Εκκλησία
Ενημερώθηκε στις:

Αποκήρυξη ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος από τον Πάπα: Οι προκάτοχοί σας δεν στήριξαν τον αγώνα μας το 1821

Σημαντικά μηνύματα προς τον ποντίφικα που πραγματοποιεί επίσημ επίσκεψη σην χώρα μας από το πρωί περιείχε η προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. 

Πέραν όσων αναφέρει για την πανδημία, το κλίμα, το προσφυγικό την τεχνολογία και άλλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά του στο 1821. 

Ο κ. Ιερώνυμος ζήτησε από τον κ. Φραγκίσο να αποκηρύξει την στάση των προκατόχων του! 

Τα σημαντικότερα σημεία της προσφώνηση του Έλληνα προκαθημένου ήταν: 

"Πολύ σω­στα, ο Οι­κου­με­νι­κος Πα­τρι­αρ­χης     κ. Βαρ­θο­λο­μαίος ε­πε­ση­μανε ότι εκ της εν­σκη­ψα­σης παν­δη­μίας δεν α­πει­λεί­ται η πι­στη, αλλά η ζωή του αν­θρω­που. Ε­μείς ε­χουμε χρέος να α­πο­σα­φη­νι­ζουμε αυτή την ου­σι­α­στική δι­α­κριση και να βο­η­θούμε τους αν­θρω­πους να παύ­σουν να φο­βούν­ται.

(...)

Πρα­γμα­τικά, χαί­ρο­μαι για την ευ­αι­σθη­σία σας στο προ­σφυ­γικό και με­τα­να­στευ­τικό ζη­τημα. Α­να­γνω­ρίζω την με­γάλη προ­σφορά σας στην εν­σω­μα­τωση και υ­πο­δοχή το­σων προ­σφυ­γων κατά τα τε­λευ­ταία έτη. Όμως αι­σθα­νο­μαι ταυτοχρόνως την α­νάγκη να ε­πι­ση­μάνω μαζί με Σας ότι οφεί­λουμε να κρού­σουμε τον κω­δωνα του κιν­δυ­νου μπρο­στα στην με­γάλη αυτή προ­κληση. Εάν η παγ­κο­σμια κοι­νο­τητα, οι η­γε­τες των ι­σχυ­ρων κρα­των, οι δι­ε­θνείς ορ­γα­νι­σμοί δεν λα­βουν τολ­μη­ρες α­πο­φα­σεις, η συ­νε­χως α­πει­λού­μενη πα­ρου­σία των α­προ­στα­τευ­των προ­σφυ­γων  γυ­ναι­κων και των παι­διών θα συ­νε­χι­ζε­ται αυ­ξα­νο­μενη παγ­κο­σμίως.

(...) 


Μαζί ο­φεί­λουμε να κι­νη­το­ποι­η­σουμε τους βρα­χους, τα τείχη και την α­δι­αλ­λα­ξία των ι­σχυ­ρων της γης. Αρκετά πιά με τα ο­μορφα λο­για. Οι συ­ναν­θρω­ποί μας στο Αφ­γα­νι­σταν δεν μπο­ρούν να αν­τε­ξουν αυ­τες τις δο­κι­μα­σίες. Θα α­ναγ­κα­σθούν να φυ­γουν και δυ­στυ­χως να ερ­γα­λει­ο­ποι­η­θούν από Κράτη, ο­πως συ­στη­μα­τικά γίνεται από την γει­το­νική μας χώρα Τουρ­κία. Αναγκαζόμενοι να βρούν α­σφα­λείς χω­ρους, πιθανόν να ο­δη­γη­θούν σε συγ­κρού­σεις, πο­λι­τι­κες ή θρη­σκευ­τι­κες. Χρέος μας λοι­πον αποτελεί να στα­μα­τη­σουμε την με­τα­να­στευ­τική ροή εν τη γε­νε­σει της. Τώρα!

Ο συγ­χρο­νος πο­λι­τι­σμος με­τα­κι­νη­θηκε από το νο­ημα που πα­ρα­δο­σι­ακά ε­δινε η θρη­σκεία. Στη­ρι­ζε­ται πλέον στο νο­ημα που πα­ρα­γει μια νέα, κατ’ ου­σία, θρη­σκευ­τι­κο­τητα: η ψη­φι­ακή τε­χνο­λο­γία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Υ­με­τέρα Α­γι­ο­της, ως ο σε­μνος και ταυ­το­χρο­νως δυ­να­μι­κος Η­γε­της της Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κης Εκ­κλη­σίας, θε­ω­ρούμε ότι κατά την ι­στο­ρική αυτή συγ­κυ­ρία δι­α­θε­τετε το θαρ­ρος και την ει­λι­κρι­νεια να ε­ξε­τα­σετε τις α­στο­χίες και τις πα­ρα­λεί­ψεις πα­τε­ρων Σας, οι ο­ποίοι δεν ε­στερ­ξαν στον Αγώνα του λαού μας για ε­λευ­θε­ρία. Δεν ει­ναι προ­θε­σις μου να Σας φέρω σε δυ­σκολη θέση. Θε­ωρώ ο­μως ότι με­ταξύ ο­σων θε­λουν να ο­νο­μα­ζον­ται και να ει­ναι εν Χρι­στω α­δελ­φοί, η κα­λυ­τερη γλώσσα ει­ναι και πα­ρα­με­νει η ει­λι­κρι­νεια. Μα­κρυά και πέρα από μας η κα­κως εν­νού­μενη δι­πλω­μα­τία και οι δι­πλω­μα­τι­κες δι­ερ­γα­σίες.
Προ­σω­πικά, τρέφω με­γάλη ε­κτι­μηση και α­γάπη στο προ­σωπό σας...

....ως ο ρηξικέλευθος Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γνω­ρι­ζετε πως να α­πο­τι­να­ξετε τα βάρη του πα­ρελ­θον­τος, και ι­δίως όσα α­φο­ρούν στα γε­γο­νότα της Ελ­λη­νι­κης Ε­θνε­γερ­σίας, που δυ­στυ­χως ε­χουν πλη­γω­σει το πλη­ρωμα της Εκ­κλη­σίας μας. Ο­φεί­λουμε στο αίμα αυ­των των η­ρώων και των μαρ­τυ­ρων της Ελ­λη­νι­κης Ε­πα­να­στα­σεως την α­πο­κα­τα­στασή τους από Σας μέσα στο ι­στο­ρικό γι­γνε­σθαι. Εμ­πι­στεύ­ο­μαι α­πο­λύτως την κρίση, το πνευ­μα­τικό με­γα­λείο και την με­γάλη εκ­κλη­σι­α­στική σας εμ­πει­ρία.

(...)

Η κοινή πο­ρεία της Ρωμαιοκαθολικής μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την πρώτη χι­λι­ε­τία του Χρι­στι­α­νι­σμού ε­χει να μας δι­δα­ξει πολλά. Επί πλέον, η δε­σμευση η­μων των Ορ­θο­δο­ξων κατά την Α­γία και Με­γάλη Συ­νοδο της Κρη­της το 2016, υπό την κα­θο­δη­γηση της Μη­τρος Εκ­κλη­σίας της Κων­σταν­τι­νου­πο­λεως, για την συ­νε­χιση του θε­ο­λο­γι­κού δι­α­λο­γου α­πο­τε­λεί συ­στα­τικό στοι­χείο της α­πο­στο­λης μας. Ο­φεί­λουμε την ε­ξα­κο­λού­θηση του δι­α­λο­γου εν α­λη­θεία και α­γάπη, χω­ρις συμ­βι­βα­σμούς και μι­σαλ­λο­δο­ξίες «ίνα μη εγ­κο­πην τινα δω­μεν τω ευ­αγ­γε­λίω του Χρι­στού» (Α΄ Κορ. Θ΄, 12), ε­χον­τες ασφαλώς την βε­βαι­ο­τητα ότι δεν μας επιτρέπεται να αφήνουμε διηρημένο τον αρ­ρα­φο χι­τω­να τού του Κυρίου, α­φού, ο­πως λε­γει ο Α­πο­στο­λος Παύ­λος, «ου με­με­ρι­σται ο Χρι­στος» (Α΄ Κορ. α΄, 13)."

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ