Εκκλησία
Ενημερώθηκε στις:

Γόρτυνος Ιερεμίας: «Και μέσα στην Εκκλησία, χριστιανέ, μπορεί να κολλήσεις κορονοϊό»

ΣΥΝΤΟΜΑΚΗΡΥΓΜΑΤΑἙβδομαδιαῖο περιοδικό ●Ἀριθμ. φύλ. 8  Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας  IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

1.   Μᾶς  ἦρθε   στά   χρόνια   μας,  ἀδελφοίχριστιανοί, γιά τά πολλά μας ἁμαρτήματα, καίτό   θανατηφόρο   κακό   τοῦκορωνοϊοῦ.   Καίπρέπει, λοιπόν,  ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε,γιά νά ἀποτρέψουμε τό κακό. Πάντως, γιά τήνπροφύλαξή μας  ἀπό τό κακό τοῦκορωνοϊοῦ,ὅλοι οἱεἰδικοί μᾶς συνιστοῦν τίς  ἀποστάσειςμεταξύ μας καί νά φορᾶμε μάσκα, γιά νά μήνεἰσπνέουμε τυχόν κακό μικρόβιο τοῦ ἄλλου  ἤκαί   τῆς  ἀτμόσφαιρας  ἀκόμη   τά   μικρόβια.Ἰδιαίτερα   αὐτό   σέ   συναντήσεις   καίσυγκεντρώσεις εἶναι ἀναγκαῖο.

2.   Γύρω  ἀπό   τόν   κορωνοϊό  ἀκούστηκανπολλά, πού μερικά μᾶς  ἀποδεικνύουν  ὅτι δένσκεπτόμαστε θεολογικά, μά οὔτε καί λογικά,δηλαδή, ἀνθρώπινα. Καί ἐξηγῶτί θέλω νά πῶ,ζητώντας     συγγνώμηἀπό     τούςἀντιφρονοῦντες.   Εἶπαμε   γιά   τήν   προφύλαξήμας νά φορᾶμε μάσκες στό πρόσωπο. Καί ἔτσιγίνεται   στά   σχολεῖα,   στά   «σοῦπερ   μάρκετ»,στίς συγκεντρώσεις, στίς ἀγορές κ.λπ. Τό ἴδιοβεβαίως   καί   γιά   τόν  ἴδιο   λόγο   πρέπει   νάγίνεται καί στούς ἱερούς Ναούς κατά τήν θείαλατρεία.  Ὄχι,   λέγουν,   μερικοί,  ἤκαί   πολλοίχριστιανοί καί κληρικοί, ὄχι μέσα στούς Ναούςἡμάσκα. Γιατί;, τούς ρωτᾶμε. Γιατί μέσα στόν
Ναό   –   μᾶς   λέγουν   –   εἶναι  ὁΘεός   καί   δένπρόκειται νά μᾶς συμβεῖκανένα κακό.

3.   Πραγματικά,   χριστιανοί,   δέν   μπορῶνάκαταλάβω τόν λόγο αὐτό. Δηλαδή, ὅταν εἶμαιμέσα   στόν   Ναό,   τήν  ὥρα   πού   γίνεται  ἱερήἈκολουθία, εἶναι  ἁμαρτία τό νά φορέσω μίαζακέττα  ἤκαί  ἕνα   παλτό  ἀκόμη,   γιά   νάπροφυλαχτῶ ἀπό τό κρύο; Θά πῶ ὅτι μέσα στόνΝαό, πού εἶμαι, εἶναι ὁΘεός καί δέν πρόκειταινά κρυώσω; Πόσες φορές δέν συνέβηκε καί σέἱερεῖς καί σέ ψάλτες νά κρυολογήσουν ἀπό τάρεύματα τῶν παραθύρων κατά τήν  ὥρα τῆςθείας λατρείας; Ὅ,τι λοιπόν εἶναι μία ζακέτταγιά προφύλαξη ἀπό τό κρύο, τό ἴδιο ἀκριβῶς,ἀκριβῶς τό  ἴδιο, εἶναι καί τό νά φορέσω μίαμάσκα γιά τήν προφύλαξη  ἀπό τόν κορωνοϊό.Καί τό ἄλλο ἀκόμη δέν μπορῶνά καταλάβω: ὉΘεός τῆς  ἀγάπης μόνο στόν Ναό φυλάγει τάπαιδιά Του ἀπό  ἀρρώστια καί δέν δείχνει τήνἀγάπη Του ἔξω ἀπό τόν Ναό; Μήν περιμένουμε,χριστιανοί μου, νά μᾶς προφυλάξει ὁΘεός ἐκεῖπού μποροῦμε μόνοι μας νά προφυλαχθοῦμε.Ἐκεῖπού  ὁ ἄνθρωπος μπορεῖνά  ἐνεργήσει μέτήν   λογική   του   καί   τήν   δύναμή   του,   δένἐπεμβαίνει ὁΘεός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας τήνπλάκα, πού ἦταν στόν τάφο τοῦΛαζάρου, εἶπενά  ἔλθουν οἱ ἄνθρωποι νά τήν παραμερίσουν,γιατί   μποροῦσαν   οἱ ἄνθρωποι   νά   τό   κάνουναὐτό.   Τί   δέν   μποροῦσαν   οἱ  ἄνθρωποι   νάκάνουν; Τό νά ἀναστήσουν τόν νεκρό. Σ ̓αὐτόἐπενέβη  ὁΧριστός   καί  ἔκανε   τό   θαῦμα   καίἀνέστησε τόν Λάζαρο (Ἰωάν. 11,38-39).

4.   Καί   στόν   Ναό,   λοιπόν,   μέσα   στήνἘκκλησία,   χριστιανέ,   μπορεῖνά   κολλήσεις
κορωνοϊό, ἀπό τόν βήχα καί τό φτέρνισμα καίτό πλησίασμα τῶν  ἄλλων. Γι ̓αὐτό καί  ἐκεῖπρέπει νά φορᾶς τήν μάσκα καί μήν περιμένειςτόν   Θεό   νά   σοῦκάνει   θαῦμα   σ ̓αὐτό   πούμπορεῖς μόνος σου νά τό πετύχεις. Στόν Ναόπηγαίνουμε γιά νά δηλώσουμε τήν ἀγάπη μαςστόν Θεό μας καί νά πάρουμε τήν Χάρη Του γιάτόν  ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, καί  ὄχι γιά νά Τόνἐκπειράζουμε   νά   μᾶς   σώσει  ἀπό  ἕνα   κακό,χωρίς  ἐμεῖς   νά   λάβουμε   τά   μέτρα   νάδιαφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτό. ὉΘεός μᾶς εἶπε νάτιμοῦμε τούς  ἰατρούς καί νά πηγαίνουμε σ ̓αὐτούς,   γιατί  ὁΘεός   δίνει   σ ̓αὐτούς   τήνσοφία, γιά νά εὑρίσκουν τά φάρμακα (βλ. Σ.Σειρ. 38,1 ἑξ.).

5. Εἰπώθηκε καί τό ἄλλο: Δέν πρέπει – εἶπαν –νά   φορᾶμε   μάσκα   στίς  Ἐκκλησίες,   γιατίἀλλοιώνεται     ἡμορφή     μας     καίπαρουσιαζόμαστε   διαφορετικοί  ἐνώπιον   τοῦΘεοῦ. Μπράβο μας! Ἄχ!... Καί τό ὅτι ἡ ἁμαρτίαμᾶς κάνει  ἐλεεινούς καί  ἀσχημομούριδες καίἀσχημίζει   τήν  ὀμορφιά   τῆς   ψυχῆς   μας,   πούεἶναι «κατ ̓εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένη, αὐτό δέντό   βλέπουμε   καί   δέν   μᾶς   πονάει;  Ἀλλάσκέπτομαι καί τό  ἑξῆς: Τί θά  ἔλεγαν γιά τόνἀπόστολο Παῦλο, ἄν ζοῦσε στίς μέρες μας καίμαντήλωνε τίς γυναῖκες (βλ. Α ́ Κορ. 11,1 ἑξ.)πού   τό   μαντήλι   εἶναι   σάν   πέντε   καί   δέκαμάσκες!...

6. Ἀδελφοί μου, ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τό κύριοθέμα   τῆς   πνευματικῆς   μας   ζωῆς,   μέ   τό   νάἀγαπήσουμε   τόν   Χριστό   μας,   μέ   τό   νάγλυκαινόμαστε   μέ   τήν   προσευχή   καί   τήνμελέτη τοῦλόγου τοῦΘεοῦτῆς Ἁγίας Γραφῆς
καί τῶν  ἁγίων Πατέρων μας, καί νά εἴμαστεἀγαπημένοι μέ  ὅλους. Γι ̓αὐτά θά κριθοῦμετήν  ἡμέρα   τῆς   Κρίσεως   καί  ὄχι   γιά   τό  ἄνφορέσαμε ἤδέν φορέσαμε μάσκα στούς ἱερούςΝαούς.  Ἐμεῖς ὅπως σέ ὅλα, ἔτσι καί σ ̓αὐτό,θά   πράξουμε  ὅ,τι   μᾶς   πεῖ ἡ Ἐκκλησία,  ἡΣύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ πολλές εὐχές,† ὉΓόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἸερεμίαςΥΓ.   Σ ̓αὐτούς   πού  ἐπιμένουν  ἀκόμη  ὅτι   εἶναιἁμαρτία τό νά φορᾶμε τήν μάσκα στόν Ναό, γιά νάπροφυλαχθοῦμε ἀπό τόν κορωνοϊό, παρακαλῶνά μοῦἀπαντήσουν στό  ἁπλό  ἐρώτημά μου πού εἶπα: Γιατίαὐτό εἶναι ἁμαρτία καί δέν εἶναι ἁμαρτία καί τό νάφορέσουμε   μία   ζακέττα   στήν  Ἐκκλησία,   γιά   νάπροφυλαχθοῦμε ἀπό τό κρύο;

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ελληνοτουρκικά 0

Μέγα κάζο! Οι Ρώσοι “καρφώνουν” την Άγκυρα: Οι Τούρκοι δεν μπορούν να θέσουν σε λειτουργία τους πυραύλους S-400 κατά της Ελλάδος

Ρώσοι δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί από τουρκικής πλευράς, οι πιθανοί λόγοι για την έλλειψη...