«Βόμβα στα θεμέλια» του Αγίου Όρους: Αγιορείτες πατέρες διακόπτουν επίσημα το μνημόσυνο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου – Η Επιστολή τους προς την Ιερά Κοινότητα

Δημοσίευση: 29 Νοεμβρίου 2016, 12:15 μμ | Ανανέωση: Ιανουάριος 14, 2017 στις 12:28 μμ

Παρακάτω δημοσιεύουμε την επιστολή των Αγιορειτών Πατέρων με τίτλο: «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ». Η απόφαση της διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου τεκμηριώνεται θεολογικά από τους πατέρες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε το Άγιο Όρος να σταθεί εκεί που του ορίζει η ιστορία του ως «Πνευματικός Φάρος του Έθνους».

Η Ιερά Κοινότητα δεν έχει πάρει ακόμα θέση σχετικά με τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης. Μετά από αυτή την εξέλιξη όμως είναι αναγκαίο να λάβει τεκμηριωμένη θέση, σε αντίθετη περίπτωση θα δικαιωθούν όσοι θεωρούν σκόπιμη τη σιωπή όλων των διοικητικών παραγόντων του Αγίου Όρους.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 8η Νοεμβρίου 2016
Σύναξις τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ
καὶ πασῶν τῶν ἀσωμάτων καὶ ἐπουρανίων Δυνάμεων.
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ζωοποιοῦ Τριάδος.


Πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοὺς Σεβαστοὺς ἁγίους Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.(Μτ. Ι, 32)

“Eὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί”, ὅπου κατεξοχὴν εἶναι καὶ λέγεται ὁ μοναχισμός, τὸ ἀκρότατον τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας, ἡ κλήση τῆς ὁποίας ἀπαιτεῖ κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον: “περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ”, “ ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ έν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ”, αὐτῆς τῆς γνώσεως διὰ τῆς φωτουργοῦ διδασκαλίας τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἤλθαμε εἰς ἐπίγνωσιν τῶν κρισίμων δογματικῶν ζητημάτων πίστεως, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὴν παναίρεσιν τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ τὰ ὁποῖα διενεργοῦνται κατὰ τῆς ἁγίας καὶ ἀμωμήτου ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐπὶ 114 συναπτὰ ἔτη, ἀρχῆς γενομένης τὸ 1902, ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πρωτοστατεῖ, ἔργῳ καὶ λόγῳ, στὴν ἐπιβολὴ τῆς παναιρετικῆς καινοφανοῦς διδασκαλίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δυστυχῶς, παρατηρεῖται ἐντὸς τῶν περισσοτέρων μονῶν καθὼς καὶ κελλιωτικῶν συνοδειῶν ἡ καλλιέργεια ἑνὸς κλίματος ἀμεριμνίας καὶ ἀδιαφορίας, ἡ ὁποία ἐγγίζει τὰ ὅρια τῆς ἠθελημένης ἄγνοιας, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἐκεῖ μονάζοντες πατέρες νὰ ἀγνοοῦν ἕως καὶ τὰ βασικότερα περὶ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τούτων οὕτως ἐχόντων, κατόπιν πολλῆς καὶ ἐμπόνου προσευχῆς, ἡ φωνὴ τῆς συνείδησεως μᾶς ὑπέδειξε νὰ ξεκινήσουμε ἀγῶνα ὁμολογιακὸ, θεμελιωμένο στὴν ἀντιαιρετικὴ στάση τῶν ὁσίων Πατέρων τοῦ παρελθόντος, ἐξαιρέτως τῶν Ἁγιορειτῶν.

Γιατὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (ΑκΜΣ), εἶναι αἱρετικές.

Ἡ μελέτη τῶν ἀποφάσεων τῆς λεγομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (ΑκΜΣ), ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας καὶ ὄχι κατὰ τὴν ἑκάστου προσωπικὴ γνώμη, μᾶς ὡδήγησε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος ἀντὶ νὰ ὀρθοτομήσει τὸν λόγο τῆς ἀληθείας καὶ νὰ καταδικάσει ὡς ΑΙΡΕΣΗ τὸν Οἰκουμενισμό, ἀντιθέτως τὸν ἐπέβαλε προσδίδοντάς του πανορθόδοξον κῦρος, ἀποδεχομένη τὴν ἐκκλησιαστικότητα τῶν πάλαι ποτὲ καταδεδικασμένων αἱρέσεων τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ προτεσταντισμοῦ. Ἡ λήψη τῆς συγκεκριμένης ἀποφάσεως καὶ μόνον τὴν καθιστᾶ μία ἀντορθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογίας ψευδοσύνοδο.

1)        Συγκεκριμένα στὸ τελικὸ κείμενο “Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον’’, στὴν παράγραφο 6 ἀναφέρεται: “ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν τῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ᾿ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν. Ἐδῶ βλέπουμε τὸ παραπλανητικὸ παιχνίδι τῶν χρησιμοποιουμένων ἐκφράσεων. Ἡ χρήση ἀφ’ ἑνὸς μέν τῆς ἐκφράσεως ὅτι ἡ Ἐκκλησία “ἀποδέχεται”, ἀφ’ ἑτέρου δέ, τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῶν αἱρετικῶν ὡς “ Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν”, καταφανῶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ΑκΜΣ (καὶ δι’ αὐτῆς πάντες οἱ ἀποδεχόμενοι αὐτήν), υἱοθέτησε καὶ ἀποδέχθηκε τὴν νέα ἐκκλησιολογία τῆς Β´ Βατικανῆς “συνόδου”, ὅπως ἐκφράστηκε στὰ ἐπίσημα κείμενά της (βλ. κυρίως Lumen Gentium 15, Unitatis Redintegratio 3, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ στὴν ὕπαρξη “ Ἐκκλησιῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων”), συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ἡ “ἐκκλησία” διεσπάσθῃ ἐν χρόνῳ, πλὴν τὰ διασπασθέντα μέλη, ἐὰν μὲν διατηροῦν ἐπισκοπάτο καὶ μυστήρια (Βάπτισμα, Χρῖσμα, Εὐχαριστία), καλοῦνται “ Ἐκκλησίες” καὶ θεωρεῖται ὅτι διακρατοῦν περισσότερα στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητος, (οἱ Παπικοὶ ἀναφερόντουσαν στοὺς Ὀρθοδόξους, στοὺς Μονοφυσῖτες, καὶ σὲ τμήματα τοῦ Προτεσταντικοῦ κόσμου, ὅπως π.χ. οἱ Ἀγγλικανοί· στὸ δὲ κείμενο τῶν Σχέσεων, ἡ ἀναφορὰ καλύπτει Μονοφυσῖτες καὶ Προτεστάντες ὅπως ἀνωτέρω, μὲ τὴν προσθήκη τῶν Παπικῶν), ἂν δὲ δὲν διατηροῦν τὰ ἀνωτέρῳ, παρὰ μόνον τὸ Βάπτισμα, ὀνομάζονται “ Ἐκκλησιαστικὲς Κοινότητες” (μ’ αὐτὸ τόσο οἱ Παπικοί, ὅσο καὶ ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης ποὺ τοὺς ἀκολουθεῖ, -ἁπλῶς ἀλλάζοντας τό “Κοινότητες” σέ “ Ὁμολογίες”- ἐννοοῦν τοὺς καλβινίζοντες Προτεστάντες).

 

 • Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἰδικὰ στὶς παραγράφους 9-11, ἐπικυρώνεται συνοδικὰ, οὐσιαστικὰ, τὸ σύνολο τῶν ἀποφάσεων-κειμένων τοῦ συμβουλίου ‘’Πίστις καὶ Τάξις’’ τοῦ Π.Σ.Ε, ὅσο καὶ αὐτῶν ποὺ ἔχουν παραχθεῖ ἀπὸ τὴ Μικτὴ Θεολογικὴ Ἐπιτροπὴ Παπικῶν καὶ ‘’ὀρθοδόξων’’. Προσδίδεται ἔτσι σὲ ὅλα αὐτὰ πλέον συνοδικὴ ἔγκριση πανορθοδόξου κύρους. Ἀποδέχεται ἑπομένως καὶ ἀναγνωρίζει στὶς αἱρετικὲς κοινότητες ὅτι ἔχουν, καθὼς καὶ οἱ ὀρθόδοξοι, ἀποστολικὴ διαδοχή, ἱερωσύνη, βάπτισμα καὶ αὐθεντικὰ μυστήρια, (βλ. συμπεφωνημένα κείμενα Μονάχου 1981, Μπάρι 1987, Νέου Βάλαμο 1988, Μπαλαμάντ 1993, Ραββένας 2007). Ἐν ὀλίγοις ἀποδομεῖται ὁλόκληρη ἡ ἀποστολικοπαράδοτη, δογματικὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

 

Ἡ ΑκΜΣ ἀποδέχεται ὅτι ὁ Πάπας καὶ ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ δίχος νὰ ἀποκηρύξουν κανένα ἀπὸ τὰ αἱρετικὰ δόγματά τους εἶναι καὶ αὐτοὶ Ἐκκλησίες, ἐνῶ ἀντιθέτως, οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀναθεμάτιζαν καὶ ἀπέκοπταν τοὺς αἱρετικοὺς ὡς σάπια καὶ νεκρὰ μέλη, ὡς παντελῶς ξένα δηλαδὴ πρὸς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

3)        Ὅσον ἀφορᾷ στὸ κείμενο περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου, παρατηρεῖται μία ἐσκεμμένα παραπλανητικὴ ἀμφισημία κατὰ τὴν ὁποίαν, ἐνῶ ἀρχικῶς καταγράφεται ἡ σχετικὴ πατερικὴ διδασκαλία ἐπὶ τοῦ θέματος (παράγραφοι ἕως καὶ II,3), κατόπιν αὕτη ἀνατρέπεται πλήρως διὰ τῆς ἐπισήμου ἀποδοχῆς τῶν μικτῶν λεγομένων “γάμων”, μέσω τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς ψευδωνύμου “οἰκονομίας”, ἡ ὁποία καταστρατηγεῖ τόσο τὸ γράμμα, ὅσο καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ 72ου κανόνος τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Συνόδου (692), μιγνύοντας τὰ ἄμικτα: ὀρθόδοξους καὶ αἱρετικούς. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο σημεῖο ἀναγνωρίσεως ἐκκλησιαστικότητος τῶν ἀποκεκομμένων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικῶν κοινοτήτων, ἀφοῦ γίνεται ἀποδεκτὸ πλέον καὶ συνοδικῶς, τὸ ἔγκυρον τοῦ αἱρετικοῦ βαπτίσματος καὶ κατὰ συνέπειαν τῶν αἱρετικῶν “μυστηρίων” καὶ συνακόλουθα τῆς βαπτισματικῆς θεολογίας:

“Ὁ γάμος Ὀρθοδόξων μεθ᾿ ἑτεροδόξων κωλύεται κατὰ κανονικὴν ἀκρίβειαν (κανὼν 72 τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλῳ Συνόδου).            δυνατότης ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας ὡς πρὸς τὰ κωλύματα γάμου δέον ὅπως ἀντιμετωπίζεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἑκάστης αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.” (παράγραφοι II,5,i-ii).

4)        Ἀναφορικῶς δὲ πρὸς τὸ κείμενο τῆς Νηστείας, ἰσχύει ὅ,τι ἐλέχθη καὶ γιὰ τὸ κείμενο τοῦ Γάμου: ἕως καὶ τὴν παράγραφο 7, παρουσιάζεται ἡ σχετικὴ ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ νηστείας, ἀκολούθως ὅμως “ἐπιτρέπεται” ἡ κατάλυσίς της (Νηστεία 8), μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραδίδεται τελεσιδίκως ἡ ἀσκητικὴ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση στὸ ἐκκοσμικευμένο καὶ ἀντιασκητικὸ πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ ἐδῶ διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς «οἰκονομίας»: καταλύονται οἱ ἱεροὶ κανόνες περὶ τῆς νηστείας.

5)        Στὴν σύνοδο τῆς Κρήτης δὲν ὑπῆρξε οὔτε κἂν ἡ ἐπίφασις συνοδικότητος ποὺ βλέπουμε στὴν Β’ Βατικανὴ σύνοδο, στὴν ὁποία εἶχε κληθεῖ τὸ σύνολο τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη παπικῶν ἐπισκόπων, ἐνῶ στὴν ΑκΜΣ δὲν συμμετεῖχε τό σύνολο τῶν ἐπισκόπων παρὰ μόνον “ἀντιπροσωπεῖες”. Ἡ σύνοδος λειτούργησε σὰν νὰ ἦταν κάποιο πολιτικὸ σῶμα, ὅπου οἱ ἀντιπροσωπεῖες ψήφισαν κατ’ ἀρχὰς ἐσωτερικά, ὅπως καὶ οἱ κοινοβουλευτικὲς ὁμάδες τῶν κομμάτων, μὲ τελικὴ κατάληξη τὴν ψηφοφορία τῶν πρώτων, ὡς ἄλλων πολιτικῶν ἀρχηγῶν. Μὰ οὔτε καὶ πανορθόδοξος ἦταν, ἐφόσον τελικῶς ἔλειψαν τέσσερεις Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.

Ὄντως ἡ ΑκΜΣ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὶς προηγούμενες Οἰκουμενικὲς καὶ Τοπικὲς Συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐξάλλου, ὅπως χαρακτηριστικὰ δήλωσε ὁ Ἀναστάσιος Ἀλβανίας, συνιστᾶ μία νέου εἴδους “σύνοδο”. Ἡ νέα πραγματικότητα ποὺ διαμορφώνεται μὲ “συνόδους” τύπου Κολυμπαρίου Κρήτης εἶναι ὅτι καταλύεται τὸ συνοδικὸ σύστημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ εἰσάγεται ἡ ἐκκοσμίκευση ἐντὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἡ εὐωδία τοῦ λιβανιοῦ ἀλλὰ ἡ δυσωδία τῶν κοσμικῶν ἀρωμάτων. Ὄντως δὲν ὑπάρχει οὐδαμοῦ ὁ αὐθεντικὸς δογματικὸς λόγος καὶ ἡ ἀκρίβεια ποὺ ἁρμόζει σὲ μία Ὀρθόδοξη Σύνοδο, ὥστε νὰ ἀποπνέει ἐμπιστοσύνη καὶ αὐθεντικότητα.

6)        Κλείνοντας, παρατηροῦμε ὅτι σὲ ὅλα τὰ κείμενα τῆς Συνόδου δὲν ὑπάρχει ἡ εὐθύτης τοῦ λόγου, τὸ εὐαγγελικόν «ἔστω λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ» (Ματθ. εʹ, 37), ἐκεῖνο μάλιστα ποὺ ἐντυπωσιάζει εἶναι ὅτι οἱ λέξεις ποὺ συστηματικὰ ἀποφεύγονται εἶναι: αἱρετικοί, αἵρεσις καὶ δόγμα. Σκοπὸς βεβαίως τοῦ παρόντος κειμένου δὲν εἶναι ἡ λεπτομερὴς θεολογικὴ ἀνάλυση ἐπὶ τῶν κειμένων τῆς ΑκΜΣ, ἐπ’ αὐτοῦ παραπέμπουμε στὴ θεολογικὴ μελέτη τοῦ ἁγιορείτου Μοναχοῦ Ἐπιφανίου Καψαλιώτου, καθὼς καὶ ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων καθηγητῶν. Στὶς ἐν λόγῳ ἐργασίες γίνεται σαφὲς ὅτι πέραν τοῦ κακοδόξου κειμένου τῶν Σχέσεων, καὶ τὰ ἄλλα συνοδικὰ κείμενα: τῆς Ἐγκυκλίου, τοῦ Μηνύματος, καὶ τῆς Ἀποστολῆς, βρίθουν ἀντορθοδόξων θέσεων περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ.

 

Ἡ λεγομένη ΑκΜΣ ἀποκορύφωμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Πάντως τὰ τελικῶς γενόμενα στὴν λεγομένη ΑκΜΣ δὲν προξενοῦν ἐντύπωση ὡς κάτι τὸ ἀπρόσμενο, ἀντιθέτως, ἀποτελοῦν τὴν φυσιολογικὴ κατάληξη μιᾶς ὁλοκλήρου πορείας αἱρετικῶν πράξεων καὶ λόγων τοῦ ἑκάστοτε πατριάρχου ἀπὸ τὸ 1902 καὶ ἐντεῦθεν. Τὸ φοβερὸν εἶναι, ὅτι εὐθὺς μετὰ τὴν ΑκΜΣ ὁ νῦν Πατριάρχης ἔδραμε σπουδαίως στὴ διαθρησκειακὴ σύναξη τῆς Ἀσσίζης γιὰ νὰ ἀνάψει καὶ αὐτὸς τὸ κεράκι του στὸν κοινὸ βωμὸ τοῦ Βάαλ τῆς Πανθρησκείας (Αὔγουστος 2016). Τοῦτο ἀποτέλεσε συνέχεια προηγουμένων συμπροσευχῶν μετὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ, ὅπως Ἑβραίων, Βουδιστῶν, Ἰνδουϊστῶν, Εἰδωλολατρῶν κ.ἄ. Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι ἄρνηση Χριστοῦ, τότε τί εἶναι; Ὑπηρετεῖ, δυστυχῶς, πιστὰ τὴν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτὰ οὐδεὶς αἱρετικός, διὰ μέσῳ τῶν αἰώνων δὲν τόλμησε οὔτε κἂν καὶ νὰ τὰ σκεφθεῖ!

Ἀναπόφευκτα τὸ ἑπόμενο καὶ τελικὸ στάδιο  θὰ εἶναι ὑποταγὴ στὸ πρωτεῖο ἐξουσίας, στὸ ἀλάθητο τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα καὶ «τὸ κοινὸ ποτήριο» , δηλαδὴ στὴ μετατροπὴ τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ Οὐνιτικές.

Εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσι ὅτι ὁ νῦν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τυγχάνει ὁ κύριος ἐμπνευστὴς ὅλων τῶν κακοδόξων ἀποφάσεων τῆς ΑκΜΣ, καθὼς αὐτὸ ἀποτελοῦσε ὅραμα ζωῆς καὶ ἦταν ὁ διαρκής του στόχος. Οἱ αἱρετικοῦ χαρακτήρα θεολογικὲς θέσεις τοῦ Πατριάρχου -οἱ ὁποῖες ἔλαβαν πλέον καὶ πανορθόδοξον κῦρος- εἶναι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια γνωστὲς καὶ εἶναι καταγεγραμμένες τόσο σὲ κείμενα, ὅσο καὶ ὡς προφορικὲς δηλώσεις καὶ ἔχουν ἐλεγχθεῖ δημοσίως ἀπὸ θεολογικὲς μελέτες ἐπισκόπων, ἀπὸ τὴ “Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν”, ἀπὸ ἀκαδημαϊκοὺς καθηγητὲς τῆς Θεολογίας, καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας, δώσαμε τὴν ἁγιορειτικὴ μαρτυρία ἐκδίδοντας τὸν συλλογικὸ τόμο «Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς πίστεως» τὸ 2014, καὶ τὸν ὁποῖο ὑπέγραψαν τέσσερις ἁγιορεῖτες Ἡγούμενοι καθὼς καὶ πλῆθος κελλιωτῶν καὶ γερόντων. Περιέχει παλαιότερα κείμενα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, προβάλλοντας ἔτσι τὴ διαχρονικὴ φωνὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρὸς ἐνημέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ὅμως σήμερα κρατεῖται στὸ σκότος καὶ τὴν ἄγνοια. Στὸ συγκεκριμένο κείμενο, καθὼς καὶ σὲ ἄλλα ποὺ ἔχουν δεῖ κατὰ τὸ παρελθὸν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, γίνεται σαφὲς ὅτι ὁ Πατριάρχης κηρύττει αἵρεσιν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε ὁλίγα ἐκ τῶν (πάρα) πολλῶν:

 

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

            1)        Ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, δηλαδὴ εἰς «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

Τὸ Μάϊο τοῦ 2014 στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα στὸ λόγον του εἶπε: « Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησίαλόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καὶ τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς διεσπάσθη ἐν χρόνῳαἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως» (προσφώνησις Πατριάρχου πρός Πατριάρχην Ἱεροσολύμων 24 Μαΐου 2014 βλ. ἱστολόγιο amen).

Ἔχει πεῖ, «Ἐφ᾿ ὅσον δηλονότι ἡ μία Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι ἄλλη τις Ἐκκλησία εἶναι ταμιοῦχος τῆς χάριτος καὶ ἀρχηγὸς σωτηρίας, ἀποκλείεται, ὡς ἀντιφάσκουσα εἰς τὴν παραδοχὴν ταύτην, ἡ προσπάθεια ἀποσπάσεως πιστῶν ἀπό τῆς μιᾶς καὶ προσαρτήσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἑτέρανδὲν εἶναι ἀνταγωνίστρια τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ᾿ ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῶν». (Προσφώνησις πρὸς τήν παπικὴν ἀντιπροσωπίαν εἰς τὴν θρονικὴ ἑορτὴ, Κων/πολις 1998, περ. Ἐπίσκεψις).

Σὲ ἄλλη του ὁμιλία εἶπε: « Ἀπηλλαγμένοι λοιπὸν τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντοςΚάθε Ἐκκλησία εἶναι ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὄχι ἡ ὁλότητά της. Κάθε Ἐκκλησία ἐκπληρώνει τἠν καθολικότητά της, ὅταν εἶναι σὲ κοινωνία μὲ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίεςὁ ἕνας χωρὶς τὸν ἄλλον εἴμαστε πτωχευμένοι» (Ὁμιλία εἰς Γενεύην 17 -2 2008).

Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὸν Πατριάρχη εἶναι διεσπασμένη καὶ διῃρῃμένη. Δὲν ὑπάρχει ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ μέσα σὲ αὐτὴν τὴν διῃρημένη «Ἐκκλησία» συγκαταλέγει καὶ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Πιστεύει στὴν οἰκουμενιστικὴ «θεωρία τῶν κλάδων». Ἐπ᾿ αὐτοῦ δημοσίευσε θεολογικὴ κριτικὴ ἡ ‘’Σύναξις Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ μοναχῶν’’, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ Πατριάρχη.

            Κατὰ συνέπειαν, «ὅποιος πιστὸς κληρικὸς καὶ λαϊκὸς ἀμφισβητεῖ ἤ ἀρνεῖται συνειδητὰ τήν ἁγιοπνευματικὴ ἐμπειρικὴ ὀρθόδοξη πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ ὁριοθετεῖται μὲ κάθε ἀκρίβεια στοὺς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως στὰ μονοσήμαντα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, εὐλόγως ἐκπίπτει ἀπό τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὑποκείμενος σὲ καθαίρεση ἢ ἀφορισμὸ κατὰ τίς Οἰκουμενικὲς Συνόδους». ( βλ. Ζʹ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Γʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ τὴν μελέτη “Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου”, ἔκδ. Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, 2015, σελ. 13).

            2)        Ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς ἀληθινὸς Θεός καὶ Σωτήρας τοῦ κόσμου, ὅπως τὸν ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολον τῆς πίστεώς μας « Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν…», καὶ τοῦτο ἀποδεικνύεται πάλιν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ λόγια καὶ ἔργα του. Δὲν πιστεύει εἰς τὸ «Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». (Ἐφ. Δʹ, 5).

Τὸ 2001 στὴν νότιο Ἀφρικὴ, δήλωσε ὅτι: « ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δὲν ἐπιδιώκει νὰ πείση τοὺς ἄλλους γιὰ μία συγκεκριμένη ἀντίληψι τῆς Ἀλήθειας ἢ τῆς Ἀποκαλύψεως ». (ἐκ τῆς ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου).

Ὁ Πατριάρχης λέγοντας ὅτι δὲ χρειάζεται νὰ διδάσκουμε «γιὰ μιὰ συγκεκριμένη ἀντίληψι τῆς Ἀληθείας ἢ τῆς Ἀποκαλύψεως», καταργεῖ τὴν ἱεραποστολὴ καὶ τὸ βάπτισμα· γιὰ αὐτὸ καὶ ἀπαγορεύει τὸ ὀρθόδοξο βάπτισμα στοὺς προσηλύτους.

            3)        Πιστεύει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες σώζουν.

Στὴ Γενεύη τὸ 1995 ἔκανε τὴ δαιμονικὴ, βλάσφημη δήλωση: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΔΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ». (Ἐπίσκεψις ἀρ. 523, σελ. 12).

Ἐὰν ὅλες λοιπὸν οἱ θρησκεῖες σώζουν, γιατί τότε νὰ ἔρθει ὁ Χριστὸς στὴν γῆ; Γιατί νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ νὰ σταυρωθεῖ , ἀφοῦ ὅλες οἱ θρησκεῖες σώζουν; Γιὰ τὸν Πατριάρχη λοιπὸν, ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός, ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἁπλᾶ μία θρησκεία, ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες. Καὶ ἀκόμη μνημονεύεται ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὡς ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας;…

Στὴν 6η Παγκόσμια Συνάντηση Θρησκείας καὶ Εἰρήνης στὶς 4/11/1994 δηλώνει: «Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες πρέπει νὰ φέρουμε στὸ προσκήνιο τὶς πνευματικὲς ἀρχὲς τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, τῆς ἀδελφωσύνης καὶ τῆς εἰρήνης. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ πετύχουμε αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι στὸ πνεῦμα τοῦ ἑνὸς Θεοῦ…Ρωμαιοκοθολικοὶ, καὶ Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται  καὶ Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι καὶ Ἰνδοί, Βουδισταί…». (Ἐπίσκεψις ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994).

            Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο εἶναι “ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ, ὅπως αὐτή[1] καὶ ὅτι οἱ Μωαμεθανοὶ μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸ Χριστό[2]

Ὁ Πατριάρχης στήν Ἀτλάντα τῆς Τζώρτζια τῶν ΗΠΑ, προσφώνησε τόν ἰδιοκτήτη τῆς Coca Cola Μουχτὰρ Κέντ καὶ εἶπε: «Ἔχω ἕνα μικρὸ ἐνθύμιο, μικρό, ἀλλὰ καὶ μεγάλο· ἐνθύμιο στή Δάφνη καί στόν Μουχτάρ. Εἶναι τὸ ἅγιο κοράνιο, τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν μουσουλμάνων  ἀδελφῶν μας». (Περιοδικό: Ἅγιον Ὄρος – Διαχρονικὴ μαρτυρία στούς ἀγῶνες τῆς Πίστεως, ἔκδ. Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ἁγ. Ὄρος 2014, σελ. 69).

Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές[3], διαφωνώντας ἀκόμα καὶ μὲ τὸν Κύριο!

 

Ὀνομάζει «εὐλογημένη» καὶ τιμᾷ τὴ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖ ποὺ ὑβρίζεται Χριστὸς καὶ Θεοτόκος[4]. Γιὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο ἡ Συναγωγὴ εἶναιχῶρος δαιμονίων ποὺ συνάζονται οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεομάχοι[5].

 

4)        Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς προτιμᾷ…». « Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν«[6].

 

5)        Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση ἢ τροποποίηση πλειάδος Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, ποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου[7]. Ὀνομάζει τοὺς . Κανόνες «τείχη τοῦ αἴσχους«[8]!

6)        Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπίσης ἐκφράζεται ὑβριστικὰ κατὰ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, διότι στὴν θρονικὴ ἑορτὴ τὸ 1998, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ παπισμοῦ καὶ τὶς σχέσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε μαζί τους, εἶπε: « μετάνοια ἡμῶν διὰ τὸ παρελθὸν εἶναι ἀπαραίτητος. Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζήτησιν εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων (!)» (Βλ. Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, 16/2/1998 καὶ περ. Ἐπίσκεψις).

Φρικιᾶ ὁ κάθε εὐσεβὴς ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἀκούγοντας τὰ ἀσεβῶς τολμηθέντα “ρήματα” τοῦ πατριάρχου. Βλασφημεῖται ἅπας ὁ χορὸς τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποίοι ὡς γνήσιοι ποιμένες τῶν διαπιστευμένων εἰς αὐτοὺς λογικῶν προβάτων, τὸ διεφύλαξαν ἀμόλυντο ἀπὸ τὴ λύμη τῶν αἱρέσεων, μεγαλυτέρα τῶν ὁποίων ἦταν (καὶ παραμένει), αὐτὴ τοῦ ἀθέου παπισμοῦ. Βλασφημοῦνται ἀνερυθριάστως, ὡς δῆθεν ὄργανα τοῦ διαβόλου καὶ ὡς ὑπαίτιοι τοῦ σχίσματος, αὐτοὶ δηλαδὴ, γιὰ τοὺς ὁποίους ψάλλει ἡ Ἐκκλησία:

Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐπιστήμην, καὶ θυμὸν κινήσαντες, νῦν τὸν δικαιώτατον ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν καὶ λοιμώδεις λύκους, τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματος, ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος, πεσόντας ὡς πρὸς θάνατον, καὶ ὡς ἀνιάτως νοσήσαντας, οἱ θείοι Ποιμένες, ὡς δούλοι γνησιώτατοι Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἐνθέου κηρύγματος, μύσται ἱερώτατοι.” (στιχηρὸ προσόμοιο αἴνων, ἐκ τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων)

7)        Πιστεύει καὶ κηρύττει -σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδους καὶ ἑκατοντάδες Ἁγίους- ὅτι ἡ παπική «ἐκκλησία» εἶναι κανονικὴ καὶ ὁ Πάπας Ρώμης, κανονικὸς ἐπίσκοπος. Τὸ 1991 στὸ Μπαλαμάντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τὸ ἔγκυρον τῶν μυστηρίων τῶν παπικῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία[9]. Τὸ 1995, ὅπως καὶ τὸ 2014, συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα «ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ». Τὸ 2011, κατήχησε σπουδαστὲς παπικοῦ πανεπιστημίου ὑπὲρ τοῦ Πάπα. “Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδος φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικικοῦ Ἰνστιτούτου Saint Apollinaire. Ἀπευθυνόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς προέτρεψε: Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια”[10].

8)        Ἀναγνωρίζει τὶς χειροτονίες τῶν ἀγγλικανῶν[11] καὶ κάνει ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Λουθηρανῶν[12] (ὅπως καὶ γενικῶς πάντων τῶν προτεσταντῶν), ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑβριστὲς τῆς Κυρίας Θεοτόκου, περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς εἰκονομάχοι ποὺ εἶναι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἄλλωστε στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ 2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε σὲ κοινὴ δήλωση μὲ τοὺς προτεστάντες ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες -μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.- εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενος ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις! “Αὐτὲς οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν, ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν”[13].

9)        Τὸ Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσίτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει «παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔχουν ξεπεραστεῖ», ἀφοῦ, «δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χωρίζει«[14]!

 

Δι’ ὅλων αὐτῶν ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν συκοφαντοῦμε, οὔτε κατηγοροῦμε, μὰ οὔτε καὶ ὑβρίζουμε τὸν Πατριάρχη, ἁπλῶς μὲ τὸ νὰ προβάλλουμε τόσο τὰ ἔργα, ὅσο καὶ τοὺς λόγους του, ἀφήνουμε αὐτὰ νὰ μιλήσουν μόνα τους καὶ νὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ καταγγέλλουν τὴν αἵρεσή του. Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον, ἀποδεικνύουμε ὅτι ἐμεῖς πραγματικὰ τὸν ἀγαποῦμε, διότι ὅποιος ἀγαπᾶ, ὁμιλεῖ καὶ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν κολακεύει. Εὐχόμεθα ὁλοψύχως νὰ τοῦ χαρίσει ὁ Κύριος τοῦ ἐλέους μετάνοιαν, (ὅπως καί στοὺς λοιπούς, ὁμόφρονες πρὸς αὐτόν, οἰκουμενιστὲς ἐπισκόπους), ὥστε νὰ ἀποκηρύξει τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Κατόπιν τούτων, ὁ νῦν Πατριάρχης στὴ συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, δὲν ὑφίσταται πλέον ὡς ὀρθόδοξος Πατριάρχης ἀλλὰ ὡς αἱρεσιάρχης, καθὼς καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ αἱρετικοί, ὅπως ὁ Νεστόριος, ὁ Βέκκος κ.ἄ.

Ὡς ἁγιορεῖτες μοναχοί, εἶναι προφανῶς κατανοητὸ ἔχουμε ἰδιαίτερο πρόβλημα συνειδήσεως, καθότι τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει ἄμεση ἐκκλησιαστικὴ ἀναφορὰ πρὸς αὐτόν. Ὄντως ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση ποὺ ζοῦμε σήμερα, ὡς πρὸς τὴν προδοσία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, μᾶς παραπέμπει στὰ ἀλγεινὰ γεγονότα τῶν Συνόδων τῆς Λυών (1274) καὶ τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας (1439-40).

Τὰ 114 ἔτη ἄκρας οἰκονομίας (ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν αἱρετικῆς ἐμπνεύσεως ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γʹ, τὸ 1902) καὶ ἀνοχῆς στοὺς οἰκουμενιστές–λατινόφρονες καὶ φιλενωτικοὺς ἐπισκόπους εἶναι ὑπὲρ τοῦ δέοντος ἀρκετά. Ἡ ζημία ποὺ ἔχει προκαλέσει αὐτὴ ἡ ψευδεπίγραφη “οἰκονομία” στὴ δογματικὴ αὐτοσυνειδησία κλήρου καὶ λαοῦ εἶναι ἤδη τεραστίων διαστάσεων, μὲ συνέπεια τὴν ἀλλοίωση τῶν ὑγειῶς νοουμένων ὀρθοδόξων κριτηρίων τοῦ θεολογεῖν. Σκοπὸς καὶ στόχος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρωτίστως, καθ’ ὅλην τὴν ὑπερχιλιετῆ ἱστορία του, ὑπῆρξε ἡ διαφύλαξη καὶ ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁσάκις ἀνεφύη αἵρεσις ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ διαχρονικὴ ἁγιορειτικὴ στάση, θεμελιωμένη καὶ στοιχοῦσα στὴν ἱεροκανονικὴ παράδοση, διδάσκει τὴν αὐτονόητο ὑποχρέωση διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου, ἐν τοῖς μυστηρίοις, τοῦ αἱρετίζοντος πατριάρχου.

ἐφαρμογὴ τῆς διακοπῆς τοῦ Πατριαρχικοῦ μνημοσύνου στὸ Ἅγιον Ὄρος

Εἰδικότερα, κατὰ τὴν χρονικὴ περίοδο ποὺ ἀκολούθησε τὴν ἑνωτικὴ σύνοδο τῆς Λυών (1274), πατριάρχου ὄντος τοῦ λατινόφρονος Ἰωάννου Βέκκου, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος καθὼς καὶ τὸ σύνολο τῶν ἐν Ἀγίῳ Ὄρει μοναχῶν, ἔχοντας προβεῖ εἰς διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τοῦ πατριάρχου καὶ τοῦ αὐτοκράτορος, ἐδιώχθησαν καὶ -τινὲς ἐξ αὐτῶν- ἐμαρτύρησαν ὑπὸ τῶν ἑνωτικῶν.

Ἄνωθεν γὰρ τοῦ Θεοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν ἐπὶ τῶν ἀδύτων ἀναφορὰν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως συγκοινωνίαν τελείαν ἐδέξατο τοῦτο. Γέγραπται γὰρ ἐν τῇ ἐξηγήσει τῆς θείας λειτουργίας, ὅτι ἀναφέρει ἱερουργῶν τὸ τοῦ ἀρχιερέως ὄνομα, «δεικνύων καὶ τὴν πρὸς τὸ ὑπερέχον ὑποταγὴν, καὶ ὅτι κοινωνός ἐστιν αὐτοῦ, τῆς πίστεως καὶ τῶν θείων μυστηρίων διάδοχος» ”. (βλ. V. Laurent-J. Darrouzes, Dossier Grec de I’ Union de Lyon, Paris 1977, σελ. 399).

 

οὐσιαστικὸς λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ὀφείλουμε νὰ κάνουμε τὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου ἑνὸς αἱρετικοῦ πατριάρχου καὶ ἐπισκόπου εἶναι, ὃτι διὰ τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματὸς του γινόμεθα καὶ ἐμεῖς συγκοινωνοὶ τῆς αἱρέσεώς του, καίτοι δηλώνουμε ὅτι ἐμεῖς δὲν συμφωνοῦμε.

Ἄλλος Ἁγιορείτης Ὁμολογητὴς ὁ ὅσιος Ἡσαΐας, συνασκητὴς τοῦ ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, ὅπως τὸν ἀναφέρει ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Οὗτος ὁ μακάριος ἔπαθε πολλὰ κακὰ ἀπὸ τὸν βασιλέα Μιχαήλ τὸν Παλαιολόγον τὸν λατινόφρονα, διατὶ δὲν ἤθελε νὰ συγκοινωνήσῃ μὲ τὸν τότε Πατριάρχη τὸν Βέκκον διὰ τὴν καινοτομίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Δόγματος, ἀλλὰ θείῳ ζήλῳ κινούμενος ἠγωνίσθη πολλὰ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ μὲ τὴν ἀκούραστον διδασκαλίαν του ἥνωσεν ὅλους μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ πλέον τελεώτερον».(βλ. «Ὑπὲρ τῶν Ἱερῶς ἡσυχαζόντων », 2,2,2,  Ε.Π.Ε. τομ. Βʹ σελ. 350). σελ. 251).

Κατὰ τὴ νεωτέρα δὲ ἐποχή (1924), ἕνεκα τῆς καινοτόμου καὶ ἀντικανονικῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἡμερολογίου, τὸ ὁποῖο ἀπετέλεσε καὶ τὸ πρῶτο πλῆγμα τοῦ Οίκουμενισμοῦ στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ τότε πατέρες συνεχίζοντες τὴν πάγια ἁγιορειτικὴ παράδοση ἐπανέλαβαν τὴν διακοπὴ τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου. Ἡ διαχρονικὴ αὐτὴ παράδοση, δυστυχῶς διεκόπη ὑπαιτιότητι τῶν νέων συνοδειῶν, τῶν προερχομένων ἐκ τοῦ κόσμου, καὶ οἱ ὁποῖες τὸ 1971 ἐπανέφεραν τὸ πατριαρχικὸ μνημόσυνο. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου γίνεται ἐπὶ σκοπῷ ἀποφυγῆς τοῦ μολυσμοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος ἐκ τῆς κακοδόξου διδασκαλίας ἢ πρακτικῆς, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν τὴν δι’ Ὀρθοδόξου Οἰκουμενικῆς Συνόδου καταδίκης τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας (ἢ πρακτικῆς) καὶ τῶν αἱρεσιαρχῶν ἐπισκόπων.

Ἐπὶ πατριαρχείας Ἀθηναγόρου, τό Ἅγιον Ὄρος, σχεδὸν στὸ σύνολό του, ὁλοψύχως καὶ ὡς ἓν σῶμα, ἀντέδρασε δυναμικὰ καὶ διέκοψε, ὡς ὤφειλε, τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, (τὸ αὐτὸ ἔπραξαν καὶ κάποιοι ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν νέων καλουμένων Χωρῶν). Μάλιστα ὁ Ἀθηναγόρας “σεβόμενος” τὴν ὲλευθερία τῆς συνειδήσεως τῶν Ἁγιορειτῶν δὲν τοὺς ἐδίωξε, (βλ. πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιο Ἀριθ. Πρωτ. 140/Κ. 17-9-1968), ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν τακτικὴ τοῦ πατριάρχου Δημητρίου, ὅπως καὶ τοῦ νῦν πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Οἱ δυσμενεῖς ἐξελίξεις τῶν δεκαετιῶν τοῦ ’60 καὶ τοῦ ’70, κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Οἰκουμενισμὸς ἦταν σὲ ἔξαρση -ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καὶ σήμερα, ἔχοντας ὅμως ὁδηγήσει τὰ πράγματα σὲ πολὺ χειρότερη κατάσταση- ἀνάγκασε τοὺς ἁγιορεῖτες στὴν ἀπόφαση νὰ δημοσιεύσουν κείμενα ἁγιοπατερικῆς πνοῆς, ποὺ κατεδίκαζαν τὸν Οἰκουμενισμὸ ὀνομάζοντάς τον “αἵρεσιν”, ἀποδεχόμενοι μάλιστα καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, αὐτὸν τῆς παναιρέσεως.

Οἱ Ἱερὲς Μονὲς ποὺ προέβησαν εἰς διακοπὴν τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου:

Μ. Ὁσίου Διονυσίου, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Γαβριήλ,

Ἱ. Μ. Καρακάλλου, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Παῦλο,

Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Χαράλαμπο,

Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Βησσαρίωνα,

Ἱ. Μ Ἁγίου Παύλου, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Ἀνδρέα,

Ἱ. Μ.Ξενοφῶντος, μὲ ἡγούμενον τόν Γέροντα Εὐδόκιμο,

Ἱ.Μ.Ἐσφιγμένου, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Ἀθανάσιον,

Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Βασίλειον (διέκοψε τὸ μνημόσυνο τό 1968, ἀλλὰ δυστυχῶς ἦταν καὶ ἡ πρώτη ποὺ τὸ ἐπανέφερε τὸ 1971).

Ἡ Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου, μνημόνευε μόνο στὴν πανήγυρη τῆς Μονῆς ‘’τυπικά’’ μόνον, ὅπως καὶ ἡ Ἱ. Μ. Κωσταμονίτου.

Ἐπίσης, ἀπὸ τὶς τότε Ἰδιόρρυθμες Μονές, στὴν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, μνημόνευαν μόνο στὸ καθολικό, ‘’τυπικά’’. Πολλοὶ ἱερομόναχοι τῆς Μεγίστης Λαύρας, ὅπως καὶ ὁ πρῶτος ἡγούμενος, μετὰ τὴν κοινοβιοποίησή της τό 1981, γέρων Ἀθανάσιος, ἐνῶ μνημόνευε ‘’τυπικά’’ στὸ Καθολικό τῆς Μονῆς, ὁ ἴδιος στὰ παρεκκλήσια, ὅταν λειτουργοῦσε, δὲν μνημόνευε, ὅπως ἐπίσης καὶ ἄλλοι ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς. Τὸ αὐτὸ συνέβαινε καὶ σὲ ἄλλες Μονές, ὅπως π.χ. στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου, στὴν ὁποία ὁ παπά-Παῦλος συνέχισε μέχρι τέλους νὰ μὴ μνημονεύει (+1995), καίτοι ἡ Μονὴ μετὰ τὴν παραίτηση ἐκ τῆς ἡγουμενίας τοῦ γέροντος Ἀνδρέα ἐπανέφερε τὸ μνημόσυνο, ἐπὶ ἡγουμενίας γέροντος Παρθενίου. Πάντως, καί ἄλλες Ἱ. Μονές ἀντιδροῦσαν καὶ δὲν ἤθελαν τὸ μνημόσυνο καὶ οἱ ὁποῖες μνημόνευαν περισσότερο ἀπό ‘’εὐγένεια’’. Ἐπίσης σὲ ὅλες τὶς Ἱερὲς Σκῆτες καὶ στὰ περισσότερα κελλιὰ δὲν μνημόνευαν, τόσο ζηλωτὲς ὅσο καὶ μὴ ζηλωτές.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀναφέρουμε, ἐνδεικτικῶς μόνον, τὶς ἀπαντήσεις δύο Ἱερῶν Μονῶν πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα περὶ τοῦ ζητήματος τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου.

Ἡ Ἱ.Μ. Καρακάλλου εἰς ἀπάντησίν της πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα, εἶχε γράψει τὰ ἑξῆς: ‘’ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Μονὴ ὑπὸ στοιχεῖα ΙΔ΄ ἐν τῇ σημερινῇ Συνάξει 21/9/1972 ἐξήτασε καὶ αὖθις τὸ ἐπίμαχον θέμα τοῦ μνημονεύματοςἘπιθυμοῦμε νὰ ἐπαναλάβωμεν τὴν ἐν πεποιθήσει καὶ ἀμετάθετον ἀπόφασιν ἡμῶν περὶ συνεχίσεως τῆς διακοπῆς τοῦ Πατριαρχικοῦ Μνημοσύνου εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας, ἐφ᾽ ὅσον νέος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Δημήτριος Α΄ θὰ συνεχίσῃ τὴν τηρουμένην ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Γραμμῆς, τὴν ὁποίαν εἶχε χαράξει Ἀθηναγόρας.’’ (βλ. Ο.Τ. ἀρ.φ. 213, 1/7/1974).

Ἡ Ἱ.Μ. Ἁγίου Παύλου, ἐπὶ ἡγουμενίας τοῦ γέροντος Ἀνδρέα, ἀπήντησε ὡσαύτως: “ ἀπόφασις ἡμῶν εἶναι ὅτι δὲν δυνάμεθα νὰ προχωρήσωμεν εἰς συζήτησιν παρὰ μόνον ἐφ᾽ ὅσον δηλωθῇ ὑπὸ τῆς Α. Παναγιότητος διὰ τοῦ τύπου ὅτι δὲν θὰ ἀκολουθήσῃ τὴν πορείαν τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ”. (ὅ. π.)

Ἐπίσης ὁ αὐτὸς ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς π. Ἀνδρέας στὴ σχετική του ἀπάντηση πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα ἀνέφερε: “Λόγοι ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἐπαναλάβω τὸ μνημόσυνον, διότι Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι νεωτεριστής, βαδίζει τὰ ἴχνη τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Ἀθηναγόρου, τοῦ ὁποίου τὰς ἀπόψεις καὶ τὰ αἱρετικά φρονήματα δὲν κατεδίκασεν”. (ὅ. π).

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν Ἔκτατος Διπλή Ἱερὰ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εἰς τὴν ΝΒʹ Συνεδρία, τῆ 13 Νοεμβρίου 1971 καὶ κατόπιν πολλῶν διεργασιῶν ἀπεφάσισε ὅτι: «…ἐπαφίεται εἰς τὴν συνείδησιν ἑκάστου μονῆς διαμνημόνευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου».

Πάντως ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ὅτι στὰ θέματα τῆς πίστεως δὲν χωροῦν τυπικότητες καὶ εὐγένειες. Ἡ πίστις δὲν εἶναι θέμα εὐγενείας πρὸς πρόσωπα, ἀλλά ὁμολογίας καὶ τηρήσεως τῆς ἀκριβείας τῶν δογμάτων, ‘’εἰς τὰ τῆς πίστεως οὐ συγχωρεῖ συγκατάβασις’’, ὅπως ἐτόνιζαν οἱ παλαιοὶ ἁγιορεῖτες. Ἀξίζει πάντως ἐδῶ νὰ ἀναφερθοῦμε στὴ πρακτικὴ τῶν τότε ἁγιορειτῶν. Ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καὶ μόνον, δυστυχῶς, κρίνεται ὡς ἀνεπιτυχὴς ἡ τότε προσπάθεια ἀντιμετώπισης τοῦ προελαύνοντος Οἰκουμενισμοῦ καὶ οἱ λόγοι εἷναι πολλοί. Ἀκροθιγῶς σημειώνουμε ὅτι ὑπῆρχε ἡ λανθασμένη αἴσθηση ὅτι τὰ οἰκουμενιστικά “ἀνοίγματα”, ὅπως τὰ ἀποκαλοῦσαν, δὲν χαρακτήριζαν συνολικὰ τὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλ’ ἀποκλειστικῶς τὸν τότε Πατριάρχη καὶ κάποιους λίγους συνοδοιπόρους του. Ἐπιστεύετο μάλιστα ὅτι θανόντος τοῦ Ἀθηναγόρου τὰ πάντα θὰ ἐπέστρεφον στὴν ὁμαλότητα. Ἡ κατάληξη εἶναι σὲ ὅλους γνωστή: στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ νέος Πατριάρχης Δημήτριος ἀνακοίνωσε τὴ συνέχιση τῶν οἰκουμενιστικῶν προσπαθειῶν τοῦ προκατόχου του. Ἐκείνην τὴν κρίσιμη στιγμὴ βρῆκαν οἱ τότε ἁγιορεῖτες νὰ ἐπαναφέρουν τὸ μνημόσυνο, ἐπὶ καταστροφῇ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ-ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος! Τὸ μήνυμα ποὺ ἐδόθη στοὺς πατριαρχικοὺς ἦταν σαφές: προχωρῆστε! Δυστυχῶς, ἡ ἐλλειπὴς κατανόησις τοῦ ἐφαρμοζομένου ἕως τότε, ιε´ κανόνος τῆς Α´-Β´ συνόδου (861), κατὰ τὴν ὁποία ἡ διακοπὴ μνημοσύνου ἐθεωρεῖτο ὡς ἁπλῶς ἔχουσα σημασίαν “διαμαρτυρίας”, ἐξ οὗ καὶ οἱ προαναφερθεῖσες χάριν “εὐγενείας” παλινωδίες μνημονεύσεως, π.χ. σὲ πανηγύρεις, εἶχαν ὡς ἀφετηρία τὴν ἀποσύνδεση τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Κανόνος ἀπὸ τὸ σωτηριολογικό του περιεχόμενο. Ἡ τραγικὴ ἐπαναφορὰ τοῦ μνημοσύνου, ἔστω καὶ μὲ τὸ λειψὸ τρόπο ποὺ ἐφαρμοζόταν ἠ διακοπή, πέραν τῆς γενικότερης ζημίας ποὺ προξένησε, δυστυχῶς ἄνοιξε τὴν θύρα καὶ στὶς ποικίλες, κακόβουλες καὶ στρεβλωτικὲς ἑρμηνεῖες τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ Κανόνος ποὺ κυριαρχοῦν σήμερα.

Πράγματι, ὁ ὀρθοδόξως νοούμενος ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας, ὅπως διαχρονικῶς εἶναι διαπιστωμένο, δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ λήψη κάποιων πρακτικῶν ἡμιμέτρων καὶ λύσεων, οἱ ὁποῖες τελικῶς διαιωνίζουν τὴν αἵρεση ἐντὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἀλλὰ ἀντιθέτως, ἀπὸ τὴν ἐνδεδειγμένη ἔκθεση-διασάφηση, ἀφ’ ἑνὸς τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καὶ ἀφ’ ἑτέρου, τοῦ δογματικοῦ πυρήνα τῆς αἱρέσεως, δηλαδὴ τῶν βαθυτέρων θεολογικῶν αἰτίων ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἐμφάνιση της, ὅσο καὶ τῶν καταστρεπτικῶν συνεπειῶν της. Σκοπὸς ἑπομένως εἶναι ὄχι ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου καθεαυτή, αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ ἀρχικὸ στάδιο, ἀλλὰ ἡ συνολικὴ θεραπεία τοῦ κακοῦ. Τοῦτο θὰ συμβεῖ διὰ τῆς συγκλήσεως ὀρθοδόξου Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία καὶ συνιστᾶ τὸ τελικὸ στάδιο τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀγῶνος, καὶ στὴν ὁποίαν θὰ καταδικασθεῖ ἡ αἵρεσις καὶ οἱ αἱρετικοί. Τότε μόνον μποροῦμε νὰ ὁμιλοῦμε περὶ πλήρους ἐκκριζώσεως τῆς αἱρέσεως.

Ἡ δι’ ἐπιστολῶν ἐνημέρωσις πρὸ καὶ μετὰ τῆς ΑκΜΣ

Ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἁγιορειτικῆς μοναστικῆς πολιτείας, ἔχοντες λόγον εὐθύνης ἀναφορικὰ πρὸς τὰ θέματα πίστεως καὶ παραδόσεως, θεωρήσαμε ὡς ἐπιβεβλημένο πνευματικὸν καθῆκον μας νὰ κινητοποιηθοῦμε, μετὰ τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ καὶ κατὰ τὴν τάξιν. Ἀπευθυνθήκαμε λοιπὸν ἐντὸς τοῦ ἔτους 2016, μὲ δύο δημόσιες ἀνοικτὲς ἐπιστολὲς πρὸς ὑμᾶς, τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν τόπου καὶ τοὺς Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν. Κατ’ ἀρχάς, στὴν ἐπιστολή μας τῆς 13ης Μαΐου 2016, πρὸ τῆς λεγομένης “ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου” τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης, σᾶς εἴχαμε υἱκῶς δηλώσει ὅτι, ἐὰν ἡ ἐν λόγῳ σύνοδος δὲν ὀρθοτομήσει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας καὶ δὲν καταδικάσει τὴν παναίρεση τοῦ Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θὰ εἴμεθα, ὡς ἐκ τούτου, ὑποχρεωμένοι νὰ ἐφαρμόσουμε τοὺς ἁρμοδίους Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὁρίζουν τὰ περὶ διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ ὀνόματος τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου (δηλ. τοῦ πατριάρχου).

Τέλος, ὅπως καὶ στὴ δευτέρα πρὸς ὑμᾶς ἐπιστολή μας, τῆς 20ης Ἰουνίου 2016, σᾶς εἴχαμε ὑποβάλει τὴν θερμὴν παράκλησιν καὶ σᾶς εἴχαμε ἐπισημάνει ὅτι θὰ ἀναμέναμε, ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος, ἀφοῦ συζητηθεῖ τὸ ὅλον ζήτημα τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν, ὡς τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν θεσμικὸν ὄργανον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, νὰ ληφθεῖ μία ξεκάθαρη θέση ἔναντι τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων. Τὸ ἐρώτημα ποὺ ξεκάθαρα τίθεται καὶ τοῦ ὁποίου τὴν ἀπάντηση ἀναμένουν πάντες οἱ ἀγωνιῶντες πιστοὶ εἶναι: οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου εἶναι ὀρθόδοξες αἱρετικές;

Ἀντὶ ὅμως τῆς ὀφειλομένης σπουδῆς ὅπου ὤφειλε τὸ καθ’ ὑμᾶς ὄργανο νὰ ἐπιδείξη ἔναντι ἑνὸς τόσο σημαντικοῦ ζητήματος, καίτοι ὡς Ἱερὰ Κοινότης πρὸ τῆς Συνόδου εἴχατε ἐκθέσει δι᾿ ἐπιστολῆς τὴν ἀντίθεσή σας ἐπὶ τινῶν σημαντικῶν θεμάτων πίστεως, ὅσον ἀφορᾶ τὰ προσυνοδικὰ κείμενα, ἀντ’ αὐτοῦ ὑπῆρξε ὄχι μόνον ἡ ἀπόλυτος σιωπή, γιὰ τόσους μῆνες, ἀλλὰ καὶ κάποιες ἐκ τῶν Ἱ. Μονῶν προέτρεξαν καὶ ἐνήργησαν διωγμό, κατὰ παράβασιν τῶν ἁρμοδίων διατάξεων τοῦ Κ.Χ.Α.Ο., ἐναντίον Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, πρὶν κἂν συνέλθη ἡ καθιερωμένη Διπλῆ Ἱερὰ Σύναξις. Συγκεκριμένα, κατὰ τοῦ Προϊσταμένου Γέροντος Σάββα μοναχοῦ καὶ τοῦ Γέροντος τοῦ Ἱ.Κ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων-Κουκουζέλη, μοναχοῦ Χερουβείμ, ἐκ τῆς Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας, καθὼς καὶ τῶν μοναχῶν Λουκᾶ, Δαμιανοῦ, Ὀνουφρίου καὶ Δανιὴλ δοκίμου, ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου.

Ὅπως εἶναι γνωστὸν, ἡ Διπλῆ Σύναξις ἕως καὶ σήμερον δὲν ἔχει λάβει θέση. Ὡς πρὸς τὴν πιθανὴ αἰτία τῆς ἐνόχου σιωπῆς καὶ τῆς ἀποφυγῆς νὰ ἐκδοθεῖ ὑπεύθυνη ἀπόφαση σχετικὰ μὲ τὴν ΑκΜΣ, φῶς ρίχνει ἡ ἐπίσημη ἔκθεση πρὸς τὴν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα Ἀρχιμ. Τύχωνος (ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὶς 23-9-2016, ἀρ. φυλ. 2132, ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ἐφημερίδα “Ὀρθόδοξος Τύπος”). Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἄλλωστε ἐκπροσωπήθηκε ἐπισήμως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ συγκεκριμένου ἡγουμένου, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ τὴν θεσμικὴ ἰδιότητα τοῦ συμβούλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὸ τραγικὸν μὲ τὴν ἔκθεσίν του εἶναι ὅτι, παρὰ τὶς κάποιες μικροεπισημάνσεις, περιγράφει τὴν αἱρετικὴ ψευδοσύνοδο ὡς ὀρθοδοξωτάτη.

Ἕκαστος ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του

Νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς ἀπευθύνουμε μία τελευταία ἔκκληση. Ἡ θέσις σας εἶναι «ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς», ἀναλογισθεῖτε τὶς τρομακτικὲς εὐθύνες πού ἔχετε ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Ὡς Ἱερὰ Κοινότητα καὶ ὡς Καθηγούμενοι, ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς, μὴ γένοιτο, ὑποκύψετε ἀποδεχόμενοι τὶς ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ψευδοσυνόδου, καὶ ἐξακολουθήσετε -ἐν συνειδήσει πλέον- νὰ μνημονεύετε ἕναν αἱρετικὸν πατριάρχη, ἂς γνωρίζετε ὅτι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως θὰ εἶσθε ἀναπολόγητοι, καθότι:

Μὲ τὴν στάση σας θὰ ἔχετε διαιρέσει τὴν ἁγιορειτικὴ μοναστικὴ κοινότητα.

Συνακόλουθα, θὰ εἶσθε ἐσεῖς ὑπεύθυνοι δημιουργίας σχισμάτων καὶ ὄχι ὅσοι ἁπλῶς θέλουν νά παραμείνουν ὀρθόδοξοι.

Θὰ ἔχετε καταστρέψει τὴ χιλιόχρονη ἑνότητα ὀρθοδόξου μαρτυρίας τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου.

Τέλος, ἡ ἀντιπατερικὴ αὐτὴ πορεία θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπαξίωση, δυστυχῶς, τοῦ (ἐπισήμου-θεσμικοῦ) Ἁγίου Ὄρους, στὰ μάτια τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστῶντας το σκότος ἀντί, ὡς ὤφειλε, φῶς τοῦ κόσμου (πρβλ. “Φῶς μοναχοῖς ἄγγελοι, φῶς κοσμικοῖς μοναχοί”, Κλῖμαξ, Λόγος 26Α, 25).

Ἴσως ὁ λόγος μας νὰ σᾶς στεναχωρήσει, ἴσως φανεῖ σκληρὸς καὶ ἐλεγκτικός, ἀλλὰ ἂς γνωρίζετε ὅτι δὲν ἔχουμε οὐδεμία ἐμπάθεια πρὸς τὰ θεοτίμητα πρόσωπά σας. Εἶναι ἀποτέλεσμα πόνου καὶ ἀγάπης γιὰ τὴν Ὀρθόδοξο πίστιν μας. Ὁ λόγος τῆς ἀληθείας, εἶναι λόγος Χριστοῦ, καὶ εἶναι δίστομος μάχαιρα, γιατὶ πρέπει πάντα νὰ ὀρθοτομεῖ. Παρακαλοῦμε λοιπὸν τὴν ἀγάπη σας νὰ μελετήσετε ὅσα σᾶς ἐπισημαίνουμε καὶ πατρικῶς νὰ συμπονέσετε, νὰ συμπροβληματιστεῖτε καὶ νὰ προχωρήσετε στὴ θεραπεία τοῦ κακοῦ. Ἀπὸ ἐσᾶς περιμένουμε νὰ ποιμαίνετε ἀγαπητικῶς καὶ ὄχι ἐξουσιαστικῶς: “ποιμάνετε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστικῶς, ἀλλ᾿ ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως…τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου”. (Αʹ Πετρ. εʹ, 2-3)

Ἅπαντες ἱστάμεθα ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας, ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Κριτοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἱστορίας. Ἡ ἕως τοῦ νῦν ἀκολουθουμένη τακτικὴ ἔχει βοηθήσει στὴν ἀνεμπόδιστο ἐξάπλωση τῆς αἱρέσεως, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια. Ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ὑπευθύνων θὰ ζητήσει ὁ Κύριος τό “αἷμα” τῶν ψυχῶν ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε. Στὴν κρίσιμη αὐτὴ στιγμὴ ἂς ἀναλογιστεῖ ἕκαστος τί εἴδους Ἅγιον Ὄρος θέλουμε νὰ παραδοθεῖ στὶς ἑπόμενες γενεές, καὶ τί εἴδους μοναχοὶ θὰ ἐγκαταβιώνουν σ’ αὐτό. Ἡ κατάντια τοῦ παπικοῦ μοναχισμοῦ ἂς μᾶς προβληματίσει…

Ἐμεῖς ὡς ἁγιορεῖτες μοναχοὶ διαχωρίζουμε, πλέον, τὴ θέση μας ἔναντι τῆς ἕως τῆς σήμερον ἀκολουθουμένης πορείας. Δὲ συμφωνοῦμε οὔτε συνευδοκοῦμε, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε τὴν συμπόρευση μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ ἀποστασία ἐκ τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ στραγγαλίζουμε τὴν ὀρθόδοξο συνείδησίν μας καὶ νὰ παριστάνουμε ὅτι δὲν καταλαβαίνουμε μὰ οὔτε καὶ νὰ δικαιολογοῦμε συνεχῶς τὰ ἀδικαιολόγητα, καλύπτοντας τὰ αἱρετικὰ φρονήματα τοῦ Πατριάρχου. Ἤρθαμε ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας, κάποιοι ἀπὸ παιδιὰ ἀκόμη, στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀφήσαμε πίσω γονεῖς, οἰκείους, σπουδές, ἐργασίες, μήπως γιὰ νὰ καταντήσουμε αἱρετικοὶ καὶ νὰ μᾶς σέρνει πίσω του ὁ κάθε ἀσεβὴς Πατριάρχης καὶ ἐπίσκοπος; Μὴ γένοιτο! Εὐχόμεθα ὁλοκαρδίως τὴν ἀλλαγὴ πορείας πλεύσεως, τῆς θεσμικῆς Ἀρχῆς τοῦ Ἀγίου Ὄρους, τὴν ἀπόκτηση τῆς χάριτος τῆς ὁμολογίας, τῆς ὁποίας δὲν ὑπάρχει μεγαλυτέρα, εἰδικὰ ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως.

Κατόπιν, ὅλων τῶν ἀνωτέρῳ, πιστεύουμε ὅτι ἀνεδείχθη ἡ ἄκρα σοβαρότης τοῦ θέματος τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου καὶ τῶν σωτηριολογικοῦ χαρακτῆρος ἐπιπτώσεων ποὺ ἔχει γιὰ τοὺς πιστούς. Οὐδεὶς ἁγιορείτης δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ τά φοβερὰ λόγια τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ποὺ εἶπε στὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸ Ζωγραφίτη: “ ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἐμοῦ καὶ τοῦ Υἱοῦ μου. Ὅμοιοι πρὸς τοὺς τότε ἑνωτικοὺς λατινόφρονες εἶναι οἱ, ὄντως πολὺ χειρότεροι ἐκείνων, σημερινοὶ οἰκουμενιστές. Ἐμεῖς ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ἁγιορεῖτες μοναχοί, ἀκολουθώντας τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἰδικὰ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Πρῶτο καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες ἐπὶ Βέκκου, ἐφαρμόζουμε, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι, τὸν ιεʹ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Α´-Β´ ἐπονομαζομένης συνόδου ἐπὶ Μ. Φωτίου ἐν ἔτει (861) καὶ χάριτι θείᾳ προχωροῦμε εἰς τὴν ἐπιβεβλημένην διακοπὴν τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ πατριάρχου. Λυπούμεθα, διότι ἡ ὄντως ὀδυνηρὴ καὶ στενάχωρη αὕτη ἀπόφαση ὀφείλεται, καθ᾿ ὁλοκληρίαν, στὴ συνολικὴ αἱρετικὴ πορεία τοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, ἐπιστέγασμα τῆς ὁποίας εἶναι οἱ αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης.

Τηροῦμε ὡς Ἁγιορεῖτες πιστὰ τὰ τῶν θεοφόρων Πατέρων:

            “Οἵτινες τὴν ὑγιῆ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσι τοὺς τοιούτους, εἰ μετὰ παραγγελίαν, μὴ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδ᾿ ἀδελφοὺς καλεῖν” (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία ἐν Φλωρεντία, Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα τ. Α´, σελ. 422)

            ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος͵ οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας͵ κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν͵ χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον͵ ἢ μετ΄ αὐτῶν ἐμβληθῆναι͵ ὡς μετά Ἄννα καὶ Καϊάφα͵ εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.” (Μ. Ἀθανασίου, P.G. 26, 1257)

Τέλος, διευκρινίζουμε πρὸς πάντας, ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγώνας τὸν ὁποῖον ἀναλαμβάνουμε γίνεται πρωτίστως γιὰ λόγους σωτηριολογικῆς φύσεως, ἐμμένοντες πιστοὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς παραδόσεως, καὶ ἕνεκα τούτου, ἐντὸς τοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ κάποια παλαιοημερολογητικὴ ἐπισκοπικὴ παράταξη. Μένοντας πιστοὶ εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, παραμένουμε ἁπλὰ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ καὶ ὁμολογοῦμε τὴ διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ σωτήριο ἀλήθεια ποὺ παραλάβαμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Καταδικάζουμε καὶ ἀναθεματίζουμε τὴν Παναίρεση τοῦ Διαχριστιανικοῦ, Διαθρησκειακοῦ, Συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καθὼς καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς λεγομένης ΑκΜΣ. Ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει εἰς βάρος μας, θὰ ἀποτελεῖ κατάπτυστη συκοφαντία.

Ἀγωνιζόμαστε μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν αἰσιοδοξία ὅτι πράττοντας καθηκόντως τὸ ἀνθρωπίνως δυνατόν, θὰ ἀξιωθοῦμε τοῦ ἐλέους τοῦ φιλανθρώπου Χριστοῦ καὶ ὅτι μὲ τὴ σκέπη τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐφόρου τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν τόπου, θὰ ἔρθουν καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὴν φιλτάτη μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ τὴν πατρίδα μας τὴν ΕΛΛΑΔΑ.

Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ.

 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

[1] Ἀντιφώνηση πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν Mohamend Khatami στὶς 13/1/2002. “Ἐπίσκεψις”, ἀρ. 606, σελ. 2. Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 15/3/2002, «Ἐπίσκεψις», ἀρ. 563, σελ. 21.

[2] www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3117&Itemid=2, Ἐκκλ. Πρακτορεῖο Εἰδήσεων www.amen.gr 20/1/2013.

[3] Ἐφημ. “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ”, 21/9/2003.

[4] Νέα Ὑόρκη, 28η Ὀκτ. 2009. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραλαμβάνει τὸ βραβεῖο «Μακκαβαίων» μὲ τὸ ὁποῖο τὸν “τίμησε” ἡ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς πόλης.

[5] Λόγος Κατά Ιουδαίων, 2,4,6

[6] Ὁμιλία στὸ Μπαχρέϊν, στὶς 25/9/2000, “Ἐπίσκεψις”, ἀρ. 588, σελ. 16 καθὼς καὶ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στοὺς Μουσουλμάνους ὅλου τοῦ κόσμου μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρεπορτὰζ τοῦ Νίκου Παπαδημητρίου στὸ σταθμὸ “Flash” στὶς 16/12/2001.

[7] Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Θεσ/κη 1970, σελ. 15.

[8] “Ἐπίσκεψις”, ἀρ. 423, 15/7/1989, σσ. 6-7.

[9] Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. “Θεοδρομία”, τ. 4ο.

[10] http://entoytwnika.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html#ixzz1cja7kdc6

[11] Στεφανίδου Β., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, σελ. 711.

[12] “Ἐπίσκεψις” ἀρ. 640, 31/10/2004: “Κοινὸν ᾿Ανακοινωθὲν τῆς 13ης συναντήσεως μεταξὺ Θεολόγων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως καὶ τῆς Εὐαγγελικῆς ᾿Εκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ”.

[13]Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ης ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.”, “Θεοδρομία” 1 (Ἰαν.–Μάρτιος 2008), σελ. 145.

[14] www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=816

 • Aναξ

  καλη δυναμη σε αυτα που παιρναμε και σε αυτα που ερχονται.

 • ΦΟΙΝΙΞ

  ΑΝΤΕ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΜΟΥ ΑΡΓΗΣΑΤΕ!!!!!!!

 • Μανος Ελλανιος

  καλιο αργα παρα ποτε..

  • ΦΟΙΝΙΞ

   Α ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΟΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ!!!!!

   • Μανος Ελλανιος

    περα την μαυριλα γυρω μας σαν χαρμολυπη τα ζω ακριβως για τον ιδιο λογο της επισημανσης.. κοντα ειμασται για να τελειωνουμε…ολοι μας, κι οτι προκοπη εκανε ο καθενας θα την βρει.. για οσους (κι εγω μεσα) τυχον δεν προλαβανε ο ΘΕΟΣ ας μας συγχωρεσει!

    • ΦΟΙΝΙΞ

     ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ

 • Οι ερπετοσιωνιστές ανοίγουν τη κερκόπορτα για την άλωση της αθωνικής πολιτείας από τους ΝΑΤΟϊκούς μισθοφόρους. Έρχεται μεγάλη σφαγή λίαν συντόμως!

 • Ίυγξ Δρυς

  που υπογράφω στο κείμενο;

 • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

  Θα αρχισουν τα νταουλια σε λιγο τα χτυπηματα κατω απο την ζωνη..

 • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

  Ο εβραιος παπας περνει τον που λο αυτα ειναι να γουσταρουμε.

  Δεν υποχωρουμε δεν προσκυναμε τα σκυβαλα της νε ας ταξεις

 • ΠΕΥΚΕΣΤΑΣ

  ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟ ΑΥΤΟ…
  ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ…

  • ΦΟΙΝΙΞ

   ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΔΕΝ

   • dl506218

    αρα μονο του εσφιγμενου ειναι ορθοδοξοι?

   • ΠΕΥΚΕΣΤΑΣ

    ΚΑΚΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ…ΜΕΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙ.

    • ΦΟΙΝΙΞ

     ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΝΟΜΙΖΩ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙ

     • ΠΕΥΚΕΣΤΑΣ

      Οι είκοσι μονές είναι -κατά σειρά ιεραρχίας- οι εξής:

      Α’ Ιερά Μονή ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ Β’ Ιερά Μονή ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

      Γ’ Ιερά Μονή ΙΒΗΡΩΝ Δ’ Ιερά Μονή ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ

      Ε’ Ιερά Μονή ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ζ’ Ιερά Μονή ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ

      Η’ Ιερά Μονή ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ Θ’ Ιερά Μονή ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

      Ι’ Ιερά Μονή ΖΩΓΡΑΦΟΥ Κ’ Ιερά Μονή ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ

      Λ’ Ιερά Μονή ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ Μ Ιερά Μονή ΦΙΛΟΘΕΟΥ

      Ν’ Ιερά Μονή ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Ξ’ Ιερά Μονή ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

      Ο’ Ιερά Μονή ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ Π’ Ιερά Μονή ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

      Ρ’ Ιερά Μονή ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ’ Ιερά Μονή ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

      Τ’ Ιερά Μονή ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Υ’ Ιερά Μονή ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ

     • ΦΟΙΝΙΞ

      ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ

     • Μανος Ελλανιος

      το ατυπο υπ.εξ. ειναι το βατοπαιδι..

     • ΦΟΙΝΙΞ

      ΚΑΙ ΤΑ 2 ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΛΕΩ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ Η ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ

     • Μανος Ελλανιος

      συμφωνω απλα η επισυμανση ειναι στον ρολο που εχει καλως η κακως.. οσο για την μονη Μεγιστης Λαυρας δεν εχει να πει κανεις τιποτα κι οχι τωρα, γιατι απο το 90 χαραξε τον δρομο για οτι ζει σημερα.

 • skeptomenosellin

  Θα συνιστούσα να αρχίσετε να αφαιρείτε σιγά σιγά ρούχα και να αρχίζετε να γυμνάζεστε έξω στο κρύο για να συνηθίζετε. Σε τρεις μήνες οι εξετάσεις σας θα είναι βρεφικές…

  Και ας είναι αχρείαστο…

  • dl506218

   οι εξετασεις μας…

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

  Που την ειδατε κυριοι την <> του Αγιου Ορους;
  Αυτο που εκαναν οι Αγιορειτες πατερες ειναι <> της παναιρεσης του οικουμενισμου. Θα επρεπε να ειστε πιο προσεκτικοι στις διατυπωσεις σας, εκτος και αν συμφωνειτε με την ψευτοσυνοδο του πατριαρχη.

  • ΠΕΥΚΕΣΤΑΣ

   οι Χριστιανοί απαγορεύεται να συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς:.

   • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

    Αυτονοητον.

 • ΦΟΙΝΙΞ

  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΡΑΒΑΝΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ ΑΥΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Χ.Α ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝΕ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ

 • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

  Συμπεθέροι και κουμπάροι
  έστησαν χορόπάνω στης πατρίδος μουτο χώμα το ιερό
  Έτρωγαν και έπινανγια ένα προξενιόνα παντρέψουν την Ευρώπη
  με του Έλληνα τον γιο.

  Είχε προίκα ο Έλληναςπου ζήλευε η Ευρώπη
  ήλιο, θάλασσα, βουνάπου δεν είχαν άλλοι τόποι.
  Μα ήτανε λογοδοσμένοςμες την ιστορίαμε μια όμορφη κυρά την Ελευθερία.

  Βρε κουμπάροι λωποδύτεςπαραγιοί και παρανύμφεςάιντε σχόλασε ο γάμος
  άιντε κλαίνε τώρα οι νύμφες
  Συμπεθέροι απατεώνεςφαρισαίοι και τελώνες
  η Πατρίδα δεν πωλείταιστον αιώνα στους αιώνες

  . https://www.youtube.com/watch?v=4lBWFUUYMm0

 • ЭЄXRHSTOSЭЄ

  🎄🌨🎄⛄️ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!!!!!!!!!!!ΧΙΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!!!!!!!!!!!ΚΡΥΟ!!!!!!!!!!!🎅🎄🌨⛄️ http://www.yumaksepeti.com/wp-content/uploads/2010/12/kar.gif

  • ΦΟΙΝΙΞ

   ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ

   • ЭЄXRHSTOSЭЄ

    ΥΠΕΡΟΧΑ ΕΙΝΑΙ!!!!!!!!!!!ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΜΩΜΑΤΑ!!!!!!!!!!!!!

    • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

     Εγω μαζευω ελιες πυλο

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΩΧ!!!!!!!!!ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΟΥ ΑΛΑΝΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΚΡΥΟ!!!!!!!!ΗΡΩΑΣ!!!!!!!!

     • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

      Δεν εχει κρυο με κοντομανικο ειμαι μες την καλυβα με ανοιχτη τη πορτα

      ΨιλοΒρεχει

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΕΧΩ ΔΥΟ ΜΕΤΕΡΕΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΧΟΡΙΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!!!!!!!!!!ΟΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΣ!!!!!!!ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!

     • Ελληνας Ορθοδοξος

      Πριν ενα μηνακι ειμασταν εκει, απιθανη η ολη περιοχη !
      Απο τις ωραιοτερες που εχουμε παει !

  • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

   Ξυλοσομπα και κανα λουκανικο καυτερο με τσιπουρο

   • ЭЄXRHSTOSЭЄ

    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!28 ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΧΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ!!!!!!!!ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΜΑΙ!!!!!!!!!!

   • Ίυγξ Δρυς

    ντομάτα και φέτα ο καλύτερος μεζές για το τσίπουρο

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     ΡΕΓΓΑ!!!!!!!!!!!!!🐟🐟

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

  Το σαιτ ειναι μερικων γεροντων?

  • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

   Σε χαλαει

   • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

    Τι να με χαλαει? Ρωτησα απλως. Για την Αιρετικοτητα της οικουμενικης συνοδου μιλα, η δεν καταλαβα καλα?

    • dl506218

     καλα καταλαβες

     • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

      Σπασιμπα.

   • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

    Θετικες γιατι σου βαζουν, επειδη ειπες σε χαλαει?

    • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

     Εμενα τι με ρωτας

     • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

      Λεω μηπως ειναι τοσο σημαντικο σχολιο, και δεν το καταλαβα επαρκως.

    • Μανος Ελλανιος

     σε χαλασε;

     • dl506218

      μπα δε νομιζω

     • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

      Οχι, αλλα το σε χαλαει, ειναι φοβερο σχολιο και αξιζει πολλες θετικες.

     • Μανος Ελλανιος

      ετυχε να το δουμε το ιδιο, θετικες πανε και ερχονται εδω γενικα.. την θετικη την εδωσα εγω αρα για μενα ελεγες.. που ειναι το προβλημα και που ‘παρεξηγηθικες’ εσυ αν ειναι να ζητησω συγνωμη!

     • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

      Δεν βλεπω ποιοι βαζουν θετικες.Εν πασει περιπτωση, δεν ειναι θεμα να παρεξηγηθω. Απλως ειναι λιγο παραξενο.

     • Μανος Ελλανιος

      δεν βλεπεις λες ενω την σχολιασες, τι να πω;

    • ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

     Λοιπον φιλε μου εγω γιατι δεν βλεπω να τον εχουν βαλει θετικες ; οΧΙ ΟΤΙ Μ’ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΙΟΤΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΛΑ …..ΑΛΛΑ ΑΣΤΟ..

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ!!!!!!!!!!!ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!!!!!!

   • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

    Καλημερα.

  • ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

   Το θαυμαστικο που βαζεις ειναι ερωτηματικο; ΑΝ ΝΑΙ ,ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ.

   • ЭЄXRHSTOSЭЄ

    ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ ΝΑΚΗ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ!!!!!!!!!!!!ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΛΑΝΙ!!!!!!!!

    • ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

     Καλημερα Χρηστο να’σαι καλα αδελφε μου.

   • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

    Πολυ προχωρημενη η μονη βατοπεδιου.

    • ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

     Αυτο ουδολως με ενδιαφερει. Ο Θεος μας κατοικει εντος των καρδιων των πλασματων και τεκνων Του.Κατα συνεπειαν ας ασχοληθουμε με τα του οικου μας διοτι η ενασχολησις και κριτικη μονον κατα Θεω δεν ειναι.

 • Ευαγόρας
 • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

  Καλημέρα σε όλους!! ;-))
  Ξεκαθάρισμα θα γίνει παντού…και στο Άγιο Όρος..
  δεν υπάρχουν αμαρτωλοί και προδότες μόνο ανάμεσα στους κοσμικούς..

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΚΟΡΙΤΣΟ!!!!!!!!!!ΚΑΛΗΜΕΡΟΥΔΙΑ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΤΗΧΙΑ ΜΟΥ!!!!!!!! 💜❤️💛💚💙 http://www.resimhayattir.com/data/media/62/snore.gif

   • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

    α πολύ ωραίο δώρο!! καλημέρα, χρήστο..να είσαι καλά. ;-)

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     ΤΙΠΟΤΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙ ΜΟΥ!!!!!!!!!!💋💋 http://4.bp.blogspot.com/-HIbytZXfrdw/UqEKI6b7fzI/AAAAAAAAdQk/dwZQeuAbUzE/s1600/cg-14.gif

     • Γιώργος fs.

      Χαιρετώ τον φίλο ΧΡΗΣΤΟ!
      Και πάλι μας ανέβασες κάτι μαγικό.
      Να είσαι καλά φίλε.

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΡΥΣΟΚΑΡΔΕ ΓΙΩΡΓΑΡΑ!!!!!!!!!!!ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΥΤΗΧΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ!!!!!!!!http://www.ozgunresimler.com/data/media/255/snow08gb5.gif

     • Spyros Spyropoulos

      Τετοιες φωτογραφιες μας κανουν παλι παιδια!!! Σ’ευχαριστουμε!

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!!!ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΥΡΟ!!!!!!!!!ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ!!!!!!!!!!!!

   • Γιώργος fs.

    ΧΡΗΣΤΑΡΑ θα μας τρελάνεις με τις εικόνες σου!!!!!!!

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     ΜΕ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΩ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!ΕΧΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΔΩ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΣΤΕΙΛΑΝΕ!!!!!!!!ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ!!!!!!!!🎅❄️🎄🌨⛄️

     Serendipity (2001)

  • Γιώργος fs.
 • skeptomenosellin

 • Jorge Melissa

  Η οικονομική στασιμότητα
  http://www.analyst.gr/2016/11/28/i-oikonomiki-stasimotita/

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ.ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΓΙΩΡΓΑΡΑ!!!!!!!!!

 • Ευαγόρας

  • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

   Tώρα πας να βάλεις μυαλό στα γiδια φίλε αν ποστάριζες τραγούδι του θα σου έλεγαν μπράβο.

  • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

   Tώρα πας να βάλεις μυαλό στα γiδια φίλε αν ποστάριζες τραγούδι του θα σου έλεγαν μπράβο.

   • Ευαγόρας

    Δεν βάζω μυαλό σε κανέναν φίλε μου..Ποτέ δεν προσπάθησα κάτι τέτοιο.
    Αλλά να, διαβάζουνε πολλοί ξέρεις καί θέλω να διαχωρίζω την θέση μου,
    από κάποια πράγματα….

  • Παναγιώτης

   Σφακιανάκης ο βλήμας……………..

 • Ελληνας Ορθοδοξος

  Καλησπερα σε ολους, εχω την τυχη και ευλογια να ανηκω στα Πνευματικοπαιδια του Γεροντα Μεθοδιου της Ιερας Μονης Εσφιγμενου Αγιου Ορους και ενα εχω να πω, οι Πατερες της Μονης μας τα ελεγαν εδω και δεκαετιες το τι ερχεται αλλα ποιος τοτε τα καταλαβαινε …
  Ηρθε ομως ο κομπος στο χτενι του και τωρα καθε κατεργαρης στον παγκο του !

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!!!ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΑΥΤΟ!!!!!!!!!ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ!!ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΡΙΖΙΚΑ ΟΛΑ.

   • Ελληνας Ορθοδοξος

    Συμφωνουμε Χρησταρα ετσι ακριβως !

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΝΑΜΕ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΙΚΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΜΙΑ ΤΑΞΗ!!!!!!!!

 • Proud to be Greek

  Αν δεν κάνω λάθος λέγεται μνημόνευση και οxι μνημόσυνο.

  • Ελληνας Ορθοδοξος

   Μνημοσυνο λεγεται αδερφε

  • ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

   Οταν προκειται να αναφερθουμε σε τετοια θεματα το μνημοσυνον λεμε του Ταδε η του Δεινα.Η μνημονευσις του ταδε γεγονοτος μπορουμε να πουμε .

  • skeptomenosellin

   Το μνημόσυνο είναι κάτι που δηλώνει διαδικασία π.χ. όλη η τελετή…
   Η μνημόνευσις είναι κάτι που συμβαίνει στιγμιαία, οποιαδήποτε στιγμή καθορίζει συγκεκριμένη πράξη σε συγκεκριμένο χρόνο…

  • Spyros Spyropoulos

   Και ομως, «μνημοσυνο» το λενε!

 • Jorge Melissa

  «Η προσευχή είναι το ανοικτό χέρι για την παραλαβή των δωρεών του Θεου, είναι το ανοικτό στόμα για την γεύση της ουράνιας τροφής»
  https://simeiakairwn.wordpress.com/2016/11/28/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C-%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/

 • skeptomenosellin

  • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

   Σιγα ρε σκεπτόμενε αγαρμπα μας ξύπνησες.

 • Ελληνας Ορθοδοξος

  ΔΕΙΤΕ ! ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ !
  https://youtu.be/wqOqYTjHso0

  • Spyros Spyropoulos

   Η Μονη Εσφιγμενου ειναι η Μονη της καρδιας μου!

   • Ελληνας Ορθοδοξος

    Συμφωνουμε αδερφε, 20 χρονακια ειμαι ΕΚΕΙ ….
    Και εχω δει ουκ ολιγα θαυματα !

    • Γιώργος fs.

     Είναι η Μονή που δέχτηκαμε την πιο εγκάρδια φιλοξενία.

    • Spyros Spyropoulos

     Σε καθε προσκυνημα στο Αγιο Ορος αρχιζω παντα απο Εσφιγμενου και τον Αξιο Γεροντα Μεθοδιο!

 • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 • Ευαγόρας

  • Μανος Ελλανιος

   θες να βαλεις μπουρλοτο..

   • Ευαγόρας

    αυτά όχι σε μένα…
    Σε αυτούς πού βάζουνε δημόσια καί ακούνε
    δηλωμένους αντίχριστους, συνέχεια….

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

   Ενας μετριος με γυφτικα ηχοχρωματα.

  • Παναγιώτης

   ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ο ΒΛΗΜΑΣ………………………….

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

  Καλημερα σας. Χαρηκα πολυ.

  • Μανος Ελλανιος

   θετικη.. ;)

 • Ευαγόρας

  Κι όπως είπε ο φίλος Σάμιος, ζούμε την εποχή τού »ξεβρακώματος»….

 • Αθηνά

  Το θαύμα της γέννησης του Σφακιανάκη.Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
  Ο Χριστός σταυρώθηκε για να μας σώσει!Δίδαξε,αγάπη,μετάνοια και προέτρεψε «μην κρίνετε,ίνα μην κριθείτε»

  • Ευαγόρας

   » μην κατακρίνετε (καταδικάζετε) γιά να μην κατακριθήτε»….

   • Αθηνά

    Το ίδιο είναι,καλησπέρα

    • Ευαγόρας

     δεν είναι καθόλου το ίδιο.
     Η κρίση είναι δώρο Τού Θεού….
     Η κατάκριση είναι τιμωρητέα….

     • Αθηνά

      Η ΚΡΊΣΗ είναι μόνο του Θεού!

     • Ευαγόρας

      καλά κρασά..
      Η κρίση στην Αγία Γραφή έχει 8
      διαφορετικές έννοιες.

      άνοιξε τα αυτιά σου….

     • Αθηνά

      Ευχαριστώ εν Χριστώ αδερφέ,δεν πίνω αλκοολ!

     • Ευαγόρας

      ότι νάναι….
      Δεν είμαστε εν Χριστώ αδερφοί γιατί είσαι αιρετική….

  • Ελληνας Ορθοδοξος

   Και για ευχαριστω δηλωνει ΜΗ Χριστιανος ???
   Γιατι αυτο το ατομο ΔΕΝ με πειθει ???

   • Αθηνά

    Γιατί θα αλλάξει κι αυτός όπως και πολλοί άλλοι,Η ΠΑΝΑΓΙΑ ξέρει καλύτερα από εμας.

    • Ευαγόρας

     Μέχρι να αλλάξει θα είναι αντίχριστος όμως….

     • Αθηνά

      Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί μέχρι να αλλάξουμε και να επιτρέψουμε να κατοικήσει στην καρδιά μας ο Χριστός.Δεν αποτελεί αυτός εξαίρεση

     • Ευαγόρας

      Εχεις σύγχυση καί δεν καταλαβαίνεις τι σού λέμε….

     • Αθηνά

      Στοχοποιούμε κάποιον και ξεχνάμε ότι υποπίττουμε σε λαθος.εγώ δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν συνάνθρωπο

   • skeptomenosellin

    Ο κάθε άνθρωπος μιλά με βάση τις παραστάσεις και το νου του. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί.
    Δεν μπορώ να κρίνω κανέναν παρά μόνο στην πράξη, στη φωτιά…
    Εκεί δείχνουν όλοι το πραγματικό τους πρόσωπο.
    Και δεν μιλώ για ανόητους τσαμπουκάδες… Αυτά τα κάνουν οι προκλητικοί φελλοί
    .

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΝΕΡΑΙΔΑ!!!!!!!!!!💘💟💘💟💘 http://s2.thingpic.com/images/U6/UvrvPYKhGyzFshZ8GQx3nnaB.gif

   • Αθηνά

    Καλημέρα Χρήστο!

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     🎄🎁🎄🎁http://3.bp.blogspot.com/-1-ALKAlms2Q/UODtNXdunTI/AAAAAAAAAzk/mv-lKJS145A/s1600/natal_vermelho.gif

  • Εὐάγγελος Χ.Ο.

   ῾Ο δι­ά­βο­λος, ἅ­µα θε­λή­σει νά κά­νει τό πι­ό πο­νη­ρό παι­γνί­δι του,
   µι­λᾶ, ὁ ἀ­λι­τή­ρι­ος γι­ά ἀ­γά­πη.

   ῞Ο,τι εἶ­πε ὁ Χρι­στός,
   τό λέ­γει κι αὐ­τός κάλ­πι­κα, γι­ά νά ξε­γε­λά­σει.

   • Αθηνά

    Η μετάνοια είναι για όλους αγαπητε μας φίλε!Μέχρι την τελευταία μας πνοή μας έχει δοθεί αυτη η ευκαιρία από τον Χριστό!

    • Εὐάγγελος Χ.Ο.

     ΕΚΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
     ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ

     Αγαπητός φίλος σου δεν είμαι

    • ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΝΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ?

     • Αθηνά

      Μην ξεχνάς τους διώκτες του Χριστιανισμού που μεταννόησαν και Αγιοποιήθηκαν,όλοι έχουμε το δικαίωμα της μετάνοιας μέχρι την τελευταία μας πνοή.Ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτές Του και τον ληστή

     • — ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ —

    • Γιώργος fs.

     Σωστή η Αθηνά https:// uploads.disquscdn.com/images/5b48fe413ef366f3226892c3ea9dca81cd8d6f0562a4e9d0cc461b63bde8bab5.jpg

  • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

   γέροντας) Λοιπόν, μετά θα παραμερίσει όλες τις κορυφαίες αρετές, όλα τα κορυφαία εγκλήματα, και θα πει: ποιοι δείξατε συμπάθειαν; Περάστε δεξιά. Ποιοί είσασταν ανελεήμονες και σκληροί; Χαθείτε από μένα. Και τέλειωσε. Θα κρατήσει 15 λεπτά, η ώρα της κρίσεως.

   Λοιπόν, να το ξέρετε και τούτο, να είστε συμπαθείς, γιατί η συμπάθεια… έχουμε έναν τρόπο να εκμεταλλευτούμε τον Θεόν. Επειδή στο ζήτημα της αγάπης και της συμπάθειας, νικάται η Δικαιοσύνη Του, επειδή είναι Φύσις Αγάπης, τον κάνουμε και ξεχνάει την οργή που έχει εναντίον μας.

   Ένα μέτρο μετρείται ….. μετρηθείσεται υμίν. Να λοιπόν! Να είστε συμπαθείς, να είναι και ο Θεός συμπαθής και κερδίσαμε. Αυτό είναι. Συμπάθεια εις τον συνάνθρωπο. Γιατί μην ξεχνάτε η σφραγίδα στην ταυτότητα του Χριστιανισμού είναι τούτη: Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. 

   http://oimos-athina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_4137.html

   • Μανος Ελλανιος

    ωραιος, στην καταληλη στιγμη το εστειλες κι οτι πρεπει για δω για μια κουβεντα.. δεν αξιζει ο καθενας να υπερασπιζετε το δικο του εγω ως το καλυτερο.. ενωμενοι ποτε νικημενοι! ποσο δυσκολο ειναι τελικα.. και να φανταστεις οτι εδω εχουμε ισως τα πιο κοινα που θα μας ενωναν.

  • Proud to be Greek

   Το Σάββατο θα πάω Σφακιανάκη.
   Εει ένας φίλος γεννέθλια και θα μας κεράσει.

   • Αθηνά

    Να περάσεις καλά και πιες ένα για μένα Περφήφανε Έλληνα!

 • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

  http://oimos-athina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_4137.html

  μεταβάλλουν τον άνθρωπο εις την κτηνώδη κατάσταση, διώχνουν το όνομα του Θεού από την γην, καταστρέφουν κάθε ηθικήν αξίαν και μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε μια αγελεαίαν μάζαν να δουλεύουν υπέρ του Διεθνούς κεφαλαίου, του Εβραιοσιωνισμού.

  Αυτό είναι. Αλλά πιστέυω οτι θα μιλήσουν τα αίματα των μαρτύρων μας, και θα μας δώσει αυτήν την ελεημοσύνην ο Θεός που δεν θα προλάβουν. Διότι είναι έτοιμοι! Κανείς δεν μπορέι να τους εμποδίσει πλέον! Ό,τι θέλουν κάνουν.

  Οι παγκόσμιες ηγεσίες είναι διαβολοποιημένες και ο Σατανάς κάνει ελέυθερα ό,τι θέλει. Έμεινε το όνομα του Θεού μόνον σε αυτή τη Χώρα, που λέγεται Ελλάδα. Και βλέπετε παραδόξως, όλος ο κόσμος εμίσησεν εναντίον μας χωρίς να μας ξέρουν. Ούτε και πειράξαμε ποτέ κανέναν. Ούτε κινδυνεύει κανείς να του επιτεθούμε.

  http://oimos-athina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_4137.html

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝΕ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ.

 • Spyros Spyropoulos

  Χιλια μπραβο! Το Αγιο Ορος βραζει και συντομα ολοι οι Ορθοδοξοι και μη οικουμενιστες θα διακοψουν το μνημοσυνο του Βοθρολομαιου!

  • Ελληνας Ορθοδοξος

   Λες να πηρε μπρος η «μηχανη» ???
   Αν και εχω πολλες αμφιβολιες για το ΠΟΙΟΙ κινουν τα νηματα …

   • Αθηνά

    Πάντα ηταν αντίθετοι,είναι Άγιοι και αντιλαμβάνονται την αλήθεια.

  • Γιώργος fs.

   Σπύρο εσύ τα λες εδώ και μήνες .

   • ЭЄXRHSTOSЭЄ

    ΠΑΛΙΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΑΤΟΜΟ Ο ΣΠΥΡΟΣ!!!!!!!!!

    • Γιώργος fs.

     Πραγματικός αδερφός!!!

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΤΟΝ ΕΒΛΕΠΑ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ!!!!!!!!!!!ΠΑΝΤΑ ΣΩΣΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕ ΑΨΟΓΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ!!!!!!!!!!

     • Spyros Spyropoulos

      Σ’ευχαριστω για τα καλα σου λογια!

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!!!!

 • ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

  http://oimos-athina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_4137.html

  Έχω δει κοινωνικούς εγκληματίες εις την ζωήν μου, όχι απλως αμάρτησαν! Έκαψαν κοινωνίες ολόκληρες. Και στα γεράματα τους ξύπνησαν, ξύπνησαν και ήρθαν εις τον εαυτόν τους, και είπαν που θα πάμε; Γυρίσαν στο Θεόν με την ιδίαν ορμήν που είχαν την εγκληματικήν, και εμπήκαν εις τον αγιασμόν. Όχι μόνο επέστρεψαν, μπήκαν εις τον αγιασμόν, και επέθαναν σαν προφήτες

  http://oimos-athina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_4137.html

 • — Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ —

  — ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ vs ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ —

  Ι.Χ.Ν. !!!

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΣΩΣΤΟΣ!!!!!!!!!!!!ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΗ!!!!!!!!!!

 • Εὐάγγελος Χ.Ο.

  «Ὁ φωτισμένος ἄνθρωπος εἶναι ἀπελευθερωμένος καὶ ἀπὸ τὸν νόμο,
  γιατί στὴν κατάσταση αὐτὴ ὁ πραγματικὸς νόμος, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, εἰσῆλθε μέσα στὴν ὕπαρξή του.
  Ὅταν ὑπάρχουν πολλοὶ φωτισμένοι, ποὺ ἔχουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπιλύουν καὶ τὸ λεγόμενο κοινωνικὸ πρόβλημα, συγκροτοῦν τὴν τέλεια κοινωνία, ὅπως βλέπουμε στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.

  «Σὲ αὐτὴ τὴν κοινωνία τῆς ἐνορίας ἢ τοῦ Μοναστηριοῦ, ποὺ ὅλοι ἔχουν φθάσει τουλάχιστον σὲ κατάσταση φωτισμοῦ, πρῶτα πρῶτα καταργήθηκε ὁ νόμος. Διότι, μεταξὺ αὐτῶν ποὺ βρίσκονται σὲ κατάσταση φωτισμοῦ δὲν χρειάζεται πλέον ὁ νόμος, διότι μέσα τους λειτουργεῖ ὁ ἄκτιστος νόμος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
  Ὁπότε, ὁ νόμος γι’ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐν Πνεύματι ποὺ κατοικεῖ μέσα στὴν καρδιά τους καὶ προσεύχεται καὶ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸν νόμο οὔτε ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ φυλακὲς καὶ δικαστήρια. Καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ δικαστὴς γιὰ τὴν ἐνορία εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος.
  Ἔχουμε ξεχωριστὸ δικαστήριο γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν.
  Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο στὴν ἀρχαιότητα δὲν ἐπετρέπετο ὁ Χριστιανὸς νὰ καταφεύγη στὰ πολιτικὰ δικαστήρια.
  Διότι ἐθεωρεῖτο ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔχουν φθάσει στὸν φωτισμὸ δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὰ πολιτικὰ δικαστήρια.
  Γιατί; Διότι ἔχουν ξεπεράσει πλέον τοὺς νόμους τῆς κοινωνίας, ἀκόμα καὶ τοὺς νόμους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση στὴν ὁποία εὐρίσκοντο. Ὁπότε, μία ἐνορία ἤ ἕνα μοναστήρι ἀπὸ τέτοιους Χριστιανοὺς εἶναι ἡ ἰδανικὴ κοινωνία. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδανικὴ κοινωνία».

  Ὁ ἄνθρωπος ποὺ βρίσκεται στὴν κατάσταση τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοῦ μεταμορφώνεται ὁλοκληρωτικά.
  «Αὐτὸ ἔχει καὶ τὴν θεραπευτική του ὄψη. Διότι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δὲν φθάνει στὸν φωτισμὸ εἶναι ἐγωκεντρικός, καταδυναστεύεται ἀπὸ τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης, γίνεται -δὲν ξέρω τοὺς ἑλληνικοὺς ὅρους- γίνεται αὐτοαποκτητικὸς (ἐννοεῖ «κτητικός, πλεονέκτης»), ἂς ποῦμε, νὰ πλουτίση,
  νὰ ἀποκτήσει, νὰ κάνει, νὰ βρῆ μία ἀσφάλεια καὶ ἔχει ὅλες αὐτὲς τὶς περίεργες καταστάσεις ἔναντι τοῦ συνανθρώπου του, ποὺ μπορεῖ μέχρι καὶ νὰ σκοτώνει καὶ νὰ κλέβει καὶ νὰ λέει ψέματα κοκ.
  Αὐτὲς οἱ καταστάσεις δὲν θεραπεύονται ἁπλῶς μὲ μία πίστη στὸ εὐαγγέλιο.
  Ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ ποὺ πιστεύουν στὸ εὐαγγέλιο, κάθονται οἱ παπάδες ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ καὶ μᾶς λένε νὰ ἔχουμε ἀγάπη ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο, καὶ κανένας δὲν μᾶς λέει πῶς θὰ ἔχουμε ἀγάπη.

  Ἡ ἀγάπη «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς» (Α΄ Κορινθίους ιγ’, 5), πῶς κανεὶς θὰ ἀποκτήσει αὐτὴν τὴν ἀγάπη,
  πῶς γίνεται αὐτὸ τὸ πράγμα, δηλαδή;»

 • Γιώργος fs.

  Το Περιβόλι της Παναγίας θα βρει το σωστό δρόμο.
  Η Παναγία θα φροντίσει για αυτό .

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΝΕ ΓΙΩΡΓΑΡΑ!!!!!!!!!!!

 • dl506218

  Ελληνοχριστιανικος εμφυλιος πολεμος….και οποιος καταλαβε….

  • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

   ναι γιατί προ χριστού δε μαλώναμε μεταξύ μας .. ήμασταν τρισαγαπημένoi.. ;P

   • ЭЄXRHSTOSЭЄ
    • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

     με το καλό να μας βρούν τα Χριστούγεννα, Χρήστο! αγάπη και υγεία σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. ;-)

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΧΡΥΣΟΚΑΡΔΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΡΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΑΥΤΙ!!!!!!!!!!ΜΑΣ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!!!!!!!!! http://chouky39.c.h.pic.centerblog.net/e813315c.gif

   • dl506218

    δεν ειπα αυτο

   • dl506218

    η ιστορια επαναλαμβανεται

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ!!!!!!!!!!

    • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

     το γιατί δεν μπορούμε να φιλιώσουμε μεταξύ μας οι Έλληνες, είναι κάτι πρέπει ο καθένας να δει με τον εαυτό του είτε πιστεύει στο Χριστό είτε όχι..
     απλά δική μου πίστη είναι ότι με το Χριστό έχουμε έστω και μία ελπίδα.. χωρίς το Χριστό δεν έχουμε καμία.

     • skeptomenosellin

      Κάτσε να αρχίσει να βρέχεται το παντελόνι από το κάτουρο και μετά θα δεις θαύματα…

  • Μανος Ελλανιος

   Μην βάζεις φυτιλιες, Κανείς δεν είναι καλύτερος κανενός.. η Όλοι μας; η κανένας! Βοηθά!

   • dl506218

    αναγνωριζεις την Παλαια Διαθηκη?

    • Μανος Ελλανιος

     Δεν μου φτάνει ένα ‘σταυρομα’ θα φάω κι αλλο; Εγώ θα φάω την φυτιλια τωρα;

     • dl506218

      απλα, ρωταω

     • Μανος Ελλανιος

      Βαρέθηκα τους εθνικούς διαχωρισμούς, κάπου ταιριάζουμε κάπου όχι.. Όπως είπε μια φίλη ας μείνουμε στα κοινά που μας ενώνουν.. άσχετο, τι ομάδα είσαι να ξέρω τι γράφω όταν είσαι μπροστα; :p ;)

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

  Δυο ακραια παραδειγματα, ο μη χριστιανος notis (πολυεκατομυριουχος στην πλατη και χριστιανων ακροατων του) και ο μη ορθοδοξος πατριαρχης, και οι δυο μαζι με εκατομυρια αλλους μπορει να μετανοησουν και να συγχωρεθουν απο τον Κυριο ( το ευχομαι ολοψυχως), δεν μπορω ομως τωρα να αποδεχομαι, αυτα που λενε και κανουν, γιατι εχουν εν δυναμη δικαιωμα μετανοιας.

 • Μανος Ελλανιος

  καποιος εδω μεσα μια μερα ρωτησε, ποιος ο λογος που ειμασται εδω ο καθενας και θυμαμε εγω εγραψα απο αναγκη.. να την ξανακανουμε αυτην την ερωτηση; δεν ειναι δυνατον να ταιριαζουμε ολοι αλλα οχι να ειμασται και απενατι βαση συμπεριφορας.. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ερχονται, νηστεια οι περισσοτεροι κανουμε, να μην την τιμησουμε με πραξεις; πως θα ευχηθουμε μεταξυ μας ουσιαστικα και προπαντων για την Ελλαδα και την Πιστη μας.. τι αλλο μενει να υπερασπιστουμε τελος παντων;

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΜΑΣ ΦΥΤΕΨΑΝΕ ΣΑΝ ΛΑΟ ΤΗΝ ΔΙΧΟΝΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΟΥΝΕ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ!!!!!!!!!!!!

   • Μανος Ελλανιος

    να παρουμε θεση ολοι, αλλιως για μενα που ειμαι και φρεσκος δεν αξιζει να το ζησω ΚΑΙ εδω;

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     ΜΙΛΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ!!!!!!!!

     • Μανος Ελλανιος

      Και να χαθώ απο δώ θα φροντισω να μάθω πως είσαι.. να σαι καλά! (Ξέρω ποιοι με σέβονται επί ευκαιρίας κι όχι μόνο όσοι μου το έχουν δείξει, δεν έχω πρόβλημα με κανεναν ακομα και με όποιον δεν του εχω κάτσει στο ματι.. μακρια και αγαπημενοι που λενε; Κατι τετοιο και δεν είναι άσχετο της στιγμής.. Έχω μάθει να νικαω τις αδυναμίες μου και να κάνω τον αρνητικο μου εγωισμο ευργετικον για μενα)

 • — ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ
  ΤΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ —

  — ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ Ή ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ —

  — ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ —

  — ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΤΑΖΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΗΝΥΣΟΥΜΕ —

  • dl506218

   ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΜΑ ΣΩΣΕΤΕ

   • — ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΣΩΖΕΙ —

    — ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ
    (ΤΣΙΠΡΑΣ, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ, ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ …)

    — ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ——

    • dl506218

     Αληθινή Δημοκρατία, Σωρας… και αλλους πολλους

     • — ΜΗΝ ΜΑΣ ΜΠΛΕΚΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ —

      ΕΙΣΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ?

     • dl506218

      γιατι εσυ εισαι χριστιανος ?

     • — ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ —

     • dl506218

      Μ’ αρέσει ο Χριστός σας. Δεν μ’ αρέσουν οι χριστιανοί σας. Οι χριστιανοί σας είναι τόσο διαφορετικοί από τον Χριστό.
      Μ.Γκαντι

     • — ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΙΘΕΙΣ —

      — ΚΑΝΕ ΕΣΥ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,
      ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟΥΣ —

     • dl506218

      εκει στην Αληθινή Δημοκρατία πιστευετε στην
      Παλαια Διαθηκη ?

     • — Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ —

     • dl506218

      οκ

     • dl506218

      αλληλουια, τι σημαινει ?

     • dl506218

      το αν εισαι θα το πει ΑΛΛΟΣ

     • dl506218

      στο ΤΕΛΟΣ

     • — ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ —

     • dl506218

      ΜΗΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
      ΑΦΟΥ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΑΚΟΜΑ

     • — ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ —

      — ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟΝ
      ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ —

    • Μανος Ελλανιος

     Το ξεροκλαδο ξεχασες στα παραδείγματα σου, βασικός μέτοχος κι αυτος των παραπάνω.

  • dl506218

   ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ

  • dl506218

   ΚΟΣ ΓΙΟΥ ΑΡ ΔΕ ΡΕΣΕΡΕΚΣΙΟΝ ΑΝΤ ΔΕ ΛΑΙΤ
   ΕΝΤ ΔΟΟΥΖ ΧΟΥ ΜΠΙΛΙΒ ΙΝ ΓΙΟΥ ΣΑΛ ΛΙΒΕ ΦΟΡ ΕΒΕΡ

   • dl506218

    υ.γ αυτο το ειπε ο Ιησους Χριστος

 • — Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ —

  — ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΣ —

  — ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ —

  • dl506218

   Αληθινή Δημοκρατία

   ΣΩΣΕ ΜΑΣΣΣΣΣΣΣ

   • — ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΕΙ —

    — ΑΡΑΓΕ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ?

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     ΕΤΣΙ!!!!!!!!!!!ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝΕ ΟΜΩΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΒΩΝΑ ΛΕΓΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ!!!!!!!!!!!ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ!!!!!!!!!

     • — ΚΑΙ ΟΜΗΡΟ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, ΑΙΣΧΥΛΟ, ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ΣΟΦΟΚΛΗ, ΠΛΑΤΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ,ΗΡΟΔΟΤΟ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΠΥΘΑΓΩΡΑ ….
      ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ !!! —

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΑΚΡΙΒΩΣ!!!!!!!!!ΟΠΩΣ Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΚΤΛ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!!!!!!!ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ!!!!!!!!!!!ΟΛΟΙ ΜΥΣΤΕΣ ΗΤΑΝΕ!!!!!!!!!ΞΕΡΑΝΕ!!!!!!!!!!ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝΕ ΠΟΛΛΑ!!!!!!

     • — ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,
      ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΑΓΝΟΟΥΣΑΝ —

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ✅✅✅✅✅

 • Μανος Ελλανιος
 • Κώστας Μανωλιός

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΩΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΟΣΟΙ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ. ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ = ΠΑΝΑΞΙΟΙ. ΟΛΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ. ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ.

  • dl506218

   χαμος θα γινει εκει

   • ЭЄXRHSTOSЭЄ

    ΜΠΑ!!!!!!!!!!!ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΩΘΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ!!!!!!!!!!!ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΣΩΣ ΕΚΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΞΕΦΥΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!!!!!!!!!!!!

    • dl506218

     ΑΒΑΤΟ αλλα μπηκε μια γυναικα μεσα

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ!!!!!!!!Η ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΣΕ ΦΡΑΓΚΑ ΚΤΛ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ.

     • dl506218

      η Χ.Αλεξιου

     • ЭЄXRHSTOSЭЄ

      ΔΕΝ ΞΕΡΩ!!!!!!!!!ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ Η ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΙΠΟΤΑ.

 • Ευαγόρας

  »Η πιό μεγάλη αρρώστια στον άνθρωπο είναι
  ο χαλασμένος λογισμός του.»
  Αγιος Παίσιος ο Αγιορείτης.

  • Μανος Ελλανιος

   ο Παισιος ομως βοηθησε να βρουνε καποιοι τον λογισμο τους, αλλοι ιδιοτικοποιουν τον λογισμο αυτο και δεν τον προσφερουν με πραξεις.

   • Ευαγόρας

    Ξέρεις πόσους έδιωχνε ο άγιος γιατί προέβλεπε ότι δεν είχαν
    καλή προαίρεση;;;;;;

    • Μανος Ελλανιος

     Να το δεχτώ ‘ρε’ αδελφέ αυτό που λες και εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έδιωχνε αλλά εδώ δυστηχως (και εσύ) μιλανε λες και ειναι ΟΙ κριτες.. βασιλικοτεροι του βασιλέως.. Μου βάζεις κείμενα ές και; ξέρω αρχαία (ντροπή μου) για να το κατανοησω; δείξε μου με πράξεις και μέσα από διάλογο να τα βρούμε.. να δεχτω οτι ειμαι λαθος η οτι δεν ξερω; βάλε ότι και ότι άλλο θες, αλλά είναι σωστή Χριστιανικη συμπεριφορά αυτή εκατερωθεν; μιλάμε για Ορθοδοξια; κράξιμο.. μιλάμε για Ελλαδα; άντε μάνα κράξιμο.. Που ζουμε τελικα Όλοι μας εδω; στο νομό της σάριας η στην εποχή του Θεοδωσιου; τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ έρχονται για όλον τον κόσμο εμείς εδώ βλέπεις να τα ζήσουμε ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ; λίγη κατανόηση και ανθρωπιά πρέπει να την βγάλουμε και να την δείξουμε ΌΛΟΙ μας.. Όταν μπει ο καινούργιος χρόνος μην μου κάνεις λάικ, μην πιούμε καφέ, η μην μου δώσεις τελος την ξαδέλφη σου για γάμο.. συγνωμη για το πρώτο πρόσωπο της κουβέντας και συγνωμη ίσως και όσους εχω στεναχωρησεί κάπως έστω και ελάχιστο.. Αυτή πάντως η υποκρισία εδώ λογο γιορτών επί ευκαιρίας πρέπει να τελειώσει.. ΤΈΛΟΣ! (Αν δεν δοθεί συλλογικα μπορώ και ατομικά.. ξέρω που πρέπει να είμαι εντάξει κι από που δεν μπορώ να κρυφτώ κι ας μην ξέρω απ’έξω τα ευαγγέλια κι ας μην γλυφολιβανιζω.. συγνωμη απο λους γιατ υφος αλλα ο καθένας αν αναλογιστεί την ατομική ευθύνη του)

     • Ευαγόρας

      Δεν κρίνουμε περί βίου φίλε μου.
      Ελέγχουμε περί Πιστης, όπως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.
      Οποιονδήποτε καί οποτεδήποτε δούμε να αποκλίνει
      τού Ορθόδοξου δόγματος.
      Μεσοβέζικα πράγματα δεν χωρούν στα περί της Πίστεως.
      ¨Η με τον Χριστό, ή με τον μαμμωνά.
      Καθαρά πράγματα…

     • Μανος Ελλανιος

      Ο βίος δεν έχει σχέση με την Πιστη; η δεν είναι και στάση ζωης;

     • Ευαγόρας

      Εχει, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε περί αυτού.
      Στις περί τού βιού αμαρτίες πρέπει να σκεπάζουμε με
      την αγάπη μας τον συνάνθρωπό μας.
      Κατάκριση (κοινώς κουτσομπολιό) λέγεται η κρίση περί
      τού βίου των άλλων΄καί είναι αμάρτημα βαρύ.
      Η κρίση περί Πίστης, από την στιγμή πού δηλώνει
      Ορθόδοξος καί δεν ακολουθεί το δόγμα αλλά
      έχει φτιάξει την Ορθοδοξία στα μέτρα του,
      λέγεται έλεγχος. Αυτή την έννοια έχει η λέξη κρίση
      στα θέματα πού αφορούν την Πίστη.
      Καί είμαστε υποχρεωμένοι, κατά τούς άγιους Πατέρες
      να τον ασκούμε πάντοτε.

     • Μανος Ελλανιος

      καλημερα, δεν εχω να πω κατι και δεν εχω αυτη την κατανοηση.. τα βιοματα του καθενος ειναι δικα του μαθηματα χθεσινα-τωρινα και μελλοντικα.. ελπιζω μονο εδω στον μικροκοσμο που ζουμε μερες που ερχονται να αλληλοαγκαλιαστουμε και να αλληλοσυγχωρεθουμε και ας μην ταιριαζουμε ολοι μεταξυ μας.. εδω π.χ. στα βασικα κατα το πλειστων δεν διαφωνουμε απλα ο καθενας εχει κανει την δικια του προσεγγιση η γιατι ετσι το εμαθε (σωστο η λαθος) η γιατι δεν ειχε αλλη δινατοτιτα (εδω ανεικω) καλα χριστουγεννα να εχουμε και σου αφιερωνω ενα τραγουδι για κλεισιμο.. https://youtu.be/6vWB7kK2A24

     • Ευαγόρας

      Το ότι ελέγχω κάποιον σε θέματα Πίστης δεν σημαίνει
      ότι δεν τον αγαπώ καί δεν τον συγχωρώ φίλε μου.
      Οσο για τα βασικά πόυ λες ότι συμφωνούμε εδώ μέσα,
      δεν είναι έτσι. Διαφωνούμε με πολλούς πού αμφισβητούν το Δόγμα
      γι αυτό καί τούς ελέγχουμε.
      Πιό βασικό πράγμα από αυτό δεν υπάρχει.
      Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει την δική του προσέγγιση σε θέματα
      Πίστης. Αυτά τα έχουν λύσει οι Πατέρες της Εκκλησίας.Αν δεν είχες
      λοιπόν την δυνατότητα να μελετήσεις την Αγία Γραφή (Παλαιά
      καί Νέα Διαθήκη) καί τούς Θεοφόρους Πατέρες, καιρός
      να ξεκινήσεις……

     • Μανος Ελλανιος

      η κριση ειναι υποκειμενικη γι αυτο και η αντιπαραθεσεις, το πως και ποση προσεγγιση εχει ο καθενας σε αυτο δεν μπορει να μπει στην ζυγαρια γιατι ειναι η ατομικη προσπαθεια του καθενος.. ο Χριστος λειτουργει σαν μαγνητης βαση του λογου του και της παρουσιας του γενικοτερα οπου και δεν εχει να αποδειξει σε κανενα τιποτα, κομματια (εσυ π.χ. σαν πιο πιστος βαση γνωσης) και ρινισματα (εγω π.χ. σαν ελειπης πιστος σε γνωση) σιδηρου ειμασται ολοι οι αλλοι οπου οποιος ειναι ποιο κοντα ελκεται πανω του κι οσο αυτο γινετε ολο και δυναμωνη η ελξη αυτη οπου τραβαει και τα πιο αποκρισμενα ξεχασμενα κομματια..αν τωρα νομιζει καποιος οτι εχει αυτην την δυναμη να κρινει εκ του ασφαλους και οπου δεν θα χρεωθει την οποια αμαρτια υπαρχει βαση πραξης ας γινει κριτης.. ο δογματισμος αυτος που βγαινει απο την εκκλησια μεσα και εξω απο αυτην εφαρμοζετε επιλεκτικα και δεν βλεπω πλυν ελαχιστων ιερων-πιστων να αντιδρουν..
      τι λεει το δογμα περι συνευρεσης-συνλειτουργια με αιρετικους;
      εχει γινει συνευρεση; συνλειτουργια; αποδωθει αυτος ο δογματισμος εκει που επρεπε;
      οι απαντησεις ειναι ευκολες, τα συμερασματα πολλα, πρωτα κοιταμε τι κανουμε εμεις στο σπιτι μας και μετα κοιταμε του διπλανου μας..
      ο Χριστοδουλος λατρευτικε γιατι αγγιξε την πιο απομακρυσμενη ψυχη με την σημαντικοτερη αυτης της νεολαιας, με τα ανεκδοτα δεν εκανε τον γραφικο οπως τον παρουσιαζαν αλλα εστρεψε το βλεμα με συμπαθεια πανω του σε αυτον που αλλοτε ξυνοταν μην πω που λογο νηστειας.. ειχανε διαβασει ολοι αυτοι αγια και κενη διαθηκη; ποιο πολλα ηξερα εγω απο οσους ζουσα γυρω μου τοτε.. τωρα ποιος μπορει να κανει κατι αναλογο αυτου; κανεις.. οποτε το οποιο κενο που μπορει να βλεπεις δεν μπορει να γεμισει με δογματικες αντιληψεις ισα-ισα δημιουργει αντιστροφες καταστασεις.. αποψη μου.
      (μεταξυ μας κι ολας τωρα ειναι αργα, οποιος προλαβε κι οτι προλαβε για τον εαυτο του.. ηρθε το τελος του εργου και η ‘ανακοινωση’ θα γινει με την παρουσια του Αρχαγγελου Μιχαηλ κι αλιμονο ολων μας)

     • Ευαγόρας

      Τι δουλειά έχει ο Χριστόδουλος καί συλλείτουργα τώρα
      βρε αδερφέ;;;
      Κοίταξε να κατανοήσεις τα λόγια των Πατέρων φίλε μου καί μην πηγαίνεις από το ένα θέμα στο άλλο.
      Η κρίση (έλεγχος) περί θεμάτων Πίστης δεν είναι υποκειμενική.
      Τόσες ώρες αυτό προσπαθώ να σού εξηγήσω με λόγια των αγίων Πατέρων.
      Δεν είναι δικά μου τα λόγια πού σού λέω…..

     • Μανος Ελλανιος

      πατερες της εκκλησιες δεν εχουν συνλειτουργησει; ουτε συνευρεθει; ο χριστοδουλος ειναι ενα παραδειγμα προσεγγισης που ετυχε απο τον απλο λαο.. γεμισαν οι εκκλησιες.. λεω κατι λαθος;

     • Ευαγόρας

      Τι σχέση έχει με το θέμα μας;;;

     • Μανος Ελλανιος

      το ψαρι βρωμαει πρωτα απο το κεφαλι, δυστηχως.

     • Ευαγόρας

      ποιό ψάρι ρε φίλε;;
      Τι δουλειά έχει το ψάρι με τον έλεγχο πού πρέπει να ασκούμε
      σε θέματα Πίστης;;;
      Θα μας τρελλάνεις βραδυάτικο;;;
      Σύνελθε φίλε μου καί μην σε παίζει μπάλλα ο εγωισμός.
      Παραδέξου τα λόγια των Πατέρων πάνω σε αυτό το θέμα
      καί άσε τα ψάρια καί τις μαγιονέζες….

     • Μανος Ελλανιος

      κανενα εγωισμο δεν εχω οπως δεν μπορω να συμβουλευσω σε κανενα τι να κανει η πιο ειναι το σωστο..

      «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι»

     • Ευαγόρας

      Αν ποτέ θελήσεις να βρεις την ερμηνεία της λέξης
      »εγωισμός» στάσου μπροστά στον καθρέφτη σου.
      Το ίδιο έκανα κι εγώ…..

     • Μανος Ελλανιος

      να εσαι σιγουρος οτι κατι θα κρατησω απο της οποιες προτροπες σου γιατι ειμαι της αποψης οτι οταν καποιος σου ‘δινει’ κατι να μην το πετας στα ‘σκουπιδια’, ελπιζω ομως να μην εδειξα τοσο εγωιστης ωστε να μεινει κατι απο μενα και για σενα..
      καλο Χριστουγεννιατικο μηνα να εχουμε κι ολος ο κοσμος επισης, στο επανιδειν!

     • Ευαγόρας

      καλό μήνα…

  • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

   Aκρως δογματικό θέμα και αυτοί οι ψευτοχριστιανοί ποστάρουν τραγουδάκια.

   • Ευαγόρας

    βλέπεις πόση σύγχιση υπάρχει φίλε μου;;
    Τούς μιλάς με λόγια αγίων καί αυτοί το δικό τους….

    • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

     Ας πρόσεχαν εσύ τους κρίνεις για το καλό τους.
     Είναι τόσο άσχετοι που δεν ξέρουν ότι ο Χριστός έκανε κρίση κάργα όταν ήρθε στη γη , μέχρι ξύλο έρριξε.

     • Ευαγόρας

      »Θυμόν κινήσαντες τον δικαιότατον»……..

     • Εὐάγγελος Χ.Ο.

      Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες, ὅταν βάλλεται καὶ νοθεύεται ἡ Πίστη,
      ἔχουμε τὸ δικαίωμα
      νὰ κρίνουμε,
      νὰ ἐλέγχουμε,
      νὰ καταγγέλουμε.
      Ἀκόμη καὶ νὰ ἐξεγειρόμαστε._

      Καὶ δὴ ἀπέναντι καὶ σὲ Πατριάρχες.

     • Ευαγόρας

      Αυτό κάνουμε….

     • skeptomenosellin

      Είσαι πολύ γελασμένος αν νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνουν…
      Απλά πρέπει να γίνει σαφές ότι όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο κακά, διαλέγεις πάντα το μη χείρον.
      Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, δεν μας παίρνει να είμαστε σκόρπιοι…
      Και μια τελευταία παράκληση αν το θέλεις βέβαια.
      Μην παίρνεις τον Χριστό σαν παράδειγμα για τις ενέργειες άλλων…
      Ακόμα και αν είναι το ίδιο σωστές με αυτού. Γιατί μπορούν να γίνουν και αρνητικοί συνειρμοί…

   • skeptomenosellin

    Αυτοί που ονομάζεις εσύ ψευτοχριστιανούς ώς άλλος κριτής, ίσως να αποδειχθούν πιο άξιοι από εσένα που τους κρίνεις.
    Και επειδή είναι τελικά σφάλμα να αφήνεις πράγματα να αιωρούνται και επειδή και ο έταιρος καπαδόκης που έχει πάρει και αυτός τις ταβανόπροκες και καρφώνει, δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς εννοώ, θα αναφέρω σαν «ψευτοχριστιανός» ότι τα δύο ποστ που έγιναν έγιναν, γιατί προβλέπω νταβαντούρια και όχι γιατί συμπαθώ ιδιαιτέρως τον Νότη χωρίς όμως να τον αντιπαθώ και ιδιαιτέρως, γιατί δεν με έχει πειράξει κιόλας ο άνθρωπος, έτσι? … Και δεν έχω κανένα δικαίωμα να απορρίψω έναν άνθρωπο, επειδή δεν μου κάνει το χατήρι να πιστεύει ότι και εγώ…
    Και επειδή η αμετροέπεια και η εσφαλμένη κρίση δεν σπανίζει σήμερα, θα συμβουλεύσω ως «ψευτοχριστιανός¨», αυτοί οι κύριοι που κρίνουν να το εφαρμόσουν πρώτα στον εαυτό τους και να είναι αρκούντως ανεκτικοί με τους άλλους…

    • Ευαγόρας

     ποιός είναι ο έταιρος Καππαδόκης;;;

     • skeptomenosellin

      Καλά εγώ δεν σου μίλησα εσένα, εσύ γιατί πετάχτηκες?
      Ο έτερος καπαδόκης είναι όπως κατάλαβες ο αήρ…

     • Ευαγόρας

      έτσι να μην τολμάς να απαντάς….

     • skeptomenosellin

      Ευαγόρα κόψε την πλάκα…

    • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

     Δες ρε αυτό που ποστάρησε ο ευαγόρας να μάθεις τι είναι κριση και κατάκριση.
     Ομιλία του Σωτηρόπουλου είναι. Ντροπή σου σε θρησκευτικό θέμα να βάζεις αντίχριστους.

     • skeptomenosellin

      Αφήστε τα χαζά και προσπαθήστε να καταλάβετε πέρα από το ποστ την πρόθεση. Να καταλάβετε δηλαδή πρώτα γιατί ο άλλος ποστάρει, και μετά κρίνετέ τον.
      Δεν θα παρεξηγηθεί Ο Θεός αν εγώ βάλω Σφακιανάκη σε ένα θέμα θρησκευτικό για να τονίσω ότι θα γίνει χαμός και να προετοιμαζόμαστε… Άντε κριτές του γλυκού νερού…

     • Ευαγόρας

      γιά πες μας εσύ ρε σκεφτόμενε γιατί ο άλλος ποστάρει μόνο σφακιανάκη;;;;

     • skeptomenosellin

      Ρώτα τον…

     • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

      Βάλε ένα κεφαλαίο Α η ενα μη μπροστά απο το νικ σου θα είναι καλύτερα για όλους μας, να ξέρουμε που τα λέμε.

     • skeptomenosellin

      Λέω να πάω μια βόλτα στην εξοχή πρώτα…

     • Ευαγόρας

      άντε γιατί στριμώχτηκες πάλι…

     • dl506218

      χα χα χα τα ειπες ολα

     • skeptomenosellin

      Πίστεψέ με είναι πολύ δύσκολο να μην βάλω τον εαυτό΄μου στην θέση του άλλου πρώτον γιατί ελάχιστοι έχουν έχει μπει στη δική μου και δεύτερον γιατί αναγνωρίζω ότι ο κάθε ένας έχει δίκιο από την δική του σκοπιά…
      Για αυτό μην πανηγυρίζεις και πολύ, απλά σκέψου…

    • Ευαγόρας

     ανεκτικοί με αντίχριστους καί ψευτοορθόδοξους;;;;

     • skeptomenosellin

      Κοίτα μου αρέσει πραγματικά να σε ακούω να λες σωστά πράγματα…
      Αλλά υπάρχει και η παροιμία που λέει το περίσιο χαλάει το ίσιο.
      Και αν δεν καταλαβαίνεις ότι η άλλη λύση θα είναι να τους καθαρίσεις και να μείνεις στη φωτιά μονος σου, αν δεν καταλαβαίνεις ότι ο διχασμός ειδικά αυτή την στιγμή δεν βοηθάει σε τίποτα τότε λυπάμαι…

     • Ευαγόρας

      δεν απαντάς…

     • skeptomenosellin

      Άσε ρε Ευαγόρα δεν ξέρω. Εϊμαι άσχετος και ψευτοχριστιαός εγώ, που να μπορέσω να σε συναγωνιστώ… Πάω μία βόλτα για να σου δώσω την ευκαιρία να πεις ότι με ξεβράκωσες…

     • Ευαγόρας

      Αυτά τα είπα πριν αποφασίσεις να πας βόλτα….

     • skeptomenosellin

      Στο ξαναείπα, πιστεύω πραγματικά σε σένα είτε σε ενδιαφέρει είτε όχι, ότι είσαι πραγματικά καλός άνθρωπος…
      Αλλά αδερφέ μου όταν παίρνεις το ύφος του ιεροεξεταστή, ήμαρτον πια…

     • Αθηνά

      Η σκοτεινή περίοδος της ανθρωπότητας και του Χριστιανισμού ήταν η περίοδος των ιεροεξεταστών.

    • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

     Έλληνα, καμία αντίρρηση στο θέμα της κατάκρισης και της απόρριψης γενικά για κάποιον που πιστεύει άλλα σχετικά με εμένα.. δεν κατακρίνω, δεν ασχολούμαι, δε σκέφτομαι άσχημα πράγματα γι’αυτόν..
     Τί παίζει όμως όσον αφορά στην ενίσχυση αυτού του ανθρώπου? είναι καλό γιάυτόν να τον ενισχύουμε και να τον ενδυναμώνουμε? είναι καλό και επικοδομοιτικό να του ενισχύουμε τη δημόσια εικόνα του και δύναμή του?δεν είναι σαν να του λέμε μπράβο που είσαι έτσι?

     • Ευαγόρας

      Στο πρώτο πού γράφεις σού έχουν απαντήσει οι άγιοι.
      Στο δεύτερο συμφωνούμε….

     • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

      Μπράβο κυρία μου είστε ποιό τολμηρή από κάτι αντράκια.

     • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

      Προσπαθώ και η ίδια να καταλάβω, πώς οφείλω να συμπεριφέρομαι σε ανθρώπους που λειτουργούν και σκέφτονται διαφορετικά από εμένα…
      σίγουρα δεν έχω δικαίωμα να τους δείχνω με το δάχτυλο διότι και γω δεν είμαι αναμάρτητη, αλλά νομίζω ότι και να τους επιβραβεύω μέσα από την προτίμησή μου δεν είναι καλό ούτε για εμένα ούτε για εκείνους.

     • ΔΙΗΝΕΚΗΣ

      Πολύ απλά λέγοντας τους την αλήθεια!

     • Ευαγόρας

      Τι δουλειά έχει η αμαρτία στην μέση βρε Ευτυχία;;
      Εδώ ελέγχουμε περί Πίστης, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι.
      Πόσες φορές θα στο πώ;;;;

     • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

      Βρε Ευαγόρα και γω σου έχω εξηγήσει ότι από τη στιγμή που καθημερινά κάνω λάθη και υποκείπτω σε πειρασμούς, δεν μπορώ να μιλήσω για έναν άλλον άνθρωπο.. ακόμα και αν βλέπω ότι κάνει λάθη, οκ μπορεί να το πω μια φορά αλλά από κει και πέρα δεν μπαίνω στη λογική τη δική σου..

      ό,τι λένε οι πατέρες προσπαθώ να το εφαρμόζω σε εμένα.. ο καθένας οφείλει να κοιτάξει τί κάνει ο ίδιος.

     • Ευαγόρας

      πάλι τα ίδια…..

     • DisqussioneR

      Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σε επιβραβεύσω! Αρκεί να είναι και στην πράξη έτσι!

     • Αθηνά

      Δεν ενισχύω την εικόνα του Σαφι αλλά απαντώ με βιντεο που δείχνει το Θαύμα της Παναγίας για την γέννηση του και γιατί στοχοποιείται ο Σφακιανάκης επειδή τον ακούμε κάποιοι σχολιαστές.

     • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

      Αθηνούλα, δε θα το συζητήσω άλλη φορά αυτό το θέμα, διότι την τελευταία φορά που τόλμησα ο ντισκάσιονερ κόντεψε να με φάει για χάρη σου και για χάρη του σφακιανάκη..
      το ξέρεις ότι διαφωνώ κάθετα στο να ενισχύουμε τη δύναμη ενός δημοσίου προσώπου που επηρεάζει κόσμο όταν αυτό το άτομο δηλώνει αντιχριστιανός.. όχι να τον κατακρίνουμε, αλλά όχι και να του λέμε και μπράβο.
      είσαι ελεύθερη να πράξεις όπως θες, και αν έχεις εσύ δίκιο ή όχι, θα το δείξει πλέον η ιστορία..
      σε οτιδήποτε άλλο καταθέτεις ως τώρα μέσα από τις απόψεις σου, δεν έχω κάποια διαφωνία.. ας μείνουμε σε αυτά που συμφωνούμε. ;-)

     • Αθηνά

      Αυτά στα οποία συμφωνούμε είναι σημαντικότερα Σαφι!

     • DisqussioneR

      Τον θες το Σφακιανάκη σου τώρα εσυ!

     • Αθηνά

      Δεν είπε τίποτα!

     • DisqussioneR

      Είπε ότι πηγα να την φάω χαχαχαχα

     • Αθηνά

      Τρόπος του λέγειν,αντιθέτως αναγνώρισε αυτό που είπε,ας την αφήσουμε στην ησυχία της σε παρακαλώ……!

     • DisqussioneR

      Πάντως εγώ δε θυμαμαι να πήγα να τη φάω λολ.
      Παρόλα αυτά θα της αφιερώσω ένα Σφακιανάκη κι ας μην τον ακούσει. Η καλή πρόθεση δεν είπαμε πάντα μετράει?

     • Αθηνά

      Καμια φορά θα πρέπει να απέχουμε από τις προθέσεις,καλές ή κακές για να μην ενοχλούμε τον συνάνθρωπο μας,αλλά ότι θέλεις κάνεις.

     • Αθηνά

      απέχουμε

     • DisqussioneR

      Είδα αναφέρθηκε το όνομα μου πιο πάνω…. Μπορώ και χωρίς δικηγόρο ;-)

     • Αθηνά

      Και το δικό μου αναφέρθηκε,είμαστε μαζί και σε αυτό αλλά δεν υπάρχει λόγος για να δωθεί συνέχεια κατά την άποψη μου.

     • DisqussioneR

      Σεβαστή η άποψή σου αλλά καμιά φορά να ξέρεις οι 3οι που αυτόκλητα παρεμβαίνουν ως πυροσβέστες πετυχαίνουν το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα… Γιατί δε γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις των άλλων δύο… Οπότε δεν έχουν και κάτι καλύτερο να προσφέρουν!…

     • DisqussioneR

      Και εξηγώ, ένα τραγουδάκι ήθλελα να της βάλω. Αυτό δεν είναι κακή πρόθεση ;-)

     • Αθηνά

      Κατατάσσομαι στους πυροσβέστες?

     • DisqussioneR

      Προσλαμβάνεσαι άμεσα!! χαχαχαχα

     • Αθηνά

      Δεν συμμετέχω?Δεν έχω αναφερθεί?Δεν έχω λόγο?

     • DisqussioneR

      Είχες και είχες και συνάμα την ευκαιρία να κάνεις διάλογο και να πεις αυτά που ήθελες. Εστω και αν συμβιβαστικά και συναινετικά χάριν του δημόσιου χαρακτήρα του διαλόγου μπορεί να ήσουν και επιεικής και περιεκτική.
      Εγώ έλλειπα και τωρα ήρθα, να μη πω κι εγώ την χαζομάρα μου?

     • Αθηνά

      Δεν μπορώ να σε σταματήσω,αν έχεις κάτι να πεις….Είσαι λαίλαπα!

     • DisqussioneR

      Εχω και έτοιμα… Που λένε αυτό που θέλω να πω…όπως τα τραγούδια ;-)

      http://image.prntscr.com/image/925ac8bcf14944a9b1aa9a1b47b29408.png

     • Αθηνά

      Γι αυτό μίλα με τα τραγούδια εκεί που πρέπει και σε ακούν

     • DisqussioneR

      Και όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος ;-)

     • Αθηνά

      Δεν έχουμε ράβδους,έχουμε μόνο τον λόγο και την μουσική!

     • DisqussioneR
     • Αθηνά
     • DisqussioneR
     • Αθηνά

      δεν έχω κατάλληλο εικονίδιο!

     • DisqussioneR

      Θα δοκιμάσω να βάλω εγώ ένα για σένα…Μπορεί και να σε εκφράζει.. ;-)

      http://image.prntscr.com/image/1a88dbfae541411bb8f8662b7cfaaae9.png

     • Αθηνά
     • DisqussioneR

      λουλουδάκι??? μόνο το Big Hug θα κρατήσω ;-)

     • Αθηνά

      Αυτό είχα,κράτα την αγκαλιά:)

     • Αθηνά
     • DisqussioneR
     • Αθηνά

      Ισχύει!Θα το εφαρμόσω!

     • DisqussioneR

      ΄Γι αυτό το έβαλα!

     • Αθηνά

      Το ξέρω!

     • Αθηνά

      Καφέ η σιέστα?Τι προτιμάς?

     • DisqussioneR

      Είναι ώρα για το 2ο…

     • Αθηνά

      Αυτό θα κάνουμε!

     • DisqussioneR

      Οκ καλη ξεκούραση ;-)

     • Αθηνά

      Καλή ξεκούραση και στους δύο:)

     • Αθηνά

      Πόσο με ξέρεις πιά!!!!!!!!!!

     • DisqussioneR
     • Αθηνά
     • Αθηνά

      Βάλε κι άλλο…. μου άρεσε!

     • DisqussioneR
     • Αθηνά

      Πόσο αληθινό!

     • Αθηνά
     • DisqussioneR

      Μην αρχίσεις τα σεντόνια τώρα, μόλις έφαγα και βαριέμαι ;-)

     • Αθηνά

      Κόλλησε το ντισκας

     • DisqussioneR

      Τα κάνει αυτά πανάθεμά το ;-)

     • Αθηνά

      Έγραφα ότι εγώ θέλω τον Σφακιανάκη αλλά σε άλλο θέμα

     • DisqussioneR

      Σε άλλο θέμα θα σου βάλω όσα θες ;-)

     • skeptomenosellin

      Ευτυχία μου ξέρεις ότι πραγματικά σε αγαπώ και σε θεωρώ φίλη μου….
      Αλλά πίστεψέ ό Σφακιανάκης δεν έχει ανάγκη την δική μου διαφήμιση σαν τραγουδιστής. Εδώ δεν εξετάζω αν είναι άπιστος ή αιρετικός, αλλά τα λόγια του που είναι πατριωτικά και ενωτικά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όλοι οι Έλληνες να ενωθούν σαν μια γροθιά, γιατί τα άσχημα έρχονται ανελέητα.
      Υπάρχει και κάτι άλλο που αν δεν προσέξει και ο Ευαγόρας και άλλα παιδιά εδώ μέσα, μπορεί να συμβεί και θα είναι ακόμα χειρότερο.
      Αν παραβλέψουμε το γεγονός ότι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος είτε θρήσκος είτε όχι, λέει σωστά πράγματα και κρίνουμε μόνο με βάση αυτό που πιστεύει, τότε αυτό αυτόματα σημαίνει ότι δεν κρίνουμε αυτά που λέει ένας άνθρωπος αλλά τον κρίνουμε συνολικά για όλη του την αξία, με βάση ένα χαρακτηριστικό του που είναι η θρησκεία….
      Αυτό σημαίνει ότι αν λέει και σωστά πράγματα και λάθος και εμείς τα βάλουμε όλα σε ένα καζάνι και τα απορρίψουμε ανεξαρτήτως ή όχι της ορθότητός τους, τότε πίστεψε με πρέπει να πετάξουμε αμέσως το μυαλό μας στα σκουπίδια, μια και δεν θα υπάρχει κανείς λόγος να υπάρχει.
      Δεν θα σου μιλούσα με αυτόν τον τρόπο, αν δεν είχα βιώσει προσωπικά το μίσος και την απόρριψη από άλλους ανθρώπους…
      Δεν θα προχωρήσω παραπέρα… Πιστεύω να κατάλαβες…

     • Ευτυχία (Γνωστή ως Shaffie1)

      Δεν αμφισβητώ την καλή σου πρόθεση ούτε στιγμή και η γνώμη σου είναι σημαντική για μένα..
      δε θα έλεγα ότι συμφωνώ 100% με το σκεπτικό σου, αλλά ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δε συζητείται από σχόλια.. αν μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε από κοντά θα τα αναλύσουμε πιο άνετα και πίνοντας καφεδάκι! ;-))

     • skeptomenosellin

      Και κρασάκι και τσιπουράκι και ότι θες…
      Είσαι πάντα ευπρόσδεκτη… :-)

     • DisqussioneR
    • Αθηνά

     Εύγε Σκεπτόμενε για την απάντηση σου.Κι εγω δεν υπερασπίζομαι τον Σφακιανάκη και μου αρέσει σαν τραγουδιστής και μόνο.
     Υπερασπίστηκα το δικαίωμα της έκφρασης των συνανθρώπων μου και θεωρώ κι εγώ οτι ο καθένας δεν βλέπει το δοκάρι στα μάτια του αλλά την ακίδα στο μάτι του συνανθρώπου του.

     • skeptomenosellin

      Έτσι…

   • DisqussioneR

    Καλησπέρα, να σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι?

 • Εὐάγγελος Χ.Ο.

  «Ἡ Ἐκκλησία εἶχε ὡς παράλληλο ἔργο της τὸ νὰ προστατεύη τὸ Κράτος ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες γιατρούς, δηλαδὴ ἀπὸ τούς αἱρετικούς.
  Οἱ Τοπικές καὶ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἐφρόντιζαν ἀκριβώς γι’ αὐτό.
  Στὰ Πρακτικὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων βρίσκομε τὴν φράσι: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν».
  Δηλαδή: Ἐφάνη καλὸν εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ εἰς ἡμᾶς… Αὐτὸ τὸ ἔλεγαν οἱ παρευρισκόμενοι στὶς Συνόδους αὐτές, διότι, εἶχαν στὴν κατοχὴ τους τὴν νοερὰ προσευχή, διὰ τῆς ὁποίας ἐπληροφοροῦντο περὶ τῆς ἀληθείας τῶν Ὅρων ποὺ διετύπωναν.
  Σήμερα ὅμως, ποὺ σπανίζει ἡ νοερὰ προσευχὴ στοὺς ἐπισκόπους, ἂν συνέλθη μία Σύνοδος ἐξ ἐπισκόπων καὶ σηκωθοῦν κατὰ τὴν ἔναρξι καὶ ποῦν ὅλοι μαζὶ «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν…», θὰ ἔλθη…ὁπωσδήποτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο νὰ τoύς φωτίση;
  Ἐπειδὴ δηλαδὴ εἶναι κανονικοὶ ἐπίσκοποι καὶ συνέρχονται σὲ Σύνοδο καὶ κάνουν προσευχή;
  Ὅμως δὲν ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἔτσι. Μόνο δηλαδὴ κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις.
  Χρειάζονται καὶ ἄλλες. Χρειάζεται ὁ προσευχόμενος νὰ ἔχη ἤδη ἐνεργουμένη τὴν νοερὰ προσευχὴ μέσα του, ὅταν προσέρχεται στὴν Σύνοδο, γιὰ νὰ τὸν φωτίση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.
  Στὶς ψευδο-συνόδους οἱ προσερχόμενοι δὲν εἶχαν αὐτὴν τὴν προσευχητικὴ κατάστασι.
  Οἱ παλαιοὶ ἐπίσκοποι ὅμως εἶχαν τέτοια πνευματικὴ ἐμπειρία καί, ὅταν προσήρχοντο ὡς Σῶμα, ἤξεραν τί τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο τούς πληροφοροῦσε μέσα στὴν καρδιὰ γιὰ ἕνα συγκεκριμένο θέμα. Καί, ὅταν ἔβγαζαν ἀποφάσεις, ἤξεραν ὅτι οἱ ἀποφάσεις τους ἦταν σωστές. Διότι εὐρίσκοντο σὲ κατάστασι φωτισμοῦ, ἐνῶ ὠρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν φθάσει καὶ στὸν δοξασμό, δηλαδὴ στὴν θέωσι.
  Ὁπότε βλέπομε ὅτι στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία κυριαρχοῦσε τὸ χαρισματικὸ στοιχεῖο (δηλαδὴ κυριαρχοῦσαν τὰ μέλη μὲ χαρίσματα Ἁγίου Πνεύματος), ἐνῶ τὰ καθιδρυματικᾶ στοιχεῖα, δηλαδὴ τὰ τυπικὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ διοικητικὰ προσόντα ἀκολουθοῦσαν. Αὐτὸ εἶναι σαφέστατο καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία καὶ στοὺς μεγάλους Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀπὸ τὴν 1η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (4ος αἰὼν) μέχρι τὴν 9η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ ἔλαβε χώραν ἐπὶ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (14ος αἰὼν).
  Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν συμμαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν καρδιὰ τὴν ξέρουν καλὰ μόνο ὅσοι ἔχουν τὴν νοερὰ προσευχὴ ἐνεργουμένη μέσα στήν καρδιά τους. Ἡ νοερὰ προσευχὴ εἴναι μία ἐμπειρικὴ ἐξακρίβωσις καὶ ἐπιβεβαίωσις τῆς θεραπείας τοῦ νοὸς τοῦ ἀνθρώπου. Μία τέτοια θεραπεία εἶναι ἐφικτὴ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐφ’ ὅσον πληροῦνται οἱ πνευματικὲς προϋποθέσεις τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. Δὲν εἶναι δηλαδὴ προωρισμένη ἢ σχεδιασμένη μόνο γιὰ κάτι καλογήρους, μόνο δηλαδὴ γιὰ κάποιους ποὺ φορᾶνε ράσα, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Διότι στὴν Ἁγία Γραφὴ δὲν φαίνεται πουθενὰ νὰ γίνεται διάκρισις μεταξὺ μοναστικῆς πνευματικότητος καὶ λαϊκῆς πνευματικότητος. Ἡ Ἁγία Γραφὴ μιλάει μόνο γιὰ μία πνευματικότητα. Ἔχετε βρὴ ποτὲ στὴν Ἁγία Γραφὴ κάποιο χωρίο πού νὰ μιλάη ξεχωριστὰ γιὰ πνευματικότητα λαϊκῶν ἢ γιὰ πνευματικότητα κληρικῶν;
  Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πράγμα στὴν Ἁγία Γραφή.
  Ἡ ἐν Χριστῷ πνευματικότης εἶναι μία γιὰ ὅλους τούς πιστούς.
  Αὐτὴ ἡ ἐν Χριστῷ πνευματικότης εἶναι στὴν οὐσία της μία θεραπευτικὴ ἀγωγή, ἡ ὁποία προσφέρεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ σὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Εἶναι σχεδιασμένη γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους.
  Δὲν εἶναι μόνο γιὰ τοὺς μοναχοὺς ἢ τοὺς παπάδες ἢ τοὺς μορφωμένους ἢ διανοούμενους, διότι μέσα της δὲν ἔχει καθόλου διανόησι. Οὔτε ἔχει σχέσι μὲ τὰ ἐξωτερικὰ καὶ φαινόμενα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μὲ τὰ ἐσωτερικὰ καὶ κρυπτά.»

  (†π.Ἰωάννου Ῥωμανίδου,Πατερικὴ Θεολογία).

 • ΑΝΤΙΝΟΟΣ

  Μήπως δέν διάβασα καλά; Πού ακριβώς αναγράφεται πώς από τούδε καί εις τό εξής,δέν θά μνημονεύεται τό όνομα τού βαρθολομαίου;;;;;;;

  • Ευαγόρας

   Από επιστολές καί λόγια χορτάσαμε φίλε μου…
   Εργα δεν βλέπω…

   • dl506218

    καλα τα λες

  • Κωνσταντίνος Κομνηνός

   «….προχωροῦμε εἰς τὴν ἐπιβεβλημένην διακοπὴν τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ πατριάρχου».

   • ΑΝΤΙΝΟΟΣ

    μπράβο! νά αγιάσει τό στοματάκι τους πού τό ειπε καί τό χεράκι τους πού τό έγραψε!

    • Κωνσταντίνος Κομνηνός

     …στον δρόμο προς τον αγιασμό βρίσκονται…

   • Παναγιώτης

    ΤΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ????: Οἱ Ἱερὲς Μονὲς ποὺ προέβησαν εἰς διακοπὴν τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου:
    Ἱ Μ. Ὁσίου Διονυσίου, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Γαβριήλ,;;;;……

 • Εὐάγγελος Χ.Ο.

  »Ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ νοῦ εἶναι ἡ σατανικὴ ὑπερηφάνεια,
  ἡ ὁποία ἀρνεῖται τὸ Θεὸ καὶ βλασφημεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γί’ αὐτὸ καὶ πολὺ δύσκολα θεραπεύεται.
  Εἶναι ἕνα βαθὺ σκοτάδι, τὸ ὁποῖο ἐμποδίζει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς νὰ δοῦν τὸ φῶς
  ποὺ ὑπάρχει μέσα της καὶ ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Θεό, στὴν ταπείνωση, στὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀγαθοῦ.

  Ἀντίθετα, ἡ ὑπερηφάνεια τῆς καρδιᾶς δὲν εἶναι γέννημα τῆς σατανικῆς ὑπερηφάνειας,
  ἀλλὰ δημιουργεῖται ἀπὸ διάφορες καταστάσεις καὶ γεγονότα: πλοῦτο, δόξα, τιμές, πνευματικὰ
  ἢ σωματικὰ χαρίσματα (εὐφυΐα, ὀμορφιά, δύναμη, δεξιοτεχνία κλπ).
  Ὅλα αὐτὰ σηκώνουν ψηλὰ τὰ μυαλὰ τῶν ἀνόητων ἀνθρώπων, ποὺ γίνονται ἔτσι ματαιόφρονες,
  χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι καὶ ἄθεοι…
  Αὐτοὶ πολλὲς φορὲς ἐλεοῦνται ἀπὸ τὸ Θεό, παιδαγωγοῦνται καὶ σωφρονίζονται.
  Ἡ καρδιά τους συντρίβεται, παύει νὰ ἐπιζητεῖ δόξες καὶ ματαιότητες, κι ἔτσι θεραπεύονται.»

  †Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργὸς

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΕΤΣΙ!!!!!!!!!Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ.ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΚΕΨΗ Η ΔΡΑΣΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ.

   • Ευαγόρας

    καλά εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού….

 • Ευαγόρας

  Τους αγαπώντας τον Θεόν, ουκ έστιν εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν
  έργοις γενναίως παρατετάχθαι και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν
  υπέρ της Ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των Αιρετικων.
  Μετα του καυχηματος ημων, της Πιστεως ημων, της Καλης κληρονομιας των
  Πατερων ημων, τω Θεώ παραστήναι ελπίζομεν και των ημαρτημένων λαβείν την
  άφεσιν. Ανευ ταυτης, ουκ οίδα ποία δικαιοσύνη της Αιωνίου Κολάσεως ημάς
  λυτρώσεται.

  Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος.

 • dl506218

  εκει στην Αληθινή Δημοκρατία πιστευετε στην
  Παλαια Διαθηκη ???????
  ξερει καποιος να μου πει γιατι η «Αληθινή Δημοκρατία» δεμ μου ΑΠΑΝΤΑ

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΒΛΕΠΩ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ!!!!!!!!!ΠΑΡΕ ΤΟ 50-50 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΙΚΟ!!!!!!!!!! Χ Χ Χ

   • dl506218

    ΧΑ ΧΑ ΧΑ

    • ЭЄXRHSTOSЭЄ

     Χ Χ Χ Χ Χ

 • Γιώργος fs.

  Κανένας δεν μπορεί να το αγγίξει ,γιατί προστατεύεται. https://uploads.disquscdn.com/images/f81b8635e011f1f794f70ad1831ab6780cd6f7a9a892e6a48f015f0743be336f.jpg

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ✅✅✅✅✅✅✅✅

 • dl506218

  Αληθινή Δημοκρατία και δεν απαντας

  τι αλλο θα δω , και θα ακουσω ΘΕΕ ΜΟΥ

 • Κωνσταντίνος Κομνηνός
 • Εὐάγγελος Χ.Ο.

  Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες, ὅταν βάλλεται καὶ νοθεύεται ἡ Πίστη ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ κρίνουμε, ἐλέγχουμε, ἀκόμη καὶ νὰ ἐξεγειρόμαστε.
  Καὶ δὴ ἀπέναντι καὶ σὲ Πατριάρχες.

  Μερικὰ παραδείγματα, ἂν καὶ ὑπάρχουν πάρα πολλά:

  Ὁ Εὐσέβιος, ὄντας λαϊκός, ἔλεγξε τὸν Πατριάρχη Νεστόριο (τὸν ἀποκάλεσε αἱρετικὸ) καὶ γιὰ αὐτὴν
  τὴν πράξη του ὄχι μόνο δὲν ἐπιπλήττεται ἀπὸ τοὺς Πατέρες, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπαινεῖται.
  Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, τὸν ἔκαναν καὶ Ἐπίσκοπο.

  Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐξάλλου, λέγει γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ποὺ καταφέρονται
  ἐναντίον τῶν ἱερέων γιὰ θέματα Πίστεως:
  «Δὲν τοὺς κατακρίνω», «τοὺς ἐπαινῶ», «θὰ εὐχόμουν νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς».
  Ὄχι μόνο δὲν τοὺς μέμφεται , ἀλλὰ τοὺς ἐπαινεῖ καὶ εὔχεται νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτούς.

  Ἅγιος Δαλμάτιος: «Ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ παύει νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας,
  χάνει τὴν Θεία Χάρη καὶ καθίσταται καταραμένος καὶ ἀπορριμμένος στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον».

  Ἅγιος Σωφρόνιος, ἀναφερόμενος στὸν Σεβῆρο πρὸ τῆς Συνοδικῆς του καταδίκης:
  «Τῶν Ἀντιοχέων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μοιχὸ ἀνωμότατο καὶ φθορέα βδελυρώτατο».

  Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἀναφερόμενος στὸν Πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα:
  «Λαμπρότατο ψεύτη καὶ συκοφάντη προφανέστατο».

  …ὅταν περὶ Πίστεως βασίμως ἐλέγχουμε, εἶναι ἐπαινετὴ ὁμολογία…

  Τέλος στοὺς ἀδελφούς μας (ἂν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποκαλέσουμε ἔτσι)
  Οἰκουμενιστές, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουν ἂν ὁ καθένας ποὺ τοὺς ἐλέγχει, δικαίως καὶ νομίμως,
  τὸ κάνει ἀπὸ ἐμπάθεια ἢ ὄχι, καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν κατακρίνουν ἐκείνους ποὺ τοὺς ἐλέγχουν.

  Kινδυνεύοντας ἔτσι νὰ κατακριθοῦν οἱ ἴδιοι στὸ τέλος…

  • ЭЄXRHSTOSЭЄ

   ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΖΟΥΝΕ ΜΕ ΦΟΒΟ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΝΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΟΥΣ.ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝΕ ΑΛΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΟΛΩΝΩΝ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!!!

  • georgekaps

   Να τα λες Ευάγγελε, μη μας τρελάνουν στο τέλος οι τρελοί «αγαπησιάρηδες».

 • ЭЄXRHSTOSЭЄ

  🎅🎄🌨⛄️ ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΠΑΙΔΙΑ!!!!!!!!!!ΘΑ ΔΩ ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ!!!!!!!!!ΟΜΟΡΦΗ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΖΕΣΤΗ ΜΕΡΑ ΓΑΛΗΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!!!!!!! 🌲🎁🌲🎁 http://5dim-polichn.thess.sch.gr/web/wp-content/uploads/2012/12/kala-xristougenna-2013.jpg http://lh5.ggpht.com/_XQYsl5MFacQ/SQwdZkeu-9I/AAAAAAAAAJI/DlGtRZzBf7E/s800/20071222181410228.png

  • Spyros Spyropoulos

   Να μεινεις παντα παιδι και να μας χαριζεις παντα τετοιες εικονες που γαληνευουν τις ψυχες μας!

   • ЭЄXRHSTOSЭЄ

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΔΕΡΦΕ!!!!!!!!!!!!!!!

 • chrispap

  ωραιο αρθρο και επικαιρο.

  συγχαρητηρια

  υγ ποιοι ειναι οι αγιοι πατερες που συνεταξαν την επιστολη;

  • Παναγιώτης

   Ένας κατάλογος που παρατίθεται, φαίνεται να έρχεται από τα παλιά!!!
   Μήπως έχει άλλον μέσα στην μακροσκελία του άρθρου που να διαφωτίζει;;;;…..

   • chrispap

    εγω δεν βρηκα κατι. απλως μια γενικολογια

 • chrispap

  εκαστος ενωπιον των ευθυνων του

 • Ιωάννης Ράπος

  Οι αυτοανακηρυγμένοι ως «ηρακληδείς της ορθοδοξίας», στερημένοι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και υποκαθιστώντας αυτήν με άκρατο φανατισμό για να φαίνονται στα μάτια των αφελών ως επίγειοι άγιοι, διαστρέφουν τους ιερούς κανόνες, τα λόγους των Πατέρων, την ίδια την πραγματικότητα, προκειμένου να στηρίξουν τις ψυχοπαθολογικές εμμονές τους εναντίων των ιεραρχών που η Θεία Πρόνοια τους ανέθεσε το τιμόνι της στρατευομένης Εκκλησίας και οι οποίοι διοικούν Αυτήν χωρίς να τους ρωτήσουν. Πως τολμάνε; Μόνο αυτοί, οι «εκλεκτοί», έχουν το δικαίωμα να διερμηνεύουν το θέλημα του Θεού και όλοι -κλήρος λαός σύνοδοι- οφείλουν να συμμορφώνονται.

  • Panagiotis Panagiotou

   Μπορείς να απαντήσεις πατερικά πάνω στα θέματα τα οποία θέτουν οι αγιορείτες αγαπητέ;Δεν μπορείς!Και ξέρεις γιατί;Διότι το δίκαιο είναι με τους Ορθοδόξους και όχι με τους αιρετικούς οικουμενιστές!Θέτουν τόσους λόγους,δια τους οποίους ο Βαρθολομαίος είναι αιρετικός και απλά εφαρμόζουν τους Ιερούς Κανόνες που επιβάλουν την διακοπή του μνημοσύνου των αιρετικών επισκόπων.Τι πιο απλό και Ορθόδοξο;
   Από πότε η αλήθεια είναι ψυχοπαθολογική εμμονή;
   Εσύ αν γουστάρεις τράβα να προσευχηθείς με τον Πάπα!Μην μας το παίζεις όμως ορθόδοξος και κριτής των πατέρων!Σας έχουμε πάρει χαμπάρι του λόγου σας!

   • Ιωάννης Ράπος

    Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ούτε είναι καταδικασμένος από κάποια σύνοδο, ούτε κηρύττει αιρετικές δοξασίες. Το ότι κάποιοι εμμονικοί θέλουν να τον βλέπουν ως «αιρετικό» αντικαθιστώντας την τάξη που έβαλε ο Χριστός δια Του Παράκλητου στην Εκκλησία Του αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ακολουθήσουμε στον κατήφορό τους.

    • Panagiotis Panagiotou

     Αν δεν θεωρείς αιρετικό το ότι πιστεύει στην ύπαρξη και άλλων »εκκλησιών» πλην της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας,το ότι αποδέχεται το »βάπτισμα» και τα λοιπά »μυστήρια» των αιρετικών,το ότι αποκαλεί »αγιότατο» τον Πάπα με τον οποίο συμπροσευχήθηκε και συλλειτούργησε,το ότι αποκαλεί »τείχη του αίσχους» τους Ιερούς Κανόνες που απαγορεύουν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς και άλλα τόσα,μερικά από τα οποία καταγγέλλουν οι πατέρες,τότε είσαι και εσύ αιρετικός οικουμενιστής!
     Σε ρωτώ ευθέως:
     Είσαι υπέρ των συμπροσευχών;
     Πιστεύεις και εσύ στην ύπαρξη και άλλων εκκλησιών;
     Πιστεύεις στην θεωρία των κλάδων και στην θεωρία των 2 πνευμόνων(παπισμού και Ορθοδοξίας);
     Πιστεύεις και εσύ ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας;(όπως ο Βαρθό)
     Αν όχι τότε πρέπει και εσύ να συνταχθείς με τους πατέρες!
     Αν ναι,τότε και εσύ είσαι αιρετικός!
     Τον Βαρθολομαίο καταδικάζουν οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων οικουμενικών και αποστολικών Συνόδων,τις οποίες παραβιάζει καθημερινά!
     Το μόνο που μένει είναι μια σημερινή Σύνοδος να τον κατονομάσει και να τον αναθεματίσει προσωπικά,μαζί και τους εν εωσφόρω αιρετικούς αδελφούς του,οικουμενιστές.
     Τον Άρειο και τους λοιπούς αιρετικούς,δεν τους καταδίκασαν οι Σύνοδοι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.Το ίδιο ισχύει και τώρα.

     • Ksehasmenos

      Δεν θα απάντηση , εγώ απλώς αποτιχηστικα και ακολουθώ τον γέροντα τρικαμινα

     • Ιωάννης Ράπος
     • Ιωάννης Ράπος

      Καλύτερα ρώτα τον εαυτό σου που πήρες λάθος δρόμο, τόσο εσύ όσο και οι ομοϊδεάτες σου και τώρα παριστάνεται τους ιεροεξεταστές. Διαστρέψατε στο πλανεμένο μυαλό σας υπό το φως του φανατισμού τα πάντα και απαιτείτε συμμόρφωση των όλων με τις απόψεις σας. Μετα-νοήστε και επιστρέψτε στην Εκκλησία όσο έχετε ακόμη καιρό διότι μετά ταύτα δεν υπάρχει μετάνοια.

     • Panagiotis Panagiotou

      Φοβερή επιχειρηματολογία μεγάλε!Πήγαινε να μάθεις τι πάει να πει Ορθοδοξία και μετά μίλα!
      Αρκετά με την πάρτη σας αιρετικοί οικουμενιστές!

     • Ιωάννης Ράπος

      Την δική σου «ορθοδοξία» του φανατισμού, της ολιγοσκεψίας, της μικρόνοιας, της διαστροφής των ιερών κειμένων ακόμη και της ίδιας της πραγματικότητας… όχι ευχαριστώ. Αδελφικά σε ζητώ να κατανοήσεις το βάραθρο πάνω από το οποίο βρίσκεσαι και να επιστρέψεις πριν καταποντιστείς.

     • chrispap

      γιατι δεν λες εσυ τι παει να πει Ορθοδοξια, μηπως και βοηθησεις κανεναν

     • Panagiotis Panagiotou

      Ότι ξέρω το λέω.Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησης σου.Μήπως περιμένεις να είμαι διπλωματικός ή να μένω σιωπηλός σε τέτοιους ανθρώπους;

     • chrispap

      μαλιστα αλλα ειναι αρκετο; εχεις ελεγξει οτι αυτα που λες και πιστευεις ειναι συμφωνα με την Ορθοδοξια που παρεπιμπτοντος αφορα την αγαπη κατα κυριο λογο

     • Panagiotis Panagiotou

      Η αγάπη όταν είναι χωρισμένη από την δικαιοσύνη και την αλήθεια,παύει να είναι αγάπη.Δεν εκφράζω δικές μου απόψεις αλλά της Ορθοδόξου Πίστεως.
      Αυτή είναι και η διαφορά με τον εν λόγω κύριο.Αν προσέξεις θα δεις ότι απλά μας κατηγορεί για φανατισμό,εμμονές και άλλα πολλά χωρίς να στηρίζει με κάποιο πατερικό επιχείρημα τα όσα λέει.Τώρα,αν ο τρόπος που εκφράζομαι είναι λάθος,είναι άλλο θέμα.Άνθρωπος είμαι και εγώ και εκνευρίζομαι (όχι άδικα) με τους αντίχριστους αιρετικούς.

     • chrispap

      κοιταξε φιλε μου ο Χριστος μιλαει για ανιδιοτελη αγαπη και μαλιστα των εχθρων μας.

      ακολουθησε Τον

    • Ksehasmenos

     Πήγεναι κάνε καμία βόλτα καρταση , δεν είμαι με το παλαιό , Αποτειχισει από τον βοθρολομεο.

     • Ιωάννης Ράπος

      Παλαιοημερολογίτες ζηλωτές, νεοημερολογίτες ζηλωτές μια από τα ίδια. Απομάκρυνση από την Εκκλησία είναι σαν να έβγαλες μόνος τα μάτια σου.

    • Ιωάννης Ράπος

     Κουμάντο στην Εκκλησία κάνει ο Χριστός. Αν δεν σας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο την διοικεί να του κάνετε παρατήρηση.

     • Πατερ Αθανασιος

      Αυτό δεν είναι αληθεια.Ο Χριστος εχει την πνευματικη αρχη, αλλα οσο για τα εκκλησιαστικα ζητηματα ειμαστε ελευθεροι να πρατουμε ο καθενας ότι θελει, εννοείται συμφωνα με το πνευμα το ορθοδοξο .Αλλα ακομα και εκει δεν μας υποχρεωνει σε αυτή τη ζωη να ακολουθούμε την αληθεια με το ζορι αλλα εάν θελουμε, <>. Και γι’ αυτό βλέπουμε και αντίχριστους στο τιμονι του Πατριαρχειου .

     • Ιωάννης Ράπος

      Στην προσωπική μας πνευματική ζωή είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ότι θέλουμε. Αλλά στην Εκκλησία κάνει κουμάντο ο Ιησούς Χριστός ανεξάρτητα από το τι βλέπουμε ή θέλουμε να βλέπουμε.

     • cummulus

      Μάστορα, ἔχεις πρόβλημα καί μάλιστα χοντρό.

     • Ιωάννης Ράπος

      Όταν βλέπω εν Κυρίω αδελφούς να βρίσκονται στην πλάνη (σχεδόν εκουσίως) πως να μην έχω πρόβλημα;

     • cummulus

      Ναί, ἀλλά δέν άπάντησες έπί τῆς ούσίας στό κείμενο. Έστω στό παραμικρό. Αύτά τά περί, τό ποιός εἶναι κεφαλῆ τῆς Έκκλησίας, δέν άποτελοῦν άπάντηση στίς αίτάσεις τῶν Αγιορειτῶν.
      Πάρτο λοιπόν άλλιῶς καί ξαναδές τό πράμα.

     • Ιωάννης Ράπος

      Το να παίρνει κάποιος στα σοβαρά και να δίδει απαντήσεις σε φαιδρά κείμενα μάλλον τα νομιμοποιεί. Κρίμα που κάποιοι πείθονται από κάτι τέτοια προς απώλειά τους.

     • cummulus

      «Φαιδρά κείμενα»;;;;;;
      Μἐ τό συμπάθειο φίλε, ἔχεις λατινοποιηθεῖ χωρίς νά το καταλάβεις. Οὔτε ό πιό όρίτζιναλ ρ/κ δέν προσδίδει τέτοια άφοσίωση στόν πάπα.
      Προφανῶς ἔχει ξεχάσει ὅτι εἶσαι όρθόδοξος μέ λογική καί κρίση, καί ὄτι ό πατριάρχης ΔΕΝ εἶναι άντιπρόσωπος Τοῦ Θεοῦ έπί τῆς γῆς.
      Δἐν ἔχω κάτι ἄλλο νά σοῦ γράψω, καί παρακαλῶ μήν φανταστεῖς ὄτι εἶμαι παλαιοημερολογίτης.

     • Ιωάννης Ράπος

      «Αφοσίωση στον Πάπα» γιατί δεν δέχομαι την κάθε αντιπατριαρχική μπροσούρα; Και δεν νομίζω πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης διεκδίκησε ποτέ την «αντιπροσωπεία» του Θεού επί της γης.

     • cummulus

      Ὅπως νομίζεις φίλε.

    • Stelios P.

     Είσαι απλά τραγικός

    • transsabiria

     Το Πάτριο ημερολόγιο από που έχει καταδικαστεί Κ.Ραπο? Εχει γίνει καμιά σύνοδο που έχει διακηρύξει το παλαιό ημερολόγιο ως αιρετικό και σχηματικό που το αποκαλείτε εσείς ?? Γιατί στην σύνοδο του κολιμπαριου δεν ειχαν ως θέμα το παλαιό ημερολόγιο και την ενότητα της ορθόδοξης εκκλησίας που χρονια τωρα έχει διχάσει τα ορθόδοξο ποίμνιο? Γιατι είχε μονο σαν θέμα του την αναγνώριση των ετερόδοξων ως εκκλησιές???

  • KIZAS

   Τι λές βρε φίλε τώρα ,πώς τολμάνε!!αυτοί είναι οι εκλεκτοί,δέν τό ξέρεις?ότι έχουν φτιάξει αυτοί είναι σωστό,και βάζουν και τούς Πατέρες μπροστά,δέν ξέρουν όμως οτι έτσι κλείνουν τούς ουρανούς απο τούς πιστούς.ΟΥΑΙ εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν

  • Πατερ Αθανασιος

   Ποιοι είναι αυτοι οι θεόσταλτοι , τα τσιρακια του Βοθρολομαιου;;;;;;
   Σαν δεν ντρεπεστε λιγο,λιγο αιδως δεν βλαπτει ,εκτος εάν η βλαβη υπαρχει αλλου.

   • Ιωάννης Ράπος

    Οι «θεόσταλτοι» είναι οι αντιπατριαρχικοί «σωτήρες» μας.

 • Παναγιώτης

  1-ΤΟΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ:::: Οἱ Ἱερὲς Μονὲς ποὺ προέβησαν εἰς διακοπὴν τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου:
  Ἱ Μ. Ὁσίου Διονυσίου, μὲ ἡγούμενον τὸν Γέροντα Γαβριήλ,;;;;…… 2- Ἐπὶ 114 συναπτὰ ἔτη, ἀρχῆς γενομένης τὸ 1902, ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πρωτοστατεῖ, ἔργῳ καὶ λόγῳ, στὴν ἐπιβολὴ τῆς παναιρετικῆς καινοφανοῦς διδασκαλίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ…… ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ, ΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ;;;; …………………..

  • chrispap

   χαχαχαχχαχαχαχαχαχαχαααα

 • lliben

  Δεν πειράζει, θα τον μνημονεύουν οι «αδελφοί ελευθεροτέκτονες» τον βοθραλωμαίο.

 • Πατερ Αθανασιος

  <.!!. Αυτό και εάν δεν είναι ωραιο ανεκδοτο.Ο αληθινος ηγούμενος ο γεροντας Μεθοδιος που πηγε;Τον εφαγαν οι οικουμενιστες;Ας σοβαρευτουν με αυτό το θεμα που είναι το δαχτυλο του Βοθρολομαιου.Απο την μια ο <> αλλα από την άλλη η ψευτοκοινοτητα του των ψευδοεσφιγμενιτων ως αληθινη μονηΕσφιγμενου.Βεβαια τα πακετα της Ε.Ε. είναι βαρια, και μια ονοματοθεσια σε καποιους είναι απλο πραγμα.

  • Ιωάννης Ράπος

   Να υποθέσω ότι ανήκετε στην χρονολατρική αίρεση των παλαιοημερολογιτών.

   • Πατερ Αθανασιος

    Χρονολατρικη λατρεια εχετε εσεις που με προφαση την χρονολογικη ακριβεια , καταστησατε τον εαυτο σας εκτος εκκλησιας.

   • παλαιοημερολογίτης

    Θα σου έλεγα τώρα αιρετικέ!

    • Ιωάννης Ράπος

     Σκληρό πράγμα η αλήθεια ταλαίπωρε παλαιοημερολογίτη. Ειδικά για σας τους χρονολάτρες, που λατρεύετε τω χρόνω ώσπερ οι έλληνες τω Κρόνω και που νομίζετε ότι είστε δικαιωμένοι.

     • Πατερ Αθανασιος

      Βγαλε το δοκαρι από το ματι σου ταλαιπωρε, κοιταξε να ξεστραβωθείς ,και ασε κατά μερος τους παλαιοημερολογίτες, που χωρις να εχουν κανενα συμφέρον παρα μονο από αγνη πιστη μάχονται εναντια σε ολους εσας τους αιρετικούς και τον ψευτοπατριαρχη σας.Φυσικα υπαρχουν παρα πολλοι στο νέο με καλες προθεσεις που απλως δεν μπορουν να καταλαβουν την διαφορα , ειτε από ολιγοπιστια ειτε από χλιαροτητα , αλλα εσεις οι φαρισαίοι θα ακουσετε τα ουαι Του Κυριου σε λιγο καιρο.

     • Πατερ Αθανασιος

      Και οσο για τον Κρονο μη μιλας για σχοινι στο σπιτι του κρεμασμενου , γιατι μαζι με την Γαια που λατρευει ο Βοθρολομαιος παει πακετο ο Κρονος.Ταλαιπωρε!

     • Ιωάννης Ράπος

      Τις μπουρδολογίες του ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού τις έχουν καταγράψει ειδικότεροι από εμένα. Το μόνο που μπορώ να πω από ίδιαν εμπειρία είναι το ότι καθώς αποκοπήκατε από την Εκκλησία στερηθήκατε την χάρη του Αγίου Πνεύματος γιαυτό και κοντά σε σας μόνο ταραχή μπορεί να νοιώσει κάποιος. Το κενό το γεμίσατε με φανατισμό για να δικαιολογειτε εαυτούς και να φαίνεστε στα μάτια των αδαών ως σούπερ ορθόδοξοι. Κρίμα σε σας και σε όσους παίρνετε στον λαιμό σας.

     • Πατερ Αθανασιος

      Στερηται Του Αγιου Πνευματος οποιος δεν εχει ορθοδοξα φρονήματα, οποιος στερείται ορθου λογου και ορθων εργων.
      Μετα την αλλαγη του ημερολογιου συσσωμη η εκκλησια του νεου αφου ειχε φωτιστεί από την διορθωση του ημερολογιου από το παναγιο πνευμα (!),προεβει σεδιωξεις οσων δεν ηθελησαν την αλλαγη αλλα εμειναν πιστοι στην παραδοση και τους κανονες της πιστεως.Τοσο πλεον ειχε διαχυθεί το παναγιον πνευμα ώστε εκτος τον θανατο που προκαλεσαν σε μια παλαιοημερολογιτισα ,σε ξυρισμα ιερεων και απεκδυση των ρασων τους και διαπομπευση δημοσια, πετωντας τα Αγια Μυστηρια στο πατωμα ιερων ναων, κατεχόμενοι από αυτό το παναγιο πνευμα εφτασαν στις ημερες μας να αγκαλιαζουν παντας τους αιρετικούς και αλλοθρησκους αλλα να διαμονοποιουνται ( βλ.Αμθιμο Αλεξ/λης), όταν εκφέρονται στο ακουσμα μονο των παλαιοημερολογιτών.Ποση τυφλα μπορει να εχεις και να μην μπορεις να διακρίνεις το Φως από το σκοτος;;;;;;

     • Πατερ Αθανασιος

      Και σχετικα οσων αφορα περι μπουρδολογίων σε παραπεμπω σε αυτους που ομιλησαν πιο <> από εσενα , ν’ ανατρεξεις στα κειμενα τους ώστε να εμπλουτιστείς στο θεμα αυτό.

     • Ιωάννης Ράπος

      Και μόνο το ότι αναγάγετε το ημερολόγιο σε προϋπόθεση σωτηρίας καταλαβαίνει κάποιος το μέγεθος της πλάνης σας. Εισαγωγή του φθαρτού και πεπερασμένου χρόνου στην αιωνιότητα. Αυτό κι αν είναι αίρεση. Δηλαδή αν ο Χριστός ερχόταν δεκατρείς μέρες πριν ή μετά από την μέρα που ήλθε, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του Ανθρώπου θα αποτύχανε. Δεν μπορώ να πω πως συναινώ σε βίαιες πράξεις, καταλαβαίνω όμως πως σε εποχές αναβρασμού συμβαίνουν έκτροπα, ειδικά όταν κάποιοι με αφορμή μια αλλαγή ημερολογίου -θέμα ήσσονος σημασίας- σχίζουν τον άραφο χιτώνα του Κυρίου. Άλλωστε αφού οι παλαιοημερολογίτες αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, ούτε οι ιερείς τους είναι κανονικοί ούτε τα μυστήριά τους είναι έγκυρα. Και πιο καλά μπορεί κάποιος να συνεννοηθεί με έναν καλοπροαίρετο μη ορθόδοξο, παρά με έναν ζηλωτή παλαιοημερολογίτη του οποίου η καλή προαίρεση απλά δεν υφίσταται.

     • Πατερ Αθανασιος

      Ακουσε εδώ μπας και βαλεις λιγο μυαλο .https://youtu.be/t9N2VgsgiSk

     • Πατερ Αθανασιος

      Και εαν θελεις να δεις ολοκληρη την ομιλια δες εδώ .<>

     • Ιωάννης Ράπος
     • Πατερ Αθανασιος

      Βλεπω καποια συγχυση στο μυαλο σου ή λανω λαθος ;

     • Ιωάννης Ράπος

      Όταν η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός βάλλονται πανταχόθεν και ταυτόχρονα Έλληνες ορθόδοξοι υπονομεύουν την Εκκλησία την Πατρίδα και όλη την πνευματική τους κληρονομιά, αποποιούμενοι την αρχοντική τους καταγωγή προτιμώντας να είναι τσιράκια του οποιουδήποτε που θα τους εξασφαλίζει την μικροαστική μιζέρια τους, βρίζοντας και πολεμώντας όσους αγωνίζονται να περισώσουν ότι μπορούν από το μεγαλείο της Ρωμιοσύνης, πως να μην είναι κάποιος συγχυσμένος; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι, εκτός από τη πρώτη τη τάξει επισκοπή της Εκκλησίας και η κεφαλή της Ρωμιοσύνης. Και αντί να το υποστηρίξουμε το αφήσαμε στην «μοίρα» του πετροβολώντας και λασπολογώντας το. Όταν θα το χάσουμε θα κλαψουρίζουμε αλλά θα είναι αργά.

     • Πατερ Αθανασιος

      Καλυτερα να χασουμε το Πατριαρχειο από τους Τουρκους παρα να εινε οργανο του Παπα.Εαν ηταν ορθόδοξος ο Πατριάρχης ποίος ο λογος της αποτειχισης μας από την εκκλησια του νεου.Αλλα από την αλλαγη και εντευθεν ολοι οι Πατριαρχες είναι παποφιλοι και αντορθοδοξοι, γι’ αυτό θα ειμαστε απέναντι του και θα τον ελεγχουμε για ότι κανει κατά της εκκλησιας Του Χριστου.

     • Ιωάννης Ράπος

      Δεν παύετε να επιβεβαιώνετε ότι ο παλαιοημερολογιτισμός είναι πνευματικό τέκνο του προτεσταντισμού, ως προς τον τρόπο σκέψης και όχι δογματικά. Δυστυχώς οι προτεστάντες μισσιονάριοι που κατέκλεισαν την μετεπαναστατική Ελλάδα, μέσω των σχολείων τους μόλυναν τον τρόπο σκέψης πολλών ελληνοπαίδων και ένα από τα αποτελέσματα είναι η αίρεση του παλαιοημερολογιτικού ζηλωτισμού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

     • Πατερ Αθανασιος

      Μας ελεγχεις γιατι δεν ειμαστε με τον πατριαρχη, και παραλληλα μας κατηγορεις ως τεκνο του προτεσταντισμου ( καλα να χουμε να λεμε ). Ο πατριάρχης εχει επικοινωνια με τους προτεστάντες και κοινο ποτηριο, εμας κατηγορεις ως προτεσταντικου τυπου τεκνα, και ενώ γι’ αυτόν το λογο εμεις δεν εχουμε κοινωνια μαζι του, μας ελεγχεις γιατι δεν ειμαστε μαζι του.Εισαι καλα ανθρωπε μου , εχεις επαφη με την πραγματικοτητα ή ζεις στον κοσμο σου;
      Yποστηριζεις έναν ανθρωπο που οι πραξεις του σε καθιστουν υπολογο ως προς την πιστη σου, γιατι αυτος πρατει αιρετικα και ανθελληνικα σε πραξεις και δηλωσεις του.

     • Ιωάννης Ράπος

      Η στρεψόδικη ρητορεία και η συκοφαντία σε όλη τους την ελεεινή μικροπρέπεια. Ο διάλογος με κάποιον -με τους προτεστάντες εν προκειμένω- δεν σε κάνει ίδιον με αυτόν. Και φυσικά το «κοινό ποτήριο» υπάρχει μόνο στο σκοτισμένο μυαλό των φανατικών ως δυσσεβής πόθος. Απαιτείτε δηλαδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης σώνει και καλά να είναι αιρετικός γιατί έτσι το θέλετε. Μήπως «προσεύχεστε» κιόλας γι’ αυτό; Λυπάμαι που ο προτεσταντικού τύπου φανατισμός έχει σκοτίσει τις διάνοιες πολλών και νομίζοντες ότι πράττουν κατά Θεόν σχίζουν τον άραφο χιτώνα του Κυρίου, συσσωρεύοντας αιώνιο κρίμα.

     • Πατερ Αθανασιος

      Μας λεγει ο Βαρθολομαίος / Διατυπώσεις τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς «διεσπασμένης ἐκκλησίας»

      «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπό τοῦ ἐν “ἀρχῇ Λόγου”, τοῦ “ὄντος πρός τόν Θεόν”, καί “Θεοῦ ὄντος” Λόγου, κατά τόν εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης, δυστυχῶς κατά τήν ἐπί γῆς στρατείαν αὐτῆς, λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καί τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, διεσπάσθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεμορφώθησαν καταστάσεις καί ὁμάδες ποικίλαι, ἐκ τῶν ὁποίων ἑκάστη διεκδικεῖ “αὐθεντίαν” καί “ἀλήθειαν”. Ἡ Ἀλήθεια ὅμως εἶναι Μία, ὁ Χριστός, καί ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Μία Ἐκκλησία».

      «Ἀτυχῶς, ὑπερίσχυσεν ὁ ἀνθρώπινος παράγων, καί διά τῆς συσσωρεύσεως προσθηκῶν “θεολογικῶν”, “πρακτικῶν” καί “κοινωνικῶν” αἱ κατά τόπους Ἐκκλησίαι ὡδήγηθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς ἀπομόνωσιν, ἐξελιχθεῖσαν ἐνίοτε εἰς ἐχθρικήν πολεμικήν» [2].

      Ἡ θέση αὐτή δέν εἶναι παντελῶς νέα· ἤδη πολύ ἐνωρίς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε ἐκφράσει τήν ἄποψή του ὑπέρ τῆς ἰσότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ:

      «Μιά κοινή μυστηριακή κατανόηση τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀναδυθεῖ, διατηρηθεῖ καί μεταδοθεῖ διαχρονικῶς ἀπό τήν ἀποστολική διαδοχή […] ἡ Μεικτή Ἐπιτροπή ἔχει δυνηθεῖ νά διακηρύξει, ὅτι οἱ Ἐκκλησίες μας ἀναγνωρίζουν ἡ μία τήν ἄλλη ὡς<>!!!!!!!!, ἀπό κοινοῦ ὑπεύθυνες γιά τή διαφύλαξη τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, μέ πιστότητα πρός τό θεῖο σχέδιο, καί μέ ἕναν τελείως ἰδιαίτερο τρόπο ὅσον ἀφορᾷ στήν ἑνότητα […] Μέ αὐτήν τήν προοπτική παρακινοῦμε τούς πιστούς μας, Καθολικούς καί Ὀρθοδόξους, νά ἐνισχύσουν τό πνεῦμα τῆς ἀδελφοσύνης, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τό ἕνα Βάπτισμα καί ἀπό τή συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή»[3].

      «Διά τήν συνειδητοποίησιν τῶν ἐπιβλαβῶν στοιχείων τῆς παλαιᾶς ζύμης, ἥτις ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν τῆς ἀληθοῦς καί σῳζούσης μετανοίας, ὠφελιμότατος εἶναι ὁ διάλογος […] Ἐφ’ ὅσον δηλονότι μία Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι ἄλλη τις Ἐκκλησία εἶναι ταμιοῦχος τῆς θείας χάριτος καί ἀρχηγός τῆς σωτηρίας, ἀποκλείεται, ὡς ἀντιφάσκουσα εἰς τήν παραδοχήν ταύτην, ἡ προσπάθεια ἀποσπάσεως πιστῶν ἀπό τῆς μιᾶς καί προσαρτήσεως αὐτῶν εἰς τήν ἑτέραν. Διότι ἑκάστη τοπική Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀνταγωνίστρια τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ΄ ἕν σῶμα μετ’ αὐτῶν καί ἐπιθυμεῖ τήν βίωσιν τῆς ἑνότητος αὐτῆς ἐν Χριστῷ, τήν ἀποκατάστασιν δηλονότι αὐτῆς, διαταραχθείσης κατά τό παρελθόν, καί ὄχι τήν ἀπορρόφησιιν τῆς ἄλλης»[4].

      Ἡ παράδοξη αὐτή διεύρυνση τῆς Ἐκκλησίας δέν ἄφησε ἐκτός τοῦ περιβόλου της τούς αἱρετικούς Προτεστάντες· περί τῆς 9ης Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Πόρτο Ἀλέγκρε τῆς Βραζιλίας (Φεβρουάριος 2006), ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐδήλωσε τό ἔτος 2008:

      «Ἀπηλλαγμένοι λοιπόν τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντος καί ἀποφασισμένοι νά παραμείνωμεν ἡνωμένοι καί νά ἐργασθῶμεν ἀπό κοινοῦ, ἐθέσαμεν, πρό δύο ἐτῶν, κατά τήν διάρκειαν τῆς Θ’ Συνελεύσεως ἐν Porto Alegre Βραζιλίας, τάς βάσεις μιᾶς νέας περιόδου εἰς τήν ζωήν τοῦ Συμβουλίου»[5]

      Πρός κοινή ἔκπληξη, τό τελικό κείμενο τῆς Συνελεύσεως ἐκείνης διακηρύσσει περί τῶν «ἐκκλησιῶν» τοῦ Π.Σ.Ε.:

      «Κάθε ἐκκλησία εἶναι ἡ Καθολική Ἐκκλησία, ἀλλά ὄχι ἡ ὁλότητά της. Κάθε ἐκκλησία ἐκπληρώνει τήν καθολικότητά της ὅταν εἶναι σέ κοινωνία μέ τίς ἄλλες ἐκκλησίες […] Ὁ ἕνας χωρίς τόν ἄλλο εἴμαστε πτωχευμένοι»[6].

      Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης (Ζηζιούλας), θεολογικός σύμβουλος τοῦ Πατριάρχου, ἐπίσης θεωρεῖ ὡς ἐντός «ἐκκλησίας» ὅσες (δι)αιρέσεις καί σχίσματα ἐφαρμόζουν ἕνα ὁποιοδήποτε «βάπτισμα»:

      «Τό βάπτισμα δημιουργεῖ ἕνα ὅριο στήν Ἐκκλησία. Τώρα μέ αὐτό τό βαπτιστικό ὅριο εἶναι κατανοητό νά ὑπάρξει διαίρεση, ἀλλά ὁποιαδήποτε διαίρεση μέσα σέ αὐτά τά ὅρια δέν εἶναι τό ἴδιο μέ τήν διαίρεση πού ὑπάρχει μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτῶν πού βρίσκονται ἔξω ἀπό αὐτό τό βαπτιστικό ὅριο […] Ἐντός τοῦ βαπτίσματος, ἀκόμη καί ἄν ὑπάρχει μία διάσπαση, μία διαίρεση, ἕνα σχίσμα, ἀκόμη μπορεῖς νά μιλᾶς γιά Ἐκκλησία»[7].

      Διευρύνοντας αὐθαιρέτως τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας, ὁ κ. Ἰωάννης περιόρισε τό ἐπ’ αὐτῷ καί τό πεδίο τῶν αἱρέσεων· κατ’ αὐτόν «ἐκκλησιαστικοποιεῖται» κάθε αἵρεση ἡ ὁποία δέν ἀντιπίπτει ἐκπεφρασμένως στό Σύμβολον τῆς Πίστεως, ὅπως δηλαδή ὁ Μονοφυσιτισμός-Μονοθελητισμός (τῶν λεγομένων «προχαλκηδονίων»), ἡ Εἰκονομαχία, ὁ ἀντι-ησυχασμός, ὁ ἐθνοφυλετισμός κ.λπ. :

      «Ἡ αἵρεση, δηλαδή ἡ ἀπόκλιση ἀπό αὐτό πού πιστεύει καί ὁμολογεῖ μέ τό Σύμβολο τῆς πίστεώς της ἡ Ἐκκλησία, ὁδηγεῖ αὐτομάτως ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Τό πρόβλημα ὅμως ἀρχίζει ἀπό τή στιγμή πού ἡ ὀπτική αὐτή γωνία ἀπολυτοποιεῖται […]»[8].

      Ὅλα τά παραπάνω φαίνονται ὡς προβολή καί προέκταση τῆς παλαιᾶς προτάσεως τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, μέντορος τῶν μετά ταῦτα πρωτεργατῶν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ:

      «Εἰς τήν κίνησιν πρός ἕνωσιν, δέν πρόκειται ἡ μία Ἐκκλησία νά βαδίσῃ πρός τήν ἄλλην, ἀλλ’ ὅλαι ὁμοῦ νά ἐπανιδρύσωμεν τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἐν συνυπάρξει εἰς τήν Ἀνατολήν καί τήν Δύσιν, ὅπως ἐζῶμεν μέχρι τοῦ 1054, παρά καί τάς τότε ὑφισταμένας θεολογικάς διαφοράς»[9].

     • Πατερ Αθανασιος

      . Ἔμπρακτη ἐφαρμογή διαχρονικῶς τῆς νέας ἐκκλησιολογίας

      Οἱ πεποιθήσεις αὐτές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἔχουν ἐμπράκτως βεβαιωθεῖ μέ διάφορες παλαιότερες ἐκδηλώσεις τοῦ οἰκουμενιστικοῦ γίγνεσθαι: ἐπί παραδείγματι, μέ τήν παρουσία ἤ καί συμπροσευχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου σέ ἑσπερινό τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς τῆς Ρώμης (Ἰούνιος 1995), στήν κηδεία τοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου Β΄ (Ἀπρίλιος 2005), σέ παπική λειτουργία στό Βατικανό (Ἰούνιος 2008), σέ συνεδρία τῆς Συνόδου τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων (Ὀκτώβριος 2008) καί στήν πρώτη ἐπίσημη λειτουργία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου (Μάρτιος 2013). Μέ τήν ἀπό κοινοῦ εὐλόγηση τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπό τόν κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Καρδινάλιο Cassidy (Φανάρι, Θρονική Ἑορτή 1992), καθώς καί μέ τή συμμετοχή τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ σέ Πατριαρχική Λειτουργία στό Φανάρι (Νοέμβριος 2006), ὅπου ὁ Πάπας, φορώντας ὠμοφόριο, ἀπήγγειλε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί τοῦ ἐψάλη Πολυχρόνιον! Μέ τήν πρόσφατη (Μάιος 2014) συμπροσευχή στήν Ἱερουσαλήμ, ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἀκόμη, μέ τήν ἐπίδοση ἁγίου Ποτηρίου ὡς δώρου στόν νεο-εκλεγέντα οὐνίτη (ἐν Ἀθήναις) ἐπίσκοπο «Καρκαβίας», Δημήτριο Σαλάχα (Μάιος 2008). Μέ τή συμμετοχή τοῦ παπικοῦ ἐπισκόπου Louis Pelâtre στόν ἑσπερινό τῆς ἀγάπης στό Φανάρι τό Πάσχα τοῦ 2009, ἔθος πού συνεχίσθηκε καί τά ἑπόμενα ἔτη, μέ εἴσοδο τῶν ἑτεροδόξων στό ἱερό Βῆμα διά τῆς Ὡραίας Πύλης. Μέ τή συμμετοχή τοῦ κ. Βαρθολομαίου στή Σύνοδο τῶν Ἀγγλικανῶν στό Labeth Palace (Νοέμβριος 1993). Ὅλα αὐτά καί πολλά ἄλλα, διανθίσθηκαν μέ συμπροσευχές, προσφωνήσεις ἤ καί κοινές ἐκκλησιολογικές δηλώσεις. Στό πλαίσιο τῆς οἰκουμενιστικῆς στοχεύσεώς του ὁ κ. Βαρθολομαῖος δέν παρέλειψε νά παροτρύνει καί τόν νέο Πατριάρχη Βουλγαρίας, Μακαριώτατο κ. Νεόφυτο, νά ἐπανέλθει τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας στήν οἰκουμενική κίνηση ἀπ΄ ὅπου ἀπεχώρησε τό 1998

     • Πατερ Αθανασιος

      . Ἄρνηση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, πίστεως «εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν»

      Οἱ ὡς ἄνω δηλώσεις καί τά γεγονότα προσδιορίζουν τή σταθερή ἐκκλησιολογική γραμμή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ἡ πρόσφατη ἐν Ἱεροσολύμοις δήλωσή του, ἀναδεικνύει σαφῶς καί τήν προφανῆ ἀντιφατικότητα ἤ τή διγλωσσία τῆς ἐκκλησιολογίας αὐτῆς, χαρακτηριστικές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καθώς προβάλλει μέν τήν Μίαν Ἐκκλησίαν, ἀλλ’ ὡς «διεσπασμένην ἐν χρόνῳ». Ἐν προκειμένῳ τό πατριαρχικό κείμενο δημιουργεῖ σύγχυση καί σαφῶς δέν ὑπαγορεύεται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο εἶναι Πνεῦμα «εὐθές»[11]. Εἶναι ἀκόμη εὐνόητο, ὅτι ἡ θέση αὐτή συνιστᾷ συνειδητή ἄρνηση τοὐλάχιστον τῆς ἑνότητος τῆς «Μιᾶς» Ἐκκλησίας ὡς ἰδιότητος καί ὀντολογικοῦ Της δεδομένου. Ἡ συμπερίληψη τῆς ἰδιότητος αὐτῆς στό ἐκκλησιολογικό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἀποτελεῖ τήν ἔκφραση τῆς αὐτοσυνειδησίας καί ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας καί κατά συνέπειαν ὅποιος – κληρικός ἤ λαϊκός – ἀμφισβητεῖ συνειδητῶς ἤ ἀπορρρίπτει τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτή ὁριοθετεῖται μέ κάθε ἀκρίβεια στούς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως στά μονοσήμαντα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, εὐλόγως ἐκπίπτει ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὑποκείμενος σέ καθαίρεση ἤ ἀφορισμό κατά τίς Οἰκουμενικές Συνόδους[12].

      4. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αἰωνίως ἀκατάλυτη, ἡ ἑνότητα Χριστοῦ καί πιστῶν ἀδιάσπαστη

      Ἡ σαφής ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου, ὅτι «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσι» [13] τῆς Ἐκκλησίας, πολλῷ μᾶλλον ἐπειδή «τό μωρόν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν καί τό ἀσθενές τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί»[14], καταρρίπτει κάθε ἰσχυρισμό τοῦ Πατριάρχου, ὅτι «ὑπερίσχυσεν ὁ ἀνθρώπινος παράγων» στή β΄χιλιετία τῆς ἱστορίας Της! Εἶναι σαφεῖς ἐν προκειμένῳ οἱ διαπιστώσεις τῶν ἁγίων Πατέρων: γιά τόν Μ. Βασίλειο ὁ Χριστός «ἐν μέσῳ» τῆς Ἐκκλησίας «ἐγένετο, χαριζόμενος αὐτῇ τό μή σαλεύεσθαι»[15]· ὁ Θεολόγος Γρηγόριος ὀνομάζει τήν Ἐκκλησία «κληρονομίαν Χριστοῦ μεγάλην καί οὐ παυσομένην, ἀλλ’ ἀεί βαδιουμένην», ὁ δέ Χρυσόστομος Ἰωάννης διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζεται ἀπό τήν Γραφή «ὄρος, διά τό ἀπερίτρεπτον καί πέτρα, διά τό ἄφθαρτον»[16]. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὁ Πενταπόλεως, ὁμόφωνος μέ τήν ὁμολογία πάντων τῶν ἁγίων Πατέρων, βεβαιώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία «μόνη ἐστίν ὁ στύλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας[17], διότι τό Πνεῦμα τό παράκλητον μένει ἐν αὐτῇ εἰς τόν αἰῶνα»[18]. Ἡ συνεχής παρουσία τοῦ Πνεύματος διασφαλίζει τήν Ἐκκλησία, καί γι΄ αὐτό εἶναι ὁλοκληρωμένο, «περατωθέν», τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἔργον ἐκπεράνας εὔφρανε φίλους»[19].

      Στήν Ἐκκλησία πιστεύουμε ὡς εἰς αἰώνιο θεανθρώπινο καθίδρυμα τό ὁποῖον «οὐ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐκταθήσεται μόνον, ἀλλά καί πανταχοῦ τοῦ αἰῶνος»[20] καί συνεπῶς δέν ἡττᾶται ἤ παρέρχεται· εἶναι πασιφανές, ὅτι αὐτή ἡ χωροχρονική ἔκταση δέν ἀφορᾷ μιά νοητή «ἄχρονη» Ἐκκλησία, ἀλλά τήν «ἐν χρόνῳ» στρατευομένη, ἡ ὁποία εἶναι καί ἱστορικῶς ἐμφανέστατη ὡς ἑνότητα-κοινωνία πιστῶν[21], διότι εἶναι «πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη» καί «οἶκος τοῦ Θεοῦ περίοπτος τοῖς ἁπανταχοῦ»[22].

      Ἡ ὑπερφυής ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ εἶναι κάτι τό δεδομένο, ἀπολύτως καί ἀμετακλήτως διασφαλισμένο ἀπό τήν Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας[23], τόν Χριστό, μέ τή συνεχῆ παρουσία τοῦ Παρακλήτου Πνεύματός Του σ’ Αὐτήν[24], ἕως τῆς συντελείας, ἤδη ἀπό τήν Πεντηκοστή. Οἱ πιστοί, ὡς τό Σῶμα τῆς Κεφαλῆς, τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπαραίτητο συμπλήρωμά Της, «τό πλήρωμα τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» Χριστοῦ[25], γι’ αὐτό δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ἡ Μία Ἐκκλησία «ἐκτός χρόνου», δηλαδή χωρίς ἐπί γῆς πιστούς· γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἔνθα γάρ ἡ κεφαλή, ἐκεῖ καί τό σῶμα· οὐδενί γάρ μέσῳ διείργεται ἡ κεφαλή καί τό σῶμα· εἰ γάρ διείργετο, οὐκ ἄν εἴη σῶμα, οὔκ ἄν εἴη κεφαλή […] Ὅρα πῶς αὐτόν κοινῇ πάντων χρῄζοντα εἰσάγει […] Διά πάντων οὖν πληροῦται τό σῶμα αὐτοῦ. Τότε πληροῦται ἡ κεφαλή, τότε τέλειον σῶμα γίνεται, ὅταν ὁμοῦ πάντες ὦμεν συνημμένοι καί συγκεκολλημένοι»[26]. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός δοξάζεται καί ἐν Χριστῷ καί ἐν τῷ Σώματι τοῦ Χριστοῦ, τῇ Ἐκκλησίᾳ, τῆς ὁποίας μόνης εἶναι Σωτήρ ὁ Θεάνθρωπος[27], ὁ ὁποῖος «ἐκτρέφει καί θάλπει αὐτήν»[28]. Ὅποιος δέν πιστεύει στή συνέχεια τῆς Ἐνσαρκώσεως, τήν Ἐκκλησία, δέν πιστεύει στόν Χριστό· ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἐντός τοῦ χρόνου Σαρκώσεως. Καί ὅπως ὁ Κύριός μας ἐθέαθη, ψηλαφήθηκε καί προσκυνήθηκε ἐν σαρκί, ἐν χρόνῳ, ἔτσι ἐπίσης συνεχίζει νά συμβαίνει καί μέ τό Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία – ἑνωμένη καί ἁγία – ἐν χρόνῳ. Ἄν θά δεχόμασταν τή διαίρεση τῆς Ἐκκλησίας, θά δεχόμασταν λοιπόν τήν ἐκμηδένιση τῆς Ἐνσαρκώσεως καί τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου[29].

      5. Ἐπειδή ὁ Χριστός «οὐ μεμέρισται» ἡ ἑνότητα εἶναι δεδομένον «κτῆμα» τῆς Ἐκκλησίας

      Ἡ Ἐκκλησία ἔχοντας ὡς ὀντολογικό Της δεδομένο τήν ἑνότητα, δέν τήν ἐπιζητεῖ, ἁπλῶς τήν διατηρεῖ – «τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης»[30] -, εἶναι δέ αὐτή οὐσιῶδες χαρακτηριστικό Της, καθ΄ὅσον «τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλ΄ ἑνώσεώς ἐστι καί συμφωνίας ὄνομα»[31]. Ἐκκλησία διῃρημένη καί διεσπασμένη εἶναι τραγέλαφος καί ψιλή φαντασία. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης ὁ Θαυματουργός στρεφόμενος κατά τῆς προτεσταντικῆς θεωρίας περί «ἀοράτου Ἐκκλησίας» φαίνεται νά ἐρωτᾷ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη: «Πρός τί καί τό ὄνομα Ἐκκλησία, ἀφοῦ τά μέλη εἰσί μεμονωμένα καί πρός ἄλληλα ἄγνωστα, καί δέν ἀποτελοῦν ὀργανικόν τι σύστημα οὐδ’ ἕνωσιν ἀδιάσπαστον κατά τήν ἀληθῆ σημασίαν τοῦ ὀνόματος αὐτῆς;»[32]

      Ἡ ἑνότης τῆς δογματικῆς πίστεως εἶναι λοιπόν ἐπίσης δεδομένον τῆς Ἐκκλησίας· διότι καθώς ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός δέν μπορεῖ νά διασπασθεῖ – «οὐ μεμέρισται ὁ Χριστός»[33] -, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία ὑφίσταται «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα»[34] καί ὄχι δογματική πολυφωνία· ἡ Ἐκκλησία διαμορφώνει ἑνιαία πίστη στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, «κατά μίαν τῆς πίστεως καί χάριν καί κλῆσιν τούς πιστούς ἀλλήλοις ἑνοειδῶς συνάπτουσα»[35].

     • Πατερ Αθανασιος

      Ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν δέν βλάπτει τήν Ἐκκλησία

      Ὅποιος ἐκπίπτει ἀπό τήν ὁμοφωνία τῆς θεολογικῆς ὁμολογίας, καί καθίσταται λοιπόν ξηρό κλῆμα πού ἀπεκόπη ἀπό τήν Ἄμπελο[36], εἶναι ὁ ἴδιος ὑπεύθυνος, καθώς σαφῶς προειδοποιεῖ ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάννης: «Μένε εἰς Ἐκκλησίαν καί οὐ προδίδοσαι ὑπό τῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν δέ φύγῃς ἀπό Ἐκκλησίας, οὐκ αἰτία ἡ Ἐκκλησία […] Ἐάν δέ ἐξέλθῃς ἔξω, θηριάλωτος γίνῃ· ἀλλ’ οὐ παρά τήν μάνδραν τοῦτο, ἀλλά παρά τήν σήν μικροψυχίαν […] Ἐκκλησία γάρ οὐ τοῖχος καί ὄροφος, ἀλλά πίστις καί βίος»[37].

      Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν Λατίνων καί ἡ ἀπουσία τῶν αἱρετικῶν Προτεσταντῶν ἀπό τή Μία καί Καθολική Ἐκκλησία δέν Τήν ἔβλαψε («οὐ προδίδοσαι ὑπό τῆς Ἐκκλησίας») καί οὔτε θά μποροῦσε νά τήν βλάψει· σαφέστατα δηλώνουν οἱ Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες σέ Σύνοδο τοῦ 18ου αἰῶνος τήν θεανθρώπινη ἀρτιμέλεια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἔκπτωση τῶν Λατίνων ἐξ ὑπερηφανίας τοῦ Πάπα: «Ὕστερον μέντοι πρό χρόνων τινῶν ἐπηρείᾳ τοῦ πονηροῦ ὁ Ῥώμης πάπας ἀποσφαλείς καί εἰς ἀλλόκοτα δόγματα καί καινοτομίας ἐμπεσών, ἀπέστη τῆς ὁλομελείας τοῦ σώματος τῆς εὐσεβοῦς Ἐκκλησίας καί ἀπεσχίσθη […] Νῦν δέ τά μέν τέσσαρα μέρη τοῦ ῥηθέντος ἱστίου ἐνέμειναν κατά χώραν συνημμένα τε καί συνεραμμένα, δι’ ὧν εὐχερῶς ἡμεῖς διαπλέομεν καί ἀκυμάντως τό τοῦ βίου τούτου πέλαγος […]. Οὕτως οὖν ἡ καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ εὐσεβής Ἐκκλησία ἐπί τέσσαρσιν νῦν ἐρείδεται στύλοις, τοῖς τέσσαρσι δηλαδή Πατριάρχαις, καί μένει ἀδιάσειστος καί ἀκλόνητος»[38].

      Βεβαίως, ἡ αἵρεση δέν εἶναι μόνον ἡ εἰς τά καίρια βλάβη τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως, ἀλλά καί στά ἐλάχιστα, τά ὁποῖα πάντοτε ἐξελίσσονται ἐπί τά χείρω. Μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἁγίους ὁ Πατριάρχης ΚΠόλεως ἅγιος Ταράσιος παρατηρεῖ: «Τό γάρ ἐπί δόγμασιν εἴτε μικροῖς εἴτε μεγάλοις ἁμαρτάνειν, ταὐτόν ἐστι· ἐξ ἀμφοτέρων γάρ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἀθετεῖται»[39]. Καί ὁ μέγας Πατριάρχης ΚΠόλεως Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος συμφωνεῖ: «Εἴτε γοῦν ἐν μείζονι εἴτε ἐν ἐλάττονι διαμαρτάνοι τις τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως, αἱρετικός ἐστιν»[40].

      7. Ἔχει καταλυθεῖ ἡ Ἱερωσύνη τῶν Ἐπισκόπων ;

      Συνεπής ἑρμηνεία τῆς νέας αὐτῆς ἐκκλησιολογίας, καθιστᾷ τόν Πατριάρχη καί ἅπαντες τούς Ἐπισκόπους «ἐλλιπεῖς» ὡς πρός τήν πραγματική Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ καί συνεπῶς τοποτηρητές, ἀλλ΄ ὄχι διαδόχους τῶν Θρόνων τους, καί ἐπόπτες, ἀλλ’ ὄχι τελειωτές τῶν θείων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Ἐπίσκοποι δέν μετέχουν στό πλήρωμα τῆς Ἱερωσύνης τῆς Ἐκκλησίας, ἄν ἀληθεύει ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Ἄν διεσπάσθη ἐν χρόνῳ ἡ Μία Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία, ἡ ὁποία εἶναι ἐν Πνεύματι κοινωνός τῆς ἐπουρανίου Ἱεραρχίας κατά τόν ἅγιο Μάξιμο[41], ἔχει «θρυμματισμένο» τόν φωτισμό τῆς Ἱερωσύνης, διότι «θεοπτικῶς ὁ ἱεράρχης πρῶτον ἐλλάμπεται, εἶτα μεταδίδωσι τοῖς ὑπ΄ αὐτόν, εἶτα τελειοῖ τούτοις, οἷς μεταδίδωσι τῆς ἐλλάμψεως» [42].

      Ἀπό τίς παραπάνω σύντομες, κατά τό δυνατόν περιεκτικές, δογματικές διαπιστώσεις καθίσταται ἡλίου φαεινοτέρα ἡ ἀπόσταση τῶν κατά καιρούς πατριαρχικῶν δηλώσεων ἀπό τήν Ὀρθοδοξία: ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος πιστεύει σέ μία «διευρυμένη καί διῃρημένη» Ἐκκλησία· διευρυμένη, διότι θεωρεῖ τούς αἱρετικούς ὡς ἀνήκοντες σέ αὐτήν δυνάμει ὁποιουδήποτε «βαπτίσματος», παρά τά αἱρετικά τους δόγματα καί τό σχίσμα τῆς ἀκοινωνησίας, διῃρημένη δέ, διότι δέν ὑπάρχει «διακοινωνία» ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν. Μολονότι διῃρημένη «ἐντός τῆς ἱστορίας», ἡ Μία Ἐκκλησία συνεχίζει νά ὑφίσταται «κάπου-κάπως», κατά τόν κ. Βαρθολομαῖο. Εἶναι ὅμως καταφανές στήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ ἑνότητά Της εἶναι ὀντολογικό καί ἀναφαίρετο γνώρισμά Της, διότι Αὐτή εἶναι Σῶμα τοῦ ἀδιαιρέτου καί Παντοδυνάμου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου Του, ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ, διότι αὐτό εἶναι κατάλυσή Της καί «ἧττα» τῆς Θεότητος, οὔτε μπορεῖ νά παύσει νά ὑφίσταται, διότι Αὐτή ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση τῶν ἐπαγγελιῶν τῆς αἰωνίου ἐπί γῆς σωτηρίας. Ἡ ἑνότητα τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζεται μεταξύ ἄλλων καί στήν ἑνιαία δογματική πίστη, ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ὁποίας συνιστᾷ αἵρεση, ἀμφισβήτηση τῶν προϋποθέσεων τῆς σωτηρίας μας. Ὁ Χριστός ἀπεφάνθη, ὅτι ὅποιος χωρισθεῖ ἀπό τήν Ἄμπελο, δηλ. τόν Ἴδιο, ξηραίνεται ὡς τό κλῆμα καί ἀπόλλυται[43]. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος θεωρεῖ ὅτι ἡ Ζῶσα καί εὔχυμος Ἄμπελος τοῦ Κυριακοῦ Σώματος χωρίς τά ξηρά κλήματα πού μέ δική τους εὐθύνη ἀπεκόπησαν εἶναι ἐλλιπής, «διεσπασμένη», καί πρέπει ὁπωσδήποτε νά τά «ἐγκεντρίσουμε» σέ Αὐτήν ἐκ νέου, νεκρά ὄντα, στό ἐκκλησιαστικό Σῶμα τῆς ὄντως Ζωῆς, τοῦ Ζῶντος Χριστοῦ.

      8. Ἡ παλαιά ἀντίδραση μέ διακοπή μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα

      Ἡ καινοτόμος ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἔχει προωθήσει τόν Οἰκουμενισμό ἀπό τό σημεῖο τῆς ἀπαξιώσεως τῶν δογμάτων, ἴδιον τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, στήν παροῦσα φοβερή διαστρέβλωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως· προφανῶς ἡ διακήρυξη «διαλύσεως» τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Οἰκουμενισμό, ὥστε ἡ «νέα-ἐκκλησία» νά «ἐπανιδρυθεῖ» σέ ἁρμονία μέ τίς οἰκουμενιστικές προδιαγραφές.

      Ἐπί Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, τό Ἅγιον Ὄρος σύσσωμο εἶχε ἀντιδράσει στά οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα. Τρεῖς Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐφάρμοσαν τήν προβλεπόμενη ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί τούς ἱερούς Κανόνες, τόν 31ον Ἀποστολικό καί τόν 15ον τῆς Πρωτοδευτέρας, νόμιμη ἐκκλησιαστική ἀντίσταση διά τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου. Τό ἴδιο ἔπραξαν καί ὀκτώ ἀθωνικές ἱερές Μονές: «διά τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως, Συνεδρίᾳ ΝΒ΄ τῆς 13ης Νοεμβρίου 1971, […] ἑκάστη Ἱερά Μονή, ὡς αὐτοδιοίκητος, ἀφέθη ἐλευθέρα νά πράττη κατά συνείδησιν εἰς τό θέμα τοῦτο»[44]. Ἡ διακοπή ἐκείνη τοῦ μνημοσύνου, χωρίς περαιτέρω ἀποτείχιση ἤ παντελῆ ἀκοινωνησία, ἀποτελοῦσε ἐπαινετή στάση, διότι καθώς ὁρίζει ὁ 15ος ἱερός Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας[45] (ἔτους 861), ὅσοι ἀμύνονται ἔτσι «οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι»· ὅσοι μέ τέτοια πρόθεση διακόπτουν τό μνημόσυνον Ἐπισκόπων ἑτεροφρόνων, «οὐκ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν» καί γι΄ αὐτό «οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται […] ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται»[46]. Λυπούμεθα, διότι ἡ πορεία τῶν πραγμάτων δέν ἐμπνέει αἰσιοδοξία γιά ἀλλαγή πλεύσεως τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Στην ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Φανάρι, γιά τή Θρονική Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στά τέλη Νοεμβρίου φανηκε ζοφερό τυπικόν αὐξημένης λειτουργικῆς συμμετοχῆς τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα στήν Ὀρθόδοξη Θεία Λειτουργία, φοροῦντος ὠμοφόριο, μέ λειτουργικό ἀσπασμό πρός αὐτόν (πού δέν προβλέπεται γιά ὅσους δέν λειτουργοῦν ἀλλά παρίστανται μόνον), μέ ἀπαγγελία ἀπό αὐτόν τοῦ «Πάτερ ἡμῶν», προσευχῆς μέ σαφῆ εὐχαριστιακή ἀναφορά («τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον») καί πού πρέπει νά ἀπαγγέλλεται ἀπό τόν Προεστῶτα ἐκ μέρους τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ· ἀκόμη μέ θυμιάτιση τοῦ Πάπα καί μέ παραχώρηση σέ αὐτόν τοῦ ἄμβωνος, γιά νά κηρύξει. Ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἁπλῆ συμπροσευχή, διότι ἀσφαλῶς, ἡ Θεία Λειτουργία δέν ἄρχεται ἀπό τό «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε», ἀλλά ἀπό τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία»[47]. Κατά τόν π. Ἀλέξανδρο Σμέμαν «ἀπό τήν πλευρά τῆς Παραδόσεως, ὁ μυστηριακός χαρακτήρας τῆς Εὐχαριστίας δέν μπορεῖ τεχνητῶς νά περιορισθεῖ σέ μία πράξη, σέ μία στιγμή τοῦ ὅλου τυπικοῦ. Ἔχουμε μία “τάξη” στήν ὁποία ὅλα τά μέρη καί ὅλα τά στοιχεῖα εἶναι ἀναγκαῖα, εἶναι ὀργανικῶς συνδεδεμένα μετ΄ ἀλλήλων σέ μία μυστηριακή δομή. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Εὐχαριστία εἶναι μυστήριο ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους καί ἡ ἐκπλήρωση ἤ ὁλοκλήρωσή της “καθίσταται ἐφικτή” ἀπό ὅλη τή Λειτουργία»[48].

      Εὐχόμεθα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος νά ἀναλογισθεῖ τή μέγιστη εὐθύνη του ἔναντι ἐκείνων τούς ὁποίους ὁδηγεῖ στήν πλάνη καί τήν ἀπογύμνωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν «χιτῶνα τῆς ἀληθείας, τόν ὑφαντόν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας»[49]. Τίποτε ἀπό τά ὀρθόδοξα δόγματα δέν θά ἐκπέσει ποτέ. Τίποτε δέν θά μεταβληθεῖ ποτέ. Καί ποτέ δέν θά προστεθεῖ καμμία ἀπόφαση νέα πού νά ἀλλοιώνει τίς παλαιές. Δογματική ἐξέλιξη δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει καμμία, κανενός εἴδους[50].

      «Ὁ δέ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τό κρῖμα, ὅστις ἄν ᾖ»

     • Ιωάννης Ράπος

      Είναι τω ώντι εκπληκτικό η ακράτεια του λόγου των πάσης φύσεως αιρετικών, προκειμένου μέσα στην πολυλογία τους να συσκοτίσουν την αλήθεια και να περάσουν τις κακοδοξίες τους. Θα μπορούσα σε κάθε λόγο να αντιτάξω αντίλογο, αλλά ξέρω ότι θα είναι εις μάτην. Έχετε πλέον απολιθωμένη γνώμη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη ώστε κι αν ακόμη οφθαλμοφανώς κατέβουν Άγγελοι εξ ουρανού και συλλειτουργούν μαζί του αποκλείεται να την αλλάξετε. Και ακόμη χειρότερα, αν θελήσουν οι αιρετικοί να επιστρέψουν στην Εκκλησία δεν θα τους δεχθείτε. Κακή προαίρεση να υπάρχει και δικαιολογίες βρίσκονται. Εύχομαι μέσα στο σκοτάδι της προκατάληψης και μισαλλοδοξίας του νου σας να λάμψη μια ακτίνα διαύγειας ώστε να μπορέσετε να δείτε καθαρά την πραγματικότητα.

     • transsabiria

      «Ουαί σ’ αυτούς που λένε το κακό καλό και το καλό κακό· που προβάλλουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι· που προβάλλουν το γλυκό ως πικρό και το πικρό ως γλυκό! Ουαί σε εκείνους που φρονούν ότι είναι σοφοί και συνετοί, που αυτοπαρουσιάζονται στα μάτια τους ως σοφοί και ως γνωρίζοντες τα πάντα!» (Ησ. 5:20­21).

     • Ιωάννης Ράπος

      Χαίρομαι που δέχεσαι τις φλυαρίες των ζηλωτών (παλαιοημερολογιτών και νεοημερολογιτών, την ίδια επιχειρηματολογία έχουν) ως διαστροφή της Αλήθειας. Ο Θεός να τους λυπηθεί και να τους φωτίσει.

     • Πατερ Αθανασιος
     • Πατερ Αθανασιος
     • Πατερ Αθανασιος

      i.p. ελεγξε το i.q. σου.

  • Nik Man

   Πάτερ, όταν διεκόπη το μνημόσυνο του Αθηναγόρα από την Εσφιγμένου (1970) ηγούμενος ήταν ο μακαριστός Γέροντας Αθανάσιος.

   • Πατερ Αθανασιος

    Επειδή δεν καθησα να διαβασω ολο το κειμενο αλλα μερικα κομματια του δεν καταλαβα.Να σαι’ καλα που με διορθωσες.
    Απλως δεν θυμαμαι και από τους ψευδοεσφιγμενιτες πως λεγεται ο ψευτοηγουμενος τους.

    • Nik Man

     Αμφιβάλλω αν η Ιστορία διασώσει τα ονόματά τους, σε αντίθεση με τα ονόματα των Αγωνιστών της Πίστεως!

     • Πατερ Αθανασιος

      Το ψεμα εχει κοντα ποδαρια λεει ο λαος μας.Σιγουρο είναι αυτό.

     • παλαιοημερολογίτης

      Μετανοηστε νεοηνερολογιτες!Εγκαταλειψατε τον Κύριο μιλάτε με αιρετικούς Καθολικούς και δεν πάτε εκκλησία παρά μια φορά τον χρόνο! Ελάτε στην παλαιοημερολογητικη εκκλησία μα σωθειται!

     • Ιωάννης Ράπος

      Ναι, να πάμε να πιούμε από το πηγάδι που δεν έχει νερό να ξεδιψάσουμε. Δυστυχισμένοι τυφλοί, που θέλετε να τυφλωθούμε όλοι για να μην φαίνεται η τυφλαμάρα σας.

     • Πατερ Αθανασιος

      Δεν πιστευω να το λες σε μενα αυτό αδερφε;

 • Παναγιώτης

  Με τούτο, αναγνωρίζεται εκκλησία το Ν.Η. και από το οποίο προκύπτει ότι ό,σο δε έχει καθαιρεθεί απ’ αυτήν, η χάρις δι αυτού (του πατριάρχου) ενεργείται ανεξαρτήτως των έργων του……… Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ

 • cummulus

  Καί ποιά θά εἶναι ή σύνοδος πού θά τον καταδικάσει; Θά εἶμαι κάποια σύνοδος πού θά καλέσει αύτός ό ἴδιος γιά νά καταδικάσει τόν..έαυτό του; Πλάκα θά ἔχει!
  Θά

 • Παναγιώτης Μακρής

  Επειδή πολλοί τυγχάνουν λίαν άσχετοι με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία θα αναφέρω τα εξής.
  Οποιοσδήποτε κατανοεί την Αγία Γραφή διαφορετικά από τον τρόπο που αξιώνει το Άγιο Πνεύμα, υπό την καθοδήγηση του οποίου γράφτηκε. μπορεί ακόμα κι αν δεν χωρίστηκε από την Εκκλησία να ονομαστεί αιρετικός και προερχόμενος από τα έργα της σαρκός, αφού διάλεξε τον χειρότερο τρόπο……
  Όλοι αναζητούν τον Θεό, όχι όμως ορθά (Άγιος Ιερώνυμος Patrologia Latina 26, 497 B-C)
  Να μην ξεχάσω να προσθέσω ότι μόλις τελείωσα έναν διάλογο με παπικό, ο οποίος προσπαθούσε να με πείσει γιατί ο Βαρθολομαίος είναι Ορθόδοξος. Ο Βαρθολομαίος λοιπόν έχει την πλήρη υποστήριξη των παπικών (και λοιπών αιρετικών) σε αντίθεση με τους αντιοικουμενιστές. Κρίνετε λοιπόν εσείς ποιος είναι Ορθόδοξος ο Βαρθολομαίος που τον υποστηρίζουν οι αιρετικοί και τον αποκαλούν Ορθοδοξότατο ή οι αντιοικουμενιστές που τους κράζουν ως ταλιμπάν από το πρωί μέχρι το βράδυ;

 • Steve Nichols

  Ακουσα την συνεντευξη του οικουμενικού Πατριαρχη….Ο ανθρωπος αυτος δεν ειναι ο Πατριαρχης της Ρωμιοσύνης ειναι ο Πατριαρχης των Τουρκων..!
  Πρεπει να παρθούν αποφάσεις οσο άφορα το πρόσωπο του…! Και κακώς πολύ κακως δεν τράβηξε το Σκηνη ο Χριστοδουλος για Ελληνικο Πατριαρχείο στην Αθηνα..!
  Πρεπει να τελειώνουμε με την Εξουσια του πράκτορα της Τουρκιας με εξουσιες μεσα στην Ελλαδα…!!! Οι Ελληνες και η Ελλαδα δεν χρειάζονται ουτε Οικουμενικο ουτε Τουρκικο πατριαρχείο, χρειάζονται Ελληνικο.!!! Τ οποιο θα ειναι παντρεμένο με την Ελληνική ιστορία στις χιλιετίες και την παράδοση του Εθνους των Ελληνων.!!!!

 • Steve Nichols

  Φασκει και αντιφάσκει σε αυτα που λεει σε πολλα πραγματα…..Απο την μια δηλωνεις Τουρκος στην ιθαγενεια κιολας, και οτι η Τουρκια ειναι η πατριδα του, και συνεχίζοντας λεει πως δεν ηταν τιποτα το σπουδεο ο Ελληνισμος για την Ορθοδοξια; Ορθοδοξοι σημερα ειναι και Κορεατες;;; Δεν μας λεει ομως, γιατι δεν ειναι και Κορεατης Οικουμενικος Πατριαρχης;; Αλλα ειναι αυτος..!!! Αιρεση λεει ο Εθνικισμος, αλλα δεν ειναι αιρεση ο Οικουμενισμος;; Και αφου ειναι αιρεση ο Εθνικισμος; Γιατι δεν παραδίδει την θεση του Οικουμενικου πατριαρχη και σε αλλους ορθοδοξους, πχ σε Ρωσο πατριαρχη;;;
  ……….Τιποτα κλείσιμο…!! Εαν θελουν οι Τουρκοι ας φτιάξουν δικο του Τουρκικο Πατριαρχείο…!