Βιβλία

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο ίδιος ο Κύριος απέκρυψε τον χρόνο της συντελείας, αρνούμενος κατηγορηματικά να δώσει τον ακριβή χρόνο της. « Οὐχ ἡμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἤ καιροὺς οὕς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ », είπε στους μαθητές του λίγο πριν την Ανάληψή Του. Το ίδιο αναφέρεται και σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής. Είναι στην εξουσία του Κυρίου, πότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Οι Πατέρες, αποφεύγοντας τον σκόπελο της προσπάθειας υπολογισμού του χρόνου της συντελείας, συνήθως, χρησιμοποιούν εκφράσεις, όπως « ὅταν ὁ σύμπας χρόνος πληρωθῇ », « κατὰ τὸν προσήκοντα ἔσται καιρόν », « ὅταν ἐπιστῇ ὁ ὡρισμένος αὐτῷ καιρός ».

Η προσπάθεια ακριβούς εντοπισμού του χρόνου της Β΄ Παρουσίας έρχεται σε τέλεια αντίθεση προς το θέλημα του Κυρίου. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο Κύριος δεν ήθελε να είναι γνωστή στους ανθρώπους η ακριβής ημέρα της Β΄ Παρουσίας. Το επισημαίνει ο ίδιος, το επαναλαμβάνουν και οι Πατέρες. Για να γρηγορούμε. Για να μεριμνούμε και να προσδοκάμε καθημερινά τον επουράνιο Νυμφίο. Αν γνωρίζαμε ότι θα αργήσει να έρθει, θα αμελούσαμε, θα « νυστάζαμε » και θα στερούμασταν την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Ιππόλυτος γράφει χαρακτηριστικά: « Ἀλλ’ ἐρεῖ τις, καὶ πότε ταῦτα ἔσται;… Ἐπεζήτησαν ταῦτα μαθεῖν παρὰ τοῦ Κυρίου ὁμοίως καὶ οἱ μαθηταί, ἀλλ’ ἀπέκρυψεν ἀπ’ αὐτῶν τὴν ἡμέραν, ἵνα ἐγρηγόρους αὐτοὺς τε καὶ πάντας πρὸς τὰ μέλλοντα καταστήσῃ, ἀεὶ μεριμνῶντας καὶ προσδοκῶντας τὸ καθ’ ἡμέραν τὸν ἐπουράνιον νυμφίον, μὴ ποτε διὰ τὴν μακροημερίαν ἀμελήσαντες τῶν ὑπ’ αὐτοῦ προστεταγμένων, χρονίζοντος αὐτοῦ, ἀπονυστάξαντες οἱ ἄνθρωποι ἐκπέσωσιν τῆς ἐπουρανίου ζωῆς· γρηγορεῖτε γὰρ λέγει… ».

Ο Χριστός χρησιμοποίησε τέσσερις παραβολές, για να καταστήσει σαφές αυτό ακριβώς, ότι ο χρόνος της συντελείας δεν γνωστοποιήθηκε, ώστε οι άνθρωποι να γρηγορούν. Την παραβολή του κλέφτη που έρχεται μες στη νύχτα, την παραβολή του επιστάτη δούλου που οφείλει να είναι έτοιμος για την ξαφνική επιστροφή του κυρίου του, την παραβολή των δέκα παρθένων που δεν ξέρουν, πότε θα έρθει ο νυμφίος, και την παραβολή των ταλάντων. Χρησιμοποίησε, επίσης, δύο εικόνες. Δύο παρομοιώσεις απ’ την καθημερινή ζωή που είναι πολύ χαρακτηριστικές και περιγράφουν, τέλεια, το αιφνίδιον της Β΄ Παρουσίας. Η Συντέλεια θα έρθει ξαφνικά σαν αστραπή και σαν παγίδα. Όπως το ζώο, ξαφνικά, σε μια μόνο στιγμή πιάνεται στην παγίδα του κυνηγού και, όπως η αστραπή, ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση φαίνεται, έτσι και η Β΄ Παρουσία θα συμβεί ξαφνικά, και ούτε οι άγγελοι θα το γνωρίζουν αλλά μόνο Εκείνος. Και χρησιμοποίησε, τέλος, και δύο ιστορικά προηγούμενα. Τον κατακλυσμό του Νώε και την καταστροφή των Σοδόμων. Όπως την εποχή του Νώε οι άνθρωποι ζούσαν με άνεση, μέχρι την ώρα που μπήκε ο Νώε στην κιβωτό και πάλι δεν κατάλαβαν τίποτε μέχρι την ώρα που ήρθε ο κατακλυσμός, έτσι θα συμβεί και με την Β΄ Παρουσία. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί και άλλη μια παραβολή. Η Β΄ Παρουσία θα έρθει σε στιγμή που δεν θα την περιμένουν, όπως έρχονται οι ωδίνες στην έγκυο.

« Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται ». Σ’ αυτή τη φράση ο Κύριος φανερώνει με τον καλύτερο τρόπο γιατί δεν δηλώνει τον χρόνο της Β΄ Παρουσίας. Διότι θέλει να κρατά τους ανθρώπους σε διαρκή ετοιμότητα, σε διαρκή αρετή. Όπως, χαρακτηριστικά, γράφει ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, « ἡ γὰρ ἄγνοια διεγηγερμένους ἡμᾶς ποιεῖ ».

Για τον ίδιο λόγο ο Κύριος δεν γνωστοποιεί στους ανθρώπους και τον χρόνο του θανάτου τους. Διότι, αν τον γνώριζαν, οπωσδήποτε θα έδειχναν προθυμία και φροντίδα μόνο εκείνη την ώρα. Για να μην προσέχουν λοιπόν μόνο εκείνη τήν ώρα αλλά κάθε ώρα, καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους, γι’ αυτό δεν γνωστοποιεί ούτε τον χρόνο του τέλους του κόσμου, ούτε τον χρόνο του τέλους του κάθε ανθρώπου, διότι θέλει να τον περιμένουν πάντα, για να δείχνουν επιμέλεια πάντα.

Γι’ αυτό και ο Χριστός θα έρθει ξαφνικά και απροσδόκητα. Την στιγμή που κανείς δεν θα το περιμένει. Κατά τον Άγιο Νεόφυτο τον έγκλειστο, ακόμη και ο Προφήτης Ηλίας, όταν θα έρθει να κηρύττει, δεν θα γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της συντελείας. Η προτροπή του Κυρίου για εγρήγορση απευθύνεται μέσω των μαθητών σε όλους τους πιστούς: « Ὅ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε ».

Βέβαια, οι Χριστιανοί θα έχουν κάποια σχετική γνώση του χρόνου της συντελείας. Η παραβολή της συκής το δείχνει αυτό πολύ χαρακτηριστικά: « Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. Ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύη, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος. Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς ἐστὶν ἐπὶ θύραις », αναφέρεται πως είπε ο Χριστός στους μαθητές Του. Γράφει ο Άγιος Ιερώνυμος: « Ο Χριστός με το παράδειγμα του δένδρου δίδαξε την έλευση της συντελείας. Όπως, ακριβώς, όταν οι μίσχοι στο δένδρο της συκιάς γίνονται απαλοί και τα μπουμπούκια γίνονται λουλούδια, καταλαβαίνεις την έλευση του θέρους και την έναρξη του δυτικού άνεμου και της άνοιξης, έτσι και όταν δεις όλα τα πράγματα που είναι γραμμένα, μη νομίσεις πως η συντέλεια του κόσμου είναι ήδη παρούσα. Αντίθετα, συγκεκριμένα προοίμια και προάγγελοι έρχονται για να δείξουν πως είναι κοντά, “ επί θύραις ” ». Όπως σημειώνεται στο Λκ. 21,28, οι πιστοί, όταν δουν να συμβαίνουν τα σημεία του τέλους, θα καταλάβουν πως η συντέλεια πλησιάζει. « Ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν… », είπε ο Κύριος στον εσχατολογικό του λόγο. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ Θεσσαλονικείς αναφέρεται στη γνώση που θα έχουν οι Χριστιανοί λόγω της εγρήγορσης. Θα πρόκειται, όμως, για σχετική γνώση. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, όπως η έγκυος γνωρίζει ότι θα γεννήσει σε εννέα μήνες από τη σύλληψη, αλλά, κάποτε, τυχαίνει να γεννήσει και νωρίτερα, σε επτά μήνες, έτσι και οι Χριστιανοί θα γνωρίζουν μεν απ’ την έλευση του Αντιχρίστου πως το τέλος πλησιάζει, δεν θα γνωρίζουν, όμως, πότε, ακριβώς, αυτό θα έρθει.

Πόσο κοντά είμαστε στην Έλευση του Αντιχρίστου;

Ο Απόστολος Παύλος αντιπαραβάλλει όσους ζουν με εγρήγορση προς αυτούς που ζουν στο σκότος της αμαρτίας. Όσοι ζουν με εγρήγορση, δεν θα ζημιωθούν σε τίποτε απ’ την Δευτέρα Παρουσία. Αντίθετα, όσοι κοιμούνται τον ύπνο της αμαρτίας θα πέσουν θύματα της ραθυμίας τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την εικόνα του κλέπτη μέσα στη νύχτα, σημειώνει χαρακτηριστικά: « Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐγρηγορότων καὶ ἐν φωτὶ ὄντων, κἄν γένηταί τις εἴσοδος ληστοῦ, οὐδὲν λυμήνασθαι δυνήσεται. Οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ὀρθῶς ζώντων. Ἀλλ’ ἐκείνους τοὺς καθεύδοντας πάντων γυμνώσας ἄπεισι, τοὺς ἐνδάδε θαρροῦντας ».

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του π. Σεραφείμ Rose, ο οποίος, τονίζοντας την ανάγκη για πνευματική εγρήγορση, γράφει: « Όλοι οι πρώτοι Απόστολοι έγραφαν στις επιστολές τους για την αναγκαιότητα του να σκεπτόμαστε ότι ο Χριστός είναι κοντά, για να προετοιμαζόμαστε, όντες, πρώτα απ’ όλα, πνευματικά έτοιμοι. Αν είμαστε σ’ αυτή την κατάσταση της προσμονής του να έρθει ο Χριστός σε μας με μια πνευματική έννοια, είτε στις ψυχές μας μέσω της χάρης είτε στον καιρό του θανάτου μας, τότε το ερώτημα πότε πρόκειται να έρθει σωματικά σ’ αυτή τη γη στο τέλος του κόσμου, δεν θα μας αναστατώνει σε τέτοια έκταση ώστε να προσχωρούμε σε κάποια νέα αίρεση που πηγαίνει στην κορυφή ενός βουνού και περιμένει να έρθει η ημέρα της κρίσεως. Δεν γνωρίζουμε την ημέρα και την ώρα. Η κύρια προτεραιότητα είναι η πνευματική προετοιμασία ».

( Απόσπασμα – χωρίς τις υποσημειώσεις – από το βιβλίο του Βασιλείου Ταμιωλάκη Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ )

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ