Απόψεις
Ενημερώθηκε στις:

Εγκληματικά ψεύδη της «εγκληματικής οργανώσεως Μητσοτάκη»

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Καθημερινῶς, ἀνακοινώνονται χιλιάδες «κρούσματα», πού δέν εἶναι βεβαίως κρούσματα (= νοσήσεις), ἀλλά ψευδῶς θετικά «τέστς», χωρίς ὅμως ν’ ἀναφέρεται ταυτοχρόνως καί ὁ ἀριθμός τῶν «τέστς» πού διηνεργήθησαν, ἀνακοινώνονται ἐπίσης ψευδῶς θάνατοι «ἀπό Covid-19» κ.λπ.

Ὁ «Covid-19» εἶναι ἕν πολύ ἀποτελεσματικόν ἐργαλεῖον εἰς τάς χεῖρας  τῶν νεοταξιτῶν (= Σατανιστῶν), τό ὁποῖον αὐτοί χρησιμοποιοῦν διά τήν κατατρομοκράτησιν τῶν Ἑλλήνων, μέ στόχον τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ διά τῶν «ἐμβολιασμῶν», διά τῆς καταστροφῆς τῆς ὑγείας καί τοῦ ὑγειονομικοῦ συστήματος, καθώς καί διά τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκονομίας. Μέ τόν τρόπον αὐτόν ἐπιδιώκουν τήν εὐκολωτέραν ὑποταγήν τῶν Ἑλλήνων εἰς τόν διεθνῆ Σατανισμόν, μέσῳ τῶν ἀνδρεικέλων πού «κυβερνοῦν» τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Διά τόν αὐτόν σκοπόν καί μέ τήν ἰδίαν μανίαν προωθοῦνται καί χιλιάδες ἄλλαι διαστροφαί καί βρωμεραί προδοσίαι, ὅπως ἡ κατάργησις τῆς Ὀρθοδοξίας (τό ἄκρως βρωμερόν αὐτό «ἔργον» ἔχουν ἀναλάβει οἱ ψευδο-επίσκοποι), τά μνημόνια, ἡ πλήρης ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἀνθελληνικήν καί ἀντίχριστον Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, αἱ ἐκχωρήσεις ἐθνικῆς κυριαρχίας εἰς τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, ἡ λαθρομετανάστευσις καί ἡ δι’ αὐτῆς ἰσλαμοποίησις τῆς Ἑλλάδος, ἡ ψήφισις ἀντιχρίστων, ἀνθελληνικῶν καί ἀπανθρώπων νόμων, ἡ προώθησις σεξουαλικῶν καί ἄλλων διαστροφῶν, ἀκόμη καί μέσῳ τῆς διδασκαλίας των εἰς τά σχολεῖα κ.λπ.

Στόχος τοῦ παρόντος εἶναι ν’ ἀναδείξῃ ἕν μόνον ἀπό τά ὡς ἄνω πελώρια καί ἐγκληματικά ψεύδη τῆς «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως Μητσοτάκη», τούς ψευδεῖς θανάτους «ἀπό Covid-19», τούς ὁποίους ἔχει ἤδη ἀποδείξει ὁ Δικηγόρος Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Ἀντωνιάδης εἰς τήν ἐκ 4.311 σελίδων ἄκρως τεκμηριωμένην μήνυσίν του κατά τῆς ἐν λόγῳ «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» διά τήν τεραστίαν ἀπάτην τοῦ «Covid-19», ἡ ὁποία συντελεῖται μέ τήν γνωστήν τεχνικήν τοῦ «κάμνω τήν τρίχα τριχιά». Συγκεκριμένως, δίδεται κατωτέρω εἷς ἁπλοῦς ὑπολογισμός πιθανότητος, ὁ ὁποῖος δείχνει ὅτι τά πιστοποιητικά θανάτου «ἀπό Covid-19» γράφονται ἐσκεμμένως ψευδῶς, προκειμένου νά τρομοκρατήσουν τόν κόσμον καί νά τόν ὁδηγήσουν εἰς τόν «ἐμβολιασμόν».

Κατόπιν σχετικῶν μηνύσεων συγγενῶν τῶν θανόντων, ὁ κ. Ἀντωνιάδης ἔχει ἐπιβλέψει, τοὐλάχιστον 18 μέχρι στιγμῆς νεκροψίας τῶν ὁποίων τά ἀρχικά πιστοποιητικά θανάτου γράφουν ὡς αἰτίαν «Covid-19». Εἰς ὅλας τάς περιπτώσεις, ἡ αἰτία αὐτή διεψεύσθη ἀπό τούς ἰατροδικαστάς!!! Ὡς ἐκ τούτου, ὑπάρχει ἡ βάσιμος ὑποψία (στηριζομένη καί εἰς μαρτυρίας πολλῶν ἀνθρώπων) ὅτι σχεδόν ὅλοι οἱ θάνατοι, ἀπό οἱανδήποτε αἰτίαν, καταχωροῦνται πλέον ψευδῶς ὡς θάνατοι «ἀπό Covid-19». Ἡ ἀπόδειξις αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ ἐπιχειρεῖται διά τῆς γνωστῆς μεθόδου τῆς «εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς».

Θεωρήσατε ὅτι κάθε νεκροψία εἶναι μία δοκιμή Bernoulli μέ τά ἀκόλουθα δύο πιθανά ἀποτελέσματα: «ἐπιτυχία» (=ἐπιβεβαίωσις ὅτι ὁ θάνατος ἐπῆλθεν ἀπό Covid-19), καί «ἀποτυχία» (=διάψευσις ὅτι ὁ θάνατος ἐπῆλθεν ἀπό Covid-19). Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι, ἐφόσον οἱ θεράποντες ἰατροί τοῦ ἐκλιπόντος εἰς μίαν συγκεκριμένην περίπτωσιν ἔγραψαν ὡς αἰτίαν «Covid-19» εἰς τό πιστοποιητικόν θανάτου, ἡ πιθανότης νά εἶναι ἀληθές τό πιστοποιητικόν εἶναι p = 0,60, τοὐτέστιν ἡ πιθανότης «ἐπιτυχίας» εἶναι p = 0,60. Ἐπίσης, εἶναι εὔλογον νά ὑποθέσωμεν ὅτι αἱ νεκροψίαι εἶναι ἀνεξάρτητοι μεταξύ των, δηλαδή τό ἀποτέλεσμα τῆς μιᾶς δέν ἐπηρεάζει τό ἀποτέλεσμα τῆς ἄλλης, ὁπότε ἡ πιθανότης «ἐπιτυχίας» παραμένει σταθερά (p = 0,60) ἀπό νεκροψίαν εἰς νεκροψίαν. Ἡ ὑπόθεσις αὐτή βασίζεται εἰς τό γεγονός ὅτι οἱ ἰατροδικασταί πού διενήργησαν τάς νεκροψίας διέφερον ἀπό περίπτωσιν εἰς περίπτωσιν. Ἔστω Χ = ἀριθμός «ἐπιτυχιῶν» εἰς ἕν τυχαῖον δεῖγμα n ἀνεξαρτήτων νεκροψιῶν. Ἡ τυχαία μεταβλητή Χ ἔχει διωνυμικήν κατανομήν μέ παραμέτρους n = 18 καί p = 0,60.

Ὑπό τήν προϋπόθεσιν, λοιπόν, ὅτι ἡ ἀληθής πιθανότης «ἐπιτυχίας» εἶναι p = 0,60, ἡ πιθανότης νά μήν ἐπαληθευθῇ ἡ γνωμάτευσις τῶν «εἰδικῶν» εἰς οὐδεμίαν τῶν 18 περιπτώσεων, ἡ ὁποία συνήθως συμβολίζεται ὡς Ρ(Χ = 0), ἰσοῦται μέ 0,00000007, δηλαδή πρακτικῶς μηδέν! (Ὁ ὑπολογισμός γίνεται μέ τήν συνάρτησιν BINOM.DIST τοῦ προγράμματος Excel, ὅπου Number_s = 0, Trials = 18, Probability_s = 0.6, Cumulative = False.) Μάλιστα, ἄν ὑποθέσωμεν ὅτι ἡ ἀληθής πιθανότης «ἐπιτυχίας» εἶναι p > 0,60, χάριν παραδείγματος, p = 0,70, ἐφόσον οἱ «εἰδικοί» ἔχουν ἤδη ἀποφανθῆ ὅτι ὁ θάνατος ἐπῆλθεν «ἀπό Covid-19», τότε ἡ ὡς ἄνω πιθανότης εἶναι ἀκόμη μικροτέρα, ἤτοι Ρ(Χ = 0) = 0,0000000004. Ἐφόσον, ὅμως, ἡ ὑπόθεσις ὅτι ἡ ἀληθής πιθανότης «ἐπιτυχίας» εἶναι p = 0,60 ὁδηγεῖ εἰς τό πρακτικῶς ἀδύνατον ἐνδεχόμενον νά μήν ἐπαληθευθῇ ἡ γνωμάτευσις τῶν «εἰδικῶν» εἰς οὐδεμίαν τῶν 18 περιπτώσεων, ἕπεται ὅτι ἡ ὑπόθεσις p = 0,60 εἶναι ἐσφαλμένη.

Ἀλλ’ ἐφόσον γνωρίζομεν ὅτι τό ἐνδεχόμενον Χ = 0 ἔχει ἤδη πραγματοποιηθῆ, τό ἐρώτημα εἶναι: τί θά πρέπῃ νά ὑποτεθῇ διά τήν ἀληθῆ πιθανότητα «ἐπιτυχίας» (p), ὥστε τό ἐνδεχόμενον Χ = 0 νά μήν εἶναι σχεδόν ἀδύνατον, ἀλλά νά ἔχῃ ἀξιόλογόν τινα πιθανότητα νά πραγματοποιηθῇ; Τοὐτέστιν, κατά πόσον σίγουροι θά πρέπῃ νά ὑποθέσωμεν ὅτι ἦσαν οἱ θεράποντες ἰατροί τοῦ ἐκλιπόντος ὅταν ἔγραφον «Covid-19» εἰς τό πιστοποιητικόν θανάτου του, ὥστε νά μήν εἶναι σχεδόν ἀπίθανον τό ἐνδεχόμενον Χ = 0; Ἡ ἀπάντησις εἶναι: κάτω τοῦ 10%. Χάριν παραδείγματος, μέ p = 0,10, ὑπολογίζομεν ὅτι Ρ(Χ = 0) = 0,15· μέ p = 0,05, Ρ(Χ = 0) = 0,40· ἐνῷ μέ p = 0,20, Ρ(Χ = 0) = 0,018.

Συμπεραίνομεν ὅτι τά πιστοποιητικά θανάτου «ἀπό Covid-19» γράφονται μέ πολύ μικράν πιθανότητα νά εἶναι ἀληθῆ, δηλαδή γράφονται ἐσκεμμένως ψευδῶς. Οἱ ὡς ἄνω ὑπολογισμοί δείχνουν ὅτι μόνον τότε τό (ἤδη πραγματοποιηθέν) ἐνδεχόμενον νά μήν ἐπαληθευθῇ ἡ γνωμάτευσις τῶν «εἰδικῶν» εἰς οὐδεμίαν τῶν 18 περιπτώσεων, δέν θά ἦτο ἀδύνατον, ἀλλά θά εἶχεν ἀξιόλογόν τινα πιθανότητα νά πραγματοποιηθῇ. Συνεπῶς, τίθεται τό ἀκόλουθον κρίσιμον ἐρώτημα: Ποῖος «εἰδικός» παρέχει γνωμάτευσιν εἰς μίαν τόσον σοβαράν ὑπόθεσιν μέ πιθανότητα ν’ ἀληθεύῃ μικροτέραν τοῦ 10%; Εἶναι γνωστόν, βεβαίως, ὅτι οἱ ἰατροί σχεδόν οὐδέποτε εἶναι σίγουροι 100% διά τήν αἰτίαν τοῦ θανάτου, ἀλλ’ ὅταν ἡ πιθανότης νά εἶναι σωστή μία ὑποτιθεμένη αἰτία εἶναι μικροτέρα τοῦ 10%, τότε νομίζομεν ὅτι θά ἦτο τιμιώτερον ν’ ἀναγράψουν ὡς αἰτίαν «ἀπροσδιόριστος» ἀντί τοῦ «Covid-19». Τό γεγονός ὅτι γράφουν ψευδῶς «Covid-19» εἰς πολλάς περιπτώσεις γεννᾶ τήν ὑποψίαν ὅτι ἐκτελοῦν ἐντολάς τῆς «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως Μητσοτάκη».

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Επιστήμη 0

Κβαντική Επανάσταση! «Σημαντική ανακάλυψη» από Κινέζους επιστήμονες θα μπορούσε να ξαναγράψει τη θεωρία του Αϊνστάιν που πήρε βραβείο Νόμπελ

Μια ομάδα επιστημόνων υπό την ηγεσία της Κίνας ισχυρίστηκε ότι πέτυχε μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε να...