοφορίας, επιδεικνύεται η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους Φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος. Εάν ένα όχημα έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4850/2021 τότε, σύμφωνα με το άρθρο 34 του (α) σχετικού νόμου επιδεικνύεται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό Φορείς.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 5 της (β) σχετικής υ.α., κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος ελέγχονται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, όλα τα σημεία των Πινάκων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υ.α., πλην: α) των Κεφαλαίων 8.2 «Εκπομπές καυσαερίων», (β) 13000 «Ρύπανση περιβάλλοντος» του Παραρτήματος Ι, και (γ) των σημείων 9103 «Ο τοποθετημένος από τον κατασκευαστή εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων λείπει ή είναι εμφανώς ελαττωματικός» και (δ) 9104 «Εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τη Νομοθεσία» του Παραρτήματος ΙΙ. Tα σημεία των ανωτέρω Παραρτημάτων Ι και ΙΙ ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της έγκρισης τύπου του οχήματος, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία για πρώτη φορά ή τις απαιτήσεις για τον μετεξοπλισμό.

4.Για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940, ο έλεγχος που διενεργεί το ΚΤΕΟ περιλαμβάνει μόνον τα σημεία των οπτικών ελέγχων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υ.α., ενώ απαιτείται η υποβολή στο ΚΤΕΟ βεβαίωσης μηχανοτεχνίτη του ν. 1575/1985 (Α΄ 207), σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 5 της (β) σχετικής υ.α., με την οποία πιστοποιείται η καλή κατάσταση και λειτουργία του οχήματος. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί κατ’ ανώτατο ένα μήνα πριν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου. Υπόδειγμα της βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α της (β) σχετικής υ.α.

5.Για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος στα Δημόσια ΚΤΕΟ καταβάλλονται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, τα τέλη που καθορίζονται με την αρ. πρωτ. 8913/1089/2013 (Β’ 501) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 9761/2023 (Β’ 367) κ.υ.α.

6.Σύμφωνα με το άρθρο 7 της (β) σχετικής υ.α., για την απαλλαγή των ιδιοκτητών οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος από την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας, για τον τεχνικό έλεγχο ενάριθμων ιστορικών οχημάτων κατά τη μεταβίβαση και για τον ελάχιστο χρόνο διενέργειας του περιοδικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 5, 7 και 9 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υ.α. αντίστοιχα.

7.Τέλος, στην (β) σχετική υ.α. δεν προβλέπεται και συνεπώς δεν διενεργείται ο έλεγχος του ιστορικού καταγραφής μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και η αναγνώριση του ξένου πιστοποιητικού για τη ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό.»

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ιρανική επίθεση στο Ισραήλ στις 14 Απριλίου 2024
Ένοπλες Συρράξεις 0

Οι Ιρανοί «τρύπησαν» το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Iron Dome σοκάροντας τον κόσμο (Βίντεο)-Γκουτέρες: «Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο πόλεμο»

Πώς κατάφεραν οι ιρανικοί πύραυλοι να διαπεράσουν το υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα Iron Dome που προστατεύει την...