Εκκλησία της Ελλάδος
Ενημερώθηκε στις:

Μητροπολίτης Κυθήρων: "Σύμφωνα με τις νεοταξικές θεωρίες τα παιδιά διδάσκονται όλες τις θρησκείες και δέχονται μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης"

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εὐλογημένη καί πλουσιόκαρπη νά εἶναι ἡ νέα Ἐκκλησιαστική καί Κατηχητική Χρονιά!

Κυριακή τοῦ Σπορέως καί τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου σήμερα καί ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία κάμνει ἐπίσημα τήν ἔναρξιν τῆς πνευματικῆς σπορᾶς εἰς τό ἐκκλησιαστικό γεώργιο, τόν πνευματικό ἀγρό τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό σημαίνει ὅτι μέ ἐπίσημο τρόπο ξαναρχίζει ἡ λειτουργία τῶν διαφόρων βαθμίδων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων καί Ὁμιλιῶν, τῶν Ὁμάδων Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Σχολῶν Γονέων καί Κηδεμόνων, τῶν τμημάτων ἐκμαθήσεως τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τῆς λειτουργίας τῶν παραδοσιακῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων.

Πρίν, ὅμως, ἀναφερθῶ εἰς τάς ὡς ἄνω δραστηριότητας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, θεωρῶ ὡς ἐπιτακτικόν μου καθῆκον καί χρέος νά ἐπισημάνω καί νά ἐπικροτήσω μία ἀξιέπαινη, θεοφιλῆ καί θεάρεστη ἐκδήλωσι χριστιανικῆς ἀγάπης, ἀλληλεγγύης καί ἀνθρωπιᾶς, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη ἀπό σύσσωμον τόν λαόν τῶν Κυθήρων, τῆς νήσου τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, κατά τήν ἑβδομάδα τῆς παραμονῆς μου εἰς τήν Πρωτεύουσαν τῆς Πατρίδος μας διά τήν συμμετοχήν μου εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς
μας Ἐκκλησίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἀναφέρομαι εἰς τό πρόσφατο τραγικό ναυάγιο τῶν μεταναστῶν πλησίον τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ Διακοφτίου. Τό μικρό σκάφος τῆς μεταφορᾶς ἑκατοντάδος περίπου συμπιεζομένων μεταναστῶν, τό ὁποῖο διέσχισε ἐναγωνίως ὑπό δυσμενεῖς καιρικές συνθήκες τό Αἰγαῖο Πέλαγος, ἀφ’ ἑνός, καί ἡ κυματώδης καί ἀγριεμένη θάλασσα, ἀφ’ ἑτέρου, προκάλεσαν τό πολύνεκρο αὐτό ναυάγιο, τό ὁποῖο πολύ μᾶς κατέθλιψε.

Ὅμως, τό λίαν ἐνθαρρυντικό, εὐχάριστο καί παρήγορο γεγονός ἦτο ὅτι ἡ δεινή περιπέτεια τῶν ταλαιπωρημένων αὐτῶν συνανθρώπων μας προξένησε τόν συναγερμό τῶν συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι, κατά τάς πληροφορίας μας, ὡς εἷς ἄνθρωπος, συμπαρεστάθησαν ἐγκάρδια καί μέ πολλούς τρόπους εἰς τούς ριψοκινδυνεύοντας καί θαλασσοδαρμένους αὐτούς
ναυαγούς. Ἐκινητοποιήθησαν οἱ πάντες: Κυβερνητικοί Παράγοντες, ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς καί νήσων, ὁ Δῆμος Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, τό Λιμενικόν Σῶμα, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας καί λοιπές Δημόσιες Ὑπηρεσίες, Σωματεῖα καί Σύλλογοι, Ἑστιατόρια καί οἰκιακά μαγειρεῖα καί ἐπραγματοποιήθη πᾶν τό δυνατόν διά τήν περίθαλψι καί ἀνακούφισι τῶν ἐμπερίστατων
αὐτῶν μεταναστῶν. Προσφορά εἰδῶν ρουχισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων, φαγητῶν καί εἰδῶν διατροφῆς, καί στέγασις εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον Φριλιγκιανίκων ἦσαν οἱ πρῶτες βοήθειες εἰς τούς ναυαγούς. Τό πρώτιστο, ὅμως, καί σπουδαιότερο ἦταν τό ὅτι εἰς τήν δυσχερῆ καί δυσπρόσιτη ἐκείνη βραχώδη παραλία, ὅπου τούς ἀπέβαλε ἡ κυματοτρόφος ἄγρια
θάλασσα, κατά θαυμαστό τρόπο ἀνελκύσθησαν μέ τό ἀναβατόριον μηχάνημα τοῦ γερανοῦ 80 περίπου δυστυχεῖς ἄνθρωποι καί διεσώθησαν ἀπό βέβαιο θάνατο ἐκ πνιγμοῦ. Θεωρῶ ὑποχρέωσίν μου νά συγχαρῶ θερμῶς καί ἀπό τοῦ βήματος αὐτοῦ τόν
τ.Ἀντιδήμαρχο κ. Μιχ. Πρωτοψάλτη καί τούς συνεργάτες του διά τήν πρωτοβουλία του, τίς πολύωρες ἄοκνες προσπάθειες καί τήν διάθεσι τοῦ μηχανήματος τοῦ γερανοῦ, τό ὁποῖο συνετέλεσε τά μέγιστα εἰς τήν διάσωσιν τῶν προαναφερθέντων συνανθρώπων μας.
Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι , ἐάν δέν ὑπῆρχε αὐτή ἡ λύσις τί θά συνέβαινε εἰς τούς δυστυχεῖς αὐτούς θαλασσοπόρους, δεδομένης τῆς σφοδρῆς ἐκείνης θαλασσοταραχῆς καί κακοκαιρίας. Καί τώρα, ἀφοῦ ἐκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια καί τήν βαθειά μου συγκίνησι διά τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα καί τήν ὁλόψυχη συμπαράστασι τῶν συμπολιτῶν μας εἰς τό
φρικτό δρᾶμα τῶν ἐν λόγῳ μεταναστῶν , ἀλλά καί τήν λύπην μου διά τόν πνιγμόν δεκαπέντε ἐξ αὐτῶν (μισοί ἀπό τούς ὁποίους δέν ἔχουν ἀκόμη εὑρεθῆ) , θά ἐπανέλθω εἰς τό κύριον θέμα τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου.

Ὁ σπόρος, τόν ὁποῖο ἔρριψε στό πνευματικό χωράφι τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων ὁ μέγας καί αἰώνιος σπορεύς, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεῖος λόγος. Ἀπό τά διάφορα ἐδάφη (τό παρά τήν ὁδόν, τό πετρῶδες, τό ἀκανθῶδες καί τό ἔφορο καί ἀφράτο ἔδαφος), δηλαδή ἀπό τήν πνευματική ποιότητα τῆς καρδιᾶς τοῦ καθένα (ἡ σκληρή, ἀνάλγητη, ἀμετανόητη ἀλλά καί ἡ ἀγαθή) ἐξαρτᾶται ἡ πνευματική καρποφορία. Ἡ καλή καί ἀγαθή καρδία ἀποδίδει καρπόν ἑκατονταπλάσιο. Δέχεται πρόθυμα τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν φυλάσσει ὡς πολύτιμο θησαυρό καί καρποφορεῖ μέ ὑπομονή καί καρτερία, οἱ δέ
σκληρές καί ἀμετανόητες καρδιές «οὐ τελεσφοροῦσι», δέν προκόπτουν , οὔτε φθάνουν μέχρι τό τέλος ὥστε νά καρποφορήσουν. Μένουν ἀγεώργητες, ἀκαλλιέργητες καί ἀκαρπες.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι τιμῶνται ἰδιαιτέρως κατά τήν σημερινή Κυριακή, ἦσαν μιμηταί καί συνεχισταί τοῦ ἔργου τοῦ «Γεωργοῦ τῶν καλῶν καί φυτουργοῦ τῶν ἀγαθῶν» Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ , καλοί καί τίμιοι Γεωργοί καί σπορεῖς τοῦ Ἱεροῦ Ἀμπελῶνος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας. Ἀπό τήν Ἁγία Γραφή παρέλαβαν τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ καί ὄντες φορεῖς τῆς ἁγίας Παραδόσεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων καί τῶν πρίν ἀπό αὐτούς Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἐκήρυξαν εἰς τόν κόσμον τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί ἐμύησαν τούς
Χριστιανούς εἰς τήν Θεία Λατρεία, διατυπώσαντες τήν Δογματικήν Διδασκαλίαν καί θεσπίσαντες τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας τῆς Μιᾶς , Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

«Ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ»

Ἡ ποιότητα τοῦ σπόρου , ὁ καθαρός καί ἀνόθευτος λόγος τοῦ Θεοῦ, «ἡ ὑγιαίνουσα διδασκαλία», κατά τόν Θεῖον Ἀπόστολον Παῦλον, «τόν πρῶτον μετά τόν Ἕνα», παίζει σπουδαῖο ρόλο, ἄν ὄχι τόν πρῶτο καί κύριο ρόλο, διά τήν καλλιέργεια τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι του. Ἀλλά καί ἡ δεκτικότητα τοῦ ἐδάφους , δηλαδή ἡ εὐφορία καί δίψα τῆς ἀροτριωμένης πνευματικά ψυχῆς συντελοῦν εἰς τήν καλήν ἀλλοίωσιν καί ἠθικο-πνευματικήν μεταμόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου.

1.Ἡ Κατήχησις τῆς μαθητιώσης νεολαίας μας. Ὁ πνευματικός σπόρος τοῦ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναγκαῖο, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά πέσῃ στίς παιδικές καί νεανικές καρδιές. Τά παιδιά καί οἱ νέοι μας δέχονται μέσῳ τῆς πληροφορικῆς πολλά καί
ποικίλα μηνύματα, συνθήματα καί καθοδηγήσεις ἀπό πολλές μεριές καί ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νά παραπλανηθοῦν καί νά ἀποπροσανατολισθοῦν. Γι ́αὐτόν τόν λόγο ἡ Μητέρα Ἐκκλησία πρέπει νά ἐγκύψῃ στοργικά καί νά δεχθῇ μέ πολλή ἀγάπη στούς κόλπους της τά παιδιά της στά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τίς πνευματικές συντροφιές νέων, πού ἐπίσημα ἀρχίζουν ἀπό
σήμερα τήν λειτουργία τους. Καί ἐπειδή τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν βάλλεται πολλαχόθεν καί τείνει νά ἐξοβελισθῇ ἀπό τόν σχολικό χῶρο, ἐκτός αὐτοῦ δέ κατέληξε νά ἔχῃ θρησκειολογικό, καί ὄχι ὅπως θά ἔπρεπε, σύμφωνα μέ ἀπόφασι τοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἐπικρατείας, κατηχητικό καί ὁμολογιακό χαρακτῆρα, ἀντιλαμβάνεσθε πόσο χρήσιμη καί ἀπαραίτητη εἶναι ἡ Κατήχησις τῆς νεολαίας μας. Ἐπιτακτική εἶναι ἡ ἀνάγκη νά κατηχηθοῦν τά παιδιά μας στά βασικά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας Πίστεως, στή Θεία Λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήν ἠθική καί πνευματική κατά Χριστόν διδασκαλία καί ζωή, στή γνῶσι τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς καί τῶν Θείων Μυστηρίων τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Νά διδαχθοῦν τήν Ὀρθόδοξη ὀντολογία καί φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου, πῶς πλάσθηκε ἀπό τόν Θεῖο Δημιουργό , πῶς πρέπει νά ζῇ, σύμφωνα μέ τήν Χριστιανική θεώρησι καί διδασκαλία καί ποιός εἶναι ὁ προορισμός του. Γιατί σύμφωνα μέ τίς
νεοταξικές καί νεοεποχιτικές θεωρίες, τά παιδιά μας, καί μάλιστα τά χριστιανόπουλα, πρέπει στήν ἄωρη τους σχολική ἡλικία νά διδάσκωνται ὅλες τίς θρησκεῖες καί νά δέχωνται μαθήματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης γιά νά ἐπιλέξουν τήν θρησκεία τους καί τό φῦλο τους, ἀφοῦ, δυστυχῶς, ἐντέχνως λανσάρεται καί τό τρίτο φῦλο, ἐκτός τοῦ ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ φύλου. Ὁποία ἠθική καί πνευματική κατάπτωσις καί καταρράκωσις!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

2. Ἡ Σχολή Γονέων καί Κηδεμόνων. Ἐπανέρχεται σύν Θεῷ ἡ λειτουργία τῆς ἄτυπης Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων εἰς τά Πνευματικά Κέντρα Ποταμοῦ (Σάββατον 15 Ὀκτωβρίου, ὥρα 7μ.μ.) καί Κεραμωτοῦ (Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου, ὥρα 7μ.μ.) μία φορά τόν μῆνα.
Ὡς γνωστόν, ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού ἐπαναλαμβάνεται γιά 18η χρονιά, ἀποσκοπεῖ τόσο στήν στήριξι καί ἐνίσχυσι τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας καί τήν ἁρμονική συμβίωσι τῶν συζύγων, ὅσο καί στήν ὀρθή ἀγωγή καί διαπαιδαγώγησι τῶν τέκνων τους κατά τά ὡς ἄνω.

3. Ὁμάδες Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Καί αὐτή ἡ προσπάθεια τῆς συμμελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού ἀρκετά χρόνια πρό τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ γίνονταν στή Χώρα καί τόν Ποταμό ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. π.Πέτρο Μαριᾶτο, Ἰατρό, θά ἀποδώσῃ πνευματικούς καρπούς,
διότι ἡ πνευματική αὐτή συντροφιά ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί γενικότερα τήν Ἁγία Γραφή καί

4.Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα. Καί ἡ ἄτυπη Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, πού ἐπί σειράν ἐτῶν ἐλειτούργησε καί θά λειτουργήσῃ, θά προσφέρη στά νεαρά βλαστάρια μας τήν γνῶσι τῆς πατρώας Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ
ὁποία (γνῶσις) θά βοηθήσῃ στή Θεία Λατρεία. Ἀλλά καί οἱ παραδοσιακοί Ἐλληνικοί χοροί ἀπέδωσαν στό παρελθόν καί θά ἀποδώσουν καί πάλιν πολιτιστικές ἐκδηλώσεις στόν τόπο μας.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Τίς ἡμερομηνίες λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων, πού θά γίνωνται στήν Χώρα, τό Λιβάδι, τόν Κάλαμο, τά Φράτσια, τόν Αὐλέμωνα, τούς Καρβουνάδες, τόν Ποταμό, τήν Ἁγία Πελαγία καί τόν Καραβᾶ, θά πληροφορηθῆτε ἀπό τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους σας. Ὁμοίως καί γιά τίς Ὁμάδες Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα. Σᾶς εὔχομαι καλήν ὑγιεία σώματος καί ψυχῆς καί κάθε βιοτική καί πνευματική εὐλογία. Καλή πρόοδο στά παιδιά σας καί καλή δύναμι εἰς τά ἔργα σας. Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ