Πνευματικά ωφέλιμα

«Νὰ μὴ μὲ ξαναπάρεις στὸ τηλέφωνο, διότι ἔχω ἀποθάνει»

Ἡ κοίμηση τοῦ πατρὸς Πορφυρίου συγκίνησε τὸ πανελλήνιο, ὄχι τὸ γεωγραφικό, ἀλλὰ τὸ οἰκουμενικό, σ’ ὅλα τὰ πλάτη τῆς γῆς.

Δὲν εἶναι μόνο προσωπική μου πεποίθηση ∙ ὅλα τὰ πνευματικά του τέκνα αὐτὸ πιστεύουν. Ὁ Γέρων Πορφύριος εἶναι ἕνας ὅσιος μεγάλων καὶ ὑψηλῶν μέτρων, ἕνας ἀληθινὸς ἅγιος.

Ὅσοι εἶχαν τὴν εὐτυχία νὰ τὸν γνωρίσουν ἀπὸ κοντά, ἔβλεπαν αὐτὴ τὴν ἁγιότητά του καὶ μὲ τὴ σιωπή του καὶ μὲ τὸν λόγο του καὶ μὲ τὰ ἔργα του. Λέω τὸν Γέροντα Πορφύριο ἅγιο, ὄχι μόνο γιατὶ τὸ πιστεύω, ἀλλὰ καὶ γιατί, αὐθόρμητα, ἔτσι μοῦ ἔρχεται νὰ τὸν λέω.

Δὲν μπορῶ νὰ τὸν πῶ ἀλλιῶς, διότι εἶχε ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ ἑνὸς ἁγίου. Καὶ ἤδη ὁ Θεὸς μᾶς ἀξίωσε νὰ ἔχουμε σημεῖα τῆς ἁγιότητας τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, ὄχι μόνο ἐνόσῳ βρισκόταν στὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν κοίμησή του.

Καταθέτω τὴν ἀκόλουθη μαρτυρία. Ἕνας πολὺ μορφωμένος ἄνθρωπος ἐδῶ στὴν Ἀθήνα, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, ποὺ γιὰ χρόνια, ὅποιο πρόβλημα κι ἂν εἶχε, πήγαινε στὸν Γέροντα ἢ τοῦ τηλεφωνοῦσε γιὰ νὰ τὸν συμβουλευτεῖ, τὶς ἡμέρες, ποὺ ἐκοιμήθη ὁ Γέρων Πορφύριος, ἔλειπε στὸ ἐξωτερικὸ κι ἔτσι δὲν πληροφορήθηκε τὴν κοίμησή του.

Ὅταν, λοιπόν, ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα, ἀντιμετώπισε ἕνα οἰκογενειακὸ πρόβλημα καὶ θέλησε νὰ συμβουλευτεῖ, ὅπως πάντα, τὸν Γέροντα. Σήκωσε, λοιπόν, τὸ τηλέφωνο, σχημάτισε τὸν ἀριθμὸ τοῦ τηλεφώνου, ποὺ ἦταν στὸ δωμάτιο τοῦ Γέροντος, καὶ ἀκούει νὰ τοῦ ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος ὁ Γέρων Πορφύριος. Ἀφοῦ τὸν χαιρέτησε καὶ ζήτησε τὴν εὐχή του, τοῦ μίλησε γιὰ τὸ πρόβλημά του καὶ τοῦ ζήτησε τὴ συμβουλή του. Ὁ Γέρων Πορφύριος τοῦ εἶπε τί ἔπρεπε νὰ κάνει καὶ τί ν’ ἀποφύγει.

Τὸ πνευματικὸ αὐτὸ τέκνο του τὸν εὐχαρίστησε καὶ τοῦ εἶπε: «Θὰ ἔρθω, Γέροντα, νὰ σᾶς δῶ μόλις μπορέσω». Τοῦ λέει τότε ὁ Γέρων Πορφύριος: «Νὰ μὴ μὲ ξαναπάρεις στὸ τηλέφωνο, διότι ἔχω ἀποθάνει». Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κλείτου Ἰωαννίδη “Ὁ Γέρων Πορφύριος. Μαρτυρίες καὶ Ἐμπειρίες“

Άγιος Πορφύριος
porphyrios.net

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ