Πατρειαρχείο Ιεροσολύμων

Τελευταία άρθρα

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μεγάλη Σύνοδο

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Σήμερον, 28ην Μαΐου/10ην Ἰουνίου 2016, ἑπομένην τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγκρίσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός...8:30 πμ


Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ & ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΦΑΝΕΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Τήν Τετάρτην, 7ην /20ήν Μαΐου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, τῆς συμπληρώσεως δηλαδή τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ σταυροῦ ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων...2:43 μμ


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ.

Τήν Κυριακήν, 26ην Ἀπριλίου/9ην Μαΐου 2015, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος κατά τό Πεντηκοστάριον, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Σαμαρείτιδος γυναικός, ἁγίας Φωτεινῆς, ἡ ὁποία συνήντησε τόν Κύριον εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί διά τῆς διδασκαλίας Αὐτοῦ εἱλκύσθη πρός...3:11 μμ


Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν, ὥραν 12.00 μ.μ. (1.μ.μ. θερινήν ὥραν) τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί καθεστωτικήν διάταξιν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν...1:28 μμ


ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἀρχικῶς εἰς τό Πραιτώριον, ἔνθα καί ἡ Φυλακή τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀκολουθίαν τῶν Ὡρῶν ἠκολούθησε πορεία ἀπό τοῦ Πραιτωρίου διά τῆς ὁδοῦ τοῦ...11:49 μμ