Οικονομία

Ένα βήμα από το ευρωδικαστήριο η Ελλάδα

Για τη φορολόγηση λογαριασμών στο εξωτερικό

«Αιτιολογημένη γνώμη», που αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, απέστειλε η...

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα,

ζητώντας την τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, που συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση εις βάρος των κεφαλαίων τα οποία διατηρούν στην αλλοδαπή οι κάτοικοι Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, με την ελληνική φορολογική αμνηστία για τα δηλωμένα κεφάλαια που μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, παρέχεται το πλεονέκτημα χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή από ό,τι για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις διακριτικής μεταχείρισης δεν συμβιβάζονται με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία, εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση από τις ελληνικές αρχές εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι Έλληνες φορολογούμενοι που εκουσίως δηλώνουν κεφάλαια κατατεθειμένα στο εξωτερικό μπορούν να επωφεληθούν από προσωρινή φορολογική αμνηστία. Επιπλέον, εάν μεταφέρουν τα εν λόγω δηλωμένα κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, για διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, καταβάλλουν φόρο 5% επί των κεφαλαίων, ενώ ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα εκτός Ελλάδος είναι 8%.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί αποτρέπουν τους Έλληνες φορολογουμένους να διατηρήσουν τα δηλωμένα κεφάλαιά τους σε άλλα κράτη μέλη ή σε χώρες του ΕΟΧ. Επομένως, οι επίμαχοι κανόνες συνιστούν περιορισμό της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, που προβλέπεται στο άρθρο 63 της ΣΛΕΕ, και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στο άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, καθώς και στα αντίστοιχα άρθρα της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

tromaktiko

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ