Εκκλησία

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και επιστροφή στις μέρες αγάπης για Αθήνα-Φανάρι-Τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος 

Για “μικρότητες” μίλησε ο ένας (Αρχιεπίσκοπος), για “στενοχώριες” ο άλλος (Πατριάρχης), ενώ και οι δύο συμφώνησαν πως όλα αυτά πρέπει να ξεπεραστούν.

Κι από το “Αγαπάμε τον Πατριάρχη αλλά πιο πολύ αγαπάμε την πατρίδα” του κ. Ιερώνυμου τον περασμένο Οκτώβριο, φτάσαμε στο άψε-σβήσε να έχουμε προσπεράσει την αδυσώπητη κόντρα που έφτασε μέχρι τα ελληνικά δικαστήρια, και καταλήξαμε σε “αυτό που λέει ο λαός μας ότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Έτσι θα πορευθούμε ως ομόδοξοι και ως αδελφοί” του κ. Βαρθολομαίου.

Το κλίμα στην χθεσινή συνάντηση απείχε παρασάγγας από την προηγούμενη φορά που ξανασυναντήθηκαν οι δύο προκαθήμενοι.

Ειδικά από τις δηλώσεις Βαρθολομαίου διεφάνη η νέα σελίδα: “Είμαστε υπεύθυνοι έναντι των Εκκλησιών μας και του λαού του Θεού. Συζητήσαμε όλα τα θέματα, μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος είχε την καλοσύνη να με ενημερώσει για την χθεσινοβραδυνή εκτενή συνομιλία με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Θίξαμε και το Ουκρανικό εκκλησιαστικό θέμα και άλλα θέματα που αφορούν τις Εκκλησίες μας, ενώ έγινε και μία αμοιβαία ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν αυτήν την στιγμή το Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος. Χωρίζουμε απόψε πολύ ευχαριστημένοι και αγαπώντες περισσότερο ο ένας τον άλλο”, είπε με νόημα.

Πάντως στην σημερινή ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για τις εργασίες της η επίσκεψη του Πατριάρχη περιέργως δεν αναφέρεται πουθενά!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συ­νήλ­θε, την Τε­τάρ­τη 22 και την Πέμ­πτη 23 Μα­ΐ­ου 2019, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 162ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου για τον μή­να Μά­ι­ο, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Προ της ε­νάρ­ξε­ως των ερ­γα­σι­ών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Δι­α­βε­βαί­ω­ση του νέ­ου Αρ­χι­γραμ­μα­τέ­ως Αυ­τής Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ω­τά­του Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Φι­λο­θέ­ου Θε­ο­χά­ρη, στον ο­ποί­ο ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Πρό­ε­δρος και τα Μέ­λη της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ευ­χή­θη­καν κα­λή και καρ­πο­φό­ρο δι­α­κο­νί­α.

Κα­τά τις Συ­νε­δρί­ες η Δ.Ι.Σ.:

Συ­νήλ­θε σε κοι­νή σύ­σκε­ψη με την Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως και Ε­πι­μορ­φώ­σε­ως του Ε­φη­με­ρια­κού Κλή­ρου και με την Ε­πι­στη­μο­νι­κή Ε­πι­τρο­πή και τις Συγ­γρα­φι­κές Ο­μά­δες του έρ­γου «Α­να­βάθ­μι­ση της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως» του Ιν­στι­τού­του Εκ­παι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής (ΙΕΠ), με την πα­ρου­σί­α και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­ως Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, προς αλ­λη­λο­γνω­ρι­μί­α και ε­νη­μέ­ρω­ση για την πρό­ο­δο του ως ά­νω έρ­γου, που α­φο­ρά στην δι­α­μόρ­φω­ση νέ­ων Ω­ρο­λο­γί­ων Προ­γραμ­μά­των και στην συγ­γρα­φή αν­τι­στοί­χως νέ­ων βι­βλί­ων για τα ει­δι­κά - θε­ο­λο­γι­κά μα­θή­μα­τα των σχο­λεί­ων της Δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως.

Ε­νέ­κρι­νε την συμ­με­το­χή της Εκ­κλη­σί­ας η­μών εν Canterbury Αγ­γλί­ας, α­πό 27ης έ­ως 28ης μη­νός Ι­ου­νί­ου 2019, στην Συ­νε­δρί­α της Συν­τα­κτι­κής Ε­πι­τρο­πής της Δι­ε­θνούς Ε­πι­τρο­πής για τον Θε­ο­λο­γι­κό Δι­ά­λο­γο με­τα­ξύ Ορ­θο­δό­ξων και Αγ­γλι­κα­νών.

Δι­ό­ρι­σε τον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Τε­γέ­ας κ. Θε­ό­κλη­το Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Μαν­τι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας.

Δι­ό­ρι­σε τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Αρ­χι­μαν­δρί­τη κ. Νι­κό­λα­ο Γιαν­νου­σά Πρω­το­σύγ­κελ­λο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­στο­ρί­ας.

Ε­νέ­κρι­νε την πα­ρου­σί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, ως και των Με­λών Αυ­τής, στις ε­όρ­τι­ες εκ­δη­λώ­σεις για την συμ­πλή­ρω­ση ε­κα­τό ε­τών α­πό της α­πε­λευ­θε­ρώ­σε­ως της Ξάν­θης εκ του βουλ­γα­ρι­κού ζυ­γού.

Ε­νη­με­ρώ­θη­κε ε­πί του εγ­γρά­φου του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α Θρη­σκευ­μά­των κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­λαν­τζή, δι' ου κοι­νο­ποι­εί ε­πι­στο­λή αυ­τού προς τον Α­ξι­ό­τι­μο Υ­πουρ­γό Δι­και­ο­σύ­νης, με θέ­μα «Πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του σχε­δί­ου νέ­ου ποι­νι­κού κώ­δι­κα».

Ε­πι­χο­ρή­γη­σε με το πο­σό των ε­βδο­μήν­τα χι­λιά­δων (70.000) ευ­ρώ την Ε­στί­α Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως, για τη σί­τι­ση των μα­θη­τών και την κά­λυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών δα­πα­νών των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Ε­στι­ών.

Α­πο­φά­σι­σε την α­πο­στο­λή Εγ­κυ­κλί­ου Συ­νο­δι­κού Ση­μει­ώ­μα­τος προς την Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, το ο­ποί­ο θα κοι­νο­ποι­η­θεί και στις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, με το ο­ποί­ο θα ε­νη­με­ρώ­νον­ται, ό­τι σε πε­ρί­πτω­ση κα­τά την ο­ποί­α κά­ποι­ος Δή­μος αξι­ώ­νει την εν γέ­νει δι­οί­κη­ση των Ι­ε­ρών Κοι­μη­τη­ρια­κών Να­ών, οι Εξό­δι­ες Α­κο­λου­θί­ες και τα ι­ε­ρά Μνη­μό­συ­να θα τε­λούν­ται στους Ενο­ρια­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς.

Τέ­λος, ε­νέ­κρι­νε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θη­κε με θέ­μα­τα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων και τρέ­χον­τα υ­πη­ρε­σια­κά ζη­τή­μα­τα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ