Πνευματικά ωφέλιμα

Οι σύγχρονοι Γεργεσηνοί και η εκδίωξη του Κυρίου από της ζωές μας

«Καί ηρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος απελθείν απ' αυτών»

Μετά από ένα δύσκολο θαλάσσιο ταξίδι μέσα στα αφρισμένα κύματα τής Τιβεριάδος καί αφού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έσωσε θαυματουργικως τούς μαθητάς του από το ναυάγιον,έφθασε στα παράλια τής Γενησαρέτ καί εις τήν χώραν τών Γεργεσηνών.

Εκεί θεραπεύει τον δαιμονιζόμενον αφού επέτρεψε εις την λεγεώνα τών δαιμονίων να εισέλθει εις την αγέλην τών χοίρων πού έβοσκε εκεί κοντά, με αποτέλεσμα το κοπάδι να πέσει στον γκρεμό καί να πνιγεί.

Το γεγονός αυτό συγκλόνισε τούς Γεργεσηνούς, κατελήφθησαν υπό φόβου λόγω τού θαύματος, μα καί από αγανάκτησιν εξ αιτίας τής μεγάλης οικονομικής ζημίας πού έπαθαν οι χοιροτρόφοι. Επαναστατούν, ξεσηκώνουν τον κόσμο αυτοί πού είχαν οικονομικά συμφέροντα λέγοντάς τους ότι θα καταστρεφόταν η πλούσια πόλις των.

Θέλοντας να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους,συγκεντρώνονται είς την τοποθεσίαν τού θαύματος καί αναγκάζουν τον Ιησούν να απομακρυνθεί τάχιστα.

Ήταν ανεπιθύμητος. Άραγε μήπως καί σήμερα έπαυσε να είναι ανεπιθύμητος; Τον δεχόμεθα όλοι; Ασφαλώς όχι.

Υπάρχουν καί σήμερα πολλοί για τούς οποίους ο Ιησούς παραμένει ανεπιθύμητος καί θα εξηγήσουμε τούς λόγους. Καί δέν είναι διόλου παράδοξον αν υπάρχουν καί σήμερα - καί πάντοτε θα υπάρχουν - ομόφρονες τών Γεργεσηνών,οι οποίοι φέρουν βαρέως τήν παρουσίαν τού Ιησού στην ζωήν τους καί θα θέλουν να απαλλαγούν απ' Αυτόν. Διότι ο Ιησούς είναι το Φώς καί οι άνθρωποι τού σκότους δέν τον ανέχονται.

Είναι η Αλήθεια καί εκείνοι πού κυλιούνται μέσα στο ψέμα δέν τον θέλουν ανάμεσά τους.

Είναι ο Νομοθέτης τής ηθικής τάξεως καί δέν θα ανεχόντουσαν τον έλεγχο σε κάθε παρεκτροπή τους.

Είναι ο Ιδρυτής τής οικογένειας καί ο Θεμελιωτής τής εν αγάπη συμβιώσεως τών ανθρώπων. Πώς να τον ανεχόντουσαν οι παραβάτες τής εντολής Του.

Πώς οι άνθρωποι τού φθόνου,τού μίσους καί οι συνεργάτες τού διαβόλου θα εδέχοντο τον Άρχοντα τής ειρήνης να τούς επιτιμά διά τήν αμαρτωλή τους πορείαν καί τακτικήν;

Είναι αιώνια αλήθεια αυτό πού ελέχθη από τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν : « το φώς ελήλυθεν είς τον κόσμον,καί ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φώς • ην γάρ πονηρά αυτών τα έργα. Πάς γάρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φώς καί ούκ έρχεται προς αυτό,ίνα μη ελεγχθεί τα εργα αυτού». Καί είναι όντως αληθές.
Σε οποιονδήποτε χώρο καί επάγγελμα καί λειτούργημα,αν εμφανιζόταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός,θα ελάμβανε τήν απάντησιν ότι,είμαστε ικανοί να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας,δέν σε χρειαζόμαστε. Θα ήταν για μάς « ημέρα κρίσεως ».

Θα πούμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ανεπιθύμητος για μάς ή για τούς περισσότερους από εμάς; Ναι. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς,αληθινοί. Καί χωρίς υποκρισία να ομολογήσουμε ότι η παρουσία τού Ιησού ανάμεσά μας θα ήταν δυσάρεστος έστω κι αν ξεκαθάριζε όλα τα προβλήματά μας καί τίς βρωμιές μας. Ο άνθρωπος έχει κάτι παραδοξότητες πού δύσκολα καθαρίζονται. Παρατηρείται δε μία κτυπητή αντίθεση. Αυτοί πού θα έπρεπε να ζητούν την παρουσίαν τού Χριστού στη ζωή τους,καί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τήν παρουσία Του,είναι αυτοί πού τον διώχνουν από τήν ζωήν τους. Οι πόλεις τής Ιουδαίας,τής Γαλιλαίας,αλλά καί αυτή ακόμη η Σαμάρεια ,τον παρακαλούν να μείνει κοντά τους δεχόμενοι με μεγάλη ευχαρίστηση τίς ευεργεσίες Του.

Για ποιό λόγο αυτή η διαφορά; Γιατί για άλλους είναι τόσον ποθητή η παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού στη ζωή τους,καίτοι είναι αμαρτωλοί,ενώ αντιθέτως οι όμοιοι τών Γεργεσηνών απωθούν τον Ιησούν;

Η εξήγησις είναι απλή. Οι τελευταίοι δέν είναι μόνον αμαρτωλοί,αλλά πρόκειται για ανθρώπους πού δέν θέλουν να διορθωθούν,να μετανοήσουν. Η άλλη τάξις τών ανθρώπων πού δέχονται με ευγνωμοσύνη την παρουσίαν Του,είναι οι ασθενείς πού νοσταλγούν τον ιατρόν,οι αμαρτωλοί που ζητούν τήν συγχώρησιν,οι αιχμάλωτοι τών παθών πού θέλουν τον λυτρωτή τους. Ώς αμαρτωλοί πού είμαστε,είναι αλήθεια ότι η παρουσία τού Ιησού θα μάς θορυβούσαι. Αλλά η πίστις προς Αυτόν καί η επιθυμία μας να γίνουμε άξιοί του,μάς δίνει τήν ευκαιρία να θεραπεύσουμε τίς πληγές μας,να τύχωμε αφέσεως,να αξιωθούμε αγιασμού καί να δούμε πρόσωπον Θεού.

Για μάς ο Χριστός είναι επιθυμητός. Είναι η ζωή καί η Ανάστασή μας. Κι αν κάποιοι θα ήθελαν βιαίως να μάς απομακρύνουν από κοντά Του,θα λέγαμε μαζί με τον Πέτρο, « Κύριε προς τίνα απελευσόμεθα;ρήματα ζωής αιωνίου έχεις,καί ημείς πεπιστευκαμεν καί εγνώκαμεν ότι συ εί ο Χριστός,ο Υιός τού Θεού του ζώντος ».

Κουρασμένοι καί αποκαμωμένοι μέσα στο φαύλο κόσμο τής αμαρτίας,γελασμένοι καί απατημένοι από τούς ανθρώπους,ζητούμε καί είμαστε οι νοσταλγοί τής αλήθειας καί τής ζωής. Το Θείον έλεος καί τον άνωθεν φωτισμό τον έχω ανάγκη ώς άνθρωπος αμαρτωλός και πιεζόμενος υπό το βάρος τής συνειδήσεώς μου,προσδοκώ την απαλλαγήν από τα δεσμά τής δουλείας τής αμαρτίας.

Αδελφοί μου, ουδείς μπορεί να παραβλέψει την ύπαρξιν τών Γεργεσηνών, ακόμη καί σήμερα,στην σύγχρονη κοινωνία. Δέν θέλουν τήν παρουσίαν τού Χριστού μας. Τα αίτια είναι πάμπολλα καί γνωστά. Είναι αδιανόητον να είναι αιχμάλωτοι καί να αρνούνται τον ελευθερωτήν. Να είναι καταδικασμένοι είς θάνατον,καί να απορρίπτουν τήν χάριν. Γι' αυτούς ο Ιησούς είναι ανεπιθύμητος. Για μάς Κύριε είσαι ο επιθυμητός. Είσαι ο Σωτήρας καί ο Λυτρωτής μας.

Ας φυλαχθούμε από τίς παγίδες τού εχθρού τής σωτηρίας μας. Καί να στραφούμε προς τήν χάριν καί το έλεος του Κυρίου μας. Αμήν.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ