Πνευματικά ωφέλιμα

ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΑΝΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ π. ΠΑΪΣΙΟ, ΟΣΟΙ ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 666. ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ»

Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Ἀπό τό ἰδιόχειρο φυλλάδιό του: «Σημεῖα τῶν καιρῶν»

«Πίσω ἀπό τό τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως” ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. ιγ΄ 16 […]

Τό παράξενο ὃμως [εἶναι ὅτι], καί πολλοί πνευματικοί ἂνθρωποι, ἐκτός πού δίνουν δικές των ἑρμηνεῖες, φοβᾶνται καί αὐτοί τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελλώματος, ἐνῶ ἒπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή ἀνησυχία καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη, νά νιώθουν Θεϊκή παρηγοριά.  Ἀπορῶ! Δέν τούς προβληματίζουν ὂλα αυτά τά γεγονότα; Γιατί δέν βάζουν ἓστω ἓνα ἑρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι᾽ ἂν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἂλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ: “…τό ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς”. Μᾶρκ. ιγ΄ 22.  Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό. Κι ἐνῶ τά σημεῖα φαίνονται ξεκάθαρα: “τό θηρίο” στίς Βρυξέλλες μέ τό 666 [= ἕνας ὑπερυπολογιστής] ἒχει σχεδόν ρουφήξει ὂλα τά κράτη στό κομπιοῦτερ. Ἡ κάρτα, ἡ ταυτότητα, “ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος” τί φανερώνουν;  […]

Δυστυχῶς, καί πάλι “ὁρισμένοι γνωστικοί” θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωροῦνται: “δέν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικά νά πιστεύετε!” Κι᾽ ἐνῶ βλέπουμε τόν ἀπόστολο Πέτρο πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό, καί ἦτο ἂρνησις, αὐτοί ἀρνοῦνται τό Ἃγιο σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ πού τούς δόθηκε στό Ἃγιο Βάπτισμα μέ τό νά δέχωνται τήν σφραγῖδα τοῦ ἀντιχρίστου [το 666], [καί ὡστόσο] λένε ὂτι ἒχουν μέσα τους τόν Χριστό !!  […]

Παρ’ ὂλα λοιπόν αὐτά πού ἀνέφερα, ἀκούει κανείς ἓνα σωρό δυστυχῶς ἀνοησίες τοῦ μυαλοῦ, ἀπό ὡρισμένους σημερινούς “Γνωστικούς”, ὁ ἒνας νά λέει: “ἐγώ θά δεχθῶ τήν ταυτότητα μέ τό 666, θά βάλω καί ἓνα Σταυρό”, κί ὁ ἂλλος νά λέει: “ἐγώ θά δεχθῶ τό σφράγισμα στό κεφάλι μέ τό 666 καί θά κάνω κι᾽ ἓνα Σταυρό στό κεφάλι…” καί ἓνα σωρό ὃμοιες ἀνοησίες, πού νομίζουν ὅτι θά ἁγιασθοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἐνῶ αὐτά εἶναι πλᾶνες».

πηγή

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ