Εκκλησία

Ενημέρωση από το Γραφείο Αιρέσεων της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το Ίδρυμα ARIGATOU.

ΙΔΡΥΜΑ ARIGATOU
(ΚΙΝΗΜΑ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ)

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη θεωρεῖ καθῆκον της νὰ ἐνημερώσει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα περὶ ἑνὸς νεοφανοῦς θρησκευτικοῦ κινήματος βουδιστικῆς προελεύσεως ποὺ ὀνομάζεται «Ἵδρυμα Arigatou».

Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» ἀποτελεῖ θυγατρικὸ ὀργανισμὸ τῆς μητρικῆς ὀργανώσεως Myochikai. Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἀνήκει στὰ νέα θρησκευτικὰ κινήματα βουδιστικῆς προελεύσεως, τὰ ὁποῖα ἀναπτύχθηκαν στὴν Ἰαπωνία κατὰ τὸν 20ο αἰῶνα. Ἡ ἱδρύτρια τῆς ὀργανώσεως Miyamoto Mitsu ὑπῆρξε ἀρχικὰ ἡγετικὸ στέλεχος ἄλλης βουδιστικῆς κινήσεως, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀποχώρησε τὸ 1950, μετὰ ἀπὸ σκάνδαλο φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλες κατηγορίες.

Τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1990. Τὸ 2000 συνεργάσθηκε μὲ τὴν ἰαπωνικὴ ἐπιτροπὴ τῆς UNICEF καὶ τὴν ὀργάνωση «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη γιὰ τὴν θρησκεία καὶ τὴν εἰρήνη τῆς Ἰαπωνίας» καὶ μαζὶ ἵδρυσαν τὸ «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειῶν γιὰ τὰ παιδιά» (GNRC). Στὸ πλαίσο αὐτὸ δημιουργήθηκε τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα LTLT, μὲ ἔντονα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ , ἐνῷ τὸ 2004 ἱδρύθηκε τὸ «Συμβούλιο Διαθρησκειακῆς Ἠθικῆς Ἐκπαίδευσης γιὰ Παιδιά». Τὸ Συμβούλιο αὐτὸ καθιέρωσε τὸ 2008 τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς καὶ Δράσης γιὰ τὰ παιδιά», κατὰ τὴν ὁποία διοργανώνονται συμπροσευχὲς διαφόρων θρησκευτικῶν κλάδων, μὲ κοινὸ κείμενο προσευχῆς, ἐξαιρετικὰ νεφελώδους καὶ προβληματικοῦ περιεχομένου ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Γενικῶς ἡ ὀργάνωση ἐπιδιώκει νὰ ὑπεισέρχεται σὲ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα καὶ δράσεις, τὰ δὲ ἔντυπά της μαρτυροῦν ἀπόπειρα διαφημίσεως καὶ διαδόσεως στὰ σχολεῖα ἐξωχριστιανικῶν πρακτικῶν καὶ δοξασιῶν, ὅπως εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ὁ διαλογισμός.

Τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» συνεργάζεται καὶ μὲ ἄλλες ὁμάδες βουδιστικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες ἀσκοῦν λατρεία πρὸς «τὴν φύση τοῦ Βούδα, ποὺ βρίσκεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα».

Γιὰ τὴν ἐπικοινωνιακὴ προβολή της, ἡ κίνηση ἐπιδιώκει καὶ τὴν συνεργασία μὲ ΜΚΟ. Δὲν διστάζει ἀκόμη νὰ ἀπευθύνεται καὶ σὲ ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς, στοὺς ὁποίους προτείνει τὴν ἀπὸ κοινοῦ δράση καὶ τὴν ὀργάνωση ἐκδηλώσεων μὲ θέματα εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ εἰρήνη, ἡ ἐκπαίδευση, ἡ καταπολέμηση τῶν διακρίσεων κ.ἄ. (Ύπουλο σχέδιο: Δούρειος ίππος.)
Ἀπὸ τὰ παραπάνω εὔκολα γίνεται κατανοητὸ ὅτι τὸ «Ἵδρυμα Arigatou» καὶ οἱ συναφεῖς πρὸς αὐτὸ ὀργανώσεις τυγχάνουν σαφῶς ἀσυμβίβαστες πρὸς τὴν Χριστιανικὴ Πίστη.

Γι’ αὐτὸ καὶ συνιστᾶται ἡ προσοχὴ ὅλων τῶν φορέων, ὅπως ἀποφεύγουν συνεργασίες μὲ παρόμοιες κινήσεις ἢ σωματεῖα. Γενικῶς, ἀπαιτεῖται ἐκ μέρους ὅλων μας πολὺ μεγάλη προσοχὴ στὶς ὀργανώσεις ἐκεῖνες ἢ κινήσεις ποὺ σχετίζονται μὲ πρακτικὲς θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.

------------

[1] Συγκρητισμὸς εἶναι ἡ ἀνάμειξη στοιχείων διαφορετικῆς προελεύσεως. Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ σὺν καὶ Κρὴς (Κρητικὸς) καὶ ὀφείλει τὴν σημασία της στοὺς ἀρχαίους Κρῆτες, οἱ ὁποῖοι ἐνώπιον ἐξωτερικοῦ κινδύνου συνασπίζονταν, ὑπερβαίνοντας τὶς μεταξύ τους διαφορές. Ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμὸς συνίσταται στὴν προσπάθεια ἀναμείξεως στοιχείων ἐκ διαφόρων θρησκειῶν. Στηρίζεται στὴν ἀντίληψη ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν τελικὰ στὸν ἴδιο Θεό, ὁ ὁποῖος φυσικὰ εἶναι ἕνας. Ἀπὸ ἀπόψεως χριστιανικῆς, ὅπως καταλαβαίνει κανείς, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτό. Ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας φυσικά, ὅμως ἕνας εἶναι καὶ ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ σὲ αὐτόν, ὁ Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός: «ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω. ιδ΄, 6).

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ