Πνευματικά ωφέλιμα

Πρέπει οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να υπακούνε σε Ιερείς και Αρχιερείς που κοινωνούν και συμπροσεύχονται με αιρετικούς;;;

Χωρία που σχετίζονται με την υπακοήν εις ηγουμένους που είτε είναι αιρετικοί είτε είναι μεν ορθόδοξοι, αλλά κοινωνούν με αιρετικούς. Από το βιβλίο με τίτλο: Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου Έργα, Τόμος 3, Επιστολαί, Εκδόσεις Ορθοδόξου Κυψέλης, Θεσσαλονίκη 1987.

1. Σελ. 109, Θεοκτίστω Μαγίστρω: «Παραγγελίαν γαρ έχομεν εξ αυτού του αποστόλου [σημ. Γαλ. α' 8], παρ’ ό παρελάβομεν, παρ’ ό οι κανόνες των κατά καιρούς συνόδων καθολικών τε και τοπικών, εάν τις δογματίζη ή προστάσση ποιείν ημάς, απαράδεκτον αυτόν έχειν, μηδέ λογίζεσθαι αυτόν εν κλήρω αγίων».

2. Σελ. 178, Ιωσήφ αδελφώ και αρχιεπισκόπω: «ου δι’ ένα άνθρωπον αποσχίζομεν της Εκκλησίας της από Βορρά και δυσμών και θαλάσσης∙ και μέντοι και της ενταύθα, δηλονότι πλην των μοιχοκυρωτών. Ου γαρ ούτοι Εκκλησία Κυρίου.»

3. Σελ. 298, Θαλελαίω τέκνω: «Ουδ’ αν όλα τα χρήματα του κόσμου παρέξει τις και κοινωνείν είη τη αιρέσει φίλος Θεού καθίσταται, αλλ’ εχθρός. Και τι λέγω κοινωνίας; Καν εν βρώματι, και πόματι, και φιλία συγκάτεισι τοις αιρετικοίς υπεύθυνος.»

4. Σελ. 354, Κανονικαίς: «Φυλάξοιτε έτι εαυτάς, παρακαλώ, της ψυχοφθόρου αιρέσεως∙ ης η κοινωνία αλλοτρίωσις Χριστού.»

5. Σελ. 389, Ιωάννη Λογοθέτη: «ουκ ου ναός Θεού άγιος ο υφ’ αιρετικών βεβηλούμενος, αλλ’ οίκος κοινός, ως φησιν ο μέγας Βασίλειος∙ του εφεστώτος αγγέλου εν αυτώ, ως υφ’ εκάστης Εκκλησίας, υπεκστάντος δια την ασέβειαν. Διόπερ ουδ’ η τελουμένη εν αυτώ θυσία, Θεώ ευπρόσδεκτος.»

6. Σελ. 448, Ιακώβω μονάζοντι: «Του τε αγίου Αθανασίου προστάσσοντος, μηδεμίαν κοινωνίαν έχειν ημάς προς τους αιρετικούς, αλλά μην μηδέ προς τους κοινωνούντας μετά των ασεβών.»

Αναγνώστης

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ