Εκκλησία της Ελλάδος

“Ιερά” κηρύγματα για τις μάσκες και τους καλούς Χριστιανούς

Το θέμα των μασκών αλλά και των πιστών Χριστιανών με αφορμή την παραβολή του αμπελώνος απασχόλησε τα κηρύγματα των Ιεραρχών.

Καταρχάς για το θέμα του κορονοϊού ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρει: “Μέσα εις τον Ιερόν Ναόν του Θεού δεν μας προστατεύει, ούτε έχει λόγον υπάρξεως η οποιαδήποτε μάσκα, αλλά η άκτιστος Θεία Χάρις και προστασία”

Διαβάστε την εγκύκλιο:

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

(ὑπ’ ἀριθ. 191/2020)

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης,

Θεὲ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνι-

αύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ

ἐλέει Σου τῷ ἀπείρῳ Οἰκτίρμoν, πάντας

τοὺς λατρεύοντας, Σοὶ τῷ μόνῳ Δεσπότῃ,

καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ·Λυτρωτά, εὔφορον

πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον».

(Κοντάκιον ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό νέον ἐκκλ. ἔτος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

Εὐλογημένον, εἰρηνικόν, ὑγιεινόν καί πολύκαρπον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος.

Εἰσήλθαμε μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τόν νέον σωτήριον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας καί εὐλογοῦμεν τόν Πανάγιον Θεόν διά τήν εὐλογίαν καί δωρεάν αὐτήν.

Ἡ ἀνακύκλησις τῶν ἁγίων Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν καί τῶν ἑορτῶν τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας : Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Προφητῶν, Ἱεραρχῶν, Ὁσίων καί Δικαίων εἰς κάθε ἐκκλησιαστικόν ἔτος παρέχει τήν δυνατότητα τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν σπουδαίων αὐτῶν λατρευτικῶν καί λειτουργικῶν εὐκαιριῶν καί τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τήν πνευματικήν Μυστηριακήν Τράπεζαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας. «Ἄρτος ζωῆς αἰωνιζούσης γενέσθω μοι τό Σῶμά Σου τό Ἅγιον, εὔσπλαγχνε Κύριε, καί τό τίμιον Αἷμα, καί νόσων πολυτρόπων ἀλεξιτήριον», ψάλλουμε εἰς τόν Κανόνα τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως.

Ἡ Μυστηριακή ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή τοῦ πιστοῦ, προέκτασις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀπόλαυσις τῶν αἰωνίων καί ὑπερκοσμίων ἀγαθῶν τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. «Βίος ἀνεόρταστος (μέ τήν ἐκκλησιαστικήν ἔννοιαν), μακρά ὁδός ἀπανδόχευτος».

Δι’ αὐτόν τόν λόγον ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία, διά στόματος τοῦ Ἱεροῦ Ὑμνογράφου της, εὔχεται καί προσεύχεται εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους πρός τόν Ποιητήν καί Δεσπότην τῶν αἰώνων νά εὐλογήση τήν ἐτήσιον περίοδον, μέ τό νά σῴζῃ μέ τό ἄπειρον ἔλεός Του, ὅλους ὅσους λατρεύουν τόν μόνον Δεσπότην (τοῦ σύμπαντος κόσμου) καί φωνάζουν δυνατά μέ φόβον Θεοῦ· Λυτρωτά, χορήγησε σέ ὅλους εὔφορον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος.

Ὁ νεοφανής εἰς τούς ἐσχάτους δυσχειμέρους καιρούς μας Ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως ὁ θαυματοβρύτης, τοῦ ὁποίου ἑωρτάσαμε τήν Ἀνακομιδήν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων του, εἰς τό περισπούδαστον ἔργον του «Γνῶθι σαυτόν», ἰδού τί γράφει διά τόν ἀληθινόν χριστιανόν: (τό ἀποδίδουμε εἰς τήν ἁπλῆν γλῶσσαν): «Αὐτός πού εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἀληθείας εἶναι ἐνάρετος, χρηστός, τίμιος, ἀγαθός, δίκαιος, ἔχει καρδίαν καθαράν καί τά χείλη του δέν ἐχρησιμοποίησαν τό ψεῦδος, δέν ὑποκρίνεται, ὁμολογεῖ μέ παρρησία τήν ἀλήθεια, δέν προσποιεῖται ὅτι ἔχει κτῆμα του τήν ἀρετή, οὔτε σχηματίζεται τήν σωφροσύνη, ἀλλά καθώς εἶναι ἐνάρετος καί σώφρων ἐπιδιώκει δικαίως τό δίκαιον. Αὐτός πού ἀληθεύει στή ζωή του ἀγαπᾶ τήν ἀλήθεια καί μέχρι θανάτου ἀγωνίζεται γι’ αὐτή. Ἡ καρδία του ἐπιποθεῖ τήν ἐπικράτησι τῆς ἀληθείας. Ὁ ἀληθινός ἄνθρωπος εἶναι εὐσεβής καί εὐλαβεῖται τόν Θεόν καί φυλάσσει τόν νόμον του. Στό πρόσωπό του εἶναι χαραγμένη ἡ ἀγαθότητα τῆς καρδίας του.

Ἡ συνείδησίς του συμμαρτυρεῖ μέ τά λόγια του, καί ἡ διάνοιά του διανοεῖται μέ εὐθύτητα. Πνεῦμα Θεοῦ κατοικεῖ μέσα του καί δάκτυλος Θεοῦ τόν ποδηγετεῖ. Εὐθεῖες εἶναι οἱ πορεῖες του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ του. Χαίρεται γιά τήν ἀλήθεια καί λυπεῖται γιά τήν ἀδικία. Ἡ ἀλήθεια ἐδίδαξε αὐτόν ἐπιστήμην καί σύνεσιν καί γνῶσιν. Ἡ ψυχή τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἁγνή, καθώς ὑποτάσσεται εἰς τήν ἀλήθειαν, ἐκδηλώνεται δέ ὡς ἀγάπη ἡ ἀνυπόκριτη φιλαδελφία πρός τόν πλησίον του. Πολιτεύεται ὡς ἀληθής Χριστιανός καί γίνεται σέ ὅλους τύπος καί ὑπογραμμός ἠθικῆς τελειότητος. Ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φανερώνεται εἰς αὐτόν μέ ὅλη τήν ἀγαθωσύνη, τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια».

Καί σέ ἄλλη πνευματική εὐκαιρία ὁ ἄριστος διδάσκαλος καί παιδαγωγός εἰς Χριστόν Ἅγιος Νεκτάριος συμβουλεύει: «Πρόσεχε σεαυτῷ καί οὐκ ἀστοχήσεις ἐν τῷ βίῳ. Ἡ προσοχή κατευθύνει τάς σκέψεις. Ἡ προσοχή ἀποδεικνύει αὐτό τό ὁποῖον πρέπει νά γίνῃ.Ἡ προσοχή ἀσφαλίζει τήν ζωήν. Ἡ προσοχή εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλής ὁδηγός στή ζωή μας. Ἡ προσοχή φέρει εἰς τήν μακαριότητα. Ἡ ἔλλειψις τῆς προσοχῆς ὁδηγεῖ στήν κακοδαιμονία. Πρόσεχε τόν ἑαυτόν σου καί δέν θά ἀστοχήσῃς στή ζωή σου.Θυμήσου νά λέγῃς σέ κάθε στιγμή στόν ἑαυτό σου, πρόσεχε, διά νά μήν ἐξαπατηθῆς ἀπό τήν θεωρία τῶν ἀντικειμένων καί συλληφθῆς στήν παγίδα πού στήνεται κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνειά τους. Πρόσεχε σέ ὅλα. Γνώριζε ὅτι ὅλα τά κοσμικά ὑποκρύπτουν δόλον. Μέσα στόν ἑαυτό σου ἔχεις αὐτούς πού σέ δολιεύονται. Ὁ ἐγωϊσμός σου καί ἡ φιλαυτία σου πάντοτε ζητοῦν νά σέ ἐξαπατήσουν. Μήν πείθεσαι σ’ αὐτούς. Πρόσεχε τίς κολακεῖες των, διότι πίσω ἀπό αὐτές ὑποκρύπτεται τό ψεῦδος καί ἡ ἀπάτη. Νά θυμᾶσαι ὅτι πρέπει νά ἀπιστῇς, πάντοτε νά ἀπιστῇς (εἰς τόν παλαιόν ἐμπαθῆ ἄνθρωπον πού φέρεις μέσα σου), καί πρόσεχε διά νά ἀνεύρης τόν δόλον καί τήν ἀπάτην (πού ὑποκρύπτονται). Ἡ προσοχή εἶναι ἡ πυξίδα, τήν ὁποία ὁ ποντοπόρος τῆς ζωῆς ναυτίλος ὀφείλει νά ἔχῃ πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν του, διά νά εἶναι εὔδρομο καί εὔπλοο τό ταξίδι του εἰς τό πέλαγος τοῦ βίου του. Χωρίς προσοχή ἡ ἀπώλεια εἶναι βεβαία, ὑπεύθυνος δέ ἀπωλείας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, πού χάνεται ἀπό τήν ἀμέλεια καί τήν ἀπροσεξία του».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐθεώρησα ὅτι εἶναι καλόν καί ὠφέλιμον εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί ἐν ὄψει τῶν ἐξελισσομένων καί ἐπιδεινουμένων γεγονότων ἀπό τήν ἐξάπλωσιν τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐξαγγελλομένων καθημερινῶς νέων μέτρων διά τήν ἀντιμετώπισίν του, καί ἰδιαιτέρως εἰς τά Σχολεῖα τῆς Πατρίδος μας, νά παραθέσω σέ ἁπλῆ γλῶσσα τήν ἐμπνευσμένη διδαχή τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῶν καιρῶν μας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ χαριτοβρύτου, διά τόν ἀληθινό χριστιανό καί διά τήν προσοχή καί ἐπαγρύπνησι, πού πρέπει νά ἔχῃ στή ζωή του.

Ὁ καταιγισμός τῶν εἰδήσεων καί πληροφοριῶν ἀπό τά Μ.Μ.Ε., πού ἐνίοτε εἶναι διογκωμένες καί ἀνακριβεῖς, δημιουργεῖ ἕνα καταθλιπτικό καί μελαγχολικό κλῖμα στίς ψυχές τῶν τηλεθεατῶν καί τῶν ἀκροατῶν, μέ ἀπώτερο σκοπό νά ζοῦν μέσα στήν ταραχή, τήν ἀβεβαιότητα καί τήν ἀνασφάλεια καί νά παραδοθοῦν ἀμαχητί εἰς τά σκοτεινά καί δόλια νεοεποχικά καί νεοταξικά σχέδια, πού ὑποκρύπτονται καί οἱ «ἐγκέφαλοί» τους καραδοκοῦν πίσω ἀπό ὅλη αὐτή τήν περιπέτεια τῆς ἐπιδημίας τοῦ θανατηφόρου αὐτοῦ ἰοῦ. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Πατρίδος μας ἐδήλωσε ἀπεριφράστως ὅτι ἡ πρό τοῦ κορωνοϊοῦ ἐποχή ἀποτελεῖ παρελθόν καί ὅτι θά εἰσέλθωμε πιά «στή νέα κανονικότητα!». Μήπως αὐτό σημαίνει ὅτι θά ξεχάσωμε τήν περίφημη καί περιλάλητη Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσί μας καί θά παρασυρθοῦμε εἰς τό καταλυτικό ρεῦμα τῆς Παγκοσμιοποίησης καί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων;Ἀλλοίμονό μας τότε, ἀδελφοί.

Χριστιανικό χρέος καί καθῆκον ὅλων μας εἶναι νά ἀντισταθοῦμε σέ ὅ,τι ἀντιχριστιανικό καί ἀντιπατριωτικό - ἀνθελληνικό τεκταίνεται. Ὡς ἐλεύθεροι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔχουμε κατοχυρωμένο τό συνταγματικό μας δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας καί ἀπροσκόπτου Θείας Λατρείας καί θά ἀξιώσουμε τόν σεβασμό αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ δικαιώματός μας, διότι συχνά ἐπανέρχεται ἡ εἴδησις ὅτι ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων θά ἐπαναληφθοῦν τά σκληρά μέτρα τῆς παρελθούσης Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Μή γένοιτο ἡ ἐπανάληψις τῶν δραματικῶν περιστατικῶν τῆς θλιβερᾶς ἐκείνης περιόδου, ἀδελφοί!

Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας στίς δύσκολες ἡμέρες καί τήν δυσχερῆ ἐποχή, πού διανύουμε νά μήν λησμονοῦμε τά θεοφώτιστα λόγια τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου γιά τόν ἀληθινό τύπο τοῦ πιστοῦ Χριστιανοῦ καί τήν ἰδιαίτερη προσοχή, πού πρέπει νά ἔχωμε εἰς τόν πνευματικό μας ἀγῶνα. Οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι κοινά κτίσματα, ἀλλά καθιερωμένοι καί καθαγιασμένοι. Οἱ Ἱερές Εἰκόνες, τά ἅγια Λείψανα τῶν Ἁγίων μας καί ὅ,τι καθαγιάζεται ἐντός αὐτοῦ (Θεία Κοινωνία, Ἁγιασμός, Ἀρτοκλασία καί Ἀντίδωρον) μᾶς μεταδίδουν Ἁγιασμόν καί Χάριν καί δέν ὑπάρχει κανείς ἀπολύτως φόβος μολύνσεως ἤ μεταδόσεως ἀσθενειῶν. Εἶναι βαρύτατη ἀσέβεια ἡ θεωρία ὡρισμένων ὅτι αὐτοί, πού κοινωνοῦν τό Ἅγιο Σῶμα καί τό Τίμιον Αἷμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, θά νοσήσουν ἤ θά ἀποθάνουν. Οἱ τά τοιαῦτα φρονοῦντες καί διακηρύσσοντες ὑποπίπτουν, χωρίς ἴσως νά τό συνειδητοποιοῦν, στήν σύγχρονη αἵρεσι τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ, πού δέν ἐδέχοντο τήν ἐπενέργεια τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος διά τῶν Θείων Μυστηρίων. Μέσα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς προστατεύει, οὔτε ἔχει λόγον ὑπάρξεως ἡ ὁποιαδήποτε μάσκα, ἀλλά ἡ ἄκτιστος Θεία Χάρις καί προστασία.

Συγκλείω τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιον μέ τήν σύστασιν νά ἀγωνιζόμεθα, ὥστε νά μᾶς χαρισθοῦν ἀπό τόν Κύριον καί Θεόν μας οἱ τρεῖς κορυφαῖες ἀρετές, πού ὑποδεικνύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος : ἡ Πίστις, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Ἀγάπη. Αὐτές καί ὅλος ὁ πνευματικός ἀγώνας μας ἄς εἶναι τό ἀντιστάθμισμα τῆς προκαλουμένης καθημερινῶς ψυχικῆς πιέσεως καί ἀπελπισίας.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος παρά Κυρίου τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν καί κραταιάν βοήθειαν εἰς τούς δυσχειμέρους καιρούς μας, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας έχει κάπως διαφορετική άποψη σχολιάζοντας: “πώς τό λέγουν μέ βεβαιότητα οι πολλοί, ότι στόν Ναό δέν πρόκειται νά μάς συμβεί καμμία ζημιά;” αν και διευκρινίζει “δεν φοβάμαι μην κολλήσω”.

Διαβάστε το κήρυγμά του:

Θά αναγκαστώ, αδελφοί χριστιανοί, καί στό σημερινό μου κήρυγμα νά αναφερθώ στό ίδιο θέμα, επειδή ακούστηκαν αντιρρήσεις καί περίεργες ιδέες.

Εγώ είπα αυτό πού είπε η Αγία καί Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας μας ότι καί στούς ιερούς Ναούς εισερχόμενοι πρέπει νά φοράμε μάσκα, γιά νά προστατευθούμε από τόν λεγόμενο «κορωνοϊό», πού θερίζει καί γίνεται θανατηφόρος σ’ όλη τήν ανθρωπότητα.

Σ’ αυτό όμως μερικοί ή καί πολλοί διαμαρτυρήθηκαν καί είπαν: Όχι! Μέσα στόν Ναό είναι η Χάρη τού Θεού, πού μάς προστατεύει καί δέν πρόκειται νά πάθουμε κανένα κακό. Γι’ αυτό λοιπόν καί αναγκάζομαι νά συνεχίσω τό ίδιο κήρυγμα, απαντώντας στήν αντίρρηση αυτή πού μάς λέγουν:

Βεβαίως, χριστιανοί μου, μέσα στούς Ιερούς Ναούς μας τελείται η θεία Λειτουργία καί τά άλλα ιερά Μυστήρια καί είναι πλούσια η Χάρη τού Θεού σ’ αυτούς, πού μπορεί νά διαφυλάξει τόν άνθρωπο από κάθε κακό. Αυτό πρέπει νά τό πιστεύουμε.

Αλλά θέλω νά σάς πώ ότι αυτό συμβαίνει όχι στόν καθένα, αλλά στόν πιστό μόνο καί στόν άγιο στήν ψυχή άνθρωπο. Καί ακούστε: Υπήρχε άγιος, πού πήγαινε στό ιερό καί έτρωγε τήν στάχτη τού θυμιατού καί αυτό τόν έτρεφε καί τόν κράταγε γερό, γιατί πίστευε γιά αγιασμένο πράγμα αυτό πού έτρωγε. Ποιός τώρα, από αυτούς πού λένε ότι στόν Ναό δέν παθαίνουμε τίποτε, ποιός μπορεί νά πάει στόν Ναό καί νά κάνει τό ίδιο;

Όμως, όχι μόνο μέσα στόν Ναό, αλλά καί έξω από τόν Ναό ενεργεί θαυματουργικά μέ τήν Χάρη του ο Θεός στά πιστά του καί άγια παιδιά. Ο άγιος Σεραφείμ τού Σάρωφ καταχείμωνο στήν Ρωσία, μέ τόσο βαρύ κρύο, έκανε τήν προσευχή του έξω στό ύπαιθρο μέ ελαφρά ενδυμασία, γονατισμένος πάνω σέ μία ψυχρή μεγάλη πέτρα. Καί όμως η Χάρη τού Θεού τόν κρατούσε θερμό. Ποιός τώρα από αυτούς πού λέγουν ότι διαφυλάττει η Χάρη τού Θεού τόν οποιοδήποτε στόν Ναό καί δέν παθαίνει τίποτε, ποιός λέγω απ’ αυτούς μπορεί νά μιμηθεί τό παράδειγμα τού αγ. Σεραφείμ;

Η Χάρη τού Θεού ξαναλέγω ότι ενεργεί θαυματουργικά σέ άγιο, γιατί μόνο ο άγιος έχει τήν Χάρη τού Θεού πλούσια στήν καρδιά του. Όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία δηλώνουμε δυνατά ότι, «Eίδομεν τό φώς τό αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον»! Οι πιό πολλοί χριστιανοί μας όμως, έτσι όπως ζούν αδιάφορα, όπως μπήκαν στόν Ναό, έτσι καί βγήκαν…

Αλλά, πώς τό λέγουν μέ βεβαιότητα οι πολλοί, ότι στόν Ναό δέν πρόκειται νά μάς συμβεί καμμία ζημιά; Δέν είναι αλήθεια ότι καί μέσα στόν Ναό μάς έρχονται βρώμικοι καί αισχροί λογισμοί; Ή είναι κακό μόνο ο κορωνοϊός, καί δέν είναι κακό οι κακοί λογισμοί, πού μάς χωρίζουν από τόν Θεό μας; Πώς μάς συμβαίνει αυτό τό κακό, τό νά μάς έρχονται οι κακοί λογισμοί καί στόν Ναό ακόμη, μέ τήν πλούσια Χάρη τού Θεού σ’ αυτόν; Μάς συμβαίνει, γιατί έχουμε ακάθαρτη καί μολυσμένη ψυχή. Καί στήν μολυσμένη ψυχή, δέν έρχεται νά σκηνώσει ο Χριστός, γιατί είναι αδύνατο γιά τόν Θεό νά ενωθεί μέ ακάθαρτο (άγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς)!

Εγώ, χριστιανοί μου, πιστεύω καί πιστεύω απόλυτα ότι μέσα στόν Ναό είναι πλούσια η Χάρη τού Θεού καί φυλάγει τόν άνθρωπο από κάθε κακό. Αλλά η Χάρη τού Θεού ενεργεί θαυμαστά μόνο στόν πιστό καί στόν άγιο. Αυτός μόνο μπορεί νά πεί μέ τήν δυνατή του πίστη, ότι θά πάω στόν Ναό καί άς έχουν οι άλλοι κορωνοϊό ή λέπρα ή χολέρα. Δέν φοβάμαι νά κολλήσω! Αλλά αυτό δέν μπορεί νά τό πεί ο καθένας, γιατί δέν έχει δυνατή πίστη. Καί ο Θεός ενεργεί ανάλογα μέ τήν πίστη τού ανθρώπου. Καί επειδή είπα αυτό τό σοβαρό, σάς λέγω καί τό εξής πάλι σοβαρό: Άν ένας μπεί στήν σειρά γιά νά κοινωνήσει, καί ακριβώς ο προηγούμενός του έχει πράγματι κορωνοϊό, θά πρέπει νά πεί, βεβαίως θά κοινωνήσω καί δέν θά πάθω τίποτε. Άν όμως τόν ταράσσει η αμφιβολία καί η ολιγοπιστία, ότι θά τού συμβεί καί αυτού τό κακό τού κορωνοϊού, νομίζω ότι δέν θά πρέπει νά κοινωνήσει.

Αλλά, άν η Χάρη τού Θεού, τού διαλύσει εκείνη τήν ώρα τίς αμφιβολίες καί ολιγοπιστίες καί τού δώσει ειρήνη στήν καρδιά, βεβαίως νά κοινωνήσει.

Τέλος, επειδή λέγουν πολλοί ότι στόν Ναό είναι ασφαλείς, οποιοιδήποτε κατά τά άλλα καί άν είναι, τούς υπενθυμίζουμε τόν έλεγχο τού προφήτου Ιερεμίου εναντίον τών Ιουδαίων, οι οποίοι έλεγαν καί αυτοί τά ίδια περί τού Ναού τους, όπου ήταν βεβαίως η παρουσία τού Θεού σ’ αυτόν. Αλλά ακούστε τί τούς έλεγε ο προφήτης. (Ομιλεί ο Θεός:) «Άν διορθώσετε τάς οδούς σας καί τά έργα σας, τότε θά κατοικήσω μαζί σας στόν τόπο αυτό (τόν Ναό).

Μήν δίνετε εμπιστοσύνη στούς απατηλούς λόγους, νά ο Ναός τού Κυρίου, ο Ναός τού Κυρίου, ο Ναός τού Κυρίου είναι εδώ! Άν διορθώσετε τά έργα σας, άν ξένο, ορφανό καί χήρα δέν καταπιέζετε, τότε θά κατασκηνώσω μαζί μας στόν τόπο αυτό. Αλλά σείς κλέπτετε, ψευδορκείτε καί έπειτα έρχεσθε στόν οίκο αυτό, πού φέρει τό όνομά μου, καί λέγετε είμαστε ασφαλισμένοι! Μήπως έγινε σπήλαιο ληστών ο οίκος αυτός πού φέρει τό όνομά μου;» (Ιερ. 7,3-15). Λέγει καί άλλα φοβερά ο προφήτης στήν περικοπή αυτή. Η Κυρία Θεοτόκος άς φωτίσει όλους μας καί άς μάς προστατεύει, ΑΜΗΝ.

Στην Κέρκυρα ο Μητροπολίτης Νεκτάριος διεμήνυσε πως “η πίστη δεν νικιέται”. “Μπορεί οι εποχές τις οποίες διερχόμαστε να είναι είναι δύσκολες, διότι οι άνθρωποι αμφιβάλλουν για την πίστη, καθώς αφέθηκαν στην επιστήμη και την τεχνολογία, αφήνοντας κατά μέρος τον Θεό. Όμως, όπως ο Χριστός αναφέρει ότι τους κακούς γεωργούς στο τέλος ο Θεός θα τους διώξει από την βασιλεία του, έτσι και οι χριστιανοί καλούμαστε να είμαστε καλοί γεωργοί, να μην νικηθούμε από τον εγωισμό και τα πάθη και αυτή να είναι η διακονία του κληρικού” ανέφερε.

Αλλά και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών επισήμανε: “Πολλές φορές μας φταίει ακόμη και ο ίδιος ο Θεός. Τον κατηγορούμε ότι δεν μας έχει δώσει προϋποθέσεις ίδιες και όμοιες με αυτές, που ενδεχομένως έδωσε σε άλλους ανθρώπους και αυτό αντί να μας κάνει πιο δυνατούς, αντί να αυξάνει το αγωνιστικό μας φρόνημα, συνήθως μας κάμπτει, μας οδηγεί σε μία μεμψιμοιρία, συνήθως μας οδηγεί σε ηττοπάθεια και στο τέλος έρχεται το χειρότερο, η παραίτηση.Έρχεται σήμερα ο Χριστός φέρνοντας μας μία όμορφη εικόνα από την γεωργική ζωή. Ο Χριστός στον καθένα από εμάς έχει χαρίσει έναν πλούσιο αμπελώνα. Ο αμπελώνας πρώτα και κύρια είναι η προσωπικότητά μας, τα ίδια τα δομικά μας χαρακτηριστικά, η ψυχή μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας, τα συναισθήματά μας, τα χαρίσματα που είναι εμπλουτισμένη η ύπαρξή μας και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει χαρίσματα.Αμπελώνας είναι η ίδια η φύση, το περιβάλλον που και αυτό έρχεται να μας εμπνεύσει. Αμπελώνας είναι προπαντός η Εκκλησία του Χριστού, ο χώρος του πραγματικού σπιτιού μας, της οικογένειας μας που μας δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε την προσωπικότητά μας και την αληθινή κοινωνικότητα”.

Ο δε Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός επισήμανε: “Εμείς όμως φονεύουμε καθημερινά τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, όταν δεν τηρούμε τις εντολές Του, όταν Τον περιθωριοποιούμε ή αδιαφορούμε γι’ Αυτόν. Είναι δυνατόν εσωτερικά μέσα μας να φονεύσουμε το Χριστό και να ζήσουμε μία ζωή χωρίς Εκείνον, ακόμη και αν ζούμε στο όνομά Του. Είναι ενδεχόμενο και αν δεν διώκουμε τον Χριστό και την Εκκλησία Του, όπως οι άθεοι, οι αιρετικοί και οι ειδωλολάτρες, να σκοτώσουμε τον Χριστό για να Τον υποκαταστήσουμε με έναν Χριστό, κομμένο και ραμμένο στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Οι φονικές χειρονομίες εναντίον του Χριστού είναι η άγνοια και η λησμοσύνη του Θεού…”

Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης, στην σύντομη προσλαλιά σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «εκείνο που έχει σημασία, είναι να πιστεύουμε πραγματικά στον Χριστό και να τον πλησιάζουμε αληθινά και χωρίς κάποια συμφεροντολογική προσδοκία».

Τέλος ο Μητροπολίτης Πέτρας Γεράσιμος στην ομιλία του, υπογράμμισε το μήνυμα της Εκκλησίας προς τον λαό του Θεού: "Βλέπουμε ότι όσα λέγει ο Χριστός στους Γραμματείς και τους Φαρισαίους ισχύουν και στη δική μας εποχή, γιατί το αμπέλι αυτό είναι η Εκκλησία και ο φραγμός –η περίφραξη του αμπελώνος– είναι το Ευαγγέλιο, το Θέλημα του Θεού το οποίο είναι καταγεγραμμένο. Δυστυχώς όμως, στην σημερινή εποχή της γρήγορης πληροφόρησης το μεγαλύτερο νέο που έχει έρθει στον κόσμο, το μήνυμα του Ευαγγελίου του Θεού, το μήνυμα της σωτηρίας μας, δεν το ανοίγουμε· το αγνοούμε. Πολλές φορές δε, παρά την καλή μας διάθεση, η συμπεριφορά μας είναι αντίθετη με αυτά τα οποία μας διδάσκει και μας λέγει το Ευαγγέλιο".

Ο Χριστός λοιπόν μας έχει δώσει το εγχειρίδιο της σωτηρίας μας και θα πρέπει να το αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Γι’ αυτό θα πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή για να γνωρίσουμε πρωτίστως και έπειτα σιγά-σιγά να εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή το Θέλημα του Θεού».

 

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ