Εκκλησία

Ανάξιος ο Τσίπρας δια βραβείον - Παγκόσμιον ρεκόρ ψευδολογίας Πρωθυπουργού

Κόλαφος ο Ιωάννης Κ. Διώτης για τις ημέρες και τα έργα του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους

Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Κ. Διώτη

Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Εκδότου

Οι υπεύθυνοι του βραβείου Ewald von Kleist απεφάσισαν να βραβεύσουν δια την συμφωνίαν των Πρεσπών τον χειρότερον όλων των εποχών Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Τσίπραν, κατά τον πλέον γελοιοποιητικόν και ανθελληνικόν τρόπον. Ουδέποτε η Ελλάς υπέστη τοιαύτην και τόσον καταφανή προσβολήν από παράγοντας του Εξωτερικού. Ιδού ποίον βραβεύετε:

1) Ο Αλ. Τσίπρας εψηφίσθη μόνον από το 17% περίπου των Ελλήνων ψηφοφόρων με αποδεδειγμένην εξαπάτησιν. 2) Δια να καταλάβη την εξουσίαν προεκάλεσε προώρους εκλογάς, παρά τας δημοσκοπήσεις κατά τας οποίας η πλειοψηφία του λαού έβλεπεν ότι θα ζημιωθή ο τόπος. 3) Με την ενέργειάν του αυτήν εζημίωσεν ο Τσίπρας το ελληνικόν Κράτος με εκατόν δισεκατομμύρια (100.000.000.000) ευρώ. Αυτό εγράφη κατ' επανάληψιν και δεν διεψεύσθη. 4) Επειδή ισχυρίζεται συνεχώς ότι υπάρχει Μακεδονική εθνότης και Μακεδονική γλώσσα, ο Τσίπρας είναι ανιστόρητος, απαίδευτος, αμαθής και γελοίος. Τον διαψεύδουν παταγωδώς όλοι οι ειδικοί επιστήμονες και η ιστορική αλήθεια. 5) Παρουσιάζει εξωπραγματικώς και με εγωκεντρικήν υπερηφάνειαν την συμφωνίαν των Πρεσπών ότι είναι ευεργετική δια την Ελλάδα, ενώ είναι τοις πάσι γνωστόν ότι με την συμφωνίαν αυτήν ο Τσίπρας εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας. Αντιθέτως, δια την Ελλάδα η συμφωνία αυτή είναι προδοτική και καταστρεπτική. Είναι άκρως επικίνδυνος ακόμη και δια την εδαφικήν ακεραιότητα της Ελλάδος. 6) Ο Τσίπρας με την συμφωνίαν των Πρεσπών εδημιούργησε την μεγαλυτέραν κοινωνικήν αναταραχήν εις την Ελλάδα. Οι ψηφίσαντες την συμφωνίαν βουλευταί δεν τολμούν να μεταβούν εις τας εκλογικάς περιφερείας των, διότι αποδοκιμάζονται λυσσωδώς, ακόμη και από ψηφοφόρους των. Αποδοκιμάζεται δε εντόνως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επειδή υπέγραψε την συμφωνίαν. Τα συλλαλητήρια γενικεύονται εις ολόκληρον την Ελλάδα. 7) Όλοι οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδος των τριάκοντα (30) τελευταίων ετών ηρνούντο να δώσουν το όνομα της Μακεδονίας εις τα Σκόπια, καίτοι επιέζοντο έξωθεν. Ο Τσίπρας υπέκυψε δουλικώς και προδοτικώς εις τας τοιαύτας πιέσεις των ξένων παραγόντων, καταφανώς εις βάρος της Ελλάδος. 8) Ο Τσίπρας είναι αρνητής της Δημοκρατίας και προκλητικός περιφρονητής του Ελληνικού Λαού, ο οποίος κατά ποσοστόν 80% περίπου αγωνίζεται κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Τούτο μαρτυρεί και η λαοθάλασσα των συλλαλητηρίων με εκατομμύρια διαδηλωτών. Ηρνήθη δε ο Τσίπρας, φασιστικώς, και το επίμονον αίτημα του λαού αυτού να διενεργήση δημοκρατικόν δημοψήφισμα. 9) Ο Τσίπρας ενέκρινε την υπογραφήν της συμφωνίας των Πρεσπών αντιδημοκρατικώς, παρανόμως, αντισυνταγματικώς, δικτατορικώς και αυθαιρέτως, διότι δεν είχεν ουδεμίαν σχετικήν θεσμικήν εξουσιοδότησιν και νομιμοποίησιν, ως εδήλωσαν κορυφαίοι συνταγματολόγοι και άλλοι νομικοί επιστήμονες. 10) Ο Τσίπρας εσυκοφάντησεν όλους τους Έλληνας του ως άνω 80% ως ακραία στοιχεία και ανοήτους, μη δυναμένους να σκέπτωνται και να έχουν κρίσιν. Ναι. Ο αδιάντροπος αυτός άνθρωπος έφθασεν εις το τοιούτον κατάντημα χυδαιότητος και ηλιθιότητος. 11) Ο Τσίπρας είναι υποστηρικτής του δικτάτορος Μαδούρο. 12) Είναι εκβιαζόμενος Πρωθυπουργός. 13) Απειλείται με ειδικόν δικαστήριον. 14) Είναι άθεος και αντίχριστος, καθ' ομολογίαν του. 15) Είναι διαφθορεύς της κοινωνίας και ιδιαιτέρως της νεότητος, διότι υποστηρίζει προκλητικώς την ομοφυλοφιλίαν, η οποία κατ' αυτόν τον τρόπον παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάστασις. 16) Εχρέωσε την Ελλάδα μέχρι το έτος 2060 και έχει υποθηκεύσει μέγα μέρος της δημοσίας περιουσίας δια 100 έτη. 17) Είναι διώκτης της Ορθοδοξίας ως άθεος και προσπαθεί να καταργήση την σχέσιν αναγκαίας και δημιουργικής συνεργασίας Εκκλησίας και Κράτους. 18) Ο Τσίπρας αφού επρόδωσε την Μακεδονίαν είναι άκρως επικίνδυνος δια την Θράκην, την Βόρειον Ήπειρον, δια νησιά και δια την Κύπρον. 19) Ο Τσίπρας ως κομμουνιστής συνεχίζει το έργον των προ αυτού κομμουνιστών, οι οποίοι επεδίωξαν και ηγωνίσθησαν να αποσπασθή εδαφικώς η Μακεδονία από τον κορμόν της Ελλάδος. 20) Φρίκη ! Φρίκη ! Φρίκη ! Ακούσατε ! Ακούσατε ! Ακούσατε και φρίξατε όλοι οι λαοί της Γης. Ο Τσίπρας εξηπάτησε με πρωτοφανή προκλητικότητα και αναισχυντίαν τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας και κατ' επέκτασιν την διεθνή κοινότητα. Αυτή η εξαπάτησις είναι απίστευτος. Αυτή η εξωφρενική εξαπάτησις του Τσίπρα είναι συνταρακτική. Ουδείς ποτε Πρωθυπουργός όλου του κόσμου έχει εξευτελισθή τόσον πολύ όσον ο ανάξιος Πρωθυπουργός της Ελλάδος Αλ. Τσίπρας.

Όταν κατά την πρόσφατον μετάβασιν του Τσίπρα εις την Γαλλίαν ηρωτήθη ούτος υπό του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας πόσοι ήσαν οι διαδηλωταί εις το τελευταίον μεγαλειώδες συλλαλητήριον (20-1-2019) του Συντάγματος Αθηνών, ο αναίσχυντος, ο επαίσχυντος και ο καταίσχυντος Τσίπρας απήντησε με απερίγραπτον

θρασύτητα (κρατήσατε την αναπνοήν σας) ότι από τα δύο σχεδόν εκατομμύρια (2.000.000) συγκεντρωθέντων εις το συλλαλητήριον ήσαν μόνον 70.000 (εβδομήκοντα χιλιάδες).

Τσίπρα, αναταράξου σεισμικώς με πολλούς βαθμούς της κλίμακος Ρίχτερ, όπως έγραψα και δια τους βουλευτάς εκείνους οι οποίοι εψήφισαν την τρισκατάρατον συμφωνίαν των Πρεσπών.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Μακρόν πρέπει να διαμαρτυρηθή εντόνως και να καταδικάση διεθνώς αυτήν την άνευ προηγουμένου ψευδολογικήν συμπεριφοράν του Τσίπρα. Εις τον Μακρόν, ως απάντησιν εις σχετικόν ερώτημα, είπεν ο Τσίπρας το προγραφέν ότι όσοι αντιδρούν εις την συμφωνίαν των Πρεσπών είναι άνθρωποι μη σκεπτόμενοι και μη δυνάμενοι να έχουν κρίσιν. Εντροπή !!!

Τσίπρα, είσαι εις ψευδολογικός αλήτης. Τοιαύτη πολιτική αλητεία δεν έχει προηγούμενον. Τσίπρα, είσαι λωποδύτης, διότι έχεις κλέψει την Αλήθειαν. Τσίπρα, είσαι ασύστολος ψευδολόγος. Τσίπρα, είσαι διεθνής απατεών, διότι η διεθνής κοινότης παρηκολούθησε τηλεοπτικώς το συνταρακτικόν συλλαλητήριον του Συντάγματος. Τσίπρα, είσαι αδίστακτος περιφρονητής των είκοσι περίπου εκατομμυρίων (20.000.000) Ελλήνων της Ελλάδος και της διασποράς. Τσίπρα, είσαι ανέντιμος. Τσίπρα, είσαι βάναυσος κακοποιός της Αληθείας. Τσίπρα, ως απεκάλυψεν η εφημερίς «Τα Νέα» (11-1-2019), εις συνέντευξίν σου έχεις εκστομίσει δέκα (10) ψεύδη, τα οποία αναλύει η εφημερίς. Τσίπρα, είσαι αναξιόπιστος. Τσίπρα, ο επικοινωνιολόγος κ. Ελευθέριος Κουσούλης έγραψεν ότι το ψεύδος είναι συνειδητή πολιτική επιλογή σου και θα σε συνοδεύη δια πάντα ως ετέρα φύσις σου («Τα Νέα», 11-1-2019). Τσίπρα, έχεις αποκτήσει το παγκόσμιον ρεκόρ ψευδολογίας Πρωθυπουργού και προτείνω να εγγραφής εις το βιβλίον Γκίνες ως τοιούτος ψευδολόγος. Τσίπρα, είσαι προκλητικός. Τσίπρα, και ως άθεος είσαι άθλιος ψευδολόγος και τσαρλατάνος, διότι ισχυρίζεσαι ψευδώς ότι δεν υπάρχει Θεός. Σε καλώ εις δημοσίαν συζήτησιν δια να αποδείξης την ανυπαρξίαν του Θεού. Τοιαύτην απόδειξιν ουδέποτε θα επιτύχης. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Ελθέ λοιπόν εις μίαν τοιαύτην συζήτησιν. Τσίπρα, είσαι δαιμονισμένος, διότι πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος (Ιω. η  44). Τσίπρα, είσαι ανάξιος, όχι μόνον ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως απλούς Έλλην.

Τσίπρα, εάν έχης ίχνος φιλοτίμου και στοιχειώδη πολιτικήν ευθιξίαν, πρέπει να παραιτηθής πάραυτα. Προ αρκετών ετών εις Υπουργός είπε κάτι εις μίαν εκδήλωσιν, το οποίον εσχολιάσθη δυσμενώς εις βάρος του. Αυτός απήντησεν ότι δεν το είπεν αυτό. Όταν όμως έπαιξεν εις την τηλεόρασιν το σχετικόν ηχητικόν ντοκουμέντο, παρητήθη αμέσως. Τσίπρα, η θέσις σου είναι δεινή. Τσίπρα, είναι ατιμία δια την ένδοξον Ελλάδα να έχη ως Πρωθυπουργόν της ένα τοιούτον ψευδολόγον ολκής και με όλα τα άλλα παρατράγουδα εις βάρος του. Τσίπρα, δεν σώζεσαι. Τσίπρα, παραιτήσου την ιδίαν στιγμήν, κατά την οποίαν θα λάβης γνώσιν του κειμένου τούτου. Τσίπρα, πρέπει να παραιτηθή και η Κυβέρνησίς σου, διότι ανεκοίνωσεν επισήμως δια της Αστυνομίας ότι οι διαδηλωταί του ως άνω συλλαλητηρίου των δύο εκατομμυρίων συγκεντρωθέντων ήσαν μόνον 60.000 (εξήκοντα χιλιάδες). Πρωτοφανής κυβερνητικός εξευτελισμός. Ανατριχιαστική προσβολή υπό της Κυβερνήσεως όλων των εν Ελλάδι και ανά τον κόσμον πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων και της διεθνούς κοινής γνώμης. Τοιαύτη ελεεινή, πρόστυχος και ευτελής ψευδολογική κυβερνητική συμπεριφορά ουδέποτε και ουδαμού του κόσμου υπήρξε.

Αρμόδιοι και υπεύθυνοι του βραβείου, εάν τελικώς τολμήσητε να πραγματοποιήσητε αυτήν την λίαν σκανδαλώδη βράβευσιν, τότε το θεσμικόν κύρος του βραβείου σας θα καταρρακωθή και θα ριφθή εις βάραθρον ανυποληψίας. Υπάρχουν βάσιμοι υποψίαι ότι εις την ανακοινωθείσαν αυτήν βράβευσιν έχουν αναμειχθή ισχυροί οικονομικοί παράγοντες.

Πάντα τα ανωτέρω ισχύουν και δια το βραβείον Νόμπελ. Εγράφη, κατ' επανάληψιν, ότι ξένοι παράγοντες κινούνται δια να απονεμηθή και το βραβείον αυτό εις τον ανάξιον πολιτικόν αγύρτην (ψευδολόγον) Τσίπραν.

Θεωρώ βέβαιον ότι, μετά από τας τόσας και τοιαύτας αποκαλύψεις του κειμένου μου τούτου, θα ματαιωθή η εν λόγω βράβευσις. Εάν, παραδόξως, προχωρήσουν οι αρμόδιοι εις την ατιμωτικήν αυτήν βράβευσιν, τότε εγώ θα μεταβώ εις τον τόπον της βραβεύσεως και θα βροντοφωνάξω, στεντορεία τη φωνή: Εντροπή Αίσχος Αισχύνη Αισχύνη και καταισχύνη !!!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ