Πατριαρχεία

Η ντροπή του Φαναρίου συμπλήρωσε 5 χρόνια χωρίς ούτε μια εξήγηση!

Την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για όλα όσα του προσέφερε κατά τα 80 έτη ζωής του εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, ημέρα της επετείου των γενεθλίων του, χοροστάτησε στον Μ.Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής, που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό.

Με αφορμή την συμπλήρωση 80 ετών ζωής και προσφοράς προς την Εκκλησία ο κ. Βαρθολομαίος στον λόγο του έκανε έναν απολογισμό.

“Η μακρά, λοιπόν, Πατριαρχία μας. Με τόσες ευλογίες! Ας επιτραπή να αναφέρωμεν μερικούς σταθμούς εκ της περιπετειώδους εξελίξεως και πορείας της. Υπήρξε – και είναι – διαρκής η ευγνωμοσύνη προς τον ούτω τα καθ᾽ ημάς οικονομήσαντα Κύριον της δόξης: Διά το ομόφωνον της εκλογής. Διά το γεγονός ότι αμφότεροι οι γεννήτορες ημών ηυμοίρησαν να ιδούν την μεγάλην δι᾽ αυτούς ημέραν εκείνην. Διά την αρμονικήν συνεργασίαν με τους κατά καιρούς αδελφούς και συνεργούς Ιεράρχας. Διά τας απ᾽ αρχής καθιερωθείσας Συνάξεις των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και δι᾽ εκείνας της σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου. Διά την συνέχισιν της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και τελικώς την πραγματοποίησίν της εν Κρήτη προ τετραετίας περίπου. Διά τας επισκέψεις ημών εις όλας σχεδόν τας αδελφάς Αυτοκεφάλους Εκκλησίας και εις τας πλείστας των Επαρχιών του Θρόνου. Διά την συμμετοχήν εις πλείστα συνέδρια ποικίλου περιεχομένου, με πλέον πρόσφατα τα του Davos και του Abu Dhabi, όπου πάντοτε προσεπαθήσαμεν να κάμωμεν ακουστήν την φωνήν της Ορθοδοξίας και να δώσωμεν την μαρτυρίαν του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου. Διά την διεύρυνσιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου με την δυνατότητα συμμετοχής και προσφοράς εις το έργον της διοικήσεως της Εκκλησίας όλων ανεξαιρέτως των εν ενεργεία Ιεραρχών της πρωτοθρόνου ημών Εκκλησίας. Διά την εκλογήν και ανάδειξιν πλειάδος εκλεκτών αρχιερέων κοσμούντων και διακονούντων την Εκκλησίαν από διαφόρων διοικητικών, ακαδημαικών και άλλων επάλξεων, διά τους οποίους σεμνύνεται η Μήτηρ Εκκλησία. Διά την ενσυνείδητον και πρόθυμον προώθησιν των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων, αποτελούντων συμβολήν εις την παγκόσμιον ειρήνην, καταλλαγήν και αλληλεγγύην. Διά την ίδρυσιν νέων επαρχιών του Θρόνου. Διά τα πολλά ευλαβικά προσκυνήματα και κατανυκτικά τρισάγια εις εσβεσμένας λυχνίας της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης μετά μίαν ολόκληρον εκατονταετίαν αναγκαστικής σιωπής. Διά την συμβολήν εις την ανάπτυξιν οικολογικής συνειδήσεως, τοσούτον αναγκαίας, εάν κρίνωμεν από την μαστίζουσαν σήμερον την ανθρωπότητα σχετικήν κρίσιν και την λίαν επικίνδυνον κλιματικήν αλλαγήν. Διά τον γόνιμον διάλογον με τον σύγχρονον κόσμον και την καλήν μαρτυρίαν της Μεγάλης Εκκλησίας ενώπιον των σημείων των καιρών, μαρτυρίαν εμπιστοσύνης εις την πρόνοιαν του Θεού, αλλά και εις την δύναμιν της ελευθερίας του ανθρώπου”, είπε για όσα έκανε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απονομή της Αυτοκεφαλίας στην νέα Εκκλησία της Ουκρανίας, και επεσήμανε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει στην Εκκλησία για όσο χρόνο θα ευδοκήσει ο Θεός. “Δοξάζομεν τον Θεόν και διά το αυτοκέφαλον της Ουκρανίας, το οποίον αποκατέστησεν εις την κανονικότητα εκατομμύρια ταλανιζομένων Ορθοδόξων πιστών, επικαιροποίησε την πρωτόθρονον ευθύνην και ανέδειξε τα απαράγραπτα δίκαια της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τα συνοδικώς κατωχυρωμένα και εν μακρά πρακτική αιώνων μεμαρτυρημένα και καθηγιασμένα”

Και συνέχισε:

“Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν! Δόξα Αυτώ και διά τα λυπηρά όσα εδοκιμάσαμεν κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν. Όχι διά τα εκ ψευδαδέλφων προελθόντα· αυτά τα αντιπαρερχόμεθα, διότι σήμερον είναι ευφρόσυνος η ημέρα. Εννοούμεν τας ιδικάς μας ελλείψεις και παραλείψεις, τας αποτυχίας, τα σφάλματα, τα εξ αγνοίας, απειρίας, υπερτιμήσεως των υφισταμένων δυνατοτήτων – τα λυπηρά, τα οποία επιδικάζομεν αποκλειστικώς και μόνον εις τον εαυτόν μας. Δοξάζομεν τον Θεόν διότι τα επέτρεψε διά να μη υπεραιρώμεθα και νομίζωμεν ότι κατέχομεν το αλάθητον. Ουδείς αναμάρτητος και τέλειος ει μη εις, ο Θεός. Και, φυσικά, ουδείς αναντικατάστατος. Ημείς θα συνεχίσωμεν «το κατά δύναμιν και Θεώ φίλον» και μετά την συμπλήρωσιν, ακριβώς σήμερον, ογδοηκονταετίας ζωής και προσφοράς εις την Εκκλησίαν και το Γένος, εφ᾽ όσον χρόνον θα ευδοκήση Εκείνος να ανέχεται ημάς και τα ταπεινά έργα των χειρών μας. Και ύστερον, Εκείνος και πάλιν θα αναδείξη τον διάδοχον, τον εκλεκτόν Του, διά να παραλάβη την σκυτάλην και να συνεχίζεται αδιακόπως η πνευματική αυτή σκυταλοδρομία από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρι της συντελείας των αιώνων, ότε και θα είναι τα πάντα και εν πάσι Χριστός. Της Εκκλησίας, και πύλαι Άδου ου κατισχύσουσι. Και η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, εδώ εις την Μητρόπολιν του Γένους, θα επιβιώση μέχρι τότε, με την χάριν του Θεού, ο Οποίος την διετήρησε μέχρι σήμερον, καίπερ διαβαίνουσαν εν μέσω παγίδων πολλών”.

 

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το όνειδος στην Φιλανδία

 

Σε αυτά τα σφάλματα στα οποία αναφέρεται ο κ. Βαρθοομαίος είναι και ένα πραγματικά εξωφερινό! Πέντε χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από την απαράδεκτη κίνηση του Μητροπολίτη Ελσίνκι να συλλειτουργήσει με γυναίκα επίσκοπο και το Φανάρι συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα! Εδώ και 5 συναπτά έτη περιμένουμε να μας ενημερώσει το Φανάρι τι έχει σκοπό να πράξει για το κραυγαλέο και απαράδεκτο περιστατικό στην Φινλανδία με μια γυναίκα Επίσκοπο την οποία ανέβασε στο βωμό Ορθόδοξος ιεράρχης. Στο Φανάρι τεχνηέντως έχουν αποσιωπήσει την ιστορία θεωρώντας πως θα ξεχαστεί ή πως ο κόσμος θα την προσπεράσει, αλλά πλανώνται πλάνην οικτράν…Εμείς είμαστε εδώ και με κάθε ευκαιρία θα την θυμίζουμε. Ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα των διευκρινίσεων! Κάθε καλοπροαίρετος παρατηρητής αναρωτιέται πλέον τι συμβαίνει;

Θυμίζουμε πως στις αρχές Μαρτίου του 2015 σάλος είχε προκληθεί μετά την κίνηση του Μητροπολίτη Ελσίνκι Αμβρόσιου της φινλανδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να καλέσει γυναίκα επίσκοπο, την Irja Askola της Λουθηρανικής Εκκλησίας, στο βωμό κατά την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Με αφορμή αυτό το περιστατικό η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου που συνήλθε περί τα μέσα Μαρτίου του 2015 αποφάσισε να παρέμβει ζητώντας εξηγήσεις! … Κι από τότε άκρα του τάφου σιωπή….Και στο μεταξύ παρήλθαν ούτε ένα ούτε δύο αλλά 5 ολόκληρα χρόνια!!

Υπενθυμίζεται πως στο τότε ανακοινωθέν της η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανέφερε: «Μεταξύ άλλων εθεωρήθη και αναφορά του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος επί προσφάτου αντικανονικής ενεργείας του Μητροπολίτου Ελσιγκίου Αμβροσίου, και απεφασίσθη όπως ζητηθώσι παρά του τελευταίου πλείονες διευκρινήσεις περί αυτής προς λήψιν εν συνεχεία των προσηκουσών αποφάσεων.»

Τι έγινε τελικά με τις διευκρινίσεις; Δόθηκαν; Δεν δόθηκαν; Πόσος χρόνος χρειάζεται πια για να δώσει ένας Μητροπολίτης εξηγήσεις; Εκτός και αν καλύπτονται τα ατοπήματα των Ιεραρχών ηθελημένα, κάτι που αρνούμαστε να πιστέψουμε όσο και αν έχει ξεπέσει το Φανάρι!

Απλούς προβληματισμούς του κάθε κοινού νου θέτουμε και περιμένουμε απαντήσεις..

Το χειρότερο δε είναι πως τον περασμένο Αύγουστο ο Αρχιεπίσκοπος Ελσινκίου και πάσης Φιλλανδίας Λέων, ο οποίος προϊσταται της Ορθοδόξου Αυτονόμου Εκκλησίας της Φιλλανδίας, και ο Λουθηρανός Αρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας Tapio Luoma, βρέθηκαν μαζί στο Φανάρι στο πλαίσιο προσκυνηματικής επισκέψεώς τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο σαν να μην συμβαίνει τίποτε...

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ