Μητροπολίτης Ρεθύμνης
Εκκλησία

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Ρεθύμνης: "Οι καιροί απαιτούν να είμαστε υψωμένοι"

«Αυτές οι εορτές ας είναι οι τελευταίες που τις περνούμε μέσα σε κλίμα φοβικό για όλη την ανθρωπότητα που κάθε άλλο παρά με το ουσιαστικό τους νόημα συνάδει» αναφέρει μεταξύ άλλων στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης. Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα:

Μέ αὐτήν τήν προτροπή τῆς θεσπέσιας σέ νοήματα καί μηνύματα ὑμνολογίας, μέ αὐτή τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας, αἰσθάνομαι τήν καρδιακή ἀνάγκη νά ἀπευθυνθῶ στά πρόσωπά σας αὐτήν τή Μεγάλη Ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, γιά νά λάβομε ὅλοι μαζί τό αἰσιόδοξο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, πού θέλει τόν ἄνθρωπο νά ἐγείρεται, νά σηκώνεται ἀπό τίς πτώσεις του καί νά ὑψώνεται, νά ἀνεβαίνει ὅλο καί ψηλότερα, νά γίνεται οὐράνιος ἄνθρωπος, ἀφοῦ μετατρέπει τή ζωή του σέ ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Περάσαμε μιά δύσκολη χρονιά. Γιά κάποιους ἀπό ἐμᾶς ἴσως τή δυσκολώτερη τῆς μέχρι τώρα ζωῆς μας. Κάποιες στιγμές ἀποθαρρυνθήκαμε, μᾶς κατέλαβε ἀπελπισία, χάσαμε τό θάρρος μας, κινηθήκαμε ἀπό ἀντίδραση σέ διαφορετικές ἀπό τή σωστή κατευθύνσεις, δέν πιστεύσαμε αὐτό πού μᾶς βρῆκε. Ἴσως κάποιες ἀκόμη δυσκολώτερες στιγμές ζήσαμε, ὅταν βιώσαμε ὄχι ἁπλᾶ τή διχογνωμία, ἀλλά τόν διχασμό, ἀντί τῆς ἑνότητάς μας μπροστά στόν κίνδυνο. Ἐλπίζομε πώς τώρα πιά ἔχομε καταλάβει ποιός εἶναι ὁ πραγματικός μας ἐχθρός καί πῶς πρέπει, ὄχι μέ κατήφεια ἀλλά μέ ἐνθουσιασμό, νά τόν νικήσομε μέ τό νά ὑψωθοῦμε καί νά μή μᾶς βρίσκει πεσμένους καταγῆς ἀπό δικές μας ἀδυναμίες καί λάθη.

Αὐτές οἱ Ἑορτές ἄς εἶναι οἱ τελευταῖες πού τίς περνοῦμε μέσα σέ κλῖμα φοβικό γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, πού κάθε ἄλλο παρά μέ τό οὐσιαστικό τους νόημα συνάδει. Νά δώσει ὁ Θεός νά παρέλθει αὐτή ἡ πανδημία, πού μᾶς πόνεσε πολύ, τόν καθένα γιά τούς δικούς του λόγους. Καί ἄς μείνει ἀπό αὐτήν μόνο ἡ ἀναζωπύρωση τῶν χαρισμάτων τῆς προσευχῆς καί τῆς προσοχῆς μας, καί προπάντων ἡ διάθεση τῆς κοινωνίας μέ τό Χριστό μας διά τῆς Θείας Μεταλήψεως τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός Του.

Οἱ καιροί μας, ὅπως περίτρανα ἀποδείχθηκε, ἀπαιτοῦν νά εἴμαστε ὑψωμένοι, μέ τήν ἔννοια, πρῶτον, νά στεκόμαστε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, δεύτερον, νά μήν εἴμαστε προσκολλημένοι στά γήϊνα καί κοσμικά, στά χαμερπῆ τοῦ αἰῶνος τούτου, τρίτον, νά ἀνεβαίνομε σκαλοπάτι-σκαλοπάτι τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν καί τέταρτον, νά ἔχομε πάντοτε στή σκέψη καί στήν καρδιά μας ὅτι εἴμαστε «οὐρανοπολῖτες», ὄχι μόνο πλασμένοι ἀλλά ἤδη οἰκήτορες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Οἱ καιροί μας ἀπαιτοῦν νά εἴμαστε προπάντων ἑνωμένοι, σέ μιά ἀδιάσπαστη σχέση ζωῆς καί σωτηρίας, σέ μιά σχέση ὅπου ὁ ἕνας εἶναι ἀπαραίτητος στόν ἄλλο, ἀνακούφιση καί ὄχι βάρος του. Καί ἀκριβῶς αὐτό τό σημεῖο πρέπει ὅλοι νά προσέξομε στίς δυσκολίες τούτων τῶν καιρῶν. Ὁ «ἄλλος», ὁ ἀδελφός μου εἶναι ἡ χαρά μου, ἡ αἰτία καί ἡ πηγή τῆς χαρᾶς μου καί ὄχι ἡ «ἀπειλή» τῆς καθημερινότητάς μου! Ὁ «ἄλλος» φανερώνεται ὡς συναγωνιστής σ’ αὐτή τή σωτήρια ἀνάβασή μου, πού εἶναι ὅμως ἀπαραίτητος γιά νά ἔχει ὁ δρόμος τοῦτος τό ἀληθινό καί βαθύτερο νόημά του, καθώς, στό βίωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, δέν ὑπάρχει «ἀτομικός» Παράδεισος, πού βασίζεται σέ ἐγωϊστικές αὐτονομήσεις.

Τίς παραπάνω προτροπές καταθέτω στήν ἀγάπη σας, κυρίως ὡς καρδιακή ἐξομολόγηση τοῦ Πατέρα πρός τά παιδιά του, μαζί μέ τήν ἐγκάρδια εὐχή νά ἑορτάζομε πνευματικά καί ἀληθινά τά Χριστούγεννα καθημερινά, ἀφοῦ γιά τόν Χριστιανό ὄχι ἐπετειακά ἀλλά «ἀεί Χριστούγεννά ἐστι», καί νά ἐννοήσομε τό βαθύτερο νόημά τῆς Ἑορτῆς αὐτῆς καί τήν σωτηριολογική σημασία της γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα γενικά, καί γιά τόν κάθε ἄνθρωπο εἰδικώτερα.

Κλείνοντας τόν ἑόρτιο αὐτό χαιρετισμό μας στήν ἀγάπη σας, ἐπιθυμῶ νά ὑποβάλομε, γιά μία ἀκόμη φορά, τόν βαθύτατο σεβασμό στή Μητέρα μας Ἐκκλησία καί στόν Πατέρα καί Πατριάρχη μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ. Αὐτήν τήν εὐλογημένη ὥρα περιπτυσσόμαστε νοερά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, ὅλους τούς ἀποδήμους Ρεθυμνίους πού βρίσκονται σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς καί ἰδιαίτερα ἡ σκέψη, ἡ προσευχή καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας στρέφεται σέ ὅλους ἐκείνους πού μέ πύρωμα καρδιᾶς διακονοῦν τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας στά Νοσηλευτικά Ἱδρύματα. Παρακαλῶ νά προσευχόμαστε ὅλοι γιά ὅσους ἀσθενοῦν σωματικά καί πνευματικά ἀπό τήν πανδημία.

Ἀποστέλλω τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες καί στόν εὐλογημένο Λαό τῆς Ἐπαρχίας μας, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τούς «κοπιῶντες καί πεφορτισμένους» αὐτῆς τῆς ζωῆς, πού πλήθυναν τόσο στούς καιρούς μας. Ἡ προτροπή «ὑψώθητε» εἴθε νά πληρώσει τίς ὑπάρξεις μας καί νά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτήρια αὐτή κίνηση πού θά μᾶς κάνει ὄχι ἁπλᾶ ἀκροατές ἀλλά ποιητές τοῦ ἁγιογραφικοῦ λόγου «τά ἄνω ζητεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς».

Μέ πατρική ἀγάπη καί καλή ἀγωνία γιά ὅλους μαζί καί τόν καθένα χωριστά, εὔχομαι χρόνια εὐλογημένα καί θεοφιλῆ σέ ὅλους, ἀπαλλαγμένα ἀπό τόν πόνο, τό φόβο καί τόν πανικό. Ὅλη αὐτή ἡ παγκόσμια δοκιμασία μας ἄς γίνει ἡ ἀπαρχή ἑνός ἄλλου τρόπου ζωῆς, ἀληθινῆς καί προσανατολισμένης στόν Χριστό, τό Νέον Παιδίον, τόν αἰώνιο Λυτρωτῆ καί Σωτῆρα μας.

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

F-16
Ένοπλες Συρράξεις 0

Μόλις Τώρα: Πρώτη εμφάνιση ουκρανικών μαχητικών F-16 πάνω από την Οδησσό λένε Ρώσοι -Εξαϋλώθηκε ουκρανική στρατηγική γέφυρα (Βίντεο)

Πάνω από την Οδησσό λέγεται πως εθεάθησαν τα πρώτα ουκρανικά μαχητικά F-16, τα οποία ειπώθηκε μάλιστα πως επιχειρούν...