Εκκλησία

Η Ιερά Σύνοδος καταδικάζει την Μασονίαν και θεωρεί ασυμβίβαστον την Ορθόδοξον πίστιν με την ιδιότητα του τέκτονος

ΜασονίαἩ  Ἱερὰ Σύνοδος καταδικάζει τὴν Μασονίαν καὶ θεωρεῖ ἀσυμβίβαστον τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος

Γεώργιος Ζερβός

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε θέσιν διά τὴν Μασονίαν, διακηρύσσουσα ὅτι καταδικάζει τὸν τεκτονισμὸν καὶ θεωρεῖ ὡς ἀσυμβίβαστον τὴν πίστιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος. Ἀπεφάσισε δὲ κατόπιν προτάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων νὰ ἀποστείλη ἐγκύκλιον, διά τῆς ὁποίας θὰ ἀνανεοῦται ἡ διαβεβαίωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα, ὅτι οὔτε ὑπῆρξε κατὰ τὸν παρελθόν, οὔτε ὑπάρχει σήμερον κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος νὰ εἶναι μέλος οἱασδήποτε τεκτονικῆς Στοᾶς. Ὁ «Ο.Τ.» χαίρει δι᾽ αὐτὴν τὴν θέσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία εἶναι ἐπανάληψις παλαιοτέρων θέσεων τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Χαίρει, διότι προέβαλε δυναμικῶς τὸ αἴτημα τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ὅτι ὁ τεκτονισμὸς εἶναι θρησκεία τοῦ ἑωσφόρου καὶ ἐζήτη τὴν διάλυσιν τῶν τεκτονικῶν Στοῶν ἀπὸ τὸν ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν τῆς κυβερνήσεως τοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου, τὸν κ. Γεώργιον Παπακωνσταντίνου.

Χαίρει διότι ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, ὅταν εἴχομεν δημοσιεύσει τὴν παραχώρησιν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεώς του ὑπὸ τοῦ Κράτους (ὡς ἀπεδείχθη) εἰς τούς Μασώνους τῆς πόλεώς του, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπραγματοποίησαν Μουσικὴν ἐκδήλωσιν, εἶχε δηλώσει πρὸς τὸν «Ο.Τ.» ὅτι δὲν εἶναι Μασόνος καὶ ὅτι θὰ εἰσηγεῖτο εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, νὰ λάβη θέσιν καταδικαστικὴν ἐναντίον τῆς Μασονίας.

Χαίρει, διότι ἡ γραμμὴ τοῦ «Ο.Τ.» ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του ἕως σήμερον εἶναι γραμμὴ ἐναντίον τῆς Μασονίας.

Χαίρει ἀλλὰ καὶ προβληματίζεται, διότι ὅλον αὐτὸ τὸ σκεπτικόν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (ὅπως καὶ ἡ πρόσφατος δήλωσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὅτι δὲν εἶναι Μασόνος) ἀνατρέπεται ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰν τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὰς ἀντιλήψεις τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων. Οἱ Μασόνοι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Πανθρησκείας τιμοῦν τὸν Μεγάλον Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος (ὁ γνωστός Μ.Α.Τ.Σ.) τονίζοντες ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ θεὸς ὅλων τῶν μελῶν τῶν μασονικῶν στοῶν ἀνεξαρτήτως θρησκείας. Οἱ Οἰκουμενισταὶ Ἀρχιερεῖς λέγουν ὅτι εἴμεθα τέκνα τοῦ ἰδίουΘεοῦ (ἀνατρέποντες τὴνὈρθόδοξον θεολογίαν διά τὸν ΤριαδικὸνΘεόν), ὅλαι αἱ «Ἐκκλησίαι» τῶν ἑτεροδόξων σώζουν ἐξισώνοντες τὴνὈρθόδοξον Ἐκκλησίαν μὲ τὰς χριστιανικάς αἱρέσεις, αἱ ὁποῖαι πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, ἀλλὰ δὲν ἀποδέχονται τὴν Παναγίαν, τὴν μεσιτείαν τῶν Ἁγίων, τὰς νηστείας κλπ. καὶ συμπροσεύχονται μὲ Ἰουδαίους, Μουσουλμάνους, Βουδιστάς, Ἰνδουϊστάς κλπ., ὅταν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν θρησκειῶν αὐτῶν δὲν ἀποδέχονται τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Κοράνιον ἀναγράφει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι κατώτερος προφήτης τοῦΜωάμεθ. Ὁ «Ο.Τ.» ἀναμένει ὁλόκληρον τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴν ὁποίαν καὶ θὰ δημοσιεύση εἰς τὴν πρώτην σελίδα του, ἀλλὰ θὰ διατηρήση τὰς ἐπιφυλάξεις του διά ὡρισμένους Οἰκουμενιστάς Ἀρχιερεῖς, ὡς καὶ διά ὡρισμένους κληρικούς.

Γ.Ζ.

Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2016, 28 Μαρτίου 2014

πηγη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ